Daň z výhry – čo to je, kedy sa platí

daň z výhry

Výhry v lotériách, hazardných hrách či iných súťažiach môžu priniesť nielen radostné momenty, ale aj daňové povinnosti. Daň z výhry je komplexný právny aspekt, ktorý môže ovplyvniť finančnú stránku každého výhercu. Aký dosah môže mať daň z výhry na jednotlivcov?

Výhry nie sú len materiálnym ziskom, ale aj predmetom záujmu daňových orgánov. Tento článok sa zameria na vysvetlenie daňových povinností spojených s výhrami a rôzne aspekty, ktoré môžu ovplyvniť daňové bremeno. Aké sú praktické kroky, ktoré je vhodné podniknúť pre optimálne riadenie daňových povinností pri výhre?

Čo je to zdanenie výhry?

Zdanenie výhry znamená, že osoba, ktorá vyhrá nejakú hodnotnú cenu, ako napríklad peniaze, automobil, dovolenku alebo iný majetok, musí zaplatiť daň z tejto výhry. Toto zdanenie sa môže vzťahovať na peňažné výhry, nepeňažné výhry a výhry z podnikania či hazardu

Zdanenie výhry môže zahŕňať rôzne aspekty, napríklad:

  • Príjmy zo závislej činnosti: Ak osoba vyhrala v súťaži alebo lotérii a je zamestnaná, výhra sa môže považovať za príjem zo závislej činnosti a podlieha zdaňovaniu rovnako ako mzda.
  • Príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO): Ak ide o výhru podnikateľa, ktorý je SZČO, suma výhry môže byť zahrnutá do jeho príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti a podlieha taktiež dani.
  • Dane z pridanej hodnoty (DPH): V prípade nepeňažných výhier, ako sú vecné ceny, sa môže vzťahovať DPH na hodnotu výhry. Po odovzdaní výhry výhercovi má právo na odpočet DPH z tejto ceny, ak vecnú cenu použil v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
  • Výnimky a odpisy: Výnimky alebo možnosti odpisu umožňujú znížiť zdaňovaciu povinnosť na výhry do určitej výšky.

Ktoré výhry sa zdaňujú?

V otázke zdanenia výhier je nevyhnutné zohľadniť rôzne aspekty. Zákon o dani z príjmov stanovuje, ktoré výhry sú oslobodené od dane, pričom taxatívne vymedzuje situácie, ktoré spadajú do tohto rámcu.

Oslobodené od dane sú výhry v lotériách a podobných hrách, ktoré sú riadené povolením vydaným podľa osobitného predpisu, vrátane obdobných výhier zo zahraničia. Hazardné hry vymedzené v zákone o hazardných hrách, ako sú lotériové hry, hry v kasíne, stávkové hry, a iné, patria do tejto kategórie, ak spĺňajú podmienky zákona.

V prípade verejných súťaží, súťaží s obmedzeným okruhom účastníkov alebo s vybranými súťažiacimi, reklamných súťaží alebo športových súťaží sú ceny alebo výhry čiastočne oslobodené od dane len do výšky 350 eur. Ak prekročia túto sumu, základ dane sa zohľadní len voči príjmu nad touto hranicou.

Pri nepeňažných výhrach je potrebné odviesť 19 % daň, a zároveň 14-percentné poistné do zdravotnej poisťovne. O nepeňažných výhrach organizátor hry informuje daňovníka, ktorý je povinný zahrnúť tieto príjmy do základu dane.

Výnimkou od daňových povinností môže byť situácia, keď celkové zdaniteľné príjmy za daný rok nepresiahnu 50 % sumy podľa príslušného paragrafu zákona o dani z príjmov. Toto ustanovenie sa však netýka daňovníkov, ktorí uplatňujú paušálne výdavky.

daň z výhry
Sankcie za nesplnenie daňových povinností sú prísne, vrátane pokút a trestného stíhania. Aj v prípade odmietnutia výhry alebo jej predaja treba zohľadniť daňové aspekty.

Typy daní z výhry

Dane z príjmov sa vzťahujú na každú výhru, ktorú jednotlivec získa. Avšak, ako už bolo spomenuté, nie všetky výhry sú predmetom zdanenia. Zákon o dani z príjmov jasne vymedzuje, ktoré ceny a výhry sú od dane oslobodené.

Úplné oslobodenie od dane

Jednou kategóriou oslobodených výhier sú tie v lotériách a podobných hrách, ktoré sú prevádzkované na základe osobitného povolenia. Taktiež sú od dane oslobodené podobné výhry zo zahraničia. Termín „lotéria a podobná hra“ sa v zásade týka hier, kde hráč po zaplatení vkladu môže získať výhru, pričom výsledok závisí od náhody alebo vopred neznámeho výsledku určitej udalosti.

Takéto hazardné hry zahŕňajú žrebové lotérie, tomboly, číselné lotérie, bingo, stávkové hry, hry v kasíne a podobné. Ak sú splnené podmienky zákona o hazardných hrách a zákona o dani z príjmov, príjem z výhry v týchto hrách je oslobodený od dane z príjmov.

Čiastočné oslobodenie od dane

V prípade cien alebo výhier z verejných súťaží, reklamných súťaží, žrebovania, športových súťaží atď., existuje čiastočné oslobodenie od dane do sumy 350 eur za každú cenu alebo výhru. Ak hodnota výhry alebo ceny presahuje túto sumu, do základu dane sa zahrnie len príjem, ktorý túto hranicu prekračuje.

Je dôležité poznamenať, že každá výhra alebo cena sa posudzuje individuálne. Napríklad, ak človek vyhrá v jednom roku tablet v hodnote 200 eur a bicykel v hodnote 600 eur, do daňového priznania sa započíta iba bicykel, a to v sume 250 eur (600 až 350 eur).

Zdaňovanie nepeňažných výhier

Z nepeňažných výhier je potrebné odviesť 19 % a prispieť sadzbou poistného vo výške 14% do zdravotnej poisťovne. Peňažné výhry nepodliehajú odvodovej povinnosti.

V prípade, že výherca daň nezaplatí, organizátor hry je povinný oznámiť hodnotu výhry daňovníkovi, a v prípade nepeňažných výhier sa spolupracuje so zdravotnou poisťovňou na zúčtovaní príslušných odvodov.

Pokuty, odmietnutie a výnimky dane z výhry

Pri neplatení daní za výhry hrozí pokuta, ktorá môže byť minimálne 30 eur pre fyzické osoby a 60 eur pre právnické osoby. V niektorých prípadoch môže dôjsť aj k trestnému stíhaniu, najmä ak nezaplatené dane prekročia určitú sumu.

V niektorých situáciách je možné výhru odmietnuť alebo ju prijať a hľadať rôzne spôsoby financovania dane. Existujú aj výnimky, napríklad výhry automobilov v určitých lotériách môžu byť oslobodené od dane.

V niektorých prípadoch nie je potrebné podávať daňové priznanie za výhry, ak sú celkové zdaniteľné príjmy v danom roku nižšie ako 50 % sumy podľa platného zákona o dani z príjmov.

daň z výhry
Výhra sa nemusí zdaňovať aj vtedy, ak z nej bola zaplatená zrážková daň, ktorú vykonáva organizátor súťaže.

Detaily o dani z výhry

Daň z výhry sa jednoducho vykáže a odvedie od platieb výhercu. V slovenskom daňovom práve existuje viacero prípadov, kedy štát nečaká, či daňovník urobí krok a sám si zdaní svoj príjem.

To sa týka napríklad dane zamestnaneckej mzdy, väčšiny dividend a mnohých výhier vyplácaných do zahraničia. Tým pádom daň vykáže a odvedie výplácajúci subjekt (ak tak neurobí, je povinný ju uhradiť sám) a príjemca inkasuje „čisté“ peniaze, ktoré už nemusí nikde zdaňovať alebo „odôvodňovať“.

V prípade slovenského výhercu (daňového rezidenta SR) je daň z výhry 19 % bez ohľadu na jej výšku. Zdravotné odvody z príjmov zdaňovaných zrážkou sa neplatia vôbec. Takže pri peňažných výhrach je zdanenie relatívne jednoduché a percentuálne akceptovateľné.

No ak príde na nepeňažné/vecné výhry, ako sú auto, dovolenka alebo smartfón, platí oslobodená suma 350 eur z každej výhry. Zvyšok, teda hodnotnejšie výhry, podliehajú zdaneniu.

Tabuľka o zdaňovaní výhier v roku 2024

Druh výhryOslobodené od daneČiastočne oslobodenéDaňové povinnostiMožnosti pri vysokej daniĎalšie úvahy a upozornenia
Výhry v lotériách a pod.ÁnoNie19% daň z príjmov a 14% zdravotné odvodyOdmietnutie výhry alebo predaj výhryDaňové priznanie v prípade výhry nad 350 eur, pokuta za neplatenie dane, trestné stíhanie v prípade významnej sumy
Nepeňažné výhry do 350 eurÁnoNieNie
Verejné súťaže, žrebovanie, reklamné súťaže atď.Nepeňažná výhra do 350 eurNepeňažná výhra nad 350 eur do výšky prevyšujúcej 350 eur19% daň z príjmov a 14% zdravotné odvody z hodnoty prevyšujúcej 350 eurOdmietnutie výhry alebo predaj výhryDaňové priznanie v prípade výhry nad 350 eur, pokuta za neplatenie dane, trestné stíhanie v prípade významnej sumy

O dani z výhry auta

A teraz k výhre auta v praxi: Výherca je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov. Základ dane sa zdaňuje sadzbou 19 % alebo 25 %, a navyše z neho zdravotná poisťovňa vyberá odvod vo výške 14 %. Ak niekto vyhrá auto v hodnote 40 000 eur, ako by to pre neho vyzeralo?

Výherca zdaňuje sumu výhry ako „ostatný príjem fyzickej osoby“ v daňovom priznaní. Tento proces nezahŕňa zrážku pri zdroji, ale vyžaduje si uvedenie sumy výhry v daňovom priznaní. Tým pádom musí výherca uviesť zdaniteľný príjem ako 40 000 eur mínus oslobodených 350 eur, čo je 39 650 eur. Teoreticky si môže odpočítať výdavky, ale v praxi je to nepravdepodobné.

Nezdaniteľné časti a daňové bonusy sa pri ostatnom príjme neberú do úvahy, pretože je to pasívny príjem. Celá suma 39 650 eur je teda zdanená.

Ak osoba nemala žiadne ďalšie zdaniteľné príjmy v danom roku, tak:

  • suma 37 981,74 eur je zdanená sadzbou 19 %, čo je daň vo výške 7 216,53 eur
  • zvyšná suma 1 668,06 EUR je zdanená sadzbou 25 %, čo je daň vo výške 417,07 eur; odvod zdravotnej poisťovne zo 39 650 eur je 5 551 eur, čo je 14 % zo základu dane z príjmov; celková daň z príjmov je 7 633,60 eur, a tým pádom výherca v skutočnosti inkasuje len 33 % z celkovej výhry

Zníženie daňového zaťaženia z výhry

Výherca si však môže odvod do zdravotnej poisťovne uplatniť ako daňový výdavok, čím paradoxne zníži samotnú daň z príjmov. Keďže zdravotný odvod je vyberaný až neskôr, môže podať dodatočné daňové priznanie a uplatniť si ho ako výdavok. V prípade tohto príkladu by sa znížila daň na 6 478,81 eur, čo je rozdiel medzi pôvodnou daňou 7 633,60 eur a „novou“ daňou 6 478,81 eur. Celkové zdanenie výhry by bolo teda „len“ 30 %.

Táto legálna „fintička“ s dodatočným znížením dane môže byť využitá aj v iných prípadoch, napríklad pri predaji nehnuteľnosti, kryptomeny, podiely v eseročkách a v prípade ďalších tzv. ostatných príjmov. Tento postup je výhodný, ak výherca v nasledujúcom roku očakáva ďalšie príjmy rovnakého druhu. Celkové zdanenie by tak mohlo byť výhodnejšie.

Veľké výhry môžu človeku zmeniť život, čo je asi hlavný dôvod podávania tiketov. Jackpot môže výhercu nielen zbaviť pracovných povinností, ale umožní im plniť si sny a cestovať, napríklad si aj vychutnať skvelý dezert a parížsky krém, ktorý je obľúbený v podstate celej Európe. Pochopiteľne je stále potrebné myslieť aj na riziká spojené s hazardnými hrami a lotériami.