Minimálna mzda v čistom – hodinová, výpočet

minimalna mzda v cistom

Minimálna mzda v čistom sa vypočíta ako rozdiel medzi hrubou minimálnou mzdou a odvodmi a daňou, ktoré zamestnanec musí odviesť. Priemerná minimálna mzda v čistom na Slovensku v roku 2024 je 615,50 €. To znamená, že po odrátaní odvodov a daní zamestnancovi s hrubou minimálnou mzdou zostane 82% jeho mzdy.

V porovnaní s inými krajinami EÚ má Slovensko pomerne nízku čistú minimálnu mzdu.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Od 1. januára 2024 je na Slovensku stanovená hrubá minimálna mzda vo výške 750 € mesačne.

Výška čistej minimálnej mzdy závisí od viacerých faktorov, ako napríklad od toho, či si zamestnanci uplatňujú daňové bonusy na deti.

Minimálna mzda sa na Slovensku pravidelne valorizuje, t.j. zvyšuje sa v závislosti od vývoja inflácie.

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenska dosiahla v roku 2023 1 430 €.

Koľko je minimálna mzda na Slovensku?

Odpoveď na otázku „Koľko je minimálna mzda na Slovensku“ je nasledovná:

Od 1. januára 2024 je na Slovensku stanovená hrubá minimálna mzda vo výške 750 € mesačne. To znamená, že zamestnávateľ nesmie za odpracovaný mesiac odmeniť zamestnanca nižšou sumou ako 750 €.

Výška čistej minimálnej mzdy závisí od viacerých faktorov, ako napríklad od toho, či sa uplatňujú daňové bonusy na deti. Priemerná čistá minimálna mzda na Slovensku v roku 2024 je 615,50 €.

Je dobré vedieť koľko je minimálna mzda na Slovensku a o koľko eur sa každý rok zvyšuje.

Vzorec na výpočet čistej mzdy

Na výpočet čistej mzdy neexistuje jeden univerzálny vzorec, nakoľko výška čistej mzdy závisí od rôznych faktorov, ako napríklad:

 • Hrubá mzda: Je to základná suma, ktorú zamestnanec dostáva od zamestnávateľa pred odrátaním odvodov a daní.
 • Odvody: Povinné platby, ktoré zamestnanec a zamestnávateľ odvádzajú do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Výška odvodov je stanovená zákonom a závisí od hrubej mzdy.
 • Daň z príjmu: Daň, ktorú musí zamestnanec odviesť z hrubej mzdy po odpočítaní nezdaniteľnej časti.
 • Daňové bonusy: Zľava na dani, na ktorú má zamestnanec nárok v závislosti od počtu detí a od iných faktorov.

Napriek tomu je možné sformulovať zjednodušený vzorec pre hrubý výpočet čistej mzdy:


Čistá mzda = Hrubá mzda – (Odvody zamestnanca + Daň z príjmu)


Príklad:

Hrubá mzda: 1000 €, Odvody zamestnanca: 134 €, Daň z príjmu: 164,54 €

Čistá mzda = 1000 € – (134 € + 164,54 €) = 701,46 €

Treba však zdôrazniť, že toto je len hrubý odhad a reálna čistá mzda sa môže líšiť v závislosti od individuálnej situácie zamestnanca.

Výška minimálnej mzdy – porovnanie 2023/2024

Výška minimálnej mzdy na Slovensku sa každý rok mení. V roku 2024 sa zvýšila o 50€ tak, ako to ukazuje tabuľka.

RokMesačná mzdaHodinová mzdaZmena oproti predchádzajúcemu roku
2023700 €4,023 €
2024750 €4,310 €+ 7,14%

Výška minimálnej mzdy na Slovensku sa od 1. januára 2024 zmenila o 50 € v hrubom, čo predstavuje nárast o 7,14 %.

Zvýšenie sa týka tak mesačnej ako aj hodinovej minimálnej mzdy. Hodinová mzda narástla zo 4,023 € na 4,310 €.

Treba poznamenať, že minimálna mzda je len najnižšia suma, za ktorú môže zamestnávateľ odmeňovať zamestnanca za prácu v danom mesiaci. V praxi je bežné, že mzdy sú výrazne vyššie ako minimálna mzda, a to v závislosti od náročnosti práce, kvalifikácie zamestnanca a odvetvia.

Priemerná mzda v Bratislave

Priemerná mesačná mzda v Bratislave sa v roku 2023 vyšplhala na 1 983 eur. Je to najvyššia priemerná mzda na Slovensku.

Treba však podotknúť, že medián, t.j. hodnota, ktorá rozdeľuje zamestnancov na dve polovice, je v Bratislave 1 682 eur. To znamená, že polovica zamestnancov v Bratislave zarába menej ako 1 682 eur mesačne.

Priemerná mzda v Bratislave sa v porovnaní s rokom 2022 zvýšila o 10,1 %.

Je dôležité poznamenať, že priemerná mzda sa môže značne líšiť v závislosti od odvetvia, pracovnej pozície, skúseností a vzdelania zamestnanca.

Sú súčasné platy na Slovensku postačujúce?

Či sú súčasné platy na Slovensku postačujúce závisí od rôznych faktorov, ako sú individuálne potreby a očakávania, životný štýl, náklady na život v danej lokalite a celková ekonomická situácia v krajine.

Priemerná mzda na Slovensku v roku 2023 dosiahla 1 272 € mesačne. Táto mzda však neodráža realitu pre mnohých ľudí, keďže medián mzdy sa nachádza na úrovni 996 eur. To znamená, že polovica zamestnancov na Slovensku zarába menej ako 996 eur mesačne.

Náklady na život na Slovensku sa v posledných rokoch zvýšili, najmä v oblastiach ako sú potraviny, energie a bývanie. Inflácia v roku 2023 dosahovala 10,5%, čo predstavuje značnú záťaž pre domácnosti s nízkymi príjmami.

Na druhej strane, slovenská ekonomika v roku 2023 rástla. Miera nezamestnanosti bola nízka a v krajine je dostatok pracovných miest. To dáva zamestnancom možnosť vyjednávať o vyšších platoch a hľadať si lepšie pracovné príležitosti.

Subjektívne vnímanie platov na Slovensku sa líši medzi jednotlivcami a skupinami obyvateľstva. Niektorí ľudia sú so svojimi platmi spokojní, zatiaľ čo iní sa cítia nedocenení a podhodnotení.

Existuje viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú vnímanie platovej úrovne:

 • Porovnanie s inými krajinami: Slovensko patrí medzi krajiny s nižšími priemernými mzdami v rámci Európskej únie.
 • Regionálne rozdiely: Platy sa v jednotlivých regiónoch Slovenska výrazne líšia. Najvyššie mzdy sú v Bratislave a najnižšie v menej rozvinutých regiónoch.
 • Rodinné záväzky: Ľudia s rodinou a deťmi majú väčšie výdavky, ako jednotlivci bez detí.
 • Očakávania a životný štýl: Ľudia s vyššími očakávaniami a náročnejším životným štýlom potrebujú na uspokojenie svojich potrieb vyššie platy.

Je dôležité sledovať vývoj platov a nákladov na život a v prípade potreby vyjednávať o mzde so zamestnávateľom.

Minimálna hodinová mzda v čistom v roku 2023

Minimálna hodinová mzda v čistom v roku 2023 na Slovensku závisela od stupňa náročnosti práce:

 • 1. stupeň náročnosti práce: 4,02 €
 • 2. stupeň náročnosti práce: 4,69 €
 • 3. stupeň náročnosti práce: 5,356 €
 • 4. stupeň náročnosti práce: 6,023 €
 • 5. stupeň náročnosti práce: 6,69 €

Treba poznamenať, že toto sú hrubé minimálne hodinové mzdy.

Minimálna hodinová mzda v čistom v roku 2023 sa po odrátaní odvodov a dane líšila v závislosti od:

 • Výšky mzdy: Čím vyššia je mzda, tým vyššie sú aj odvody a daň.
 • Rodinných pomerov: Zamestnanci s deťmi a daňovými bonusmi si uplatnili nižšiu daň a odvody.

Minimálna mzda sa na Slovensku pravidelne valorizuje, t.j. zvyšuje sa v závislosti od vývoja inflácie.

Priemerná mzda v roku 2023

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenska dosiahla v roku 2023 1 430 €. Je to najvyššia priemerná mzda od roku 2004 a medziročne sa zvýšila o 9,7 %.

Priemerná mzda v roku 2023 sa líšila v závislosti od rôznych faktorov, ako napríklad:

 • Odvetvie: Najvyššie priemerné mzdy boli v informačných a komunikačných technológiách (3 210 €), finančných a poisťovacích aktivitách (2 737 € a v profesijných, vedeckých a technických aktivitách (2 674 €). Najnižšie mzdy boli v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve (922 €) a v priemysle (1 240 €).
 • Región: Najvyššie priemerné mzdy boli v Bratislavskom kraji (1 983 €). Najnižšie mzdy boli v Prešovskom kraji (1 117 €).
 • Veľkosť podniku: Vo všeobecnosti platí, že čím väčší je podnik, tým vyššia je aj priemerná mzda.
 • Vzdelanie a skúsenosti: Zamestnanci s vyšším vzdelaním a s viacročnými skúsenosťami zarábajú v priemere viac ako zamestnanci s nižším vzdelaním a s menšími skúsenosťami.

Priemerná mzda 1 430 € teda nemusí odrážať realitu pre každého zamestnanca na Slovensku.

Vplyv inflácie na čistú mzdu v roku 2023

Inflácia v roku 2023 výrazne ovplyvnila čistú mzdu zamestnancov na Slovensku. V decembri 2023 dosiahla miera inflácie 10,5%, čo bola najvyššia hodnota od roku 2000. To znamená, že ceny tovaru a služieb vzrástli o 10,5% v porovnaní s rokom 2022.

Aj keď nominálne mzdy v roku 2023 rástli, v reálnych termínoch, s prihliadnutím na infláciu, ich hodnota klesala. To znamená, že za rovnakú, čistú mzdu si zamestnanci v roku 2023 kúpili menej tovaru a služieb ako v roku 2022.

Existuje viacero faktorov, ktoré prispievali k poklesu reálnej mzdy:

 • Rýchly rast cien energií: Ceny energií v roku 2023 prudko vzrástli, čo malo za následok vyššie náklady na vykurovanie, pohonné látky a elektrinu.
 • Rast cien potravín: Aj ceny potravín v roku 2023 značne vzrástli, čo ovplyvňovalo výdavky na stravovanie.
 • Zvýšenie úrokových sadzieb: Národná banka Slovenska v roku 2023 zvýšila úrokové sadzby s cieľom bojovať proti inflácii. To mohlo viesť k rastu cien hypoték a úverov, a tým aj k zníženiu disponibilného príjmu domácností.

V roku 2024 sa rast cien spomalil, avšak stále má negatívny vplyv na kúpnu silu domácností.

Vzor žiadosti o zvýšenie platu

Aj podľa tohto vzoru je možné požiadať o zvýšenie platu:

Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo:
E-mail:
Názov spoločnosti:
Adresa spoločnosti:
Meno nadriadeného:
Pozícia:
Dátum:

Vec: Žiadosť o zvýšenie platu

Vážený/á [Meno nadriadeného],

Týmto listom by som chcel/a požiadať o zvýšenie môjho platu. Pracujem v tejto spoločnosti na pozícii [pozícia] už [počet] rokov a počas tejto doby som plnil/a všetky svoje povinnosti svedomite a s maximálnym nasadením.

Počas môjho pôsobenia v spoločnosti som dosiahol/a nasledovné:

 • [Uvedie sa zoznam úspechov a prínosov pre spoločnosť. Je možné sa zamerať na kvantifikovateľné výsledky, ako napríklad zvýšenie predaja, zníženie nákladov, implementácia nových procesov, atď.]
 • [Spomenúť sa môže aj akékoľvek vzdelávanie, kurzy alebo certifikáty, ktoré sa absolvovali a ktoré sú relevantné pre danú pozíciu.]
 • [Zdôraznia sa silné stránky a zručnosti, ktoré sú pre spoločnosť prínosom.]

Som presvedčený/á, že moje skúsenosti, zručnosti a výsledky práce si zaslúžia adekvátne ohodnotenie. Preto by som chcel/a požiadať o zvýšenie môjho platu o [percento]%, čím by sa môj plat zvýšil na [požadovaná výška platu].

Som k dispozícii na diskusiu o tejto žiadosti v ľubovoľnom termíne, ktorý vám vyhovuje.

S pozdravom,
[Meno a priezvisko]

Tento vzor žiadosti o zvýšenie platu je len príklad a môže sa upraviť podľa daných potrieb.