Opatrovateľský príspevok – výška, žiadosť, kontrola a pôžička

opatrovateľský príspevok

Starostlivosť o blízkeho člena rodiny v náročnej životnej situácii môže prinášať nielen emocionálnu a fyzickú námahu, ale aj finančné výzvy. V takýchto prípadoch sa otázka opatrovateľského príspevku stáva nevyhnutnosťou pre mnohých. Čo však opatrovateľský príspevok zahŕňa a ako ho získať? Je možné ho počítať do dôchodku?

To, ako vybaviť opatrovateľský príspevok a aj to, kto ho môže poberať rozoberie nasledujúci článok. Môže ho poberať aj invalidný dôchodca?

Kto môže poberať opatrovateľský príspevok?

Opatrovateľský príspevok môže poskytnúť pomoc tým, ktorí sa starajú o svojich blízkych. Ide peňažnú formu podpory poskytovanú tým, ktorí sa osobne starajú o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Jeho cieľom je zabezpečiť každodennú pomoc pri sebaobslužných úkonoch, starostlivosti o domácnosť a sociálnych aktivitách. Opatrovaná osoba tak môže zotrvať v domácom prostredí.

Kto teda môže poberať opatrovateľský príspevok?

 • Nárok na opatrovateľský príspevok má osoba, ktorá sa osobne stará o zdravotne postihnutú osobu s ŤZP. Opatrovníkom môže byť člen rodiny, vrátane manžela, manželky, rodičov, súrodencov, starých rodičov a ďalších, ale aj osoba, ktorá s opatrovanou osobou žije, aj keď nie je príbuzná.
 • Opatrovník musí byť plnoletý, mať právnu spôsobilosť a byť schopný vykonávať opatrovateľské povinnosti. Ak nespadá do rodinnej väzby, postačuje, ak s opatrovanou osobou žije, pričom je nevyhnutný písomný súhlas opatrovanej osoby.
 • Opatrovník, ktorý pracuje, má nárok na príspevok, pokiaľ jeho mesačný príjem neprekračuje dvojnásobok životného minima. Zamestnanie nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania. Opatrujúca osoba môže byť aj študent, pričom musí mať náhradu v opatrovaní, keď je v škole.
 • Príspevok je poskytovaný výlučne jednej oprávnenej osobe.
opatrovateľský príspevok
Opatrovateľský príspevok je takýmto spôsobom podporným opatrením, ktoré umožňuje rodinám poskytnúť potrebnú starostlivosť, a zároveň získavať finančnú pomoc od štátu.

Kedy sa vypláca opatrovateľský príspevok?

To, kedy sa vypláca opatrovateľský príspevok, teda podmienky pre poskytnutie príspevku na opatrovanie člena rodiny, je jasne definované. Štát udeľuje finančný príspevok iba pre opatrovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Ťažké zdravotné postihnutie predstavuje stav s funkčnou poruchou minimálne 50 %, trvajúci viac ako 12 mesiacov.

Opatrovateľský príspevok sa vypláca pre osoby s ŤZP, ktoré majú aspoň 6 rokov, vrátane detí s autizmom, a sú odkázané na opatrovanie. Rozhodnutie o priznaní príspevku prijíma Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aby bolo možné získať opatrovateľský príspevok, musia byť splnené podmienky na strane opatrovanej osoby aj opatrovateľa. Opatrovaná osoba musí byť vyhlásená za fyzickú osobu s ŤZP a musí byť odkázaná na opatrovanie podľa komplexného posudku vydaného príslušným úradom.

Pri posudzovaní nároku na príspevok, teda to, kedy sa vypláca opatrovateľský príspevok, sa neriadia len diagnózami, ale aj mierou zdravotného postihnutia a potrebou opatery, ktorá musí byť výrazná (stupne odkázanosti V alebo VI).

Nárok na príspevok sa neuplatňuje, ak člen rodiny s ŤZP už:

 • poberá príspevok na osobnú asistenciu
 • využíva opatrovateľskú službu viac ako 8 hodín mesačne
 • využíva týždennú alebo celoročnú pobytovú sociálnu službu (s výnimkou útulku, domova na polceste alebo núdzového bývania)

Opatrovateľský príspevok neposkytuje štát ani v prípade, keď sa treba starať o príbuzného prepusteného z nemocnice na domáce doliečenie a zotavenie. Takéto situácie sa riešia prostredníctvom ošetrovateľskej starostlivosti alebo opatrovateľskej služby.

Pre situácie, kde sa treba starať o prepusteného príbuzného, existuje možnosť nároku na ošetrovné, ktoré sa uplatňuje v Sociálnej poisťovni a viaže sa na nemocenské poistenie. Existujú aj prípady, kedy je príbuzný odkázaný na osobnú asistenciu na základe komplexného posudku, kde sa práca vykonáva na základe písomnej zmluvy a obmedzuje sa na najviac 10 hodín denne.

Aká je výška opatrovateľského príspevku?

Po právoplatnom rozhodnutí úradu o priznaní príspevku na opateru člena rodiny sa vypláca opatrovateľský príspevok buď v hotovosti alebo na zvolený účet.

Pre osoby v produktívnom veku, teda ešte nie na dôchodku, platí základná mesačná výška príspevku:

 • 569 € pri opatrovaní jednej osoby
 • 756,80 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb so ŤZP

Táto suma sa môže zvýšiť o 100 € mesačne, ak opatrovateľ nemá príjem zo zamestnania ani dôchodkových dávok a súčasne opatruje nezaopatrené deti.

V prípade, že príspevok poberá osoba v produktívnom veku, sa zohľadňuje aj príjem opatrovanej osoby a suma príspevku sa zníži:

 • Ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje dvojnásobok sumy životného minima (537,76 €).
 • Ak je opatrovaná osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa a jeho príjem prevyšuje trojnásobok sumy životného minima (806,64 €).
 • Ak opatrovaná osoba poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu tohto zvýšenia.

Môže invalidný dôchodca poberať opatrovateľský príspevok?

Áno, invalidný dôchodca môže poberať opatrovateľský príspevok. Takisto aj dôchodca so starobným alebo výsluhovým dôchodkom môžu vykonávať opatrovateľskú činnosť. V takomto prípade sa neskúma príjem opatrovanej osoby.

Invalidný dôchodca má nárok na príspevok vo výške 426,75 € pri opatrovaní jednej osoby a 567,60 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP. Výška opatrovateľského príspevku sa mení len na základe vládneho nariadenia, ktoré nadobúda účinnosť k 1. júlu každého roka.

Suma invalidného dôchodku nemá vplyv na výšku opatrovateľského príspevku, ak ho poberá invalidný dôchodca.

Žiadosť o opatrovateľský príspevok

Pre získanie opatrovateľského príspevku treba podať žiadosť jedným z týchto spôsobov:

 • Písomná žiadosť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska.
 • Elektronická žiadosť, ktorá vyžaduje elektronický podpis a občiansky preukaz s čipom a čítačkou kariet.

Čo by mala obsahovať žiadosť o opatrovateľský príspevok?

 • Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého alebo prechodného pobytu a rodné číslo žiadateľa a opatrovanej osoby.
 • Doklad o vzájomnom právnom vzťahu medzi žiadateľom a opatrovanou osobou (napr. platný občiansky preukaz).
 • Aktuálny lekársky nález od lekára so špecializáciou v príslušnom odbore.
 • Potvrdenie o príjme opatrovanej osoby a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok.
 • V prípade, že žiadateľ vykonáva zamestnanie, potvrdenie o príjme za mesiac, v ktorom bola žiadosť podaná.
 • Vyhlásenie o majetku opatrovanej osoby so ŤZP.
 • Odôvodnenie žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu.
žiadosť o opatrovateľský príspevok
Po podaní žiadosti posudkový lekár a sociálny pracovník úradu vyhodnotia zdravotný stav opatrovanej osoby a jej individuálne okolnosti. Celý proces od podania žiadosti o opatrovateľský príspevok až po vydanie rozhodnutia úradu môže trvať až štyri mesiace, pričom samotné vypracovanie komplexného posudku lekára trvá 60 dní.

Počíta sa opatrovateľský príspevok do dôchodku?

Fyzická osoba, ktorá má nárok na peňažný príspevok na opatrovanie, môže byť povinne zaradená medzi dôchodkovo poistených jednotlivcov (štát platí dôchodkové poistenie za ňu) za predpokladu, že:

 • Nie je už poistená z titulu zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti.
 • Nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.
 • Ešte nedosiahla dôchodkový vek.

Poistenci zaradení do dôchodkového poistenia zo strany štátu, a to nielen v súvislosti s priznaným opatrovateľským príspevkom, ale aj z iných dôvodov, majú zo strany štátu hradené iba poistné na dôchodkové poistenie. Štát nenesie náklady na poistné v oblasti nemocenského poistenia a ani v oblasti poistenia v nezamestnanosti pre týchto poistencov.

Dávky vyplácané počas obdobia, kedy je poskytovaný peňažný príspevok na opatrovanie, nie sú započítané do obdobia poistenia potrebného pre nárok na dávku v nezamestnanosti. Pre získanie nároku na dávku v nezamestnanosti treba splniť podmienku dvojročného obdobia poistenia, čo predstavuje 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaregistrovaním sa uchádzača o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Odpoveď na otázku, či sa počíta opatrovateľský príspevok je áno. Poskytovanie opatrovateľského príspevku sa zohľadní pri výpočte dôchodku.

Kontrola a opatrovateľský príspevok

Ako prebieha kontrola opatrovateľských príspevkov v praxi a aké dôsledky hrozia jednotlivcom, u ktorých sa pri kontrole zistí nezhoda?

Podľa rezortu práce nejde o „kontrolu“, ale o dozor nad dodržiavaním povinností, ktoré vyplývajú z platných zákonov v oblasti sociálnych služieb, sociálnej ochrany detí, sociálnej kurately a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

V oblasti kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia inšpekcia sleduje, či sa dodržiavajú zákony týkajúce sa peňažných príspevkov. Dôraz sa kladie na účelnosť poskytovaných príspevkov, kvalitu a rozsah pomoci osobám so zdravotným postihnutím.

Kontrole opatrovateľských príspevkov podliehajú fyzické osoby, vrátane osobných asistentov a opatrovateľov, ako aj osoby, ktorým bol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Inšpekcia bude vykonávať dozor podľa zverejneného plánu dozornej činnosti každý rok. Dozor sa môže iniciovať aj na základe oznámení od občanov alebo na základe informácií, ktoré má k dispozícii inšpekcia.

kontrola opatrovateľský príspevok
Sankcie pre opatrovateľov či osobných asistentov, pokiaľ neodstránia zistené nedostatky, sú finančné. Hlavným cieľom dozoru je zabezpečiť adekvátnu pomoc osobám so zdravotným postihnutím a nie trestanie, s dôrazom na nápravu a odstránenie zistených nedostatkov.

Pôžička na opatrovateľský príspevok

Finančná pomoc v podobe pôžičky na opatrovateľský príspevok sa stáva čoraz populárnejším riešením pre tých, ktorí poskytujú starostlivosť o závislé osoby.

Pre mnohých je opatrovateľský príspevok kľúčovým zdrojom finančných prostriedkov, pretože starostlivosť o závislú osobu si vyžaduje nielen čas, ale aj značné finančné náklady.

V prípade potreby finančnej injekcie môže záujemca využiť možnosť získať pôžičku na opatrovateľský príspevok, čím zabezpečí rýchle vybavenie peňazí na rôzne potreby spojené so starostlivosťou o závislú osobu. Mnohokrát sa jedná o online pôžičky ihneď na účet.

Možnosti pôžičiek na opatrovateľský príspevok

Typ pôžičkyVýhodyNevýhody
Pôžičky bez registraMožnosť získať pomoc aj pre jedincov so zlou kreditnou históriou alebo dlhovou situáciou.Vyššie úrokové sadzby.
SMS pôžičkyRýchle vybavenie finančných prostriedkov. Minimalizovaná byrokracia. Žiadna potreba ručiteľa alebo dokladovania príjmu.Kratšie splatné obdobia. Nižšie maximálne sumy úveru.
Rýchle pôžičky do 350 eurOkamžité získanie finančnej pomoci. Jednoduchý proces získavania. Široká ponuka.Vyššie úrokové sadzby. Vysoké poplatky za nesplatenie v stanovenom termíne.
Pôžičky od ľudíVyššia pravdepodobnosť schválenia. Flexibilné splátkové podmienky. Pochopenie zo strany poskytovateľov.Riziko ovplyvnenia osobných vzťahov. Závislosť od ochoty poskytovateľa.

Tabuľka poskytuje prehľad o rôznych typoch pôžičiek, ich charakteristikách, výhodách a nevýhodách. Opatrovateľ b si mal starostlivo zvážiť každú možnosť a informovať sa o podmienkach pred rozhodnutím pre konkrétny typ pôžičky pre opatrovateľský príspevok.