Register živnostníkov – zoznam, výpis, vyhľadávanie podľa mena

Živnostníci tvoria dynamickú časť podnikateľského ekosystému na Slovensku. Pre tých, ktorí sa zaujímajú o ich aktivity, či už z obchodných alebo iných dôvodov, je tu praktický nástroj – register živnostníkov. Tento register poskytuje cenné informácie o podnikateľoch na základe rôznych kritérií.


Obsah článku


Jedným zo spôsobov vyhľadávania v registri živnostníkov je vyhľadávanie podľa mena a podľa čísla. Ako to prebieha a na čo vlastne živnostenský register slúži?

Čo je register živnostníkov?

Register živnostníkov, často označovaný ako ŽRSR alebo register živností predstavuje verejný záznam o jednotlivcoch, ktorí vykonávajú živnosť. Jeho obsah zahŕňa kľúčové informácie, ako sú osobné údaje živnostníka, adresu podnikania, charakter vykonávanej živnosti a ďalšie relevantné údaje.

Pre tých, ktorí sa rozhodnú pôsobiť ako živnostníci, je povinné sa zaregistrovať v tomto zozname. Musia teda mať vybavené otvorenie živnosti.

Podnikanie ako živnostník môže prinášať mnoho výziev, a preto je dôležité byť dobre pripravený nielen na riadenie živnosti, ale aj na finančnú stránku. Pre živnostníkov sú k dispozícii rôzne finančné riešenia ako napr. pôžička pre živnostníkov alebo úver pre živnostníkov. V prípade, že živnostník vykonáva stavebné práce, môže sa s objednávateľom zákazky dohodnúť prostredníctvom zmluvy o dielo.

Proces registrácie v živnostenskom registri

Registrovanie sa v živnostenskom registri je nevyhnutné a zabezpečuje evidenciu údajov o podnikateľoch na Slovensku. Okresné úrady sú zodpovedné za zápis údajov do registra prostredníctvom informačného systému živnostenského podnikania, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Dôležitým krokom pri registrácii je záznam dátumu vzniku živnostenského oprávnenia, ktorý sa zhoduje s dňom zapísania podnikateľa do obchodného registra. Tieto údaje poskytuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v elektronickej podobe podľa osobitného zákona.

Rozdelenie živnostenského registra

Register živnostníkov sa delí na verejnú a neverejnú časť.

 • Neverejná časť: Zahŕňa citlivé informácie, ako sú rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, potrebné údaje pre výpis z registra trestov a ďalšie údaje podľa osobitných zákonov v súvislosti s daňovou registráciou a poistením. Tieto údaje sú poskytované len dotknutým orgánom alebo inštitúciám.
 • Verejná časť: Údaje zapísané do verejnej časti registra sú zverejňované bez zbytočného odkladu. Tento transparentný prístup poskytuje verejnosti príležitosť overiť si informácie o podnikateľoch.

Kontrola a aktualizácia registra živnostníkov

Kontrolóri živnostenského úradu monitorujú stav prevádzok a v prípade zistenia ich zrušenia vykonávajú aktualizáciu registra. Týmto spôsobom sa zabezpečuje presná evidencia prevádzok a ich aktuálny status.

Poznámka: Ustanovenia o Živnostenskom Registri sú čiastočne upravené v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čo sa zapisuje do ŽRSR?

Pri zápise do ŽRSR uvádzajú:

 • fyzické osoby svoje meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, identifikačné číslo a obchodné meno.
 • právnické osoby sú povinné uviesť názov spoločnosti, sídlo, identifikačné číslo a informácie o svojich konateľoch, vrátane mena, priezviska, občianstva a bydliska.

Podrobné informácie o podnikaní v ŽRSR

Obe kategórie musia poskytnúť informácie o predmete podnikania, konkrétny druh živnosti, ktorú plánujú vykonávať, a ďalšie relevantné údaje o živnostenskom podnikaní. V prípade neúspechu podnikateľskej činnosti je potrebné uviesť aj rozhodnutie o úpadku firmy alebo vstup do likvidácie.

žrsr
Legislatíva vyžaduje, aby v ŽRSR boli obsiahnuté informácie o postavení fyzickej osoby v rôznych úlohách, vrátane úlohy podnikateľa, zodpovedného zástupcu, pokračovateľa v živnosti, štatutárneho orgánu a ďalších. Právnické osoby sú povinné uviesť právnu formu a identifikačné číslo, a rovnako poskytnúť informácie o adrese podnikania a predmete alebo predmetoch podnikania.

Výpis živnostenského registra

Živnostenský register poskytuje možnosť získať výpis, čo môže využiť každý, kto hľadá informácie o podnikateľských subjektoch. V súčasnosti je však register dostupný online, čo výrazne znižuje potrebu osobných požiadaviek na výpis. Pre získanie výpisu je potrebné poznať identifikačné číslo organizácie a uhradiť príslušný poplatok.

Výpis živnostenského registra je teda možné získať elektronicky pomocou služby „Žiadosť o výpis zo živnostenského registra – verejný výpis“, ktorú poskytuje Ústredný portál verejnej správy na Slovensku.

Táto služba umožňuje žiadateľom vyplniť elektronické podanie, ktoré následne podpíšu kvalifikovaným elektronickým podpisom cez Ústredný portál. Po overení podpisu dostane žiadateľ potvrdenie o doručení do elektronickej schránky okresného úradu.

V prípade nepodpísaného podania má žiadateľ možnosť uhradiť správny poplatok buď platobným terminálom na okresnom úrade, pomocou potvrdenia o úhrade (eKolok) alebo poštovou poukážkou. Po úhrade a ak je podanie úplné, obdrží žiadateľ verejný výpis elektronicky.

Podanie s elektronickým podpisom:1) Vyplnené elektronické podanie s elektronickým podpisom sa doručuje do elektronickej schránky okresného úradu cez Ústredný portál verejnej správy.
2) Potvrdenie o doručení podania sa zasiela do schránky žiadateľa.
3) V prípade potreby opravy podania dostane žiadateľ výzvu na odstránenie nedostatkov.
Podanie bez elektronického podpisu:1) Vyplnené nepodpísané elektronické podanie sa doručuje do schránky okresného úradu.
2) Žiadateľ môže uhradiť správny poplatok prostredníctvom platobného portálu alebo internet bankingu.
3) V prípade potreby opravy podania dostane žiadateľ výzvu na odstránenie nedostatkov.
Táto elektronická služba je efektívnym spôsobom získania verejného výpisu zo živnostenského registra na Slovensku, umožňujúc podnikateľom a občanom rýchly a jednoduchý prístup k dôležitým informáciám o podnikateľoch a živnostníkoch.

Číslo živnostenského registra

Číslo živnostenského registra predstavuje unikátne identifikačné číslo pridelené každému podnikateľskému subjektu na Slovensku. Toto číslo má zásadný význam v procese identifikácie, evidencie a komunikácie medzi podnikateľmi, verejnými inštitúciami a obchodným prostredím.

Význam čísla živnostenského registra

 • Jednoznačná identifikácia: Slúži na presnú identifikáciu každého živnostníka a jeho podnikateľskej aktivity. Pomáha vytvárať jednoznačné prepojenia v rámci verejných registrov a oficiálnych dokumentov.
 • Záznam v živnostenskom registri: Číslo je priradené každému záznamu v živnostenskom registri, ktorý obsahuje informácie o podnikateľskej činnosti. To zabezpečuje systematickú evidenciu subjektov na území Slovenska.
 • Komunikácia s verejnými inštitúciami: Číselná identifikácia uľahčuje efektívnu komunikáciu medzi živnostníkom a verejnými inštitúciami, ako napríklad daňovými úradmi alebo obchodným registrom.
 • Monitorovanie a kontrola: Pomocou čísla živnostenského registra sa jednoducho monitorujú a kontrolujú aktivity živnostníka, čo má význam najmä pre daňové účely a dodržiavanie podmienok oprávnení.
Číslo živnostenského registra
Číslo živnostenského registra je nenahraditeľným nástrojom v procese sledovania, evidencie a správnej identifikácie podnikateľských subjektov na Slovensku.

Zoznam živnostníkov na Slovensku

Zoznam živnostníkov, úzko spätý so živnostenským registrom na Slovensku, predstavuje kľúčový prehľad o fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v krajine. Tento záznam poskytuje dôležité informácie pre verejnosť, úrady a obchodné subjekty.

Zoznam živnostníkov – charakteristiky

Súčasť živnostenského registraZoznam živnostníkov je integrovaný do živnostenského registra Slovenska, ktorý slúži ako centrálna databáza informácií o podnikateľoch v krajine.
Aktualizované informácieZáznamy v zozname živnostníkov sú pravidelne aktualizované, čo zabezpečuje, že verejnosť a iné subjekty majú prístup k spoľahlivým údajom o aktívnych živnostníkoch.
Čísla živnostenského registraPri vyhľadávaní je možné použiť aj čísla živnostenského registra, čím sa zabezpečí presné identifikovanie konkrétnych podnikateľov a ich podnikateľských aktivít.
Vyhľadávanie podľa menaProstredníctvom zoznamu živnostníkov je možné vyhľadávať fyzické osoby, ktoré vykonávajú živnostenskú činnosť, podľa ich mena. Týmto spôsobom sa rýchlo identifikujú registrovaní podnikatelia.

Zoznam živnostníkov – dôležitosť

 • Transparentnosť: Zoznam živnostníkov prispieva k transparentnosti podnikateľského prostredia na Slovensku, umožňujúc verejnosti sledovať a identifikovať aktívnych podnikateľov.
 • Overovanie dôveryhodnosti: Pre obchodné subjekty je tento záznam cenným nástrojom na overovanie dôveryhodnosti potenciálnych obchodných partnerov a poskytuje im informácie o histórii podnikania živnostníkov.
 • Podpora rozhodovania úradov: Verejné orgány, ako daňové úrady a iné, môžu využívať zoznam živnostníkov pri svojich činnostiach na monitorovanie a reguláciu podnikateľskej aktivity v krajine.

Celkovo je zoznam živnostníkov v rámci živnostenského registra dôležitým nástrojom na udržiavanie informovanosti a sledovanie dynamiky podnikateľskej činnosti na Slovensku. Informácie z registra živnostníkov môžu poskytnúť dôležitý pohľad na počet a typ podnikateľov v určitom odvetví, čo môže ovplyvniť konkurenciu a následne aj nastavenie marže v danom segmente trhu.

Živnostenský register – IČO

Skratka IČO znamená identifikačné číslo organizácie, jedinečné 8-miestne neutrálne číslo, ktoré slúži na jednoznačnú identifikáciu subjektov v registri právnických osôb a nesie evidenčný význam. Jeho tvorbu štandardizuje Štatistický úrad SR.

IČO sa prideľuje:

 • Právnickým a fyzickým osobám: Vrátane podnikateľov a orgánov verejnej moci.
 • Odštepným závodom, podnikom zahraničných osôb a organizačným zložkám podnikov zahraničných osôb.
 • Zapísaným organizačným zložkám.

Štatistický úrad SR stanovuje postup tvorby IČO. Prvých 7 číslic tvorí poradové číslo, pričom posledná ôsma číslica má charakter kontrolného kľúča. Tento údaj zostáva nezmenený počas celej doby právnej existencie subjektu vedenej v živnostenskom registri organizácií.

Každému subjektu je pridelené len jedno IČO, ktoré ho sprevádza počas celej existencie a nesmie byť pridelené inej právnickej alebo fyzickej osobe, ani v prípade zániku subjektu.

Prideľovateľom IČO je Štatistický úrad SR. Povinné osoby, ako sú orgány verejnej moci, ktoré vedú evidenciu subjektov do registra právnických osôb, alebo konajú v súvislosti s ich registráciou či vydávaním oprávnení na podnikanie, majú oznamovaciu povinnosť.

Napríklad Živnostenský úrad SR alebo iné príslušné orgány vybavia všetky formality namiesto podnikateľa, ktorý tak nemusí komunikovať priamo so Štatistickým úradom SR.

IČO fyzických aj právnických osôb súčasne pôsobiacich na základe živnostenského oprávnenia možno overiť prostredníctvom webovej stránky Živnostenského registra SR. IČO obchodných spoločností, družstiev, zahraničných osôb a štátnych podnikov je na internetovej stránke Obchodného registra SR.

Register živnostníkov podľa mena

Často sa stáva, že človek potrebuje overiť informácie o živnostníkovi podľa mena. Register živnostníkov podľa mena, známy aj ako zoznam živnostníkov, je prístupný na oficiálnej stránke zrsr.sk.

Stačí jednoducho použiť funkciu „Hľadať podľa priezviska a mena fyzickej osoby“ a zadať konkrétne meno. Výsledkom vyhľadávania budú všetci registrovaní živnostníci, ktorí majú spoločné priezvisko alebo meno.

Pre ešte presnejšie vyhľadávanie je možné použiť aj obchodné meno živnostníka. Treba však poznamenať, že v niektorých prípadoch je obchodné meno totožné s menom živnostníka. Nie každý si totiž vyberá iné obchodné meno pre svoju živnosť, čo môže spôsobiť zhodu v týchto údajoch.

Týmto jednoduchým a prístupným spôsobom ŽRSR podľa mena umožňuje rýchlo a efektívne získať potrebné informácie o konkrétnych podnikateľoch a ich živnostiach.

Pre zaujímavosť, aj pri založení schránkovej firmy ako živnostníckeho subjektu je potrebné ju zaregistrovať v živnostenskom registri. To umožňuje identifikáciu firmy ako právnickej osoby, ktorá je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť.

Podvody – slovenský register firiem a živností

Mnohokrát si živnostníci nájdu list v poštovej schránke, ktorý žiada o úhradu poplatku za zápis spoločnosti/ živnosti do registra. Častokrát sa pýtajú prečo, nakoľko už uhradili súdny poplatok za zápis s.r.o. do obchodného registra a správny poplatok za vydanie živnostenského oprávnenia. Čo teda znamená tento list so šekom?

Celý list s priloženým obsahom môže človek pokojne odhodiť. Tento poplatok je totiž dobrovoľný. List nie je od štátneho orgánu pre podnikateľov. Sú to registre prevádzkované súkromnými spoločnosťami, a registrácia v nich nie je v žiadnom prípade povinná.

Medzi najznámejšie patria register obchodu a živnosti alebo register obchodných spoločností.

Štát prevádzkuje iba dva registre:

 • obchodný register (www.orsr.sk)
 • živnostenský register (wwww.zrsr.sk)

Ak začínajúci podnikateľ dostane list s priloženým šekom a nie je si istý jeho legitímnosťou alebo dôvodom jeho úhrady, mal by to konzultovať so svojim účtovníkom alebo advokátom. Činnosť týchto súkromných spoločností síce nemusí byť nelegálna, ale hraničí s etickosťou. Ministerstvo vnútra v minulosti upozorňovalo na túto prax na svojej webovej stránke.

Stále je dôležité byť obozretný a rozlišovať medzi povinnými zákonmi a neetickými pokusmi o vyťaženie finančných prostriedkov. Začiatok každého podnikania môže byť náročný. Preto sú dostupné aj pôžičky pre živnostníkov.