Vlastník pozemku podľa mena – kto sú moji susedia?

vlastník pozemku podľa mena

Mnohí zvažujú kúpu pozemku, ale nemajú informácie o jeho vlastníkovi. Ďalší potrebujú identifikovať vlastníka pozemku vedľa budúceho domu, ktorý plánujú zakúpiť. Čiže zistiť odpoveď na otázku: „Kto sú moji susedia?“

V dnešnej dobe je pomerne jednoduché získať tieto informácie. Ako prebieha proces zistenia vlastníka nehnuteľnosti a majiteľa pozemku? Ako vyhľadať tieto informácie online a prísť na to, kto je môj sused?

Kataster a vlastník nehnuteľnosti

Kataster nehnuteľností, ako geometrické a polohové určenie, súpis a popis nehnuteľností, tvorí kľúčovú časť evidencie vlastníctva v oblasti pozemkov, stavieb a iných nehnuteľností. Systém je štruktúrovaný podľa katastrálnych území, čím vytvára komplexný informačný systém.

Význam katastra nehnuteľností siaha od ochrany vlastníckych práv až po daňové a poplatkové účely. Slúži ako nástroj na oceňovanie nehnuteľností, ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu a je základom pre budovanie ďalších informačných systémov týkajúcich sa nehnuteľností.

Jeho podstatou je jednak uchovávanie informácií o samotných nehnuteľnostiach, ako napríklad vlastník nehnuteľnosti, ale aj evidencia práv k nim.

Čo obsahuje kataster nehnuteľností?

V katastri nehnuteľností sa evidujú rôzne druhy nehnuteľností, vrátane pozemkov, stavieb, bytových a nebytových priestorov a podzemných stavieb. Okrem toho zahŕňa aj katastrálne územia, chránené prírodné časti krajiny a kultúrne pamiatky.

Významnou súčasťou katastra je aj evidencia práv k nehnuteľnostiam. Tieto práva zahŕňajú vlastnícke právo, záložné právo, vecné bremená, predkupné právo a ďalšie. Evidujú sa nielen samotné nehnuteľnosti, ale aj všetky relevantné informácie o vlastníkoch pozemku podľa mena a oprávnených osobách.

Kataster nehnuteľností slúži nielen na evidenciu vlastníka nehnuteľnosti. Jeho informácie sú nevyhnutné pre daňové a poplatkové účely, pri oceňovaní nehnuteľností a ochrane poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. Poskytuje základné údaje pre rôzne informačné systémy týkajúce sa nehnuteľností, ako napr. majiteľ pozemku, a tak prispieva k transparentnosti a spravodlivej distribúcii majetku.

Ak chce žiadateľ vedieť, ako zistiť inžinierske siete a ich prítomnosť, napríklad na pozemku, Kataster mu v tom môže pomôcť.

List vlastníctva a majiteľ pozemku

Základným dokumentom pre každého majiteľa pozemku alebo vlastníka nehnuteľností je list vlastníctva. Tento dokument je rozdelený do troch častí, pričom každá poskytuje špecifické informácie o nehnuteľnostiach a oprávnených osobách k nim.

 • Časť A – Majetková podstata: Obsahuje údaje o nehnuteľnostiach, ako sú parcelné číslo, výmera, druh využívania pozemku, druh chránenej nehnuteľnosti a informácie o stavbách.
 • Časť B – Vlastníci a iné oprávnené osoby: Poskytuje informácie o vlastníkoch a iných oprávnených osobách, vrátane mena, priezviska, rodného čísla, spoluvlastníckeho podielu a ďalších relevantných údajov.
 • Časť C – Ťarchy: Obsahuje údaje o obmedzeniach k nehnuteľnosti, ako sú vecné bremená, predkupné práva a iné záťaže.

Jeho získanie je možné buď prostredníctvom online portálu katastra nehnuteľností, alebo osobnou návštevou miestneho katastrálneho úradu.

majiteľ pozemku
List vlastníctva predstavuje dokument, ktorý slúži ako formálny dôkaz o vlastníctve nehnuteľnosti. Je neoddeliteľnou súčasťou právnych a finančných transakcií, vrátane kúpy, predaja, uzatvárania hypoték alebo dedičských konaní.

Ako identifikovať vlastníka pozemku podľa mena?

Ak má človek záujem o krásny dom, byt, chatu alebo dokonca pozemok, na ktorom by si chcel postaviť vlastný dom, pravdepodobne by chcel získať kontakt na vlastníka pozemku podľa mena alebo získať ďalšie informácie o nehnuteľnosti. Dobrou správou je, že existuje jednoduchý spôsob, ako zistiť meno vlastníka, číslo parcely, rozlohu pozemku alebo dokonca číslo listu vlastníctva.

Všetky potrebné informácie je možné ľahko a rýchlo získať priamo z domu. Stačí len počítač alebo mobilný telefón a prístup na internet. Je niekoľko možností, kde môže človek tieto informácie vyhľadávať:

 • Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN)
 • Základná mapa ZBGIS

Portál ESKN: Ako zistiť, kto sú moji susedia?

Na portáli elektronických služieb katastra nehnuteľností je možné nájsť majiteľa pozemku alebo vyhľadať pozemok, ktorý vlastní konkrétna osoba. Je potrebné poznať len meno, priezvisko a dátum narodenia osoby.

Identita vlastníka konkrétnej parcely sa zistí prostredníctvom mapy, ktorá je na portáli. Po jej otvorení človek uvidí mapu Slovenskej republiky, na ktorej môže vyhľadávať konkrétne parcely. Po kliknutí na pozemok sa zobrazia všetky dostupné informácie, ako je meno vlastníka nehnuteľnosti, rozloha, typ pozemku, atď.

Na portáli sú aj ďalšie funkcie:

 • vyhľadávanie podľa mena vlastníka, čísla parcely, čísla listu vlastníctva atď.
 • výpis z listu vlastníctva
 • informácie o žiadostiach, podaniach atď.
 • vykonávanie zmien

Účelom katastra nehnuteľností je poskytovať informácie na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové a poplatkové účely, na ochranu životného prostredia, poľnohospodárskej a lesnej pôdy, nerastného bohatstva a kultúrnych pamiatok. Poskytuje aj údaje pre územný rozvoj, oceňovanie nehnuteľností, vedecké, ekonomické alebo štatistické účely a tvorbu iných informačných systémov.

Ak človek nevie, ako nájsť vlastníka v katastri nehnuteľností, musí si otvoriť službu „Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností“. V tejto časti si môže vybrať, aké údaje ho zaujímajú:

 • výpis z listu vlastníctva
 • kopia katastrálnej mapy
 • sledovanie zmien na liste vlastníctva
 • výpis z pozemkovej knihy
 • iné údaje z katastra nehnuteľností

Na základe vybraných údajov je následne presmerovaný na stránku s podrobnosťami o vybranej nehnuteľnosti, kde vie zistiť odpoveď na otázku Kto sú moji susedia?“

kto sú moji susedia
Kataster zahŕňa súpis, popis alebo geometrické určenie konkrétnych nehnuteľností na území Slovenskej republiky. Okrem toho existuje aj register vlastníckych, vecných a iných práv k nehnuteľnostiam, ktoré sú vymedzené zákonom. Katastrálne úrady poskytujú potrebné informácie prostredníctvom verejných listín, pričom niektoré informácie sú dostupné online.

Katastrálna mapa ZBGIS a kto je môj sused

Ak človek nepozná presné údaje o nehnuteľnosti, ktorá ho zaujíma, môže sa obrátiť aj na katastrálnu mapu ZBGIS. Stačí vybrať možnosť „Zobraziť mapu“ na webovej stránke katastra nehnuteľností a vyplniť názov obce alebo katastrálne územie, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Následne priblíži mapu a nájde pozemok alebo budovu, o ktorej chce získať informácie typu kto je môj sused. Klikne na ňu a zobrazia sa mu všetky dostupné údaje vrátane mena vlastníka nehnuteľnosti.

Ak má človek presné údaje o nehnuteľnosti, môže vyhľadávať podľa adresy, čísla parcely alebo mena majiteľa pozemku. Na stránke vyhľadávania v katastrálnom portáli zadá potrebné informácie a získa prístup k verejným údajom o danej nehnuteľnosti.

Ak chce získať podrobnejšie informácie o vlastníkovi nehnuteľnosti, môže byť vyžadovaný test CAPTCHA alebo prihlásenie pomocou svojich prihlasovacích údajov.

Použitie základnej mapy ZBGIS

Základná mapa ZBGIS umožňuje vyhľadávanie pozemkov prostredníctvom aplikácie. Stačí nájsť pozemok, ktorého majiteľa chce záujemca identifikovať, a kliknúť naň. Zobrazia sa mu všetky dostupné informácie vrátane mena majiteľa pozemku, čiže zistí napr. kto je môj budúci sused. Môže tiež vyhľadávať podľa mena majiteľa, čísla parcely, čísla listu vlastníctva alebo na základe svojej aktuálnej polohy.

Je dôležité poznamenať, že aktuálne nie je možné priamo na portáli vyhľadávať vlastníka nehnuteľnosti podľa mena kvôli ochrane osobných údajov. V takom prípade môže kontaktovať miestny úrad daného katastrálneho územia alebo využiť diaľkový prístup do katastra nehnuteľností na získanie informácií o vlastníkovi.

kto je môj sused
Získanie informácií o vlastníkovi nehnuteľnosti online je pomerne jednoduché, a to vďaka dostupným elektronickým službám katastra nehnuteľností a mapovým klientom. Významným krokom pri kúpe nehnuteľnosti je teda vyhľadávanie informácií aj o tom, kto je môj budúci sused a zistenie potrebných údajov pred podpisom zmluvy.

Z akého dôvodu preverovať čo vlastním?

Väčšina vlastníkov nehnuteľností je si vedomá svojho vlastníckeho práva, obzvlášť ak svoj majetok pravidelne využíva na bývanie, rekreáciu (napríklad víkendová chata, záhrada, vinica) alebo ak je nehnuteľnosť poskytnutá do užívania inej osobe (napríklad prenájom bytu alebo poľnohospodárskeho pozemku).

Avšak, v živote prichádzajú okamihy, keď vlastník nehnuteľnosti zisťuje až neskôr o svojom vlastníctve alebo o vlastníctve jeho predkov a len predpokladá, že vlastní nejaké nehnuteľnosti alebo by ich mal vlastniť.

Takéto dodatočné povedomie môže vyplynúť napríklad v rámci dedičských konaní, keď po rodičoch alebo starých rodičoch zostanú „zabudnuté“ pozemky, alebo keď sa v rodinných archívoch objavia historické listiny dokumentujúce vlastnícke práva dávnych predkov.

Po takýchto nových zisteniach začína proces vyhľadávania, ktorý sa väčšinou začína na internete pomocou príslušných portálov. V niektorých prípadoch elektronické zdroje však nemusia priniesť dostatočne spoľahlivé výsledky, čo vedie k preskúmaniu dokumentácie na katastrálnom úrade alebo v archívoch.

Ako identifikovať nehnuteľnosť?

Ako už bolo spomenuté, existuje niekoľko online nástrojov na vyhľadávanie nehnuteľností a generovanie príslušných listov vlastníctva. Historicky bol často využívaný katasterportal.sk, no v súčasnosti postupne ustupuje novému systému Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK), ktorého mapovým klientomjeZBGIS.

Zistenie vlastníctva nehnuteľnosti vyžaduje aspoň znalosť katastrálneho územia, v ktorom sa nachádza. V súčasnosti však neexistuje verejne dostupný systém, ktorý umožňuje vyhľadávanie vlastníka nehnuteľnosti na celom území Slovenska len podľa mena a priezviska osoby.

Po zúžení vyhľadávania na katastrálne územie postačuje zadať priezvisko. Bez poznania katastrálneho územia môže byť vyhľadávanie náročnejšie, ale nie nemožné. Vyžaduje dôkladnú lustráciu v každom katastrálnom území jednotlivo.

V každom prípade, keď človek vie aspoň zúžiť hľadanie na okres alebo širšiu lokalitu obce, kde by mohli byť nejaké jeho nehnuteľnosti napr. starých rodičov, môže sa pomerne rýchlo dopracovať k želanému výsledku a nájsť list vlastníctva.

V tejto súvislosti je dôležité zvážiť aj správne poistenie nehnuteľnosti, aby si človek zabezpečil ochranu svojho majetku v prípade nečakaných udalostí. Špecifické podmienky a výhody poistenia nehnuteľnosti môžu zásadne ovplyvniť pokoj a bezpečnosť.