Rekreačný poukaz – podmienky, žiadosť a preplatenie

Príspevok na rekreáciu je pomerne nový a obľúbený zamestnanecký benefit, ktorý bol zavedený na podporu domáceho cestovného ruchu. Od zavedenia rekreačných poukazov na Slovensku uplynuli štyri roky. Na čele tejto iniciatívy stál podpredseda Národnej rady SR a líder SNS Andrej Danko. Hoci sa projekt stretol s veľkou kritikou, má aj svojich priaznivcov.


Obsah článku


Tento článok poskytne informácie o kritériách nároku na rekreačný príspevok, jeho výške a na čo všetko ho možno využiť.

Rekreačný poukaz – podmienky

Aby zamestnávateľ mohol poskytnúť príspevok na rekreáciu, musia byť súčasne splnené dve podmienky:

 • zamestnávateľ musí mať viac ako 49 zamestnancov
 • zamestnanec musí pracovať nepretržite najmenej 24 mesiacov

Splnenie týchto podmienok sa posúdi ku dňu začatia rekreácie a je potrebné ich bližšie špecifikovať.

Podľa Zákonníka práce o tom, či zamestnávateľ spĺňa podmienku mať viac ako 49 zamestnancov, rozhoduje priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok.

Pri tomto výpočte sa musí postupovať podľa metodiky uvedenej v štatistickom výkaze práce, do ktorej sa nezapočítavajú zamestnanci pracujúci na základe dohôd mimo pracovného pomeru a zamestnanci na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Priemerný počet sa vypočíta vydelením celkového počtu zamestnancov vo všetkých dňoch predchádzajúceho kalendárneho roka plným počtom kalendárnych dní daného roka.

Ak však zamestnávateľ zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, môže sa aj tak rozhodnúť dobrovoľne poskytnúť svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu za rovnakých podmienok.

Ďalšou podmienkou na poskytnutie príspevku na rekreáciu je, že zamestnanec musí pracovať nepretržite aspoň 24 mesiacov. Je dôležité poznamenať, že sa to vzťahuje len na zamestnancov v pracovnom pomere, nie na zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Ak zamestnanec spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku u viacerých zamestnávateľov, môže oň požiadať len u jedného.

Rekreačný poukaz – uplatnenie

Rekreačné poukazy poskytujú výhody tak pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ zaplatí za pobyt, ako aj pre slovenské rekreačné zariadenia. Tieto poukazy je možné využiť nielen na letné či vianočné pobyty, ale aj kedykoľvek počas roka.

Príspevok na rekreáciu sa môže uplatniť na tieto výdavky, ak sú riadne zdokladované:

 • Služby cestovného ruchu, ktoré zahŕňajú ubytovanie na Slovensku na minimálne dve noci.
 • Pobytový balík, ktorý zahŕňa ubytovanie na minimálne dve noci a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s dovolenkou na Slovensku.
 • Ubytovanie na minimálne dve noci na Slovensku, ktoré môže zahŕňať aj stravovacie služby.
 • Organizované viacdňové aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na Slovensku pre dieťa zamestnanca, ktoré navštevuje základnú školu alebo jeden z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. Patrí sem aj dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa v procese osvojenia, ako aj každé iné dieťa žijúce v spoločnej domácnosti so zamestnancom.

Zákonník práce umožňuje, aby si zamestnanec vzal so sebou na dovolenku svoju rodinu, pričom zamestnávateľ mu garantuje preplatenie rekreačného poukazu – teda nákladov na túto dovolenku.

Medzi oprávnených členov rodiny patrí manželský partner zamestnanca, jeho vlastné dieťa, dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa v procese osvojenia, ako aj akákoľvek iná osoba žijúca v domácnosti zamestnanca, ktorá sa zúčastňuje na rekreácii.

Rekreačný príspevok vs. rekreačný poukaz

Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť dve formy príspevku na rekreáciu:

 1. Zamestnanec si hradí výdavky na rekreáciu sám a neskôr mu zamestnávateľ po predložení príslušných dokladov preplatí rekreačný príspevok.
 2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi rekreačný poukaz.

Rozhodnutie o forme príspevku na rekreáciu je výlučne v kompetencii zamestnávateľa.

Ak sa príspevok na rekreáciu poskytuje formou refundácie, zamestnanec musí celú rekreáciu uhradiť sám a následne predložiť zamestnávateľovi účtovné doklady (napr. faktúru) do 30 dní po skončení rekreácie.

Doklady musia obsahovať meno zamestnanca a jeho údaje. Zamestnávateľ potom vypočíta výšku príspevku a poskytne ju zamestnancovi v najbližšom plánovanom výplatnom termíne, ak sa nedohodnú inak.

Ak sa rekreácia začne v jednom kalendárnom roku a pokračuje v nasledujúcom roku, zamestnanec môže požiadať, aby sa príspevok považoval za súčasť roka, v ktorom sa rekreácia začala.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytnúť príspevok prostredníctvom rekreačného poukazu, postup je trochu odlišný.

Rekreačný poukaz je platobná karta vydávaná spoločnosťami, ktoré ponúkajú aj stravovacie karty. Možno ju použiť len na oprávnené výdavky u určených poskytovateľov služieb na Slovensku a platí do konca roka, v ktorom bola vydaná. V tomto prípade zamestnávateľ zakúpi poukážku, doplní potrebnú sumu a odovzdá ju zamestnancovi na úhradu jeho oprávnených výdavkov.

Možno konštatovať, že väčšiu slobodu pri výbere miesta rekreácie ponúka dodatočné preplatenie nákladov.

Preplatenie rekreačného poukazu

Zamestnávateľ je zo zákona povinný uhradiť 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca na rekreáciu, maximálne však 275 € za kalendárny rok. Každý vypočítaný príspevok sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor. Za zvyšných 45 % oprávnených výdavkov zodpovedá zamestnanec.

Na získanie maximálnej výšky príspevku musia náklady na rekreáciu (rekreácie) zamestnanca v kalendárnom roku dosiahnuť celkovú sumu aspoň 500 €. Príspevok zamestnávateľa vo výške 55 % vypočítaný z tejto sumy tak dosiahne limit 275 € a zamestnanec uhradí zvyšných 225 € (alebo viac, ak celková hodnota jeho rekreácie (rekreácií) v kalendárnom roku presiahne 500 €).

Zamestnávateľ môže prispieť na rekreáciu zamestnanca ďalšími prostriedkami zo sociálneho fondu nad rámec zákonného 55 % príspevku.

V prípade zamestnancov pracujúcich na čiastočný úväzok sa maximálna výška príspevku na rekreáciu 275 € za kalendárny rok upraví úmerne ich kratšiemu pracovnému času. Napríklad, ak zamestnanec pracuje na kratší pracovný čas, maximálny príspevok od zamestnávateľa bude 137,50 € za rok.

Ak napríklad zamestnanec v trvalom pracovnom pomere, ktorý je vo firme viac ako 2 roky, absolvuje víkendový pobyt s manželkou na dve noci a zaplatí spolu 300 €, môže zamestnávateľovi predložiť faktúru od ubytovacieho zariadenia. Po overení dokladu zamestnávateľ vypočíta a vyplatí zamestnancovi 165 € ako príspevok na rekreáciu k jeho ďalšej mzde.

Príspevok na rekreáciu – zákon

Príspevok na rekreáciu poskytnutý zamestnávateľom sa pre zamestnanca považuje za príjem oslobodený od dane. To platí aj pre príspevky na sociálne a zdravotné poistenie. Ak teda zamestnanec dostane príspevok na rekreáciu vo forme náhrady oprávnených výdavkov, dostane ho v plnej výške vo svojej mzde.

Pre zamestnávateľa sa príspevok na rekreáciu poskytnutý zamestnancovi považuje za daňový výdavok podľa Zákonníka práce. Podmienkou je však splnenie všetkých potrebných podmienok podľa tohto nariadenia vrátane výšky príspevku, oprávnených výdavkov a dĺžky pracovného pomeru zamestnanca u zamestnávateľa (minimálne 24 mesiacov).

Všetky príspevky na rekreáciu, ktoré presahujú rámec Zákonníka práce a sú vyplácané zo sociálneho fondu, sa v čase ich tvorby považujú za daňový výdavok zamestnávateľa. Podobne ako zamestnanec, ani zamestnávateľ nie je povinný platiť sociálne a zdravotné odvody z poskytnutých príspevkov na rekreáciu.

Žiadosť o rekreačný poukaz – vzor

Takto môže vyzerať žiadosť o rekreačný poukaz, ktorú je zamestanec povinný každoročne odovzdať zamestnávateľovi, ak chce uplatniť svoj nárok na príspevok na rekreáciu.

Žiadosť o poskytnutie príspevkna rekreáciu

Podľa § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Týmto si dovoľujem požiadať o preplatenie 55 % z predkladaných oprávnených výdavkov v najbližšom výplatnom termíne po predložení žiadosti.

I. Údaje o zamestnancovi

1.Priezvisko, meno, titul ………………………………………………………………….
2.Osobné číslo…………………………………………………………………..
3.Pracovisko…………………………………………………………………..

II. Údaje o rekreácii

5. Miesto rekreácie (na území SR)Názov: ……………………………………………………………………..
Adresa: ……………………………………………………………………..
6.Dátum rekreácieOd:
Do:
7.Osoby, ktoré sa zúčastnili so zamestnancom na rekreáciiManželka
Deti
Iná osoba
8.Druh rekreácieSlužby cestovného ruchu + ubytovanie
Pobytový balík
Ubytovanie (min na 2 noci)
Podujatia pre deti počas prázdnin

III. Údaje o sume rekreácie pre poskytnutie príspevku

Celková cena s DPH …………………………… €

Zamestnanec týmto čestne vyhlasuje, že:

 • Príspevok na rekreáciu si neuplatní u iného zamestnávateľa ani pri ročnom zúčtovaní dane
 • Zúčastnené osoby žijú so zamestnancom v spoločnej domácnosti
 • Všetky údaje uviedol pravdivo

Neoddeliteľnú súčasť formulára tvoria priložené účtovné doklady na oprávnené výdavky na rekreáciu.

V Bratislave, dňa ……………………………….

…………………………………………………………
Podpis zamestnanca

Rekreačný poukaz 2024

Rekreačné poukazy a znížená sadzba dane z pridanej hodnoty na ubytovanie boli na Slovensku zavedené v roku 2019 s cieľom zvýšiť záujem o domáci cestovný ruch.

Inštitút finančnej politiky (IFP) informoval, že podľa údajov z daňových priznaní a výkazov využilo rekreačné poukazy od ich zavedenia v priemere viac ako 200 000 zamestnancov ročne. V dôsledku toho štát ročne prišiel o približne 30 miliónov € na daňových príjmoch.

Z povinne zapojených spoločností ich vypláca 86 % aspoň jedenému zamestnancovi, zatiaľ čo v prípade menších spoločností sa na systéme dobrovoľne zúčastňujú len 3 %.

Analytici IFP preskúmali vplyv týchto opatrení pomocou rôznych modelov. Dospeli k záveru, že zvýšená podpora domáceho cestovného ruchu viedla k nárastu počtu slovenských turistov ubytovaných v ubytovacích zariadeniach, pričom zaznamenali nárast počtu registrovaných prenocovaní o 10 %. Odhaduje sa, že to predstavuje 1 milión dodatočných prenocovaní.

Treba však poznamenať, že nárast turistických aktivít nemal výrazný vplyv na celkové podmienky v sektore cestovného ruchu. Analytici inštitútu uviedli, že hoci tento nárast turistickej aktivity viedol k vyšším príjmom a súčasne aj nákladom, nemal vplyv na ziskovosť podnikov ani na vývoj zamestnanosti či miezd v sektore. Je teda otázne, ako sa bude situácia s rekreačným poukazom v roku 2024 vyvíjať naďalej.