Plná moc – generálna, na zastupovanie, vzor

Plná moc je právny postup, ktorý jednotlivcovi umožňuje poveriť inú osobu, aby v jeho mene prijímala rozhodnutia. Môže to byť cenný nástroj v situáciách, keď osoba nie je schopná spravovať svoje vlastné záležitosti z dôvodu choroby, zdravotného postihnutia alebo iných okolností. Akú právomoc má splnomocnená osoba?

Čo je obsahom článku?

 • Aký je význam plnej moci?
 • Kto je splnomocniteľ a kto splnomocnenec?
 • Generálna plná moc
 • Ako vyzerá vzor plnej moci?
 • Plná moc na zastupovanie
 • Zánik plnej moci

V prípade plnej moci má menovaná osoba, známa aj ako splnomocnenec, zákonnú právomoc konať v najlepšom záujme osoby, ktorá jej plnú moc udelila. To môže zahŕňať správu financií, rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti a vybavovanie iných dôležitých záležitostí.

Tento článok sa bude podrobnejšie zaoberať konceptom plnej moci a rozoberie jej výhody a dôsledky.

Plná moc – význam

Keď ide o riadenie záležitostí každodenného života, človek často podceňuje možnosť nepredvídaných udalostí, ktoré mu môžu znemožniť prijatie dôležitých rozhodnutí. Práve tu prichádza na rad koncept plnej moci – právny dokument, ktorý udeľuje poverenej osobe právomoc konať vo finančných a osobných záležitostiach v mene niekoho iného.

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete má plná moc zásadný význam, pretože zabezpečuje ochranu záujmov jednotlivca a plnenie jeho želaní aj v prípade, že tak nemôže urobiť sám. Existujú rôzne typy plnomocenstiev, z ktorých každé má svoj vlastný účel a rozsah pôsobnosti, a ich pochopenie je nevyhnutné na prijímanie informovaných rozhodnutí.

Plná moc sa využíva aj v podnikaní. Prokúra nie je generálnou plnou mocou a právne úkony, ktoré nesúvisia s prevádzkou podniku, sú z jej rozsahu vylúčené. 

Splnomocniteľ a splnomocnenec

Plná moc je písomný právny dokument, ktorý umožňuje osobe, známej ako „splnomocniteľ“, určiť inú osobu, známu ako „splnomocnenec“, aby v jej mene prijímala rozhodnutia a konala. Splnomocnenec je oprávnený konať v mene splnomocniteľa v rôznych záležitostiach, ako sú finančné, právne a zdravotné rozhodnutia, v závislosti od rozsahu dokumentu plnej moci.

Splnomocnenec sa bežne označuje aj ako „zástupca“. Je však dôležité poznamenať, že splnomocnenec nemusí byť licencovaným advokátom. V skutočnosti môže byť za splnomocnenca určený ktokoľvek starší ako 18 rokov, pokiaľ je duševne spôsobilý.

Povinnosti a právomoci splnomocnenca sú konkrétne uvedené v dokumente o splnomocnení. Tento dokument môže byť obmedzený v závislosti od želania splnomocniteľa.

Splnomocnenec môže napríklad udeliť svojmu splnomocnencovi právomoc prijímať v jeho mene všetky finančné rozhodnutia alebo môže obmedziť jeho právomoci len na konkrétne transakcie, ako je napríklad kúpa alebo predaj nehnuteľnosti.

Je veľmi dôležité, aby splnomocniteľ starostlivo zvážil, koho vymenuje za svojho splnomocnenca. Mala by to byť osoba, ktorej splnomocnenec dôveruje a ktorá je schopná prijímať rozhodnutia v jeho najlepšom záujme. V niektorých prípadoch môže splnomocniteľ určiť viacerých splnomocnencov, ktorí budú konať spoločne alebo samostatne.

Úloha splnomocnencov je spojená s vysokou mierou zodpovednosti. Sú právne povinní konať v najlepšom záujme splnomocniteľa a musia prijímať rozhodnutia, ktoré sú v súlade s prianiami uvedenými v dokumente plnej moci. Okrem toho musia viesť presné záznamy o svojich krokoch a musia byť pripravení poskytnúť správu o svojich rozhodnutiach, ak o to požiada splnomocniteľ alebo súd.

V niektorých prípadoch sa od splnomocnenca môže vyžadovať, aby si pred prijatím určitých rozhodnutí vyžiadal súhlas splnomocniteľa alebo súhlas ostatných členov rodiny. To platí najmä pre rozhodnutia týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, keďže želania splnomocniteľa môžu byť ovplyvnené názormi jeho blízkych.

Splnomocnenec zohráva v procese udeľovania plnej moci kľúčovú úlohu. Je poverený zodpovednosťou prijímať rozhodnutia v mene splnomocniteľa a je nevyhnutné, aby obe strany jasne chápali rozsah svojich právomocí a povinností.

Pri vytváraní dokumentu plnej moci sa vždy odporúča požiadať o radu právneho odborníka, aby sa zabezpečilo, že želania splnomocniteľa budú riadne zdokumentované a vykonané jeho určeným splnomocnencom.

Vzor plnej moci

Vzor plnej moci je právny dokument, ktorý udeľuje určenej osobe, známej ako splnomocnenec alebo zástupca, právomoc rozhodovať a konať v mene inej osoby, známej ako splnomocniteľ. Tento dokument sa zvyčajne používa, keď splnomocniteľ nie je schopný rozhodovať sám z dôvodu fyzickej alebo duševnej nespôsobilosti alebo keď nie je schopný vybavovať svoje záležitosti sám.

Účelom plnej moci je umožniť určenému zástupcovi konať v najlepšom záujme splnomocniteľa a plniť jeho želania. Tento model sa bežne používa na správu finančných a právnych záležitostí, ako je platenie účtov, správa investícií a rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti.

Existujú rôzne typy plnej moci vrátane:

 • všeobecnej
 • obmedzenej
 • trvalej
 • pružnej

Model plnej moci však vyniká tým, že umožňuje splnomocnencovi rozhodovať a konať v mene splnomocniteľa v širokom rozsahu oblastí, a nie je obmedzený na konkrétnu úlohu alebo časové obdobie.

Okrem toho sa model plnomocenstva často používa v kombinácii s inými typmi plnomocenstva. Napríklad trvalá plná moc sa môže použiť na riešenie finančných záležitostí, zatiaľ čo plná moc na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa môže použiť na prijímanie lekárskych rozhodnutí.

Výhody využívania modelu plnej moci

Model plnej moci má niekoľko výhod, vďaka ktorým je obľúbený medzi jednotlivcami, ktorí chcú určiť niekoho, kto bude vybavovať ich záležitosti v prípade nespôsobilosti alebo neprítomnosti:

 1. Flexibilita a kontrola: Model plnej moci umožňuje splnomocnencovi vybrať si zástupcu, ktorému dôveruje, aby v jeho mene prijímal rozhodnutia. To mu dáva istotu, že jeho záležitosti budú vybavované podľa jeho želania.
 2. Vyhnutie sa súdnemu konaniu: Bez plnej moci môže byť súd nútený vymenovať opatrovníka, ktorý bude rozhodovať za nespôsobilú osobu. To môže byť nákladný a časovo náročný proces, ktorý môže viesť aj k tomu, že za osobu zodpovednú za rozhodovanie bude vymenovaná cudzia osoba.
 3. Kontinuita riadenia: V prípadoch, keď sa splnomocniteľ stane nespôsobilým na právne úkony, existencia plnej moci zabezpečí, že jeho záležitosti budú spravované bez prerušenia. To môže byť výhodné najmä v prípade podnikov a investícií, ktoré si vyžadujú nepretržitú správu.
 4. Ekonomická výhodnosť: Zriadenie plnej moci je vo všeobecnosti nákladovo efektívnejšou možnosťou v porovnaní s inými právnymi úpravami, ako je napríklad zverenecký fond.
 5. Pokoj v duši: Vedomie, že sa o záležitosti postará dôveryhodná osoba, môže splnomocnencovi priniesť pokoj, najmä v čase choroby alebo staroby.

Model plnej moci je cenným právnym nástrojom, ktorý jednotlivcom poskytuje možnosť určiť osobu, ktorej dôverujú, aby spravovala ich záležitosti v čase potreby. Ponúka flexibilitu, kontrolu a pokoj v duši, vďaka čomu je nevyhnutným dokumentom pre každého, kto chce zabezpečiť ochranu svojich najlepších záujmov.

Generálna plná moc

Generálna plná moc je právny dokument, ktorý dáva človeku, známemu ako zástupca alebo splnomocnenec, právomoc prijímať finančné a právne rozhodnutia v mene splnomocniteľa. Môže to zahŕňať správu bankových účtov, platenie účtov, nákup alebo predaj nehnuteľností a uzatváranie právnych zmlúv.

Všeobecné splnomocnenie na zastupovanie je však platné len v čase, keď je splnomocniteľ duševne spôsobilý. Ak sa stane nespôsobilým na právne úkony alebo zomrie, plná moc už nebude platiť.

Okrem toho generálna plná moc nemusí splnomocnenca oprávňovať na prijímanie rozhodnutí o zdravotnej starostlivosti v mene splnomocniteľa. Na to by splnomocniteľ potreboval samostatný dokument známy ako plná moc na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo zdravotná plná moc.

Generálna plná moc môže byť užitočná v rôznych situáciách. Ak napríklad človek plánuje vycestovať na dlhšie obdobie do zahraničia alebo ak nie je schopný vybavovať svoje finančné záležitosti z dôvodu choroby alebo zdravotného postihnutia, môže prostredníctvom všeobecnej plnej moci určiť niekoho, komu dôveruje, za svojho zástupcu.

Takto môže zabezpečiť, aby boli v jeho neprítomnosti zaplatené účty, spravované investície a riešené ďalšie dôležité finančné záležitosti.

Všeobecné splnomocnenie môže byť užitočné aj pre starších ľudí, ktorí môžu potrebovať pomoc pri správe svojich financií. Tým, že za svojho zástupcu určia dôveryhodného člena rodiny alebo priateľa, môžu zabezpečiť, aby sa ich finančné záležitosti riadne spravovali.

Je dôležité starostlivo zvážiť, koho človek vymenuje za svojho zástupcu, pretože poverený človek bude mať významnú kontrolu nad finančnými a právnymi záležitosťami. Odporúča sa vybrať niekoho, kto je zodpovedný, dôveryhodný a má na zreteli najlepšie záujmy splnomocniteľa.

Konzultácia s právnym odborníkom môže pomôcť vytvoriť všeobecnú splnomocnenú listinu, ktorá spĺňa konkrétne potreby splnomocniteľa a chráni jeho záujmy.

Plná moc – vzor

Tu je vzor plnej moci, ktorý možno použiť na vlastné účely a upraviť podľa potreby:

Generálna plná moc

Podpísaný/á: …………………………………….
rodné číslo: ……………………………………….
číslo OP: …………………………………………….
bytom: ……………………………………………….
(ďalej len „splnomocniteľ“)

splnomocňujem

meno a priezvisko: …………………………………
rodné číslo: ……………………………………………….
číslo OP: …………………………………………………….
bytom: ……………………………………………………….
(ďalej len „splnomocnenec“)

na všetky právne úkony.

I. 
Oprávnenia splnomocnenca

 1. Splnomocnenec je oprávnený v mojom mene podpisovať listiny, poskytovať vyhlásenia rôzneho druhu voči všetkým fyzickým a právnickým osobám, orgánom štátnej správy a samosprávy.
 2. Je oprávnený nakladať s finančnými prostriedkami na bankových účtoch na moje meno, konať a podpisovať sa za mňa pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich sa nadobúdania a prevádzania vlastníctva majetku.
 3. Je oprávnený zastupovať ma pred orgánmi štátnej správy a v súdnych sporoch voči mojej osobe, a to i vtedy, keď je podľa právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie.
 4. Je oprávnený preberať peňažné i nepeňažné poštové zásielky, doporučené listové zásielky na moju osobu, zásielky do vlastných rúk, ako aj iné zásielky na finančné prostriedky doručované šekmi poštou a žiadať ich výplatu.
 5. Je oprávnený podávať a preberať žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov.
 6. Splnomocnenie je všeobecné a vzťahuje sa aj na také právne úkony, ktoré v ňom nie sú výslovne uvedené.

Som si vedomý/á, že v zmysle obsahu tejto generálnej plnej moci je splnomocnenec oprávnený vykonať akýkoľvek právny úkon, ktorý nie je v rozpore s právnym poriadkom.

Táto generálna plná moc nemá obmedzenú dobu platnosti.

V ……………………….., dňa …………………………     ………………………………….                          

podpis splnomocniteľa             

Toto splnomocnenie prijímam.                              ………………………………….            

podpis splnomocnenca

Plná moc na zastupovanie

Plná moc je právny dokument, ktorý udeľuje oprávnenie konať v mene inej osoby v právnych alebo finančných záležitostiach. V súvislosti so súdnym konaním môže byť plná moc na zastupovanie cenným nástrojom pre osoby, ktoré sa nemôžu zúčastniť na súdnom konaní alebo samostatne prijímať rozhodnutia.

Plná moc na zastupovanie v súdnom konaní sa konkrétne týka právnych záležitostí a umožňuje splnomocnencovi zastupovať splnomocniteľa na súde.

To môže byť potrebné v situáciách, keď sa splnomocniteľ nemôže zúčastniť na súde z dôvodu choroby, zdravotného postihnutia alebo iných okolností. Splnomocnencovi možno udeliť právomoc prijímať rozhodnutia, poskytovať informácie a konať v mene splnomocniteľa v súdnom konaní.

Existuje niekoľko druhov súdnych konaní, v ktorých môže byť plná moc na zastupovanie užitočná. Patria sem občiansko právne veci, trestné veci a dokonca aj rodinnoprávne veci, ako je rozvod, vysporiadanie BSM alebo starostlivosť o dieťa.

V týchto situáciách je splnomocnenec oprávnený prijímať rozhodnutia a konať v najlepšom záujme splnomocniteľa, rovnako ako by to robil splnomocniteľ, keby sa mohol zúčastniť na súde.

Je dôležité poznamenať, že plná moc na zastupovanie v súdnom konaní neudeľuje splnomocnencovi právomoc prijímať rozhodnutia v mene splnomocniteľa mimo súdneho konania. To znamená, že oprávnenie splnomocnenca je obmedzené na konkrétnu právnu vec, na ktorú mu bola udelená plná moc.

Na vytvorenie plnej moci na zastupovanie v súdnom konaní musí byť splnomocniteľ príčetný a schopný porozumieť dokumentu, ktorý podpisuje. Je tiež dôležité, aby bol dokument vyhotovený v súlade so zákonmi jednotlivých štátov, ktoré sa môžu líšiť.

Plná moc na zastupovanie v súdnom konaní je cenný nástroj, ktorý jednotlivcom umožňuje určiť niekoho, kto bude konať v ich mene v právnych záležitostiach. Môže im poskytnúť pocit istoty a zabezpečiť, že ich práva a záujmy budú na súde chránené.

Je dôležité poradiť sa s právnym odborníkom, aby sa zabezpečilo, že dokument plnej moci je vytvorený správne, aby sa predišlo akýmkoľvek možným problémom.

Plná moc na zastupovanie – vzor

Zastupovanie v súdnom konaní môže poskytnúť pokoj jednotlivcom, ktorí sa nemôžu zúčastniť na súdnom konaní alebo samostatne rozhodovať. Umožňuje dôveryhodnej osobe vybavovať právne záležitosti v ich najlepšom záujme a zabezpečuje, aby bol ich hlas na súde vypočutý.

Toto je vzor plnej moci na zastupovanie v súdnom konaní. Vzor si možno stiahnuť a prispôsobiť:

Plná moc na zastupovanie v súdnom konaní

Ja, (meno a priezvisko), z (trvalý pobyt), týmto poverujem (meno a priezvisko zástupcu), z (trvalý pobyt zástupcu), aby konal ako môj právny zástupca a reprezentant vo všetkých súdnych konaniach týkajúcich sa (opis veci), okrem iného vrátane pojednávaní, súdnych konaní, odvolaní a akýchkoľvek iných súdnych vystúpení, pred akýmkoľvek súdom alebo správnym orgánom, ktorý má v danej veci právomoc.

Táto plná moc udeľuje (meno a priezvisko zástupcu) plné právo konať v mojom mene vo všetkých záležitostiach súvisiacich so súdnym konaním, okrem iného vrátane:

 1. zastupovanie na všetkých súdnych pojednávaniach, súdnych konaniach a odvolaniach;
 2. podávanie a doručovanie všetkých potrebných právnych dokumentov a podaní;
 3. podávanie žiadostí o zistenie skutočností a odpovedanie na ne;
 4. vedenie rokovaní o urovnaní a uzatváranie dohôd o urovnaní v mojom mene;
 5. najímanie a konzultácie so súdnymi znalcami a inými odborníkmi;
 6. získavanie a preskúmanie všetkých relevantných dokumentov, záznamov a iných dôkazov súvisiacich so súdnym konaním;
 7. podnikanie všetkých krokov potrebných na ochranu mojich zákonných práv a záujmov v tejto veci.

Táto plná moc zostáva v platnosti až do konečného vyriešenia súdneho konania týkajúceho sa (opis veci), pokiaľ ju písomne neodvolám inak.

V ……………………….., dňa …………………………     ………………………………….                          

podpis splnomocniteľa             

Toto splnomocnenie prijímam.                              ………………………………….            

podpis splnomocnenca

Zánik plnej moci

Plná moc je právny dokument, ktorý udeľuje niekomu, známemu ako zástupca alebo splnomocnenec, právomoc konať v mene inej osoby, známej ako splnomocniteľ. Tento dokument sa môže použiť v rôznych situáciách, napríklad keď splnomocniteľ nie je schopný rozhodovať sám z dôvodu choroby alebo neprítomnosti. Môže však nastať čas, keď bude potrebné plnú moc vypovedať.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže byť potrebné ukončiť plnú moc. Jedným z bežných dôvodov je, keď splnomocniteľ znovu nadobudne schopnosť rozhodovať sa sám. To sa môže stať, ak sa zlepší choroba alebo stav splnomocniteľa, alebo ak sa vráti z cesty či neprítomnosti. V takom prípade už splnomocnenie nie je potrebné a môže byť ukončené.

Ďalším dôvodom na vypovedanie plnej moci je, ak splnomocnenec už nie je schopný alebo ochotný plniť svoje povinnosti. To sa môže stať, ak sa splnomocnenec stane nespôsobilým na právne úkony, zomrie alebo sa vzdá svojej funkcie. V takýchto prípadoch plná moc automaticky zaniká a splnomocniteľ môže potrebovať vymenovať nového zástupcu.

Okrem toho môže plná moc zaniknúť aj vtedy, ak sa naplní účel, na ktorý bola vytvorená. Napríklad ak splnomocniteľ udelí plnú moc na predaj svojej nehnuteľnosti a nehnuteľnosť sa predá, potom už plná moc nie je potrebná a môže byť ukončená.

Plnú moc môže vypovedať aj samotný splnomocniteľ. Má zákonné právo kedykoľvek odvolať plnú moc, pokiaľ je duševne spôsobilý. Možno to urobiť vyhotovením dokumentu o odvolaní a oznámením splnomocnencovi, že jeho splnomocnenie bolo ukončené.

Je dôležité poznamenať, že vypovedanie plnej moci by sa malo vykonať písomne a malo by byť podpísané splnomocnencom. Pomôže to vyhnúť sa akýmkoľvek nejasnostiam alebo sporom v budúcnosti.

Dokument o ukončení splnomocnenia by mal byť tiež notársky overený a jeho kópie by mali byť poskytnuté všetkým príslušným stranám vrátane splnomocniteľa a všetkých inštitúcií alebo osôb, ktoré o splnomocnení vedeli.

V niektorých prípadoch môže byť plná moc ukončená aj na základe súdneho rozhodnutia. Môže sa tak stať, ak súd zistí, že splnomocnenec nekoná v najlepšom záujme splnomocniteľa alebo ak bola plná moc vytvorená podvodne.

Záverom možno konštatovať, že vypovedanie plnej moci je dôležitý právny proces, ktorý by sa mal vykonávať starostlivo a v súlade s právnymi predpismi štátu, v ktorom bola plná moc vytvorená.

Je veľmi dôležité, aby splnomocniteľ aj splnomocnenec pochopili okolnosti, za ktorých možno plnú moc vypovedať, a aby dodržali potrebné kroky na zabezpečenie bezproblémového a zákonného ukončenia.