Odpisové skupiny – zaradenie majetku, druhy

odpisové skupiny

Rozpoznať hodnotu a vhodne riadiť majetok je kľúčovým prvkom úspešného finančného manažmentu pre akúkoľvek organizáciu. Jedným zo základných nástrojov v rámci tejto problematiky sú odpisové skupiny. Čo však presne znamená termín „odpisové skupiny“ a ako môže prispieť k efektívnej správe majetku?


Obsah článku


Odpisové skupiny predstavujú kategorizáciu majetku na základe jeho druhu, veku a predpokladanej doby užitočného využitia. Ale ako sa majetok priradí do týchto skupín a aký vplyv to má na finančné vykazovanie organizácie?


Kľúčové informácie článku:

 • Zaradenie majetku do odpisových skupín je kľúčové v prvom roku odpisovania, kde kritériá definuje Príloha č. 1 Zákona o dani z príjmov.
 • Nehmotný majetok sa na rozdiel od hmotného nezaradí do odpisových skupín, ale daňové odpisy sa určujú súčasne s účtovnými odpismi.
 • Odpisová skupina 2 umožňuje odpisovanie špecifického majetku počas 6 rokov a poskytuje možnosť uplatnenia zrýchleného odpisovania v súlade so Zákonom o dani z príjmov.
 • Majetok s hodnotou do 1 700 eur a dlhšou použiteľnosťou môže byť začlenený do dlhodobého majetku s účtovnými odpismi na účte 022.

Optimalizácia odpisovania majetku a odpisové skupiny

Pri odpisovaní majetku je kľúčové poznať správny spôsob a termíny, ktoré umožnia získať daňové výhody a zároveň dodržiavať legislatívne požiadavky. Daňové odpisy sa vypočítavajú ročne a uplatňujú sa do konca zdaňovacieho obdobia. Spôsob odpisovania môže byť buď:

 • rovnomerný, kde sa vstupná cena majetku delí počtom rokov odpisovania
 • zrýchlený, pri ktorom sa vstupná cena delí koeficientom pre zrýchlené odpisovanie určeným zákonom o dani príjmov

Začiatok odpisovania majetku je viazaný na rok jeho zaradenia do užívania, s ohľadom na počet mesiacov.

 • Pri odpisovaní nehmotného majetku sa nevychádza zo štandardných odpisových skupín, ale daňovník si sám určuje výšku ročného odpisu na základe predpokladanej doby použiteľnosti.
 • Pri odpisovaní hmotného majetku, sa zaradzuje do odpisových skupín podľa typu majetku a to v čase jeho zaradenia do užívania.

Každá odpisová skupina má stanovený presný počet rokov, počas ktorých sa daný majetok odpisuje.

Odpisová skupinaPočet rokov odpisovaniaPríklad hmotného majetku
0.2 rokyOsobný elektromobil alebo plug-in hybrid
1.4 rokyBenzínový osobný automobil, počítač, projektor
2.6 rokovChladnička, nábytok, stroje na obrábanie kovov
3.8 rokovElektrické motory, turbíny, pece, horáky
4.12 rokovLode, lietadlá, železničné lokomotívy
5.20 rokovBudovy pre obchod, priemysel, poľnohospodárstvo
6.40 rokovBytové budovy, hotely, budovy pre administratívu
odpisové skupiny
V prípade, že majetok nie je možné zaradiť do žiadnej z uvedených odpisových skupín podľa prílohy č.1 Zákona o dani z príjmov, daňovník ho zaradí do 2. odpisovej skupiny a odpisuje ho počas 6 rokov.

Zaradenie majetku do odpisových skupín

V prvom roku odpisovania sa hmotný majetok zaradí do jednej z odpisových skupín, pričom rozhodujúci je obsah Prílohy č. 1 Zákona o dani z príjmov. Táto príloha detailne špecifikuje rôzne druhy majetku a ich zaradenie do odpisových skupín.

 • pri zaradení hmotného majetku sa berie do úvahy kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností
 • pri budovách a stavbách kód klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z. z.

Hmotný majetok, ktorý sa nedá zaradiť podľa uvedenej prílohy a jeho doba použiteľnosti nie je definovaná inými predpismi, sa obvykle zaradí do odpisovej skupiny 2 s dobou odpisovania 6 rokov. Pri budovách využívaných na viacero účelov je rozhodujúce ich hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy. Súbor hnuteľných vecí sa zaradí do odpisovej skupiny na základe ich hlavného funkčného celku.

Mikrodaňovníci majú zvýhodnené podmienky v odpisovaní, pretože zaradenie majetku do odpisových skupín 0 až 4 (okrem luxusných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac) môžu odpisovať v sume, ktorá neprekračuje vstupnú cenu, a to počas doby odpisovania stanovenej pre danú skupinu.

Nehmotný majetok sa na rozdiel od hmotného nezaradí do odpisových skupín, ale daňové odpisy sa určujú v súlade s účtovnými odpismi, s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu, ktoré sa riadia osobitnými pravidlami.

Odpisové skupiny príloha č. 1

Tento proces je nevyhnutný pre stanovenie výšky ročného daňového odpisu. Pri tomto rozhodovaní je dôležité vedieť, že zatiaľ čo účtovné odpisy si určuje účtovná jednotka podľa predpokladanej doby používania, daňové odpisy sa riadia zákonom o dani z príjmov.

V prílohe č. 1 Zákona o dani z príjmov sú špecifikované odpisové skupiny, do ktorých sa majetok zaradí v prvom roku odpisovania. Tento klasifikačný systém je dôležitým nástrojom pri správnom účtovaní a plánovaní daňových povinností.

Nižšie sú príklady toho, čo patrí do jednotlivých odpisových skupín podľa prílohy č. 1, pričom:

 • položka označuje číslo odpisovej skupiny (1 až 4) a poradové číslo položky v príslušnej odpisovej skupine.
 • KP je kód klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorý je rozhodujúci na zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny.

Odpisová skupina 1

PoložkaKPNázov
1 – 101.21.11Hovädzí dobytok plemenný a chovný
1 – 201.22.11Ovce plemenné a chovné
1 – 301.22.12Kozy plemenné a chovné
1 – 401.22.13Len: somáre, muly a mulice plemenné
1 – 501.23.10Ošípané plemenné a chovné
1 – 601.24.1Hydina plemenná a chovná: len husi a gunáre
1 – 725.24.25Ochranné pokrývky hlavy: klobúky a iné pokrývky z kaučuku alebo plastov

Odpisová skupina 2

PoložkaKPNázov
2 – 101.22.13Len: kone plemenné, úžitkové a chovné
2 – 217.40.2Ostatné konfekčné výrobky
2 – 317.51.1Koberce a dlážkové textílie
2 – 417.52Povraznícke výrobky, šnúry, laná, sieťoviny, motúzy
2 – 517.54Ostatné textílie inde neuvedené

Odpisová skupina 3

PoložkaKPNázov
3 – 126.61.20Montované stavby z betónu (prefabrikované bunky), ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi alebo technologickým zariadením (podľa rozhodnutia príslušného úradu životného prostredia)
3 – 228.11.10Montované stavby z kovov (prefabrikované bunky plechové), ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi alebo technologickým zariadením (podľa rozhodnutia príslušného úradu životného prostredia)
3 – 328.21Nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky z kovov

Odpisová skupina 4

PoložkaKPNázov
4 – 11Budovy
4 – 22Inžinierske stavby s výnimkou kódov uvedených v odpisovej skupine 3

Odpisová skupina 2 a zaradenie majetku

Odpisová skupina 2 je určená pre odpisovanie majetku, ktorý má špecifické charakteristiky a použitie. Táto skupina poskytuje možnosť odpisovať majetok počas 6 rokov, pričom je tiež možné uplatniť zrýchlený spôsob odpisovania v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Do odpisovej skupiny 2 patria nasledujúce druhy majetku:

 • Montované stavby z dreva a plastu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi.
 • Radiátory a kotly ústredného kúrenia.
 • Nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar.
 • Ostatné hotové kovové výrobky.
 • Hodiny a hodinky.
 • Elektronické prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje.
 • Drôty a elektroinštalačné zariadenia.
 • Batérie, akumulátory a elektrické svietidlá.
 • Zdvíhacie a manipulačné zariadenia.
 • Chladiace a mraziace zariadenia.
 • Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie.
 • Trolejbusy, autobusy, motocykle a prívesné vozíky.
 • Nábytok, hudobné nástroje, športové výrobky, lekárske a stomatologické nástroje a potreby.

Zaradenie do odpisovej skupiny 2 umožňuje daňovníkom spravovať svoj majetok efektívne a zároveň optimalizovať svoje daňové záväzky. Poznanie obsahu tejto skupiny je pre každého, kto riadi majetok vo svojej firme, nevyhnutné.

Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku

Podľa platného zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2015 má možnosť daňovník zrýchlene odpisovať hmotný majetok len v prípade, že je zaradený do odpisovej skupiny 2 alebo 3.

Pri zrýchlenom odpisovaní je ročný odpis určený na základe koeficientov priradených k jednotlivým odpisovým skupinám. Tieto koeficienty sa stanovujú špeciálne pre prvý rok odpisovania, nasledujúce roky odpisovania a tiež v prípade vykonania technického zhodnotenia majetku.

Tabuľka koeficientov pre zrýchlené odpisovanie:

Odpisová skupinaPrvý rokĎalšie rokyPre zvýšenú ZC
2676
3898
odpisová skupina 2
Zrýchlené odpisovanie poskytuje daňovníkom možnosť efektívne manažovať svoj majetok a optimalizovať svoje daňové záväzky v súlade so zákonnými predpismi. Poznanie týchto koeficientov je pre každého podnikateľa dôležité pri plánovaní odpisovania majetku v jeho firme.

Odpisovanie majetku do 1 700 eur

Hmotný majetok, ktorý podlieha odpisovaniu podľa slovenského zákona o dani z príjmov, zahŕňa individuálne pohyblivé veci alebo súbory takýchto vecí, ktoré majú samostatné technické a ekonomické využitie. Tento majetok musí mať nákupnú hodnotu vyššiu ako 1 700 eur a musí byť využívaný na prevádzkové a technické účely počas viac ako jedného roka.

Majetok, ktorý má hodnotu do 1 700 eur a použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok, môže byť zahrnutý do dlhodobého majetku podľa špecifických postupov účtovania pre podnikateľov, ktorí vedú dvojité účtovníctvo.

Tento typ majetku nevyhovuje kritériám, ktoré by ho zaradili medzi majetok podliehajúci odpisovaniu podľa slovenského zákona o dani z príjmov. Táto kategória majetku nie je špecificky upravená v zákone o dani z príjmov.

Ak sa rozhodne účtovná jednotka zahrnúť majetok s hodnotou do 1 700 eur a použiteľnosťou dlhšou ako jeden rok do dlhodobého majetku, odpisy sa účtujú na účte 022 v účtovnej triede 0 – Dlhodobý majetok. Tieto odpisy sú považované za daňovo uznané výdavky v súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov.

V prípade majetku s hodnotou do 1 700 eur, ktorý nie je zaradený medzi majetok podliehajúci odpisovaniu podľa zákona o dani z príjmov, sa odpisy účtujú ako daňové výdavky v plnej výške bez ohľadu na príjmy z prenájmu tohto majetku.

Daňové a účtovné odpisy

Odpisy vyjadrujú opotrebenie majetku, čiže trvalé zníženie hodnoty majetku, v peňažnom vyjadrení za určité časové obdobie.

Investícia do dlhodobého majetku, ako sú budovy alebo vozidlá, predstavuje pre firmu značný finančný záväzok, ktorý sa zvyčajne neodráža jednorázovo, ale postupne počas niekoľkých rokov. Tento proces postupného zohľadňovania opotrebenia majetku v peňažnom vyjadrení sa nazýva odpisovanie. Ako však fungujú odpisové skupiny a aký význam majú pre účtovníctvo a daňové plánovanie firmy?

Daňové odpisysú procesom, v ktorom si firma postupne znižuje daňové záväzky tým, že pridelenú časť nákupnej ceny majetku uznáva ako daňový výdavok v priebehu niekoľkých rokov. Zákon o dani z príjmov stanovuje presné obdobie, počas ktorého sa majetok môže odpísať, často od 2 do 40 rokov. Ďalej umožňuje prerušenie alebo predĺženie procesu odpisovania v závislosti od špecifík použitia majetku. Avšak, v prípade nevyužitia majetku na tvorbu zdaniteľných príjmov môže byť odpisovanie prerušené.
Účtovné odpisyzohľadňujú reálnu hodnotu opotrebenia majetku bez ohľadu na jeho zaradenie do odpisových skupín určených zákonom o dani z príjmov. Firma si tak môže vlastným odpisovým plánom stanoviť, ako bude odpisovať majetok na účtovné účely. Aj keď je bežné, že účtovné odpisy sa líšia od daňových, existujú výnimky pre niektoré subjekty, ktoré môžu uplatňovať účtovné odpisy v súlade s daňovými pravidlami.

Pre lepšie pochopenie, kedy a ako majetok odpisovať, treba poznať zákonné požiadavky, ktoré definujú, aký majetok je oprávnený na odpisovanie.

Zákon o dani z príjmov špecifikuje, že majetok podlieha daňovému odpisovaniu len vtedy, ak slúži na tvorbu zdaniteľných príjmov a je evidovaný v účtovníctve alebo daňovej evidencii. Daňový odpis následne znižuje základ dane, čím znižuje daňové zaťaženie daňovníka.