Zmluva o dielo – vzor, odvody

Zmluva o dielo je jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich zmlúv uzatváraných v obchodnoprávnych vzťahoch. Slovenské právo upravuje rôzne typy zmlúv o dielo, ktoré sa podľa Občianskeho zákonníka uzatvárajú spravidla medzi fyzickými osobami, ktoré nie sú podnikateľmi, alebo medzi podnikateľom a nepodnikateľom. Za zmienku stojí aj to, že Autorský zákon umožňuje uzatvárať zmluvy o dielo na objednávku. Ako vyzerá vzor zmluvy o dielo? Ako ju urobiť správne a vyhnúť sa nepríjemnostiam?

Tento článok sa zameria konkrétne na zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka a poskytne informácie o tom, kedy zvyčajne vznikajú, aký je potrebný obsah takýchto zmlúv a návod, ako postupovať pri ich uzatváraní.

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo zahŕňa záväzok jednej strany (zhotoviteľa) vykonať určité úlohy pre druhú stranu (objednávateľa) výmenou za dohodnutú cenu. Tento typ zmluvy sa bežne používa na rôzne účely, napríklad na vykonanie stavebných prác alebo montáž výrobku.

V prípade vytvorenia veci na objednávku sa môže uzavrieť osobitný typ zmluvy o dielo, a to zmluva o zhotovení veci na zákazku. Môže sa použiť aj na opravu alebo úpravu existujúcich predmetov, v takom prípade sa používa zmluva o oprave a úprave veci.

Zmluva o dielo sa požíva v prípade:

 1. vykonania určitej pracovnej činnosti: vykonanie stavebných prác, montáž výrobku
 2. vytvorenia veci na objednávku: vytvorenie nábytku na mieru, postavenie stavby
 3. vykonania určitej opravy alebo úpravy veci: oprava domu, oprava automobilu

Podľa Obchodného zákonníka nemusí mať zmluva o dielo písomnú formu. To znamená, že zmluva môže byť medzi stranami dohodnutá aj ústne. V určitých situáciách však zákon vyžaduje písomnú formu. Napríklad ak jedna zo strán trvá na písomnej forme zmluvy počas rokovaní, zmluva musí spísaná.

Na zabezpečenie riadneho vykonania prác a zaplatenia dohodnutej ceny sa odporúča mať zmluvu v písomnej forme. To platí aj pre všetky zmeny a doplnenia zmluvy.

Ak je zmluva o dielo dohodnutá ústne, zhotoviteľ by mal objednávateľovi poskytnúť písomné potvrdenie o prijatí objednávky. Ústnu formu zmluvy sa však odporúča používať len v jednoduchších prípadoch, ako sú menšie stavebné projekty, pri ktorých nevzniknú pochybnosti alebo spory týkajúce sa dohodnutých podmienok.

Čo všetko by mala obsahovať zmluva o dielo?

Obchodný zákonník umožňuje prispôsobiť zmluvu potrebám zmluvných strán. Do zmluvy o dielo je potrebné zahrnúť nasledujúce náležitosti:

 • Platobné podmienky, ako je spôsob a termín platby, napríklad či sa bude platiť v hotovosti alebo prevodom, a dohodnutý časový rámec platby.
 • V prípade platby na základe faktúry sa odporúča uviesť podrobnosti, ako napríklad dátum splatnosti.
 • Dohodnutý čas na dokončenie práce vrátane dátumu dodania.
 • Určené miesto dodania diela klientovi.
 • Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na diele, t. j. kedy sa klient stáva vlastníkom a preberá na seba nebezpečenstvo náhodnej škody.
 • Postup monitorovania a hodnotenia postupu prác, napríklad prostredníctvom zisťovacieho protokolu.
 • Spôsob a postup odovzdania a prevzatia diela, napríklad prostredníctvom zisťovacieho protokolu.
 • Sankcie za porušenie povinností jednou zo strán, ktoré by mali byť jasne definované v zmluve.

Tieto náležitosti nie sú povinné, ale odporúča sa ich zahrnúť do zmluvy, aby sa predišlo možným rizikám. Pri príprave zmluvy je dôležité ich zvážiť a v prípade potreby ich zahrnúť, aby boli chránené obe strany.

Ak nebol vo faktúre dohodnutý termín splatnosti, objednávateľ je povinný zaplatiť cenu po dokončení diela.

Jednoduchá zmluva o dielo – vzor

Zmluva o dielo, rovnako ako každá iná zmluva, musí obsahovať podstatné náležitosti. Tieto náležitosti musia byť v prípade písomnej zmluvy jasne uvedené. Takto vyzerá vzor jednoduchej zmluvy o dielo:

 1. Identifikácia zmluvných strán. V záhlaví zmluvy by mala byť jasne uvedená totožnosť objednávateľa aj zhotoviteľa. Táto by mala byť špecifikovaná na základe toho, či je zhotoviteľ fyzická alebo právnická osoba. Napríklad ak je zhotoviteľom spoločnosť s ručením obmedzeným, malo by sa uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, údaje z obchodného registra vrátane konateľa, IBAN atď.
 2. Opis prác, ktoré sa majú vykonať. V zmluve musí byť jasne vymedzený rozsah, kvalita a množstvo prác, ktoré má zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa. Je to dôležité, aby sa predišlo akýmkoľvek sporom alebo nejasnostiam týkajúcim sa očakávaní oboch strán. Ak to nie je jasne uvedené, zmluva sa môže považovať za neplatnú.
 3. Dohoda o cene diela. Keďže zmluva o dielo je vždy odplatná, na cene sa musia dohodnúť obe strany. Môže ísť buď o konkrétnu sumu, alebo o spôsob určenia ceny, napríklad podľa rozpočtu stavby. Ak však strany chcú obe strany uzavrieť zmluvu bez dohody o cene, musí to byť v zmluve výslovne uvedené. V takýchto prípadoch je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi všeobecnú cenu za porovnateľné práce za podobných obchodných podmienok v čase uzavretia zmluvy. Odporúča sa dohodnúť cenu alebo spôsob jej určenia na začiatku zmluvy, aby sa predišlo neskorším sporom.

Tieto podstatné prvky sú nevyhnutné pre platnosť zmluvy. Podľa Obchodného zákonníka sa na platnosť písomnej zmluvy nevyžadujú žiadne iné dojednania. V prípade ústnej zmluvy však na jej platnosť stačí dohoda o diele a cene.

Ak je predmetom diela stavba, je nevyhnutné jasne definovať vlastnosti, ktoré sa majú dosiahnuť jej výstavbou, napríklad technické parametre. Požiadavky objednávateľa sa totiž môžu líšiť v závislosti od typu stavby, napríklad rodinného domu alebo výrobnej haly.

Preto sa odporúča odvolať sa na projekt stavby, aby sa podrobnejšie definovalo dielo. Ak vlastnosti nie sú definované v zmluve alebo nie sú zrejmé z projektu, porovnajú sa s podobnými stavbami na základe účelu, na ktorý boli postavené.

Zmluva o dielo – vzor

Jednoduchá zmluva o dielo slúži ako vzor a možno si ju prispôsobiť podľa vlastných požiadavok a preferencií.

Zmluva o dielo

na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:             

Obchodné meno: Ing. Jaroslav Truban
Sídlo: Nábrežná 8, 852 01 Bratislava
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava
Číslo účtu: 123456789/0900
IČO: 12345678
DIČ: SK 123456789

1.2 Objednávateľ:         

Obchodné meno: Norbert Oravec
Sídlo: Rázusova 58, 841 01 Bratislava
Rodné číslo: 123654/9874
Číslo účtu: 987654321/0800

2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dodávku a montáž hliníkových dverí. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy.  Za zameranie akcie je zodpovedný zhotoviteľ.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

2.3 Predmetom zmluvy je dodávka a montáž hliníkových dverí podľa cenových ponúk 2008007 a 2008008. Nakoľko elektronický systém a magnetické zámky nie sú predmetom dodávky, zhotoviteľ za tieto uvedené veci nezodpovedá. Objednávateľ si ich zabezpečí externe.

3.  Ďalší záväzok zhotoviteľa

3.1 Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.

4. Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto zmluvy v termíne: 

Začiatok montáže: 15.03.2010                                              Ukončenie montáže: 16.03.2010

4.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

4.3 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia. 

5. Spolupôsobenie objednávateľa

5.1 Zhotoviteľ pri rekonštrukčných prácach dodrží Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-technických požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu budúcej stavby.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení bytových priestorov k prevedeniu montáži hliníkových výrobkov, odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov o dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 3 dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu.

5.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád.

6. Cena a platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – montáž hliníkových dverí, rekonštrukcia v rozsahu čl. 2 a 3 je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. o cenách. 

Cena predmetu diela :         1500 EUR

DPH 19 % :                           285 EUR

Cena spolu :                         1785 EUR

Slovom:                              tisícsedemstoosemdesiatpäť eur 

6.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

6.3 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra , vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1.Faktúra bude splatná do 7 dní od jej odoslania objednávateľovi. Objednávateľ sa dohodol so zhotoviteľom na poskytnutí zálohy vo výške 20 %, čo je 357 EUR.

7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Záručná doba je 6 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

7.6 Výhrady orgánov štátnej správy a organizácii poverených výkonom štátnej správy v projekte pri jeho prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako závady prác.

7.7 Záruka sa nevzťahuje na uzamykací systém dodaný objednávateľom.

8. Zmluvné pokuty

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy.

8.3 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

9.2 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

9.3 Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.

9.4 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

V Bratislave dňa 10. 03. 2010

……………………………………….                                                                     ……………………………………….   

Objednávateľ                                                                                                     Zhotoviteľ

Zmluva o dielo – odvody

Vzor zmluvy o dielo medzi dvoma podnikateľskými subjektmi sa riadi Obchodným zákonníkom. Na daňové účely sa za príjmy z podnikateľskej činnosti považujú príjmy podnikateľských subjektov, u fyzických osôb – podnikateľov podľa § 6 a u právnických osôb podľa § 14. V oboch prípadoch sa pri zisťovaní základu dane postupuje podľa § 17 až 29, kde sa zdaniteľný príjem znižuje o preukázané náklady na jeho dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie.

V tomto prípade dodávateľ uvádza svoju odmenu za prácu v daňovom priznaní a od základu dane si môže odpočítať vynaložené náklady. Podobne aj objednávateľ môže znížiť svoj základ dane o odmenu za prácu.

Ak však zmluva o dielo nespĺňa kritériá zmluvy o dielo podľa autorského zákona a je uzatvorená medzi dvoma fyzickými osobami nepodnikateľmi, spadá pod Občiansky zákonník. Príjmy z takýchto zmlúv sa považujú za ostatné príjmy zhotoviteľa a zahŕňajú sa do čiastkového základu dane podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

Niekdy sa odvody zo zmlúv o dielo klasifikovali ako príležitostné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. a) s oslobodením od dane vo výške 500 EUR podľa § 9 ods. 1 písm. g). V roku 2017 však Ministerstvo financií na portáli daňovej správy objasnilo, že príjmy zo zmluvných vzťahov vrátane dohôd o vykonaní práce nemožno považovať za príležitostné príjmy a oslobodenie vo výške 500 EUR sa od roku 2018 neuplatňuje.

Podľa novelizovaného zákona o dani z príjmov a informácií Ministerstva financií sa príjmy z dohôd o vykonaní práce považujú za iné príjmy podľa § 8 ods. 1, ale nemôžu patriť do žiadnej z osobitných kategórií uvedených pod písmenami a) až r). Z tohto dôvodu sa neuplatňuje oslobodenie od dane vo výške 500 EUR a dodávateľ musí platiť daň vo výške 19 % alebo 25 %, ak jeho celkový základ dane presiahne 176,8-násobok životného minima.

Zhotoviteľ si môže od svojich príjmov odpočítať výdavky vynaložené na pracovnú zmluvu, ale nemôže si uplatniť nezdaniteľnú časť na seba alebo na manželku/ manžela. Na rozdiel od zmluvy o dielo podľa autorského zákona sa príjem zo zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka musí uviesť v daňovom priznaní typu B a daň musí byť vysporiadaná. Zhotoviteľ v tomto prípade nemá žiadne oznamovacie povinnosti.

Okrem toho príjem zo zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka podlieha zdravotným odvodom. Ak fyzická osoba dosahuje príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, považuje sa podľa zákona o zdravotnom poistení za zárobkovo činnú osobu a musí platiť poistné zo svojich príjmov vo výške 14 %, pričom pre zdravotne postihnuté osoby je sadzba znížená na 7 %. Zdravotná poisťovňa vypočíta poistné na základe daňového priznania podaného zmluvným partnerom v rámci ročného zúčtovania poistného.

Podľa Ministerstva financií môže byť dohoda o vykonaní práce uzatvorená aj ústne, čím sa rozširuje okruh činností, ktoré možno považovať za iný príjem. Okrem toho je možné uzavrieť aj zmluvu o budúcej zmluve o dielo.