List vlastníctva – ako získať výpis z katastra nehnuteľností

List vlastníctva je dôležitým dokumentom, ktorý poskytuje právny dôkaz o vlastníctve nehnuteľnosti. Obsahuje rôzne údaje vrátane mena a adresy vlastníka, hraníc pozemku a iných práv a obmedzení súvisiacich s pozemkom. Ako získať list vlastníctva?

Listy vlastníctva poskytujú aj užitočné informácie o všetkých predchádzajúcich prevodoch vlastníctva a všetkých právnych sporoch súvisiacich s pozemkom.

Tento článok sa bude zaoberať účelom listov vlastníctva, informáciami, ktoré obsahujú, a spôsobmi, ako sa dá list vlastníctva získať.

Čo je list vlastníctva?

Listy vlastníctva sú dokumenty, ktoré preukazujú vlastníctvo nehnuteľnosti. Sú to právne dokumenty, ktoré zvyčajne vydáva štátny orgán a ktoré sú dôkazom vlastníckeho práva k pozemku, ako aj akýchkoľvek iných práv a výsad spojených s nehnuteľnosťou.

Listy o vlastníctve sú dokumenty, ktoré sa vydávajú na preukázanie právneho vlastníctva nehnuteľnosti. Poskytujú dôkaz o právnom nároku na určitý pozemok alebo nehnuteľnosť vrátane všetkých práv a výsad s ním spojených. Listy o vlastníctve zvyčajne vydáva štátny orgán, napríklad štátny úrad alebo miestna samospráva.

V závislosti od typu nehnuteľnosti existujú rôzne typy listín o vlastníctve. Napríklad list o záložnom práve sa vydáva pre nehnuteľnosti zaťažené hypotékou, zatiaľ čo list vlastníctva sa vydáva pre nezaťaženú nehnuteľnosť.

Medzi ďalšie typy listín o vlastníctve patrí listina o prenájme, ktorá sa vydáva pre prenajatú nehnuteľnosť, a listina o spoločnom práve, ktorá sa vydáva pre nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve viacerých osôb.

Okrem toho môžu listy vlastníctva obsahovať aj iné dokumenty, napríklad vecné bremeno, ktoré poskytuje ďalšie práva a výsady spojené s nehnuteľnosťou.

List vlastníctva je dôležitý a kedykoľvek môže byť potrebný, napríklad pri žiadosti o stavebné povolenie, ktoré je potrebné ako príloha ku žiadosti o kolaudáciu.

List vlastníctva – čo obsahuje?

List vlastníctva (skrátene „LV“) je súčasťou evidencie katastra nehnuteľností, ktorý obsahuje opis nehnuteľností. Je to dokument, ktorý potvrdzuje vlastníctvo a iné právne vzťahy súvisiace s konkrétnou nehnuteľnosťou. Poskytuje základné informácie o:

 • nehnuteľnostiach
 • vlastníkoch a oprávnených osobách
 • právach
 • a tiež iné údaje, ktoré sa do listu vlastníctva zapisujú podľa Zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení

Potreba doložiť list vlastníctva môže vzniknúť pri preukazovaní vlastníckeho práva pri podpise zmlúv alebo iných právnych úkonoch súvisiacich s nehnuteľnosťou, pri vybavovaní hypotekárneho úveru, ak sa nehnuteľnosť zriaďuje, pri prihlasovaní trvalého pobytu alebo na stavebnom úrade pri rekonštrukcii.

List vlastníctva – štruktúra

Štruktúra každého listu vlastníctva je v zásade rovnaká. Na hornej časti sa nachádza číslo LV, názov okresu, obce a katastrálneho územia. Následne sa delí na 3 časti:

 • časť A – majetková podstata
 • časť B – vlastník a iná oprávnená osoba
 • časť C – ťarcha

Časť A – majetková podstata – obsahuje údaje o nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom práv k týmto nehnuteľnostiam. Zahŕňa zoznam nehnuteľností podľa registra, parcely (ich čísla), výmery parciel, druhy pozemkov, spôsob využitia a ďalšie údaje, ktoré podrobnejšie opisujú nehnuteľnosti.

Je potrebné všímať si aj kódy označujúce vlastnosti nehnuteľnosti, napr. či ide o bytový dom, rodinný dom, rozostavanú stavbu atď.

Časť B – vlastník a iná oprávnená osoba – obsahuje údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti, ako je meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko alebo názov spoločnosti a jej identifikačné číslo.

Obsahuje aj titul nadobudnutia, na základe ktorého bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností, napríklad či bola nehnuteľnosť nadobudnutá na základe darovacej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo iným spôsobom, napríklad uznesením o dedičstve. Tento titul uvádza, kedy sa vlastník stal vlastníkom nehnuteľnosti.

Ďalšou uvedenou informáciou je uvedený podiel spoluvlastníka (napr. výlučný vlastník). V prípade bytu tento oddiel obsahuje aj podiel na spoločných častiach bytového domu alebo pozemku, pričom každému spoluvlastníkovi sa pridelí poradové číslo na následnú identifikáciu v časti C vecného bremena.

Okrem toho sa tu môže uviesť poznámka, ktorá vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú právo vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti.

Časť C – ťarcha – poskytuje informácie o vecných bremenách s ich konkrétnym určením, obsahom, označením oprávneného z vecného bremena s ich určením, predkupným právom, ak majú mať účinky vecného bremena, prípadnými ďalšími právami, ak boli dohodnuté, a tiež údajmi o oprávnených z týchto vecných bremien. Podrobná znalosť tejto časti listu vlastnáctva je nevyhnutná, pretože všetky práva v nej uvedené sú právami k cudzej veci.

Ako získať list vlastníctva?

Kópia listu vlastníctva je k dispozícii na príslušnom katastrálnom úrade, ktorý sa nachádza v okrese nehnuteľnosti, a nie v okrese vlastníka alebo spoluvlastníkov. K dispozícii je iba kópia listu vlastníctva, nie originál.

Táto kópia slúži ako aktuálny výpis z katastra nehnuteľností, a to buď na právne účely, alebo ako informatívny dokument. Okrem toho možno list vlastníctva vyhľadať online na katastrálnom portáli.

Ako získať list vlastníctva? Žiadateľ o list vlastníctva má možnosť vyhľadávať:

 • list vlastníctva podľa mena
 • list vlastníctva podľa čísla

Tieto možnosti sú k dispozíícii online aj osobne.

Kde získať výpis z katastra nehnuteľností?

Získanie výpisu z katastra nehnuteľností je možné niekoľkými spôsobmi:

 • Katastrálny úrad. Výpis z listu vlastníctva na počkanie poskytuje kataster. Je potrebné zaplatiť správny poplatok 8 € a počkať na spracovanie kópie listu vlastníctva. Okrem toho tu možno vybaviť kópiu katastrálnej mapy, keďže je často bežnou súčasťou príloh potrebných na právne úkony.
 • Slovenská pošta. Slovenská pošta už nejaký čas vydáva výpis z katastra nehnuteľností. Dôvodom je uľahčiť získanie dokladu ľuďom, ktorí bývajú ďaleko od miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Vďaka možnosti získať doklad na pošte za rovnaký poplatok 8 € nie je potrebné cestovať na príslušný katastrálny úrad.
 • Online výpis z katastra nehnuteľností zadarmo. Slovenská legislatíva umožňuje získať výpis z katastra nehnuteľností bezplatne prostredníctvom webovej stránky www.katasterportal.sk. To umožňuje používateľom prístup k dokumentu bez toho, aby museli navštíviť poštu alebo katastrálny úrad. Získanie listu vlastníctva online nie je spoplatnené. Dokument však nie je akceptovaný na právne úkony. Slúži výlučne na rýchle a jednoduché overenie nehnuteľnosti a jej vlastníckych vzťahov, čo môže byť výhodné pred kúpou. Okrem toho je možné prezerať mapy katastrálneho územia prostredníctvom portálu mapka.gku.sk.

Online výpis z katastra nehnuteľností je vhodný na overenie nehnuteľnosti alebo získanie podrobnejších informácií o vlastníkovi. Na právne alebo administratívne účely je potrebné podať žiadosť o výpis z listu vlastníctva podľa mena priamo na katastrálnom úrade alebo na pošte, kde je možné výpis katastra získať osobne.

Po zhromaždení a predložení potrebných dokumentov môže majiteľ nehnuteľnosti očakávať, že výpis katastra dostane buď online alebo osobne v priebehu niekoľkých dní.

Kataster – list vlastníctva podľa mena

Katasterportál.sk umožňuje vyhľadávanie listu vlastníctva podľa viacerých parametrov vrátane možnosti vyhľadávania listu vlastníctva podľa mena alebo vlastníka.

Je potrebné poznať aj ďalšie údaje o nehnuteľnosti, ako je kraj, okres, obec alebo katastrálne územie, v ktorom sa nachádza. Meno vlastníka je potrebné vyplniť v tvare Priezvisko Meno alebo Priezvisko (prípadne názov právnickej osoby alebo firmy).

Po zadaní potrebných údajov sa ukáže zoznam listov vlastníctva daného vlastníka. Ak je jeden vlastník uvedený v zozname viac ako raz, znamená to, že je uvedený na viacerých listoch vlastníctva, t. j. vlastní viac ako jednu nehnuteľnosť. Viacerých vlastníkov s rovnakými menami možno rozlíšiť podľa dátumu narodenia alebo adresy.

Detail listu vlastníctva môže pomôcť určiť, či je nehnuteľnosť budova alebo pozemok.

List vlastníctva podľa súpisného čísla

Na zistenie parcelného čísla pozemku podľa adresy (obec, ulica, číslo domu) slúžia v súčasnosti dva geografické mapové portály – informačný systém Geografického kartografického systému a Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností.

Prvý, starší informačný systém je paradoxne oveľa jednoduchší na vyhľadávanie budov podľa ich súpisného čísla. Budova sa zobrazí na mape a po kliknutí sa zobrazia údaje z katastra nehnuteľností. Umožňuje tiež zobraziť parcelné číslo na leteckej mape a naopak, kliknutím na miesto na leteckej mape sa zobrazí parcelné číslo, číslo listu vlastníctva a tiež údaje o vlastníkoch.

Výhodou oproti ostatným možnostiam je možnosť zobrazenia leteckého snímku, čo uľahčuje orientáciu v nehnuteľnostiach podľa toho, ako skutočne vyzerajú v teréne.

Po zapnutí príslušnej vrstvy sa zobrazí aj orientácia a súpisné číslo budovy, čo umožňuje lokalizovať a zobraziť na ortofotomape akúkoľvek registrovanú nehnuteľnosť podľa jej orientácie a súpisného čísla.

Potom stačí kliknúť a zobraziť list vlastníctva podľa súpisného čísla, mená a adresy vlastníkov. Vyhľadávať a zobrazovať možno aj ulice v celej krajine s výnimkou nedávnych zmien.

List vlastníctva podľa čísla je dôležitým dokumentom, pretože slúži ako dôkaz vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Je dôležité, aby bol tento dokument aktualizovaný a presný, pretože určuje práva vlastníka.

Súpisné číslo je dôležité aktualizovať aj v prípade akýchkoľvek sporov alebo právnych záležitostí týkajúcich sa nehnuteľnosti.

Výpis z listu vlastníctva online

Výpis z listu vlastníctva online je dôležitý, pretože umožňuje prístup k rôznym informáciám o danej nehnuteľnosti. Môžu zahŕňať údaje o právnom vlastníkovi, histórii nehnuteľnosti a akýchkoľvek obmedzeniach s ňou spojených.

Tieto informácie môžu byť užitočné pri rozhodovaní o kúpe alebo predaji nehnuteľnosti, pretože zabezpečia, že sa zohľadnia všetky potrebné údaje.

Ak chce človek získať výpis z listu vlastníctva online, prvým krokom je vyhľadať nehnuteľnosť podľa mena alebo adresy.

Po zobrazení výsledkov je potrebné vybrať správnu nehnuteľnosť a potom kliknúť na možnosť „zobraziť list vlastníctva online“. Tým sa otvorí stránka s podrobnosťami o nehnuteľnosti, ktorú je potom možné stiahnuť ako výpis.

Ak má človek s prístupom k výpisu ťažkosti, možno bude musieť kontaktovať miestny katastrálny úrad alebo pozemkový register, aby získal potrebné informácie.

Je dôležité poznamenať, že výpis z listu vlastníctva online nenahrádza úplné overenie v katastri nehnuteľností. Ak človek potrebuje list vlastníctva pre právne účely, môže ho získať priamo na Okresnom úrade – katastrálnom odbore alebo oň požiada na vybranej pošte.

Výpis z listu vlastníctva na počkanie

Výpis z listu vlastníctva na počkanie je dokument, ktorý poskytuje súhrn listu vlastníctva a súvisiacich informácií o nehnuteľnosti. Je to právny dokument, ktorý sa používa na overenie vlastníctva nehnuteľnosti a na identifikáciu akýchkoľvek práv, záväzkov alebo obmedzení súvisiacich s nehnuteľnosťou.

Na získanie výpisu z katastra nehnuteľností je potrebné podať oficiálnu žiadosť na príslušný katastrálny úrad. Táto žiadosť musí obsahovať názov a adresu nehnuteľnosti, meno registrovaného vlastníka a dôvod žiadosti. Katastrálny úrad potom žiadosť preskúma a vydá kópiu výpisu z listu vlastníctva na počkanie. V závislosti od okolností môže byť za dokument požadovaný poplatok.

Po získaní výpisu z listu vlastníctva na počkanie je potrebné si ho pozorne prečítať a uistiť sa, že všetky informácie sú presné a aktuálne. Tento dokument môže poskytnúť dôležité informácie o zákonných právach a obmedzeniach spojených s nehnuteľnosťou, ako aj o prípadných hypotékach, záložných právach alebo iných zaťaženiach.

List vlastníctva – byt

List vlastníctva je právny dokument, ktorým sa preukazuje vlastníctvo nehnuteľnosti. Pokiaľ ide o byty, list vlastníctva je dokladom o vlastníctve bytu. Slúži ako oficiálny záznam o uskutočnení transakci, ktorá sa uskutočnila medzi predávajúcim a kupujúcim.

List vlastníctva bytu obsahuje dôležité údaje, ako je meno predávajúceho, meno kupujúceho, adresa bytu, dátum predaja, kúpna cena a opis bytu. V niektorých krajinách obsahuje list vlastníctva aj údaje o dani z nehnuteľnosti a prípadných vecných bremenách.

List vlastníctva je dôležitý dokument pre kupujúceho aj predávajúceho bytu. Pre kupujúceho slúži ako dôkaz vlastníctva a môže sa použiť na stanovenie zákonných práv k nehnuteľnosti. Pre predávajúceho slúži ako dôkaz o uskutočnení predaja a môže sa použiť v prípade akéhokoľvek sporu.

Vo väčšine prípadov sa list vlastníctva po dokončení predaja prevedie na meno kupujúceho. List vlastníctva sa registruje v miestnom katastri nehnuteľností a je k dispozícii na verejné nahliadnutie ako výpis z katastra nehnuteľností. Tým sa zabezpečí, že vlastníctvo bytu je jasne stanovené a prípadné budúce spory sa dajú ľahko vyriešiť.

List vlastníctva bytu je dôležitý dokument pre každého, kto vlastní byt. Je nevyhnutné uchovávať ho na bezpečnom mieste a uistiť sa, že je riadne aktualizovaný v prípade akýchkoľvek zmien vlastníctva.

Kataster – list vlastníctva

Výpis z katastra nehnuteľností alebo kópiu katastrálnej mapy možno použiť napríklad na účely kúpy alebo predaja bytu alebo domu.

Tento dokument je platný 3 mesiace od dátumu jeho vydania. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné požiadať o nový aktuálny výpis alebo ho získať bezplatne online v závislosti od účelu, na ktorý je potrebný.

List vlastníctva je dôležitý dokument, pretože slúži ako právny dôkaz vlastníctva. Je to v podstate zmluva medzi vlastníkom a štátom, ktorá mu udeľuje právo užívať nehnuteľnosť a všetky práva, ktoré sú s tým spojené.

Je dôležité zabezpečiť, aby bol list vlastníctva uložený na bezpečnom mieste, pretože sa môže použiť na riešenie právnych sporov.