Opatrovanie člena rodiny – nad 80 rokov, nárok na príspevok, žiadosť

Opatrovanie člena rodiny, ktorý je odkázaný na pomoc svojich najbližších, je náročnou úlohou, či už z hľadiska fyzickej sily alebo psychického výkonu. Táto činnosť výrazne vyčerpáva človeka z hľadiska sily, energie a času. Napriek tomu mnohí nachádzajú uspokojenie a radosť v pomoci svojim blízkym, čo prevažuje nad všetkými výzvami. Aké sú možnosti a postupy pre získanie opatrovateľského príspevku?


Obsah článku


Opatrovateľský príspevok je poskytovaný pre podporu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) pri samostatných činnostiach, starostlivosti o domácnosť a plnení sociálnych a vzdelávacích aktivít. Je možné získať opatrovateľský príspevok aj v prípade, že osoba poberá invalidný dôchodok?

Čo znamená opatrovanie člena rodiny?

Opatrovanie člena rodiny znamená poskytovanie starostlivosti, pomoci a podpory členovi rodiny, ktorý môže potrebovať pomoc z dôvodu zdravotných alebo iných osobných obmedzení. Táto starostlivosť môže zahŕňať rôzne aspekty, ako sú fyzická starostlivosť, poskytovanie pomoci pri každodenných aktivitách, emocionálna podpora a iné formy pomoci.

Opatrovanie člena rodiny môže byť motivované láskou, starostlivosťou a oddanosťou k blízkym. Môže sa týkať situácií, keď člen rodiny čelí chorobe, zraneniu, starnutiu alebo iným osobným výzvam.

Je to často náročná úloha, ktorá môže vyžadovať odoprenie si vlastných potrieb v prospech blízkeho, ale môže prinášať aj hlboké spoločenské a emocionálne zážitky. Môže prispievať k celkovému pohodliu a kvalite života člena rodiny v náročných situáciách.

Opatrovanie člena rodiny nad 80 rokov

Opatrovanie člena rodiny nad 80 rokov sa často stáva dôležitou súčasťou starostlivosti v neskoršom veku. Členovia rodiny v tejto vekovej kategórii môžu čeliť rôznym výzvam a potrebujú dodatočnú starostlivosť a pozornosť. Opatrovanie môže v tomto prípade zahŕňať nasledujúce aspekty:

  • Zdravotná starostlivosť: Osoba nad 80 rokov často potrebuje špeciálnu zdravotnú starostlivosť. Opatrovanie môže zahŕňať podávanie liekov, monitorovanie zdravotného stavu a návštevy lekára.
  • Pomoc pri každodenných úkonoch: Starší ľudia môžu mať obmedzenú schopnosť vykonávať každodenné úlohy. Opatrovanie môže zahŕňať pomoc s osobnou hygienou, obliekaním, stravovaním a ďalšími každodennými úkonmi.
  • Spoločenská podpora: Starší ľudia môžu zažívať izoláciu a pocit samoty. Opatrovanie zahŕňa nielen fyzickú starostlivosť, ale aj poskytovanie spoločenskej podpory, rozhovorov a aktívneho zapojenia do života.
  • Bezpečnosť v domácnosti: Opatrovanie zahŕňa aj zaistenie bezpečného prostredia v domácnosti. To môže zahŕňať odstránenie možných nebezpečenstiev, ako aj iné opatrenia na minimalizovanie rizík pádov a úrazov.
  • Organizácia návštev lekára a liečby: Opatrovanie zahŕňa aj riadenie lekárskych návštev, sledovanie lekárskych pokynov a koordináciu eventuálnych liečebných postupov.

Vzhľadom na špecifické potreby a okolnosti každej rodiny je dôležité prispôsobiť opatrovanie individuálnym požiadavkám. Tiež treba zabezpečiť, aby starší člen rodiny mohol žiť čo najkvalitnejší, plnohodnotný život v domácom prostredí.

Pri nevyhnutných vyšetreniach pomôže zamestnancovi priepustka k lekárovi, resp. OČR (ošetrenie člena rodiny) a za vymeškaný deň v práci bude preplatená náhrada mzdy.

Opatrovanie člena rodiny nad 80 rokov môže byť realizované rodinnými príslušníkmi, profesionálnymi opatrovateľmi alebo kombináciou oboch.

Tieto práce na doma môžu byť vhodnou alternatívou pre rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o člena rodiny nad 80 rokov. Na počudovanie, môže ísť mnohokrát aj o najlepšie platené práce.

Žiadosť o opatrovanie člena rodiny

Žiadosť o opatrovateľský príspevok je potrebné podať písomne na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste trvalého pobytu žiadateľa.

Alternatívne je možné ju podať elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Fyzická osoba, ktorá požaduje priznanie tohto peňažného príspevku na opatrovanie, je povinná zdôvodniť svoju žiadosť.

Na výzvu príslušného orgánu musí žiadateľ predložiť aj ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné na rozhodnutie. Komplexný posudok slúži ako základ pre rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku na kompenzáciu. Výplata tohto príspevku je možná iba v prípade, že príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá právoplatné rozhodnutie o jeho schválení.

Žiadosť o opatrovanie člena rodiny je potrebné podať písomne na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste trvalého pobytu žiadateľa.

Zvýšenie opatrovateľského príspevku

Od júla 2023 sa legislatíva týkajúca opatrovateľského príspevku a sadzieb za jednu hodinu osobnej asistencie zmenila. Najvýraznejšie zvýšenie opatrovateľského príspevku sa dotklo opatrovateľov na dôchodku. Ich príspevok bol zvýšený a už nie je podliehajúci žiadnym obmedzeniam.

Opatrovatelia v produktívnom veku, ktorí sa starajú o jednu osobu, dostávajú od júla 2023 mesačný príspevok vo výške 569 eur, čo predstavuje nárast o 43,35 eur oproti predchádzajúcemu obdobiu. Týmto sa dostali na úroveň čistej minimálnej mzdy v krajine.

V prípade starostlivosti o dve alebo viac osôb je príspevok stanovený na 756,80 eur. Opatrovateľský príspevok predstavuje finančnú pomoc pre rodinných príslušníkov na Slovensku, ktorí poskytujú neplatenú starostlivosť o svojich príbuzných.


Tento príspevok je dostupný pre osoby, ktoré sú zodpovedné za poskytovanie starostlivosti príbuznému v núdzi, ako napríklad staršiemu alebo zdravotne postihnutému členovi rodiny. Príspevok sa vypláca mesačne a slúži na kompenzáciu niektorých nákladov súvisiacich so starostlivosťou o člena rodiny.


Príspevok na opatrovanie je prístupný všetkým osobám s nárokom, bez ohľadu na ich príjem. Aj osoby na dôchodku môžu využívať tento príspevok, pričom jeho výška závisí od výšky dôchodku jednotlivca.

Opatrovníci majú možnosť získať dodatočných 100 eur mesačne, ak opatrovanou osobou so ŤZP je jedno alebo viac nezaopatrených detí a opatrovník sám nemá príjem zo zamestnania, nedostáva starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo penziu z druhého piliera.

Počíta sa opatrovateľský príspevok do dôchodku?

Na otázku – počíta sa opatrovateľský príspevok do dôchodku – je odpoveď jasná. Áno. V prvom rade sa do odpracovaných rokov zahrňuje obdobie povinného alebo dobrovoľného dôchodkového poistenia, kedy občan systematicky odvádzal poistné Sociálnej poisťovni. Aj v prípade, keď zamestnávateľ nesplnil túto povinnosť, sa považuje podmienka zaplatiť poistné za splnenú.

Opatrovanie teda patrí medzi roky, ktoré sú dôležité pre výpočet dôchodku.

Do obdobia dôchodkového poistenia sa zaraďuje aj obdobie výkonu služby policajta alebo vojaka, pokiaľ nezískali nárok na výsluhový dôchodok alebo im nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok, či obyčajný alebo čiastočný invalidný dôchodok.

Ďalej do poistného obdobia patrí aj obdobie, kedy sa poberal invalidný dôchodok od Sociálnej poisťovne (do dôchodkového veku), alebo obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné.

Do dôchodku sa počíta opatrovateľský príspevok. V prvom rade sa do odpracovaných rokov zahrňuje obdobie povinného alebo dobrovoľného dôchodkového poistenia.

Opatrovateľský príspevok môže poberať aj invalidný dôchodca

Len preto, že niekto poberá invalidný dôchodok, neznamená to, že nemôže zarábať, napríklad starostlivosťou o osobu s vážnym zdravotným postihnutím. Ak je schopný vykonávať opatrovateľskú činnosť, invalidný dôchodca si môže súčasne uplatňovať nárok na opatrovateľský príspevok okrem svojho invalidného dôchodku.


Osoba môže požiadať o invalidný dôchodok v prípade, ak nespĺňa podmienky pre nárok na starobný dôchodok alebo ak nie je oprávnená na priznanie predčasného starobného dôchodku.


Existujú špecifické situácie, kedy môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok, ako napríklad v prípade, keď sa fyzická osoba stala invalidnou v období nezaopatreného dieťaťa a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Tento nárok môže vzniknúť najskôr po dosiahnutí 18 rokov veku.

Okrem toho má nárok na invalidný dôchodok aj fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, ak nedovŕšila 26 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Pre poistenca, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, a pre fyzickú osobu, ktorá sa stala invalidnou v období nezaopatreného dieťaťa alebo doktoranda v dennej forme štúdia a nedovŕšila 26 rokov, sa počet odpracovaných rokov dôchodkového poistenia považuje za splnený.

Zdravotný stav posúdi posudkový lekár príslušnej pobočky poisťovne na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie. Lekár určí, kedy a či daná osoba môže požiadať o invalidný dôchodok.

Navyše, existuje aj jednorazová dávka, tzv. 13. dôchodok pre invalidov, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Výška tejto dávky sa vypočítava rovnakým spôsobom ako v prípade 13. dôchodku pre bežných dôchodcov a je vyplácaná v mesiaci november.

Pre zaujímavosť, štát poskyuje aj jednorázový príspevok na dieťa pri narodení. Oprávnená osoba má povinnosť preukázať splnenie podmienok nároku a nárok na príspevok zaniká po uplynutí jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý vznikol.

Zamestnanec si u zamestnávateľa môže podať žiadosť o neplatené voľno v rámci opatery a ošetrenia člena rodiny.