Čestné prehlásenie – vzor a dôležité pravidlá

čestné prehlásenie

Čestné prehlásenie je dôležitým nástrojom v mnohých oblastiach, od právnych transakcií po verejné vyhlásenia. To, ako napísať čestné vyhlásenie, môže byť kľúčové pri rôznych situáciách, a preto je dôležité vedieť, čo všetko by malo obsahovať.

V tomto článku sa pozrieme na jeho význam, účel a poskytneme vzory na tlačivá, ktoré môžu byť použité. Ako má vyzerať vzor čestného vyhlásenie o bezúhonnosti o pravdivosti všetkých údajov a ovládaní štátneho jazyka?

Čo je čestné prehlásenie?

Čestné vyhlásenie predstavuje dôležitý právny dokument, v ktorom žiadateľ podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých údajov. Zároveň si je vedomý možných právnych následkov, ktoré môžu vzniknúť v prípade nepravdivých vyhlásení. Jeho účel a význam siahajú do mnohých oblastí, vrátane správneho konania, majetkových transakcií, a iných situácií, kde je nevyhnutné potvrdiť pravdivosť informácií.

Právoplatnosť čestného vyhlásenia je podmienená dodržaním určitých náležitostí. Okrem toho, v zmysle § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (v znení zmien a doplnkov) a § 21 ods. 1 písm. f. zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení zmien a doplnkov) je žiadateľ povinný prikladať čestné vyhlásenie ku svojim žiadosťam, čím potvrdzuje autentickosť a pravdivosť uvedených informácií.

Používa sa v rozmanitých oblastiach života, od zamestnania až po umeleckú tvorbu. Napríklad môže sa prikladať ku žiadosti o prijatie do zamestnania bez inzerátu. Ďalším príkladom môže byť čestné vyhlásenie odovzdané Sociálnej poisťovni od autora alebo umelca, ktorý ukončuje svoju činnosť. V tomto dokumente je odosielateľ oboznámený so všetkými právnymi dôsledkami vyplývajúcimi z poskytnutia nepravdivých informácií.

čestné prehlásenie
Čestné vyhlásenie tak slúži nielen ako potvrdenie pravdivosti údajov, ale aj ako prostriedok na ochranu integrity a transparentnosti v rôznych oblastiach spoločenského a profesionálneho života.

Čestné vyhlásenie alebo prehlásenie?

V spisovnej slovenčine je správny výraz čestné vyhlásenie. Terminológia je vždy dôležitá, a preto je vhodné používať presné termíny v právnych a oficiálnych dokumentoch. Na rozdiel od toho slovo prehlásiť má špecifický význam, a to „úradne odhlásiť z miesta pobytu a prihlásiť inde“. Slovo vyhlásiť sa naopak vzťahuje k „verejnému oznámeniu“ alebo „deklarovaniu“.

Čo teda používať? Čestné vyhlásenie alebo prehlásenie? V praxi sa môže vyskytnúť aj výraz čestné prehlásenie, avšak je dôležité si uvedomiť, že je to nespisovná forma. Používanie tohto výrazu sa zvykne vyskytovať skôr v hovorovej reči. No v oficiálnych a právnych dokumentoch je lepšie sa držať presného termínu čestné vyhlásenie.

Ako napísať čestné vyhlásenie: Spoločné postupy

Čestné vyhlásenia teda predstavujú neoddeliteľnú súčasť mnohých životných situácií a právnych transakcií. Ich význam spočíva nielen v potvrdení pravdivosti informácií, ale aj v dodržaní špecifických foriem a postupov, ktoré určujú jednotlivé inštitúcie. Pri tom, ako napísať čestné vyhlásenie platí, že každý druh má svoje špecifiká. Existujú však aj spoločné náležitosti, ktoré tvoria ich základnú štruktúru.

Názov čestného vyhlásenia:Každé čestné vyhlásenie má jednoznačný názov, ktorý okrem iného definuje jeho účel. Napríklad, „Čestné vyhlásenie na určenie dôchodkového veku ženy…“ jasne indikuje, k čomu sa vyhlásenie vzťahuje.
Osobné údaje žiadateľa:Neoddeliteľnou súčasťou čestného vyhlásenia sú údaje identifikujúce žiadateľa: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko či číslo občianskeho preukazu.
Text čestného vyhlásenia:Samotný text vyhlásenia je základným pilierom dokumentu, v ktorom žiadateľ potvrdzuje pravdivosť uvedených informácií. Tento text je jasne štrukturovaný a musí obsahovať všetky dôležité údaje potrebné pre konkrétny účel.
Klauzula na záver:Voliteľná, ale odporúčaná časť čestného vyhlásenia obsahuje klauzulu, ktorou žiadateľ potvrdzuje svoje vedomie o právnych dôsledkoch. Tie môžu vyplynúť z nepravdivosti uvedených informácií.
Dátum a podpis:Dokument je ukončený dátumom, podpisom žiadateľa a uvedením miesta. V prípade potreby sa môže vyžadovať aj podpis tretieho svedka. Ten môže byť pracovníkom inštitúcie alebo inou relevantnou osobou.
čestné vyhlásenie
To, ako správne napísať čestné vyhlásenie je kľúčové nielen pri potvrdení pravdivosti údajov, ale aj zabezpečení dodržania stanovených noriem a postupov.

Musí byť čestné prehlásenie overené?

Nie, čestné vyhlásenie nemusí byť overené. Existuje však možnosť dobrovoľného overenia. Overenie čestného vyhlásenia je proces, ktorý zabezpečuje, že podpis na dokumente je autentický a skutočne patrí osobe, ktorá ho podala. Toto overenie vykonáva notár alebo iný právne oprávnený orgán.

V prípade niektorých žiadostí a administratívnych postupov však môže byť overenie čestného vyhlásenia povinné. Napríklad pri žiadosti o výmenu vodičského preukazu, cestovného pasu alebo iného dôležitého dokladu môže byť vyžadované predloženie overeného čestného vyhlásenia o bezúhonnosti.

V prípade, že osoba nerozhodne o overení čestného vyhlásenia, nesie zodpovednosť za preukázanie jeho pravdivosti. To môže byť dosiahnuté predložením ďalších relevantných dokladov, ktoré potvrdzujú uvedené skutočnosti.

Overenie čestného vyhlásenia prináša niekoľko výhod:

 • potvrdzuje autenticitu podpisu na vyhlásení
 • znižuje riziko podvodu
 • môže slúžiť ako prevencia voči potenciálnym právnym sporom

Pri odpovedi na otázku, či musí byť čestné vyhlásenie overené, je na danej osobe, či sa obráti na notára alebo iný oprávnený orgán, ktorý overí pravosť podpisu na dokumente a tým potvrdí jeho dôveryhodnosť.

V súvislosti s autom na notársku zmluvu môže byť overenie čestného vyhlásenia relevantné v prípade, že sa daný dokument týka kúpy, predaja alebo iného právneho jednania s autom. Notár môže overiť čestné vyhlásenie o stave vozidla alebo iných informáciách, čím pridáva dôveryhodnosť a právnu váhu príslušnému právnemu aktu.

Overením podpisu sa potvrdí autenticita dokumentu, čo môže byť dôležité v prípade právnych sporov alebo transakcií súvisiacich s autom.

Čestné prehlásenie o prevzatí peňazí

Čestné prehlásenie o prevzatí peňazí je formálny dokument, v ktorom jedna strana verejne vyhlasuje, že prijala určitú sumu peňazí od inej osoby alebo inštitúcie. Tento typ vyhlásenia sa používa na oficiálne potvrdenie a zdokumentovanie finančných transakcií. A to buď v súkromných alebo obchodných situáciách.

Čestné prehlásenie o prevzatí peňazí by malo obsahovať niekoľko kľúčových informácií:

 • Údaje o osobách:
  • Meno a priezvisko osoby, ktorá prevzala peňažnú sumu.
  • Údaje o osobe, ktorá poskytla peňažnú sumu.
 • Suma peňazí:
  • Presná suma peňazí, ktorá bola prevzatá, by mala byť uvedená v dostatočnej jasnosti.
 • Dátum transakcie:
  • Dátum, kedy k transakcii došlo.
 • Účel transakcie:
  • Krátke vysvetlenie alebo oznámenie účelu, pre ktorý boli peňažné prostriedky poskytnuté.
 • Podpis a overenie:
  • Vlastnoručný podpis osoby, ktorá prevzala peňažné prostriedky.
  • Overenie notárom alebo iným právne oprávneným orgánom, ak je to vyžadované.
 • Klauzula o pravdivosti:
  • Kľúčová časť, v ktorej osoba, ktorá prevzala peňažné prostriedky, vyhlasuje pravdivosť všetkých uvedených informácií.
čestné prehlásenie o prevzatí peňazí
Čestné prehlásenie o prevzatí peňazí je dôležité v prípadoch, keď sa žiada o potvrdenie finančnej transakcie, napríklad pri súkromných pôžičkách, daroch alebo iných finančných dohodách. Je to právoplatný spôsob, ako overiť, že určitá suma peňazí bola skutočne prijatá, a zabezpečiť právnu dôveryhodnosť v prípade potreby.

Čestné vyhlásenie/prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov

Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov je právny dokument, ktorým jedna strana (žiadateľ) verejne potvrdzuje pravdivosť všetkých informácií uvedených v texte vyhlásenia.

Toto vyhlásenie sa používa v rôznych situáciách, kde je dôležité garantovať, že všetky uvedené informácie sú presné a spoľahlivé. Dá sa využiť v oblasti zamestnania, školstva, pri poskytovaní úveru, v rámci súdnych a administratívnych procesov a iných podobných situáciách.

Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov by malo obsahovať niekoľko kľúčových prvkov:

 • Názov a účel:
  • V názve by malo byť jasne uvedené, že ide o čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov.
  • Účel, pre ktorý je vyhlásenie poskytované (napríklad žiadosť o zamestnanie, prihláška na školu, žiadosť o úver).
 • Identifikácia žiadateľa:
  • Údaje o žiadateľovi, ako sú meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa.
 • Presné uvedenie údajov:
  • Jednotlivé časti vyhlásenia, v ktorých sú uvedené konkrétne informácie, ktoré sa týkajú daného účelu (napríklad vzdelanie, pracovné skúsenosti, finančné údaje).
 • Záverečná klauzula o pravdivosti:
  • Jasná deklarácia zo strany žiadateľa o tom, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a presné.
  • Vlastnoručný podpis žiadateľa.

Čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov je nástrojom, ktorý pomáha zabezpečiť, že informácie poskytované v rôznych formách žiadostí alebo vyhlásení sú spoľahlivé. V prípade zistenia nepravdivých informácií môže mať toto vyhlásenie právne dôsledky pre žiadateľa.

Vzor tlačiva čestného prehlásenia: pdf, word na stiahnutie

Vyhľadávanie vzorov tlačív čestných prehlásení vo formáte Word na internete je bežnou praxou, keď človek potrebuje oficiálny dokument na potvrdenie pravdivosti informácií v konkrétnom texte. Tieto dokumenty môžu byť požadované v rôznych právnych alebo administratívnych súvislostiach.

Rôzne verzie a formáty vzorov čestných prehlásení vo Worde sú dostupné na rôznych webových stránkach, ako napr. ipdf.sk, tlaciva-online.sk alebo akosapise.sk. Je možné ich stiahnuť a prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Tieto vzory čestného prehlásenia na stiahnutie sú obvykle vo formáte .doc alebo .docx, ktoré je možné otvoriť a editovať v programe Word. Takto správne vyplnený podpísaný vzor tlačiva čestného prehlásenia vo Worde je nevyhnutným dokumentom. Platnosť a dôveryhodnosť informácií v ňom uvedených závisia od jeho presnosti.

Vzory čestných prehlásení vo formáte PDF

Vzory čestných prehlásení vo formáte PDF sú taktiež dôležitými dokumentmi na potvrdenie pravdivosti informácií vyhlásenia danej osoby. Tieto dokumenty obsahujú osobné údaje podpisujúcej osoby, ako napríklad meno, adresu a účel vyhlásenia. Sú nevyhnutné pri žiadosťach o rôzne povolenia, licencie alebo pri získavaní rôznych výhod.

Vzory čestných prehlásení vo formáte PDF sú taktiež dostupné na stiahnutie na rôznych webových stránkach. Tieto dokumenty musia byť vlastnoručne podpísané a úradne overené.

čestné prehlásenie vzor
Stiahnutý vzor čestného prehlásenia vo formáte PDF je užitočným nástrojom pre každého, kto potrebuje potvrdiť pravdivosť svojich vyhlásení. Zároveň predstavuje dôležitý krok smerom k zabezpečeniu dôveryhodnosti a spravodlivosti v spoločnosti.

Vzor čestného prehlásenia o rekreačnom poukaze

Účelom vzoru čestného prehlásenia o rekreačnom preukaze je poskytnúť dôkaz o tom, že príjemca skutočne obdržal rekreačný poukaz. A zároveň uľahčiť overenie jeho platnosti. Tento poukaz môže byť následne využitý na rekreačné účely pre zamestnanca a jeho rodinu.

Vyhlásenie taktiež stanovuje zodpovednosť príjemcu za náležité využitie poukazu a dodržiavanie stanovených podmienok. Žiadosť o príspevok na rekreáciu sa týka obdobia, kedy sa zamestnanec aktívne zúčastnil rekreácie.

Zamestnanec čestne prehlasuje, že sa osobne zúčastnil na uvedenej rekreácii, a akí ľudia na nej boli prítomní (uviesť mená a priezviská manžela/ky, detí alebo iných osôb, žijúcich s nim v jednej domácnosti).

Zamestnanec taktiež čestne prehlasuje, že v príslušnom roku nežiadal o príspevok na rekreáciu ani o rekreačný poukaz u iného zamestnávateľa.

Vo vzore čestného prehlásenia o rekreačnom poukaze by malo byť taktiež uvedené, kedy bude tento príspevok vyplatený.

Vzor čestného prehlásenia o rekreačnom poukaze
Celkovo vzor čestného prehlásenia k rekreačnému poukazu pomáha zabezpečiť spravodlivé a transparentné využitie týchto výhod. Zároveň chráni poskytovateľa pred možným zneužitím alebo nesprávnym využitím poukazu.

Vzor čestného vyhlásenia o ovládaní štátneho jazyka

Podľa § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“) je nutné pre cudzinca, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie, deklarovať ovládanie štátneho jazyka.

Podľa § 34b ods. 1 uvedeného zákona cudzinec preukazuje schopnosť ovládať štátny jazyk dokladom o:

 • úspešnom absolvovaní maturity alebo štátnej jazykovej skúšky zo štátneho jazyka alebo z českého jazyka.
 • úspešnom absolvovaní doplňujúcej skúšky podľa § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • odbornej spôsobilosti podľa § 33 ods. 2 v príslušnom študijnom programe uskutočnenom v štátnom jazyku alebo.
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, pri ktorom môže pomôcť nasledovný vzor.
čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
Vzor čestného vyhlásenia o ovládaní štátneho jazyka je k dispozícii na mnohých webových portáloch alebo na stránkach zahraničných veľvyslanectiev alebo konzulátov.

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo Worde

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti je dokument, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorá ho podpisuje, má čistý trestný register a nespáchala závažné priestupky. Vytvorenie čestného vyhlásenia v programe Microsoft Word je jednoduché. Tu je vzor čestného vyhlásenia o bezúhonnosti vo formáte vhodnom pre Word, ktorý je možné použiť a prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Ja, [celé meno], narodený/narodená dňa [dátum narodenia], bydliskom [adresa], číslo občianskeho preukazu [číslo OP], týmto čestne vyhlasujem nasledovné:

 1. Potvrdzujem, že som nikdy nebol(a) odsúdený(á) za trestný čin a nemám žiadne trestné oznámenia voči mne.
 2. Sľubujem, že počas obdobia zamestnania alebo spolupráce budem dodržiavať všetky etické a právne normy a budem sa snažiť udržiavať bezúhonný charakter.
 3. Súhlasím s tým, že v prípade akýchkoľvek zmien v mojom trestnom registri, oznámim tieto zmeny zamestnávateľovi/obchodnému partnerovi okamžite.

Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé a bez akýchkoľvek úmyselných nejasností alebo zamlčaní.

Dátum:

Podpis: _______________________

Podľa tejto predlohy je možné jednoducho vytvoriť a upraviť čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo Worde podľa svojich potrieb.