Zmluva o budúcej zmluve – vzor

Zmluva o budúcej zmluve predstavuje základný právny nástroj v obchodnej praxi. Táto forma dohody umožňuje stranám preddefinovať podmienky budúceho právneho vzťahu. Definícia obsahu takejto zmluvy vyžaduje presnosť a dôslednosť. Čo všetko musí zmluva o budúcej zmluve obsahovať?


Obsah článku


Zmluva o budúcej zmluve stanovuje rámec pre budúce právne transakcie medzi stranami. Tento dokument stabilizuje obchodné vzťahy. Navyše, strany si jasne definujú podmienky spolupráce predtým, než sa samotný záväzok realizuje.

Pochopenie princípov a obsahu takýchto zmlúv je kľúčové pre zabezpečenie právnej istoty a efektívnosti obchodných dohôd.

Čo je to zmluva o budúcej zmluve?

Zmluva o budúcej zmluve predstavuje záväzný právny nástroj, ktorý umožňuje stranám dohodnúť si uzavretie hlavnej zmluvy v budúcnosti. Tento dokument určuje podmienky a postupy, podľa ktorých sa má hlavná zmluva neskôr uzatvoriť.

Právny základ tejto zmluvy sa opiera o ustanovenia Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky, najmä o časti týkajúce sa zmlúv a záväzkov. Cieľom tejto zmluvy je predbežne stanoviť kritériá a podmienky, ktoré zabezpečia plynulé a konkrétne uzavretie hlavnej zmluvy, a to vopred stanoveným spôsobom.

Príklady situácií, kedy sa zmluva o budúcej zmluve bežne uzatvára:

 1. Predaj nehnuteľností – zmluvné strany sa dohodnú na podmienkach predaja, pričom záväzná zmluva sa uzavrie až po získaní potrebných právnych alebo stavebných povolení.
 2. Obchodné partnerstvá – firmy sa zaviažu uzatvoriť partnerstvo alebo spoluprácu, ktorá začne platiť po splnení určitých obchodných cieľov alebo podmienok.
 3. Zakúpenie akcií – investori sa dohodnú na kúpe akcií firmy za predpokladu dosiahnutia určitých finančných výsledkov alebo iných výkonnostných ukazovateľov.

Tieto zmluvy sú zásadné pre zabezpečenie právnej istoty a predvídateľnosti v rámci dlhodobých a komplexných obchodných vzťahov. Pochopenie ich princípov a náležitého obsahu je nevyhnutné pre všetkých, ktorí sa snažia minimalizovať riziká a zabezpečiť si právnu ochranu pri plánovaných obchodných dohodách.

Čo všetko musí zmluva o budúcej zmluve obsahovať?

Zmluva o budúcej zmluve na Slovensku musí jasne definovať budúce záväzky medzi stranami. Obsah takýchto zmlúv podlieha pravidlám stanoveným v Občianskom zákonníku, ktorý zaručuje právnu jasnosť a predvídateľnosť.

Základné náležitosti zmluvy o budúcej zmluve zahŕňajú:

 • Účastníci – jasne identifikované strany zmluvy.
 • Predmet zmluvy – konkrétny opis toho, čo bude predmetom hlavnej zmluvy.
 • Časový rámec – doba, do ktorej musí dôjsť k uzavretiu hlavnej zmluvy.

Podmienky plnenia sú kľúčové pre efektívne uplatňovanie zmluvy. Strany sa musia dohodnúť na špecifických kritériách, ktoré musia byť splnené pred uzavretím hlavnej zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán sú podrobne rozpísané, aby obidve strany vedeli, čo sa od nich očakáva a čo môžu očakávať od druhej strany.

Sankcie za neplnenie podmienok zmluvy sú nevyhnutné pre zabezpečenie dodržiavania dohodnutých termínov a podmienok. Tieto sankcie môžu zahŕňať pokuty, odstupné alebo iné právne dôsledky, ktoré motivujú strany k dodržiavaniu dohodnutých záväzkov.

Každý z týchto elementov je dôležitý pre zabezpečenie, že zmluva o budúcej zmluve plní svoj účel a poskytuje potrebnú právnu istotu stranám zainteresovaným v dohode.

Občianskoprávny aspekt zmluvy o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej zmluve na Slovensku sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré jasne vymedzujú jej náležitosti. Tieto ustanovenia zabezpečujú, že predbežná dohoda má pevný právny základ a je záväzná pre obe zmluvné strany.

Ak jedna zo strán nesplní svoje záväzky, druhá strana môže požadovať ich dodržanie prostredníctvom súdneho rozhodnutia. Právne dôsledky neplnenia zmluvy môžu zahŕňať náhradu škody, pokuty alebo odstupné, v závislosti od podmienok stanovených v zmluve.

Judikatúra na Slovensku často rieši spory týkajúce sa neplnenia podmienok zmluvy o budúcej zmluve. Tieto prípady poskytujú praktické inštrukcie, ako sa zabezpečuje dodržiavanie takýchto dohôd.

Praktické príklady z oblasti občianskeho práva:

 1. Spory týkajúce sa predaja nehnuteľností, kde jedna zo strán odstúpi od predbežnej zmluvy.
 2. Dohody o kúpe podniku, ktoré sa neuskutočnia kvôli nedosiahnutiu dohodnutých podmienok.
 3. Predbežné zmluvy o dielo, kde dodávateľ nezačne práce v dohodnutom termíne.

Tieto príklady ukazujú dôležitosť porozumenia a správneho formulovania zmluvy o budúcej zmluve, aby sa minimalizovali riziká a konflikty.

Zmluva o budúcej zmluve – vzor

Vzor zmluvy o budúcej zmluve môže obsahovať dodatočné podmienky, ktoré sú dôležité pre predmet budúcej zmluvy.

Pri predaji nehnuteľnosti je dôležité v zmluve o budúcej zmluve jasne špecifikovať identifikáciu pozemku, stanoviť jeho cenu a definovať ďalšie podmienky týkajúce sa transakcie.

Keď sa budúca zmluva týka poskytovania služby, je potrebné presne uviesť druh služby, stanoviť cenu a zahrnúť ďalšie relevantné podmienky súvisiace s poskytovaním služby.

Pre jasnosť a správnu interpretáciu budúcej zmluvy je nevyhnutné, aby všetky tieto aspekty boli konkrétne definované už v rámci vzoru zmluvy o budúcej zmluve. Tieto informácie zabezpečia, že obidve strany rozumejú svojim povinnostiam a právam pred uzavretím hlavnej zmluvy.


Vzor zmluvy o budúcej zmluve

meno, priezvisko, rodné priezvisko/ obchodné meno:
trvale bytom/ sídlo:
rodné číslo/ IČO:
narodený/ -:
štátne občianstvo/ registrovaná:
bankové spojenie:
ako budúci kupujúci na strane jednej (ďalej len „Budúci kupujúci”)

a

meno, priezvisko, rodné priezvisko/ obchodné meno:
trvale bytom/ sídlo:
rodné číslo/ IČO:
narodený/ -:
štátne občianstvo/ registrovaná:
bankové spojenie:
ako budúci predávajúci na strane druhej (ďalej len „Budúci predávajúci“ a spolu s Budúcim kupujúcim ďalej len „Zmluvné strany“)

uzatvárajú podľa ust. § 50a Občianskeho zákon­níka túto
zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“):

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Budúci predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu ………………….., na liste vlastníctva č. ………….., okres: ……………….., obec: ..……………, katastrálne územie: …………, a to:
• ………………………………….;
• stavby …………, súp. č. …………, postavenej na pozemku registra „…..“ parcelné číslo ………., pozemku registra „….“ parcelné číslo ………. zastavané plochy a nádvoria o výmere …………. m² v spoluvlastníckom podiele 1/1.
(ďalej len „Nehnuteľnosti“)

Článok II.
Predmet Zmluvy
Uzavretie budúcej kúpnej zmluvy

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Budúceho predávajúceho podľa bodu 2. tohto článku adresovanej Budúcemu kupujúcemu uzavrú kúpnu zmluvu na Nehnuteľnosti s dohodnutým obsahom podľa prílohy č. 1 Zmluvy (ďalej len „Budúca kúpna zmluva“), predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam.
2. Zmluvné strany sú povinné uzavrieť Budúcu kúpnu zmluvu, potom ako na jej uzavretie vy­zve Budúci predávajúci Budúceho kupujúceho, pričom Budúci predávajúci zašle výzvu podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy Budúcemu kupujúcemu najneskôr v lehote do …………………
3. Výzva na uzavretie Budúcej kúpnej zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, musí byť urobená v:
a) písomnej forme, listom adresovaným doporučene s doručenkou na adresu Budúceho kupujúceho,
b) písomnej forme, osobne doručeným listom Budúcemu kupujúcemu,
c) v elektronickej písomnej podobe, zaslaním obsahu výzvy e-mailom Budúcemu kupujúcemu, pričom výzva sa považuje za doručenú, ak jej obsah bol oznámený ktoroukoľvek formou, uvedenou vyššie a považuje sa za doručenú v deň, v ktorom došlo k prvému úspešnému oznámeniu jej obsahu z niektorých vyššie uvedených štyroch foriem jej oznámenia Budúcemu kupujúcemu. Výzva sa považuje za riadne doručenú i v prípade, ak Budúci kupujúci odmietne prevziať zásielku pri doručovaní alebo v prípade, že sa zásielka vráti ako nedoručená z adresy Budúceho kupujúceho.

Článok III.
Obsah Budúcej kúpnej zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria Budúcu kúpnu zmluvu v znení, ktoré je prílohou č. 1 Zmluvy. Nevyplnené ustanovenia Budúcej kúpnej zmluvy budú Zmluvnými stranami doplnené podľa skutočného stavu v čase podpisu Budúcej kúpnej zmluvy.

Článok IV.
Kúpna cena

1. Dohodnutá kúpna cena za predaj Nehnuteľností predstavuje sumu vo výške …………..,- EUR (slovom ……………. EUR) [ďalej len „Kúpna cena“], ktorá bude zaplatená Budúcemu predávajúcemu bezhotovostným prevodom na jeho účet uvedený v záhlaví Zmluvy, a to v troch splátkach nasledovným spôsobom:
• prvú splátku vo výške …………, (… % z Kúpnej ceny) pri podpise Zmluvy,
• druhú splátku vo výške …………, (… % z Kúpnej ceny) …………………….
2. Zmluvné strany potvrdzujú, že Kúpnu cenu uvedenú v bode 1 dohodli v súlade s ust. § 589 Občianskeho zákonníka.

Článok V.
Ďalšie práva a povinnosti Budúcich zmluvných strán

1. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že neuzavrie žiadnu takú zmluvu,
a) ktorou by sa zaviazal previesť Nehnuteľnosti na inú osobu ako Budúceho kupujúceho (ďalej len „Tretia osoba“),
b) ktorou by sa zaviazal uzavrieť zmluvu o uzavretí takej budúcej zmluvy s Treťou osobou, ktorá je uvedená v pís­mene a) tohto bodu.
2. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že Nehnuteľnosti nezaloží, ani inak nezaťaží v prospech Tretej osoby.
3. Ak zanikne (umrie) ktorákoľvek zo Zmluvných strán, práva a povinnosti zo Zmluvy prechádzajú na jeho právneho nástupcu (dedičov).

Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán.
2. Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah medzi Zmluvnými stranami riadi príslušnými ustanoveniami právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre Budúceho predávajúceho a Budúceho kupujúceho.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V …………………………., dňa …………………….

Budúci predávajúci:                                  Budúci kupujúci:


Vzor zmluvy o budúcej zmluve a príslušné informácie sú dostupné online vo formátoch PDF a DOC na rôznych internetových portáloch. Tento prístup umožňuje pohodlné stiahnutie a použitie vzoru podľa konkrétnych potrieb a preferencií.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve je záväzný právny dokument na Slovensku, ktorý umožňuje stranám dohodnúť si kúpu a predaj majetku, ktorý sa uskutoční v budúcnosti. Kúpna zmluva je často používaná pri transakciách s nehnuteľnosťami alebo iným významným majetkom.

Špecifiká a odlišnosti oproti iným typom zmlúv o budúcej zmluve:

 1. Predmet zmluvy – zameraný konkrétne na kúpu a predaj, či už nehnuteľností alebo významného osobného majetku.
 2. Časový rámec – často dlhší vzhľadom na potrebu vyriešiť administratívne, právne alebo finančné aspekty pred kúpou.
 3. Zálohy a finančné zabezpečenie – zmluvy môžu obsahovať klauzuly o zálohách alebo iných formách finančného zabezpečenia, ktoré nie sú bežné pri iných typoch zmlúv o budúcej zmluve.

Pri formulácii zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je kľúčové presne definovať objekt kúpy, vrátane jeho vlastností a stavu, aby sa predišlo nedorozumeniam pri finalizácii zmluvy. Strany musia jasne stanoviť cenu a platobné podmienky, vrátane možných sankcií za oneskorenie platieb alebo porušenie zmluvy. Je tiež dôležité uviesť, aké dokumenty predávajúci musí poskytnúť, napríklad potvrdenia o vlastníctve alebo nezaťaženosti majetku.

Tieto informácie zabezpečia, že obe strany majú jasné očakávania a právnu ochranu.

Pri formulácii zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je kľúčové presne definovať objekt kúpy, vrátane jeho vlastností a stavu.

Zmluva o budúcej zmluve na nehnuteľnosť

Zmluva o budúcej zmluve na nehnuteľnosť na Slovensku umožňuje stranám dohodnúť podmienky kúpy alebo predaja nehnuteľnosti, ktoré sa majú realizovať v budúcnosti. Tento typ zmluvy je obzvlášť dôležitý v realitnom sektore, kde transakcie vyžadujú dlhodobé plánovanie a sú podmienené rôznymi právnymi a administratívnymi požiadavkami.

Špecifiká a odlišnosti oproti iným typom zmlúv o budúcej zmluve zahŕňajú:

 • Predmet zmluvy – špecificky sa zameriava na nehnuteľnosti.
 • Právne požiadavky – zahŕňajú potrebu vybaviť rôzne povolenia a splniť špecifické podmienky platné pre realitné transakcie.
 • Časový rámec – zvyčajne dlhší kvôli nutnosti vyriešiť všetky administratívne a právne aspekty pred finálnym predajom.

Pri formulácii zmluvy o budúcej zmluve je kľúčové presne určiť lokalitu a charakteristiku nehnuteľnosti. Cena a platobné podmienky musia byť jasne stanovené, vrátane možných sankcií za nesplnenie dohodnutých termínov. Je dôležité definovať, aké právne kroky je potrebné vykonať pred uzavretím hlavnej zmluvy, napríklad zabezpečenie zmlúv o nezaťaženosti majetku. Tieto kroky zabezpečia, že obe strany majú jasné očakávania a sú právne chránené.