Čiastočný invalidný dôchodok – výhody

ciastocny invalidny dochodok

Čiastočný invalidný dôchodok je dávka sociálneho poistenia určená pre osoby, ktorých schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla v dôsledku dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu o viac ako 40%, avšak najviac o 70% v porovnaní so zdravou osobou.

Cieľom čiastočného invalidného dôchodku je kompenzovať poistencovi stratu príjmu z dôvodu zníženej schopnosti pracovať a pomôcť mu zachovať si životný štandard.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Čiastočný invalidný dôchodok prináša so sebou viacero výhod, ktoré slúžia na podporu poberateľov v ich znevýhodnení.

V súvislosti s invalidným dôchodkom neexistuje žiadne obmedzenie týkajúce sa maximálneho počtu odpracovaných hodín.

Ak sa zdravotný stav pacienta zhoršil od priznania invalidného dôchodku, môže požiadať o jeho prehodnotenie a zvýšenie.

Presnú sumu invalidného dôchodku vypočíta Sociálna poisťovňa.

Výhody čiastočného invalidného dôchodku

Čiastočný invalidný dôchodok prináša so sebou viacero výhod, ktoré slúžia na podporu poberateľov v ich znevýhodnení v dôsledku dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu:

 • Finančná stabilita: Pravidelný mesačný príjem v podobe čiastočného invalidného dôchodku pomáha poberateľom pokryť základné životné potreby a zachovať si životný štandard aj napriek zníženej schopnosti pracovať.
 • Zníženie psychickej záťaže: Finančná stabilita, ktorú čiastočný invalidný dôchodok prináša, môže znížiť stres a úzkosť súvisiacu s materiálnou neistotou. To môže mať pozitívny vplyv na celkovú psychickú pohodu poberateľa.
 • Možnosť pracovať: Čiastočný invalidný dôchodok nie je prekážkou pre prácu. Poberatelia čiastočného invalidného dôchodku sa môžu zamestnať a poberať tak príjem z práce popri invalidnom dôchodku.
 • Prístup k sociálnym službám: V závislosti od stupňa poklesu schopnosti pracovať a od individuálnej situácie poberateľa môže vzniknúť nárok na rôzne sociálne služby, ako napríklad opatrovateľská služba, príspevok na kompenzáciu mobility a podobne.
 • Daňové úľavy: Poberatelia čiastočného invalidného dôchodku majú nárok na určité daňové úľavy, ktoré im znižujú daňové zaťaženie.
 • Predčasný starobný dôchodok: Po dovŕšení 55. roku veku a splnení podmienok dĺžky trvania odpracovaných rokov môže poberateľ čiastočného invalidného dôchodku požiadať o predčasný starobný dôchodok.
 • Plný invalidný dôchodok: V prípade, že sa zdravotný stav poberateľa čiastočného invalidného dôchodku zhorší a jeho schopnosť pracovať klesne o viac ako 70%, môže požiadať o plný invalidný dôchodok.

Treba však upozorniť, že čiastočný invalidný dôchodok sa nepočíta do dôchodkového veku. To znamená, že poberateľ čiastočného invalidného dôchodku pôjde do dôchodku v rovnakom veku ako osoby bez invalidného dôchodku.

Okrem týchto výhod čiastočného invalidného dôchodku je dôležité zdôrazniť, že jeho poberanie nesie so sebou aj určité povinnosti. Poberateľ je napríklad povinný oznámiť Sociálnej poisťovni akékoľvek zmeny vo svojej pracovnej situácii, zdravotnom stave, či trvalom pobyte.

Nevýhody invalidného dôchodku

Popri benefitoch, ako sú finančná stabilita a prístup k sociálnym službám, má invalidný dôchodok aj svoje nevýhody, ktoré je dôležité zvážiť:

Finančné obmedzenia:

 • Výška invalidného dôchodku je nižšia ako priemerná mzda, čo môže viesť k zníženiu životného štandardu.
 • Invalidní dôchodcovia nemusia mať nárok na určité dávky a bonusy, na ktoré majú nárok bežní zamestnanci, ako napríklad 13. plat, príspevok na dovolenku, či odstupné.
 • Práca popri invalidnom dôchodku síce nie je obmedzená, avšak môže mať vplyv na výšku daňového bonusu a nezdaniteľnej časti základu dane.

Zdravotné a psychické aspekty:

 • Invalidita môže mať negatívny vplyv na fyzické a psychické zdravie poberateľa.
 • Pocit izolácie a osamelosti môže byť u invalidných dôchodcov bežný, najmä ak sú v dôsledku svojho stavu obmedzení v pohybe a sociálnych aktivitách.
 • Strata profesnej identity a znížená možnosť sebarealizácie môže viesť k frustrácii a depresii.

Diskriminácia a predsudky:

 • Invalidní dôchodcovia sa môžu stretávať s diskrimináciou a predsudkami na trhu práce, ako aj v bežnom živote.
 • Niektorí zamestnávatelia ich môžu vnímať ako menej produktívnych a spoľahlivých.

Administratívne záťaže:

 • Vybavovanie žiadosti o invalidný dôchodok a jeho následné posudzovanie môže byť administratívne náročné a časovo zdĺhavé.
 • Invalidní dôchodcovia sú povinní hlásiť Sociálnej poisťovni akékoľvek zmeny vo svojej pracovnej situácii, zdravotnom stave, či trvalom pobyte.
 • Dodržiavanie povinností spojených s invalidným dôchodkom môže pre niektorých poberateľov predstavovať záťaž.

Dôležité je poznamenať, že závažnosť týchto nevýhod sa u jednotlivých poberateľov invalidného dôchodku môže líšiť. Niektorí invalidní dôchodcovia zvládajú svoj stav s ľahkosťou a dokážu žiť plnohodnotný život, zatiaľ čo iní čelia závažným výzvam a potrebujú pomoc a podporu od svojho okolia.

Ako sa vypočíta čiastočný invalidný dôchodok?

Vedieť, ako sa vypočíta čiastočný invalidný dôchodok, je v záujme mnohých ľudí. Výpočet výšky čiastočného invalidného dôchodku sa skladá z nasledovných krokov:

1. Určenie priemerného osobného mzdového bodu (POMB):

POMB sa vypočíta ako priemer osobných mzdových bodov poistenca z obdobia pred vznikom invalidity. Toto obdobie zahŕňa odpracované roky, tzv. doba dôchodkového poistenia. Do dĺžky doby dôchodkového poistenia sa pre účely výpočtu čiastočného invalidného dôchodku započíta aj tzv. pripočítané obdobie. To je obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku poistenca.

2. Výpočet súčtu doby dôchodkového poistenia (ODP):

ODP – obdobie dôchodkového poistenia sa vypočíta ako súčet doby dôchodkového poistenia poistenca ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a pripočítaného obdobia.

3. Zistenie aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH):

ADH sa každý rok mení a jej aktuálnu hodnotu je možné zistiť na webovej stránke Sociálnej poisťovne alebo v jej pobočke.

4. Výpočet sumy čiastočného invalidného dôchodku:

Vzorec pre výpočet sumy čiastočného invalidného dôchodku je nasledovný:

[(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu schopnosti pracovať] / 2

Percentuálna miera poklesu schopnosti pracovať sa určuje na základe posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne.

V prípade, že invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si poistenec privodil sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, suma čiastočného invalidného dôchodku sa kráti na polovicu.

Ak si záujemca stále nie je istý, ako sa vypočíta čiastočný invalidný dôchodok, môže kontaktovať Sociálnu poisťovňu, kde mu pracovníci podrobne vysvetlia celý postup.

Koľko hodín môže pracovať invalidný dôchodca?

Ak chce záujemca vedieť, koľko hodín môže pracovať invalidný dôchodca, musí mu byť jasné, že v súvislosti s invalidným dôchodkom neexistuje žiadne obmedzenie týkajúce sa maximálneho počtu odpracovaných hodín.


Invalidný dôchodca môže pracovať na plný aj čiastočný úväzok, a to bez ohľadu na mieru poklesu jeho schopnosti pracovať.


Je dôležité zdôrazniť, že práca nemá vplyv na výšku invalidného dôchodku. To znamená, že invalidný dôchodca poberá invalidný dôchodok v plnej výške aj vtedy, ak je zamestnaný.

Koľko hodín môže pracovať invalidný dôchodca, závisí od jeho individuálnych možností a zdravotného stavu, a nie je to nijako obmedzené legislatívou.

Čiastočný invalidný dôchodok a pracovný pomer

Poberanie čiastočného invalidného dôchodku nie je prekážkou pre pracovný pomer. Invalidní dôchodcovia môžu pracovať na plný aj čiastočný úväzok, a to bez ohľadu na mieru poklesu ich schopnosti pracovať.

Práca nemá vplyv na výšku invalidného dôchodku. To znamená, že invalidný dôchodca poberá invalidný dôchodok v plnej výške aj vtedy, ak je zamestnaný.

Zamestnávateľ má povinnosť vytvoriť invalidnému dôchodcovi vhodné pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravotné postihnutie. To môže zahŕňať napríklad úpravu pracovnej doby, prestávky na oddych, či bezbariérový prístup na pracovisko.

Čiastočný invalidný dôchodok a pracovný pomer. Čo je potrebné vedieť?

 • Možnosť pracovať: Práca na plný aj čiastočný úväzok je povolená.
 • Výška dôchodku: Práca nemá vplyv na výšku invalidného dôchodku.
 • Povinnosti zamestnávateľa: Vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre invalidného dôchodcu.
 • Diskriminácia: Zamestnávatelia nesmú diskriminovať osoby so zdravotným postihnutím.
 • Daňové bonusy: Práca môže mať vplyv na výšku daňového bonusu a nezdaniteľnej časti základu dane.
 • Zdravotné poistenie: Invalidní dôchodcovia sú povinní platiť zdravotné poistenie.
 • Sociálne poistenie: Invalidní dôchodcovia, ktorí pracujú, platia aj odvody do sociálnej poisťovne.

Čiastočný invalidný dôchodok a pracovný pomer je teda možný a závisí na vzájomnej dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Koľko percent je polovičný invalidný dôchodok?

Na otázku „Koľko percent je polovičný invalidný dôchodok“ nie je možné odpovedať.

Polovičný invalidný dôchodok nie je definovaný ako percento z hrubej mzdy. V skutočnosti neexistuje žiadny „polovičný invalidný dôchodok“ v zmysle fixnej percentuálnej sadzby.

Výška čiastočného invalidného dôchodku sa vypočíta individuálne pre každého poberateľa na základe:

 • Priemerného osobného mzdového bodu (POMB): Je to priemer osobných mzdových bodov poistenca z obdobia pred vznikom invalidity.
 • Doby dôchodkového poistenia (ODP): Je to súčet odpracovaných rokov poistenca ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a tzv. pripočítaného obdobia (obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku).
 • Aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH): Je to hodnota, ktorá sa každý rok mení a jej aktuálnu hodnotu je možné zistiť na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
 • Percentuálnej miery poklesu schopnosti pracovať: Určuje sa na základe posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne.

Otázka „Koľko percent je polovičný invalidný dôchodok“ teda nedáva zmysel a nie je možné na ňu priamo odpovedať.

Na čo má nárok čiastočný invalidný dôchodca?

Čiastočný invalidný dôchodok predstavuje dávku sociálneho poistenia, ktorá má za cieľ kompenzovať zníženú schopnosť pracovať z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Okrem finančného plnenia v podobe samotného dôchodku, má čiastočný invalidný dôchodca nárok aj na iné benefity a podporné služby.

Na čo všetko má teda nárok čiastočný invalidný dôchodca?

Zdravotné služby:

 • Nárok na bezplatnú lekársku starostlivosť v rozsahu všeobecnej zdravotnej starostlivosti
 • Nárok na liečebné kúpeľné pobyty a rekonvalescenčné pobyty
 • Nárok na pomôcky pre osoby so zdravotným postihnutím
 • Nárok na príspevok na opatrovanie

Sociálne služby:

 • Nárok na denné stacionáre a domovy sociálnych služieb
 • Nárok na opatrovateľské služby
 • Nárok na príspevok na mobilitu
 • Nárok na parkovací preukaz

Ďalšie benefity:

 • Zvýšená ochrana pred prepustením z práce
 • Možnosť čerpania dávky v nezamestnanosti v období do 6 mesiacov od ukončenia pracovného pomeru
 • Nižšie sadzby dane z príjmov
 • Daňové bonusy na deti
 • Prístup k rekvalifikačným a vzdelávacím programom

Pre presné informácie ohľadom toho, na čo má nárok čiastočný invalidný dôchodca, sa odporúča obrátiť na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na inú relevantnú inštitúciu.

Plný invalidný dôchodok

Plný invalidný dôchodok je dávka sociálneho poistenia, ktorá sa vypláca poistencovi, ktorého schopnosť pracovať klesla o viac ako 70% z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu.

Cieľom plného invalidného dôchodku je kompenzovať poistencovi výpadok príjmu v dôsledku jeho invalidity a zabezpečiť mu dôstojný život.

Podmienky nároku na plný invalidný dôchodok:

 • Posudkom posudkového lekára Sociálnej poisťovne musí byť preukázané, že schopnosť pracovať poistenca klesla o viac ako 70%.
 • Poistenec musel získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia. Počet potrebných rokov sa určuje podľa veku poistenca v deň vzniku invalidity.
 • Poistenec nesmie spĺňať podmienky nároku na starobný dôchodok, ani mu nesmie byť priznaný predčasný starobný dôchodok.

Výpočet výšky plného invalidného dôchodku vie urobiť len Sociálna poisťovňa. Odporúča sa preto obrátiť sa na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, kde záujemcovi pomôžu s vybavením žiadosti a výpočtom výšky dôchodku.

Maximálna výška invalidného dôchodku

Maximálna výška invalidného dôchodku neexistuje v pevne stanovenej sume. Výška plného invalidného dôchodku, ktorú môže poberateľ poberať, závisí od troch hlavných faktorov: priemerného osobného mzdového bodu, doby dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Maximálna výška invalidného dôchodku teda nie je určená pevnou sumou, vypočítava sa individuálne pre každého poberateľa. Výška invalidného dôchodku tak závisí od individuálnej pracovnej histórie a priemerných mzdových podmienok v období pred vznikom invalidity.

Prehodnotenie a zvýšenie čiastočného invalidného dôchodku

Ak sa zdravotný stav pacienta zhoršil od priznania invalidného dôchodku, možno požiadať o jeho prehodnotenie a zvýšenie.

Podmienky pre prehodnotenie a zvýšenie čiastočného invalidného dôchodku:

 • Zhoršenie zdravotného stavu: Musí sa preukázať zhoršenie funkčnej schopnosti pracovať o najmenej 10% oproti stavu, ktorý bol posudzovaný pri priznaní invalidného dôchodku.
 • Lekárske posudky: Zhoršenie zdravotného stavu musí potvrdiť posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe odborných vyšetrení.
 • Doba od priznania pôvodného dôchodku: Všeobecne platí, že o prehodnotenie invalidného dôchodku je možné požiadať kedykoľvek, avšak najneskôr do 1 roka od právoplatného rozhodnutia o jeho priznaní. V inom prípade Sociálna poisťovňa môže priznať zvýšenie dôchodku len od dátumu podania žiadosti.

Pre prehodnotenie a zvýšenie čiastočného invalidného dôchodku je dôležitá aj aktívna spolupráca s ošetrujúcimi lekármi, ktorí vedia poskytnúť potrebné informácie a potvrdenia o zdravotnom stave.

Suma invalidného dôchodku

Presnú sumu invalidného dôchodku vypočíta iba Sociálna poisťovňa. Suma invalidného dôchodku nie je ovplyvnená prácou po vzniku invalidity. Vypočíta sa individuálne pre každého poberateľa a nie je pevne stanovená.

Výhody ZŤP v zamestnaní

Osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP) majú v zamestnaní viacero výhod, ktoré im uľahčujú pracovný život a napomáhajú ich inklúzii na pracovnom trhu. Medzi najvýznamnejšie benefity patria:

Zníženie odvodov:

 • Zamestnávatelia platia za ZŤP zamestnancov nižšie odvody na zdravotné poistenie. Sadzba preddavkov do zdravotnej poisťovne je v porovnaní so zdravým zamestnancom polovičná, t.j. 5 % za zamestnávateľa a 2 % za zamestnanca.
 • ZŤP zamestnanci, ktorí sú zároveň poberateľmi plného invalidného dôchodku, neplatia poistenie v nezamestnanosti.

Možnosť práce na chránenom pracovisku:

 • Pre ZŤP, u ktorých nie je možné ich zamestnať za bežných pracovných podmienok, môže zamestnávateľ zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. V takýchto zariadeniach pracujú ZŤP pod vedením skúsených inštruktorov a za upravených pracovných podmienok.

Možnosť skráteného pracovného týždňa:

 • ZŤP zamestnanci majú nárok na skrátený pracovný týždeň, ak im to ich zdravotný stav dovoľuje. Minimálna dĺžka skráteného pracovného týždňa je 20 hodín týždenne.

Ďalšie benefity:

 • ZŤP zamestnanci majú nárok na rôzne benefity a podporné služby, ako napríklad bezplatná lekárska starostlivosť, kúpeľné pobyty, príspevok na opatrovanie, či parkovací preukaz.
 • Zamestnávatelia s 20 a viac zamestnancami majú povinnosť zamestnávať ZŤP. Počet povinne zamestnávaných ZŤP závisí od celkového počtu zamestnancov.

Konkrétne podmienky a výhody pre ZŤP v zamestnaní sa môžu meniť. Aktuálne informácie sa nachádzajú na webových stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne.

Žiadosť o čiastočný invalidný dôchodok

Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:Sociálna poisťovňa

Pobočka
[Názov pobočky]
[Adresa pobočky]

Vec: Žiadosť o čiastočný invalidný dôchodok

Vážený/á,
Touto cestou podávam žiadosť o priznanie čiastočného invalidného dôchodku.

Odôvodnenie:
Z dôvodu môjho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu som stratil/a schopnosť pracovať na plný úväzok. Moja schopnosť pracovať klesla o [stupeň poklesu] oproti zdravej osobe.

Lekárske nálezy:
K tejto žiadosti prikladám lekárske nálezy od môjho ošetrujúceho lekára, ktoré preukazujú môj zdravotný stav a pokles schopnosti pracovať.

Ďalšie informácie:
Som zamestnaný/á v spoločnosti [Názov spoločnosti] na pozícii [Názov pozície]. V tejto spoločnosti pracujem od [Dátum nástupu do zamestnania].

Žiadam Vás o:

 • Posúdenie môjho nároku na čiastočný invalidný dôchodok
 • Priznanie čiastočného invalidného dôchodku v požadovanej výške
 • Vyplatenie priznaného čiastočného invalidného dôchodku

V prílohe tejto žiadosti sa nachádza:

 • Kópia občianskeho preukazu
 • Lekárske nálezy od ošetrujúceho lekára
 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte na vyššie uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese.

S pozdravom,
[Meno a priezvisko]

Prílohy:

 • Kópia občianskeho preukazu
 • Lekárske nálezy od ošetrujúceho lekára
 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia

Toto je len vzor žiadosti o čiastočný invalidný dôchodok. Pred podaním žiadosti je dôležité oboznámiť sa s aktuálnymi podmienkami a formulármi Sociálnej poisťovne.