Daňové identifikačné číslo – zistenie DIČ

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je jedinečné identifikačné číslo, ktoré priradí daňový úrad fyzickým a právnickým osobám na účely evidencie a identifikácie v daňovom systéme. DIČ potrebujú všetky fyzické osoby a právnické subjekty, ktoré majú povinnosť platiť dane na Slovensku. Ako funguje zistenie DIČ?


Obsah článku


DIČ je možné získať na príslušnom mieste v daňovej správe. Väčšina administratívy prebieha na miestnom daňovom úrade.

Čo je DIČ číslo?

DIČ (Daňové identifikačné číslo) je unikátne identifikačné číslo, ktoré je pridelené fyzickým a právnickým osobám na identifikáciu v rámci daňového systému. Je to dôležitý prvkový identifikátor, ktorý umožňuje daňovým úradom jednoznačne identifikovať platcov DPH a zaznamenávať ich daňové povinnosti, napr. aj pri dani z výhry.

V kontexte Slovenska je DIČ číslo pridelené každej fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá má daňové povinnosti na území Slovenskej republiky. DIČ alebo osobné číslo daňovníka sa používa pri všetkých interakciách s daňovými úradmi a inými inštitúciami, ktoré vyžadujú identifikáciu pre daňové účely.

Získanie DIČ alebo osobné číslo účtu daňovníka vyžaduje určité formality, vrátane predloženia potrebných dokumentov na príslušnom daňovom úrade. Každá krajina môže mať vlastné postupy a pravidlá týkajúce sa pridelenia DIČ.

Ako zistiť DIČ?

Ak treba získať Daňové identifikačné číslo (DIČ) iného subjektu, existuje niekoľko online zdrojov, ktoré môžu byť užitočné. Medzi zdroje, ako zistiť osobné číslo daňovníka, patrí niekoľko webových stránok, ktoré fungujú ako register DIČ.


Finančná správa Slovenskej republiky poskytuje informácie o daniach a DIČ na svojej oficiálnej stránke financnasprava.sk. Ďalšie možnosti zahŕňajú register DIČ icdph.sk, foaf.sk, registeruz.sk a aj oficiálny web Európskej komisie ec.europa.eu.


Na týchto webových stránkach môže ktokoľvek vyhľadávať informácie o daniach fyzických a právnických osôb na základe ich mena, Identifikačného čísla organizácie (IČO) alebo ďalších relevantných údajov.

Je však nesmierne dôležité rešpektovať ochranu osobných údajov a používať tieto informácie zodpovedne a v súlade so zákonom. Organizácie by mali mať súhlas alebo povolenie od dotknutej osoby, ak sa snažia získať DIČ v prípade, že to nie je verejne dostupná informácia.

Internet poskytuje pohodlný a rýchly spôsob, ako získať informácie o DIČ pre fyzické a právnické osoby. Webové stránky s funkciami vyhľadávania umožňujú rýchly prístup k týmto údajom na základe mena alebo IČO. Zistenie DIČ teda nemusí byť vôbec náročné.

Ako zistiť DIČ podľa IČA?

IČO je unikátne identifikačné číslo pridelené právnickým osobám, podnikateľom a iným subjektom registrovaným v obchodnom registri alebo iných evidenciách. Slúži na jednoznačnú identifikáciu konkrétnej organizácie alebo podnikateľa v rámci administratívnych a daňových procesov. Majú ho aj občianske združenia.

IČO môže byť použité aj pri hľadaní informácií o danej organizácii na verejných portáloch a registroch, a to nielen v rámci jednotlivých krajín, ale aj v medzinárodnom merítku. IČO obsahuje aj výpis z orsr.

IČO sa dá nájsť na rôznych webových platformách na zistenie DIČ. Ako zistiť DIČ podľa IČA? Jedným z možných zdrojov je napríklad registeruz.sk, kde sa dá vyhľadávať DIČ podľa IČO a ďalšie informácie o danom podniku. Proces zistenia DIČ podľa IČO je pohodlný a jednoduchý.

IČO je často používané pri rôznych transakciách, ako sú zmluvy, faktúry, daňové priznania a iné dokumenty, ktoré vyžadujú identifikáciu právnickej osoby alebo podnikateľa.

Zistenie DIČ podľa rodného čísla

Zistenie DIČ podľa rodného čísla môže zaberať viac času a vyžadovať špecifický postup. V tomto prípade je nevyhnutné napísať žiadosť, ktorú treba podať na príslušný úrad. Po obdržaní žiadosti daný úrad poskytne informácie o príslušnom daňovom identifikačnom čísle. Celý proces od napísania žiadosti po jej vybavenie si vyžaduje určitý čas.


Zistenie DIČ podľa rodného čísla je potrebné pri získavaní a overovaní DIČ fyzickej osoby, ktorá nie je živnostníkom. Pre toto overenie sa často využíva rodné číslo, a v takýchto prípadoch je nutné obrátiť sa na príslušný daňový úrad, ktorý následne poskytne všetky potrebné informácie.


Proces získavania DIČ týmto spôsobom môže byť o niečo komplikovanejší, ale predstavuje nevyhnutný krok pri zabezpečovaní presných daňových údajov pre fyzické osoby, ktoré nie sú registrované ako živnostníci.

Na niektorých webových stránkach, vrátane financnasprava.sk, icdph.sk, foaf.sk a ďalších, existuje možnosť vyhľadávania Daňového identifikačného čísla (DIČ) prostredníctvom Identifikačného čísla organizácie (IČO) namiesto mena.

Vyhľadávanie DIČ podľa IČO sa vyznačuje jednoduchosťou a rýchlosťou, čo umožňuje efektívne získavanie potrebných informácií o daňovom identifikačnom čísle pre konkrétnu organizáciu alebo subjekt.

Tento postup uľahčuje užívateľom prístup k dôležitým daňovým údajom bez potreby hľadania na základe mena, čo môže viesť k rýchlejšiemu a presnejšiemu vyhľadávaniu informácií.

Žiadosť o daňové identifikačné číslo Slovensko

Zavádzanie zjednodušenej registrácie a automatického pridelenia Daňového identifikačného čísla (DIČ) pre osoby zapísané v Živnostenskom registri a Obchodnom registri od 1. januára 2023 predstavuje významný krok smerom k vylepšeniu administratívnych procesov a zvýšeniu komfortu daňových subjektov.

Toto opatrenie pre získanie daňového identifikačného čísla Slovensko prinesie niekoľko výhod:

 • Znížená administratívna zaťaženosť:
  • Daňové subjekty zapísané v týchto registroch už nie sú povinné podávať samostatné žiadosti o registráciu na daň z príjmu, čo výrazne zjednodušuje a urýchľuje proces registrácie.
 • Úspora času:
  • Daňové subjekty sa nemusia viac zaoberať vyplňovaním žiadostí a ďalšími administratívnymi povinnosťami spojenými s registráciou na daň z príjmu, čo im umožňuje efektívnejšie sa venovať svojim podnikateľským aktivitám.
 • Redukcia rizika pokút:
  • Zrušením povinnosti podávať žiadosť o registráciu sa minimalizuje riziko, že daňový subjekt zabudne alebo nestihne termín na podanie registrácie, čím sa znižuje hrozba pokút.
 • Elektronická komunikácia:
  • Daňový úrad automaticky odosiela elektronické úradné dokumenty o registrácii a DIČ do schránok na Ústrednom portáli verejnej správy, čo uľahčuje komunikáciu medzi daňovým úradom a daňovými subjektmi.

Toto opatrenie je jasným príkladom snahy o vytvorenie priaznivého prostredia pre podnikateľov a daňových poplatníkov v rámci daňovej administratívy.

Zjednodušená registrácia a automatizovaný proces pridelenia DIČ prispievajú k efektívnosti a transparentnosti daňového systému a môžu prispieť k zvýšeniu dôvery daňových subjektov voči finančnej správe. Žiadosť o pridelenie DIČ je k dispozícii elektronicky aj v papierovej podobe.

DIČ Slovensko

Mať pochopenie o fungovaní rôznych aspektov daňového systému, vrátane čísla DIČ, je skutočne kľúčové pre efektívne riadenie finančných transakcií a dodržiavanie daňových povinností. DIČ je centrálnym prvkom v tejto súvislosti a zohráva kľúčovú úlohu v mnohých finančných procesoch. Niekedy je potrebné aj pri žiadosti o nebankovú pôžičku.

Tu je stručný prehľad o fungovaní DIČ:

 • Pridelenie DIČ:
  • Daňové identifikačné číslo (DIČ) je pridelené príslušným daňovým úradom.
  • Pridelenie DIČ sa vzťahuje na fyzické osoby, živnostníkov aj právnické subjekty, vrátane firiem.
 • Použitie DIČ:
  • DIČ sa používa na rôznych účtovných dokladoch a pri spracovaní finančných transakcií.
  • Uvádza sa na daňových priznaniach, faktúrach a iných dôležitých dokumentoch, čo prispieva k znižovaniu daňových únikov.
 • IČ DPH:
  • Pre podnikateľov a platiteľov DPH sa používa Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH).
  • IČ DPH je dôležité pre medzinárodný obchod a overovanie registrovania DPH v iných krajinách EÚ.
 • Overovanie DIČ a IČ DPH:
  • Overenie DIČ a IČ DPH je možné na webovom portáli VIES, ktorý poskytuje informácie o registrácii DPH v rámci Európskej únie.
 • Vyhľadávanie DIČ:
  • Existujú webové stránky umožňujúce vyhľadávať DIČ a ďalšie informácie o osobách a organizáciách na základe mena, IČO alebo iných údajov.
 • Získanie DIČ pre živnostníkov a firmy:
  • Registrácia na daňovom úrade a získanie DIČ sú kľúčové pri zakladaní živnosti (akejkoľvek, či už voľnej alebo remeselnej živnosti) a firmy.

V súčasných podmienkach je schopnosť rýchlo a spoľahlivo získať a overiť DIČ neoceniteľná. To zabezpečuje správne dodržiavanie daňových povinností a minimalizuje riziká spojené s finančnými transakciami a obchodnými vzťahmi.

Je dôležité, aby jednotlivci a firmy boli oboznámení s tým, ako funguje DIČ, a aby správne uplatňovali tieto informácie pri svojich finančných aktivitách. Napr. pri kúpe tovaru alebo služieb od zahraničného dodávateľa je dôležité skontrolovať jeho DIČ. A to z dôvodu uistenia sa, že má človek nárok na odpočet DPH a aby došlo k správnemu zaradeniu majetku do odpisových skupín.