Centrálny register exekúcií – zoznam dlžníkov

Centrálny register exekúcií je databáza, ktorá poskytuje úplný záznam o všetkých exekúciách vykonaných súdmi a inými štátnymi orgánmi. Ako zisitiť, či má niekto exekúciu? Je to možné aj zadarmo?


Obsah článku


V centrálnom registri exekúcií sa dá nájsť informácie o mene súdneho exekútora, povahe exekúcie, dátume jej pridelenia, výške exekúcie a ďalších relevantných skutočnostiach. Všetky tieto informácie sú verejne dostupné, takže sa dajú rýchlo a jednoducho vyhľadať a porovnať.

Centrálny register exekúcií

Centrálny register exekučných konaní (CRE) je verejný záznam všetkých dlžníkov, voči ktorým bolo začaté exekučné konanie. Vedie ho príslušný štátny orgán a obsahuje podrobnosti o všetkých exekučných opatreniach prijatých voči dlžníkom vrátane druhu opatrenia, dlžnej sumy a dátumu opatrenia.

Register je cenným zdrojom informácií pre veriteľov, exekútorov a dlhových poradcov, pretože im umožňuje identifikovať dlžníkov, ktorí si nesplnili svoje záväzky. Informácie obsiahnuté v registri sa pravidelne aktualizujú, aby sa zabezpečila ich presnosť a spoľahlivosť.

Exekúcie – zoznam dlžníkov

Centrálny register exekúcií na Slovensku slúži ako databáza poskytujúca informácie o dlžníkoch, ktorým boli vydané exekučné príkazy. Tento register je cenným zdrojom informácií pre veriteľov, pretože im poskytuje aktuálny zoznam dlžníkov.

Exekučný zoznam dlžníkov je podmnožinou CRE, ktorá uchováva podrobné údaje o dlžníkoch. Tento zoznam obsahuje informácie, ako je meno dlžníka, jeho adresa a výška vymáhaného dlhu. Je to užitočný nástroj pre veriteľov a exekútorov, pretože im umožňuje identifikovať dlžníkov, ktorí nesplnili svoje záväzky, s cieľom začať úsilie o vymáhanie.

Okrem toho register slúži ako odstrašujúci prostriedok pre potenciálnych dlžníkov, keďže im pripomína dôsledky nezaplatenia ich dlhov.

Ako zistím, či mám exekúciu?

Ako zistiť exekúciu? Vyhľadávanie záznamov o exekúciách môže byť náročné, najmä na Slovensku, kde je hlavným zdrojom informácií Centrálny register exekúcií (CRE).

Hoci je CRE takmer bezplatným zdrojom, nie je jednoduché zistiť, či má človek v registri exekúciu. Našťastie, CRE poskytuje niekoľko krokov, ktoré môžu jednotlivcom pomôcť zistiť, či majú exekúciu.

  1. Prvým krokom je zistiť, v ktorom súdnom registri sa nachádzajú dokumenty o exekúcii. CREA má databázu, ktorá obsahuje všetky súdne registre na Slovensku. Keď jednotlivec nájde príslušný súdny register, môže sa obrátiť priamo na úrad a požiadať o dokumenty.
  2. Druhým krokom je vyžiadanie kópie dokumentov. To sa vykoná predložením platného dokladu totožnosti a zaplatením malého poplatku na úrade. Keď jednotlivec dostane dokumenty, mal by si ich dôkladne prezrieť, aby sa uistil, že exekúcia je presná.
  3. Tretím krokom je zistiť, či je exekúcia stále aktívna. To sa vykoná kontrolou stavu exekúcie v databáze CRE. Ak je exekúcia stále uvedená, potom je stále aktívna a jednotlivec bude musieť podniknúť kroky na jej vyriešenie.
  4. Nakoniec by mal jednotlivec kontaktovať súdny register, aby potvrdil, že exekúcia je stále aktívna, a aby zistil, aké kroky je potrebné podniknúť na jej vyriešenie. To môže zahŕňať zaplatenie, podanie dokumentov alebo účasť na súdnom pojednávaní.

Databáza Centrálneho registra exekúcií je cenným zdrojom informácií pre jednotlivcov, ktorí sa snažia zistiť, či majú v registri exekúciu. Hoci ide o takmer bezplatný zdroj, zistenie, či má človek exekúciu, si vyžaduje určité úsilie.

Postupovaním podľa vyššie uvedených krokov však môžu jednotlivci rýchlo a jednoducho zistiť, či majú exekúciu, a podniknúť potrebné kroky na jej vyriešenie.

Centrálny register exekúcií zdarma

Existuje centrálny register exekúcií zdarma? Výšku odmeny za prístup do Centrálneho registra exekúcií upravuje Vyhláška č. 355/2014 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 o centrálnom registri exekúcií.

§ 3 vyhlášky upravuje prístup do registra exekúcií, ktorý je založený na individuálnom vyhľadávaní alebo nepretržitom sledovaní exekúcií. 


Centrálny register exekúcií nie je úplne zadarmo. Komore exekútorov sa platí za každý prístup do registra exekúcií poplatok vo výške 1,60 €.


Prístupom do registra exekúcií je na účely individuálneho vyhľadávania exekúcií zobrazenie: 

a) výsledkov vyhľadávania bez ohľadu na to, či je výsledok pozitívny alebo negatívny alebo či obsahuje údaje o viacerých subjektoch alebo o viacerých exekúciách spĺňajúcich kritériá vyhľadávania 
b) konkrétnych údajov o exekúcii

Prístupom do registra exekúcií na účely nepretržitého sledovania exekúcií v registri exekúcií: 

a) vloženie subjektu do režimu nepretržitého sledovania exekúcií a súčasné zobrazenie prvého výsledku vyhľadávania
b) prvé zobrazenie konkrétnych údajov o každej exekúcii
c) zobrazenie zmeny vo výsledkoch vyhľadávania podľa písmena a) alebo písmena b).

Za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je, sa Komore platí polatok vo výške 2,50 € za stranu.

Register exekúcií

Centrálna evidencia exekúcií (Register exekúcií) je vedená na webovej stránke Slovenskej Komory Exekútorov. Tento zoznam je verejne dostupný a obsahuje údaje o každej prebiehajúcej exekúcii.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky upravilo podrobnosti a rozsah evidovaných informácií zákonom č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol vydaný 10. decembra 2014 pod č. 355/2014.

Exekútor má sedem dní od právoplatného rozhodnutia o neukončenej exekúcii na vykonanie zápisu alebo zmeny v registri. V prípade právoplatne ukončenej exekúcie ju musí exekútor vymazať z registra do 14 dní.

Slovenská komora exekútorov ponúka verejný prístup do registra exekúcií, ktorý umožňuje elektronicky požiadať o informácie o prebiehajúcich exekúciách. Na základe žiadosti môže vydať výpis alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri exekúcií neexistuje, pričom oba dokumenty sú verejnými listinami, ktoré preukazujú stav evidovaný v registri exekučných konaní ku dňu vydania.

Výšku poplatku za prístup do registra upravuje § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 421/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií.

Orgánom verejnej moci a exekútorom ponúka Slovenská Komora Exekútorov prístup do registra zadarmo. Jediné, čo je potrebné na bezplatný prístup, je písomná žiadosť.

Zoznam exekúcií

Pre tých, ktorí sa na Slovensku chcú dozvedieť viac o exekúciách a iných exekučných konaniach, je Centrálny register exekučných konaní neoceniteľným zdrojom informácií. Zoznam exekúcií je online databáza, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa exekučných opatrení prijatých súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

Register je rozdelený do štyroch hlavných kategórií:

  • exekúcia
  • zabavenie
  • výkon rozhodnutia
  • vymáhanie pohľadávok

Každá kategória obsahuje informácie o type exekučného konania, dátume jeho vydania a názve orgánu, ktorý ho vydal. V rámci každej kategórie sa nachádza aj podrobné vysvetlenie každého typu exekučného konania vrátane spôsobu jeho výkonu a práv veriteľa a dlžníka.

Register obsahuje tiež informácie o upovedomení o začatí exekúcie, ktoré vydáva súd, keď sa začalo exekučné konanie. Toto oznámenie obsahuje podrobnosti o súdnom príkaze vrátane sumy, ktorá sa má zaplatiť, a dátumu, do ktorého sa musí zaplatiť.

Zoznam exekúcií poskytuje aj prístup do registra príkazov, ktorý obsahuje informácie o všetkých príkazoch vydaných súdom v súvislosti s výkonom exekučného konania.

Nakoniec register obsahuje informácie o exekučnom príkaze, ktorý vydáva súd po ukončení exekučného konania. Tento dokument obsahuje podrobnosti o súdnom príkaze vrátane sumy, ktorá sa má zaplatiť, a dátumu, do ktorého sa musí zaplatiť.

Vďaka tomu, že register exekúcií poskytuje podrobné informácie o každom type exekučného konania, môže poskytnúť neoceniteľný prehľad o procese exekúcie.

Exekútor

Súdni exekútori sú dôležitou súčasťou exekučného procesu a sú zodpovední za vymáhanie nezaplatených platieb v mene veriteľov. Súdny exekútor alebo exekútorský úradník je úradník vymenovaný súdom alebo iným orgánom na vymáhanie určitých druhov súdnych príkazov, napríklad na vymáhanie peňažných prostriedkov od dlžníkov.

CRE je online systém, ktorý poskytuje prístup k informáciám o exekučných konaniach vrátane údajov o súdnych exekútoroch.

Tieto informácie zahŕňajú meno a kontaktné údaje súdneho exekútora, ako aj podrobnosti o všetkých exekučných opatreniach, ktoré vykonal. Používajú ho veritelia, dlžníci a iné strany exekučného konania vrátane advokátov, aby sa zabezpečilo, že exekučné konanie sa uskutoční v súlade so zákonom.

Registráciou súdneho exekútora v CRE sa môže zabezpečiť, aby boli súdni exekútori riadne vyškolení a kvalifikovaní na vykonávanie exekučných opatrení a aby dodržiavali všetky príslušné zákony a predpisy. Proces registrácie tiež umožňuje monitorovať výkon súdnych exekútorov a zabezpečiť, aby vykonávali exekučné činnosti spravodlivým a profesionálnym spôsobom.

Exekučný príkaz

Exekučný príkaz je vyhlásenie súdu, aby bol majetok osoby zabavený na vyrovnanie dlhu. Vyžaduje, aby exekútor alebo iný súdny úradník prevzal majetok dlžníka, od peňazí a šperkov až po pozemky a vozidlá. Je to spôsob, ako môžu veritelia získať späť to, čo im dlžníci dlhujú.


Exekučný príkaz je vážna záležitosť. Je to varovanie, že dlžník musí zaplatiť, inak bude čeliť následkom. Je to správa, že jeho majetok mu už nepatrí a že musí byť pripravený sa s ním rozlúčiť.


Nie je to jednoduchá situácia, ale niekedy je to nevyhnutné. Exekučný príkaz slúži na ochranu veriteľov a zabezpečenie zaplatenia dlhov. Je to dôrazná pripomienka, že dlhy treba brať vážne – a že je lepšie ich zaplatiť, ako znášať následky.