Daňové identifikačné číslo na Slovensku – čo treba vedieť?

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je neoddeliteľnou súčasťou daňového systému na Slovensku. Slúži na identifikáciu fyzických a právnických osôb v daňovom procese a je nevyhnutné pre rôzne daňové povinnosti.

Čo DIČ číslo znamená, ako sa získava a na aké účely sa používa? To je iba niekoľko otázok, na ktoré potrebuje poznať odpoveď každý, kto sa s DIČ stretne.

Čo je daňové identifikačné číslo?

Daňové identifikačné číslo Slovensko (DIČ) je unikátny identifikátor pridelený každej fyzickej alebo právnickej osobe registrovanej na Slovensku. Slúži na identifikáciu v daňovom systéme a umožňuje úradom a iným inštitúciám správne priradiť daňové povinnosti jednotlivým subjektom. Pre fyzické osoby je DIČ väčšinou zhodné s rodným číslom, ale existujú aj výnimky.

Ako sa získava DIČ číslo?

Fyzické osoby získavajú DIČ automaticky pri registrácii na miestnom daňovom úrade. Pri tejto registrácii sú poskytnuté potrebné informácie vrátane rodného čísla a údajov o trvalom bydlisku. Právnickej osobe sa DIČ pridelí po jej zápise v obchodnom registri.

Pre zahraničné osoby, ktoré majú daňové povinnosti na Slovensku, sa DIČ pridelí po podaní žiadosti na daňovom úrade. Existuje niekoľko možností na overenie DIČ na internete.

Daňové identifikačné číslo – elektronická registrácia

Od 1. januára 2023 je zavedená zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) pre osoby zapísané v Živnostenskom registri a Obchodnom registri. Toto inovatívne opatrenie predstavuje výrazný krok smerom k optimalizácii administratívnych postupov a zvýšeniu pohodlia pre daňových subjektov. Nie vždy je potrebná žiadosť o pridelenie DIČ.

Tieto nové opatrenia prinášajú viacero výhod:

 • menej administratívy: Daňové subjekty registrované v týchto registroch už nie sú povinné podávať samostatnú žiadosť o registráciu na daň z príjmu. Týmto spôsobom sa proces registrácie výrazne zjednodušuje a urýchľuje.
 • vyššia efektivita: Daňové subjekty už nemusia tráviť čas vyplňovaním žiadostí a iných administratívnych povinností spojených s registráciou na daň z príjmu. Tento krok im umožňuje efektívnejšie sa venovať svojim podnikateľským aktivitám.
 • menšie riziko pokuty: Zrušením povinnosti podávať žiadosť o registráciu sa znižuje riziko, že daňový subjekt zabudne alebo zmešká termín na podanie registrácie, čo by mohlo viesť k pokutám.
 • elektronická komunikácia: Daňový úrad teraz automaticky zasiela elektronický úradný dokument o registrácii a DIČ číslo do schránok na Ústrednom portáli verejnej správy. Týmto sa zjednodušuje komunikácia medzi daňovým úradom a daňovými subjektmi.

Toto opatrenie je jasným príkladom snahy o vytvorenie priaznivého prostredia pre podnikateľov a daňových poplatníkov v rámci daňovej administratívy.

Zjednodušená registrácia a automatizovaný proces pridelenia DIČ prispejú k efektívnosti a transparentnosti daňového systému, čím môžu podporiť dôveru daňových subjektov voči finančnej správe. Žiadosť o pridelenie DIČ je dostupná elektronicky aj v tradičnej papierovej podobe.

Účely použitia DIČ

DIČ sa používa na identifikáciu daňovníkov a na evidenciu ich daňových povinností. Presnejšie ide o tieto účely:

 • daňové povinnosti: DIČ je nevyhnutné pre plnenie daňových povinností. Fyzické osoby ho uvádzajú vo svojich daňových priznaniach, zatiaľ čo právnické osoby ho používajú pri všetkých daňových transakciách a povinnostiach.
 • obchodné transakcie: Pri obchodných transakciách sú subjekty povinné uvádzať svoje DIČ. To pomáha správnym úradom sledovať a zhromažďovať informácie o obchodných aktivitách.
 • výmena informácií medzi inštitúciami: DIČ slúži aj na výmenu informácií medzi rôznymi inštitúciami, ako sú daňový úrad, obchodný register a ďalšie orgány.
 • elektronické služby: V dnešnej digitalizovanej dobe sa DIČ používa aj pri elektronických službách a interakciách s verejnými a súkromnými inštitúciami prostredníctvom internetu.

Daňové identifikačné číslo Slovensko je kľúčovým prvkom v daňovom systéme a ma široké uplatnenie v rôznych oblastiach. Je dôležité, aby jednotlivci a podnikatelia boli oboznámení s jeho významom a dodržiavali jeho použitie pri všetkých relevantných transakciách a povinnostiach.

Rovnako tak by mali byť informovaní o postupe získavania DIČ a vedieť, kde sa obrátiť v prípade potreby aktualizácie alebo ďalších informácií.

Ako zistiť DIČ fyzickej a právnickej osoby

Zistenie DIČ fyzickej osoby alebo overenie DIČ fyzickej osoby či živnostníka môže byť realizované prostredníctvom identifikačného čísla osoby (IČO) alebo aj podľa mena. Táto voľba závisí na konkrétnej webovej stránke, ktorá sa používa. Zistiť DIČ podľa IČO nemusí byť vôbec náročné.

Existuje viacero online služieb, ktoré poskytujú nielen DIČ, ale aj rozsiahlejšie informácie o podnikateľskom subjekte a fyzickej osobe. Vyhľadanie DIČ teda môže viesť aj k zisteniu ďalších informácií.

Tieto informácie môžu zahŕňať adresu, odkaz na záznam v obchodnom alebo živnostenskom registri, typ podnikateľskej osoby, forma podnikania a dokonca aj údaje o registrácii DPH a type registrácie na DPH. Na začiatok podnikania môže byť okrem formalít potrebná aj pôžička pre živnostníkov.

Niektoré webové platformy sú schopné poskytnúť aj účtovné informácie o danom subjekte. Hľadanie a vyhľadanie DIČ fyzickej osoby je teda možné buď na základe IČO alebo mena (vrátane obchodného mena), a často aj kombináciou oboch metód. Je teda niekoľko možností ako zistiť DIČ podľa IČO.

Ako zistiť DIČ je možné nájsť na stránkach Financnasprava.sk, Registeruz.sk či Icdph.sk. Stránky sa dajú označiť ako register DIČ.

Zistenie DIČ podľa rodného čísla

Zistenie DIČ podľa rodného čísla môže byť časovo náročným procesom. V tejto situácii je nevyhnutné podať žiadosť na príslušný daňový úrad, ktorý potom poskytne informácie o pridelenom daňovom identifikačnom čísle.

Samotné vyplnenie žiadosti a jej podanie si vyžaduje čas a následné spracovanie zo strany úradu predstavuje ďalšiu časovú náročnosť. Overenie DIČ na internete teda v tomto prípade nie je celkom reálne.

V mnohých prípadoch je potrebné zistenie DIČ a overenie DIČ fyzickej osoby, ktorá nie je živnostníkom. Pre túto potrebu sa často využíva rodné číslo, a vtedy je nevyhnutné kontaktovať príslušný daňový úrad. Práve tento orgán poskytne všetky nevyhnutné informácie a umožní overenie daňového identifikačného čísla.

Je dôležité mať na pamäti, že proces zistenia DIČ touto cestou môže byť časovo náročný a vyžadovať trpezlivosť zo strany žiadateľa, nakoľko administratívne postupy a spracovanie informácií môžu trvať určitý čas.

Ako register DIČ môžu slúžiť webové stránky, ktoré boli spomenuté už v predchádzajúcej časti. Ide napríklad o stránku Finančnej správy

DIČ nie je IČ DPH

DIČ číslo, teda daňové identifikačné číslo, je 10-miestne číslo, ktoré sa priraďuje fyzickým osobám a právnickým osobám na Slovensku. DIČ sa používa na identifikáciu daňovníkov a na evidenciu ich daňových povinností.

IČ DPH, teda identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, je 10-miestne číslo, ktoré sa priraďuje podnikateľom, ktorí sú povinní platiť daň z pridanej hodnoty. IČ DPH sa používa na identifikáciu platiteľov DPH a na evidenciu ich daňových povinností z pridanej hodnoty.

Hlavným rozdielom medzi DIČ a IČ DPH je to, že DIČ sa priraďuje všetkým daňovníkom, zatiaľ čo IČ DPH sa priraďuje len podnikateľom, ktorí sú povinní platiť daň z pridanej hodnoty.

Overenie IČ DPH podľa IČO

Existujú dva spôsoby pre overenie IČ DPH podľa IČO. Ide o stránku Finančnej správy a služby VIES.

Na webovej stránke Finančnej správy sa nachádza služba na overenie IČ DPH. Na overenie IČ DPH podľa IČO sa postupuje nasledovne:

 1. Prejsť na webovú stránku Finančnej správy.
 2. Kliknúť na tlačidlo „Overenie platnosti IČ DPH“.
 3. Do poľa „IČO“ zadať IČO podnikateľa, ktorého IČ DPH chce overiť.
 4. Kliknúť na tlačidlo „Overiť“.

Ak je IČ DPH platné, zobrazí sa informácia o tom, že IČ DPH je platné a že podnikateľ je zapísaný v registri platiteľov DPH. Ak je IČ DPH neplatné, zobrazí sa vám informácia o tom, že IČ DPH je neplatné.

Služba VIES (VAT Information Exchange System) je systém výmeny informácií o registrácii platiteľov DPH medzi členskými štátmi Európskej únie. Prostredníctvom služby VIES sa môže overiť IČ DPH podnikateľa, ktorý je registrovaný v inom členskom štáte Európskej únie.

Na overenie IČ DPH prostredníctvom služby VIES sa postupuje nasledovne:

 1. Prejsť na webovú stránku Európskej komisie.
 2. Kliknúť na tlačidlo „VIES“.
 3. Do poľa „DIČ“ zadať IČO podnikateľa, ktorého IČ DPH sa chce overiť.
 4. Kliknúť na tlačidlo „Hľadať“.

Ak je IČ DPH platné, zobrazí sa vám informácia o tom, že IČ DPH je platné a že podnikateľ je zapísaný v registri platiteľov DPH v danom členskom štáte Európskej únie. Ak je IČ DPH neplatné, zobrazí sa informácia o tom, že IČ DPH je neplatné. Cez VIES sa robí overenie IČ DPH EÚ.

Pre zaujímavosť, okrem bežných daní ako daň z príjmov a daň z nehnuteľnosti, sa na Slovensku platí aj daň z výhry.