Hlásenie na úrade práce – evidencia, prihlásenie a registrácia

hlásenie na úrade práce

V súčasnom dynamickom prostredí trhu práce je nevyhnutné byť neustále informovaný a prispôsobovať sa aktuálnym zmenám v legislatíve. Jednou z kľúčových oblastí, ktorá ovplyvňuje mnohých, je evidencia na Úrade práce. S nástupom nových pravidiel sa stáva nevyhnutným zorientovať sa v procese hlásenia na Úrade práce po novom a byť pripravený na zmenu. Koľko dní má človek na nahlasovanie zmien? Aké doklady sú potrebné na zaradenie do evidencie? A najmä, ako si môže celý proces zjednodušiť a vykonať online?

Tento článok sa pozrie na novinky v oblasti prihlásenia a evidencie na Úrade práce, poskytneme prehľad o potrebných krokoch, a zároveň ukáže, ako sa efektívne zaregistrovať a zaevidovať.

Evidencia a prihlásenie sa na Úrade práce

Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce je možné osobne, ale aj elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom cez portál www.slovensko.sk alebo cez prístupové miesto, ktoré vyžaduje autentifikáciu občana.

Občan, ktorý uvažuje o tomto kroku, by mal splniť určité kritériá podľa zákona o službách zamestnanosti. Ide o osoby s ukončeným pracovným pomerom, samostatnou zárobkovou činnosťou, alebo štúdiom, pričom nemôžu byť dočasne práceneschopné.

Zároveň je dôležité, aby si občan uvedomil, že v žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce sa vyjadruje k svojej momentálnej pracovnej schopnosti, teda k tomu, či je alebo nie je dočasne práceneschopný.

Pred samotným podaním žiadosti o zaradenie do evidencie je odporúčané, aby si občan dôkladne preštudoval poučenie o právach a povinnostiach, ktoré mu poskytne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Toto poučenie je dostupné na portáli www.upsvr.gov.sk v sekcii Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti > ÚPSVaR (gov.sk). Tu nájde všetky potrebné informácie týkajúce sa jeho postavenia počas evidencie na Úrade práce.

Okrem toho, každý občan obdrží žiadosť o zaradenie do evidencie priamo pri osobnom kontakte na úrade na oddelení sprostredkovania práce alebo si ju môže sám stiahnuť z portálu www.upsvr.gov.sk. Týmto krokom sa umožňuje jednoduchšie a efektívne vybavenie prihlásenia sa na Úrade doma.

evidencia na úrade práce
Podľa zákonov o službách zamestnanosti, ak bude občan nezaradený, má možnosť podať odvolanie do 15 kalendárnych dní od prevzatia rozhodnutia.

Ako sa zaevidovať na Úrad práce online

To, ako sa zaevidovať na Úrad práce online je teraz jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Je to vďaka možnosti elektronického podania prostredníctvom portálu slovensko.sk, Pre túto modernú cestu do evidencie uchádzačov o zamestnanie je potrebných niekoľko kľúčových vecí.

Občan bude pripravený na elektronické podanie, ak má:

 • elektronický občiansky preukaz (eID) s BOK
 • kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis na eID alebo kvalifikovaný certifikát na komerčnej čipovej karte
 • žiadosť a prílohy k žiadosti

Postup pre žiadosť o zaradenie do evidencie na Úrad práce online je nasledovný:

 1. Stiahnúť a vyplniť tlačivo Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
 2. Prihlásiť sa do svojej aktivovanej elektronickej schránky na slovensko.sk.
 3. Na portáli vybrať službu Všeobecná agenda a následne si vybrať konkrétny Úrad práce, ktorý zodpovedá trvalému bydlisku žiadateľa.
 4. Do podania vložiť všetky povinné prílohy, ktoré sú potrebné pre spracovanie žiadosti.
 5. Podanie s prílohami podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a odoslať.

Týmto spôsobom je možné pohodlne a bez zbytočného čakania riešiť svoje evidenčné záležitosti pri otázke ako sa zaevidovať na Úrad práce online.

Proces registrácie na Úrade práce

Pri registrácii na Úrade práce sa overuje, či občan:

 • nie je v aktívnom pracovnom pomere
 • nevykonáva dohodu o práci mimo pracovného pomeru alebo nemá zárobkovú činnosť podľa osobitného predpisu
 • nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť
 • nepracuje v členskom štáte EÚ alebo v zahraničí

Uchádzač môže prejsť registráciou na Úrade práce, ak:

 • vykonáva dohodu o práci mimo pracovného pomeru, pričom trvanie tohto vzťahu nepresahuje 40 dní v kalendárnom roku a mesačná odmena neprevyšuje sumu životného minima pre jednu plnoletú osobu
 • poskytuje údaje pre štatistiku rodinných účtov
 • vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu, alebo
 • plní iné osobitné podmienky podľa zákona

Vylúčené z procesu registrácie na Úrade práce sú osoby, ktoré:

 • plnia povinnú školskú dochádzku do konca školského roku, v ktorom dovŕšia 16 rokov
 • sú sústavne pripravované na povolanie
 • sú dočasne práceneschopné
 • majú nárok na materské alebo starobný dôchodok
 • boli opakovane vyradené z evidencie po skončení sprostredkovanej práce

Sústavná príprava na povolanie je štúdium na strednej alebo vysokej škole až do získania doktorantského štúdia.

registrácia na úrade práce
Občan, ktorý sa chce prejsť procesom registrácie na Úrade práce, musí podať žiadosť v mieste trvalého alebo obvyklého pobytu.

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže podať len občan, ktorý ukončil pracovný pomer, samostatnú zárobkovú činnosť alebo štúdium a nie je dočasne práceneschopný.

V prípade dočasnej práceneschopnosti a podania žiadosti, úrad vydá občanovi rozhodnutie o nezaradení do evidencie. Občan v žiadosti prehlasuje svoj práceneschopný stav.

Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je možné až po skončení zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti, sústavnej prípravy na povolanie alebo dočasnej práceneschopnosti.

Dôležité informácie k podaniu žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie:

 • Pred podaním žiadosti je odporúčané oboznámiť sa s právami a povinnosťami počas vedenia v evidencii na Úrade práce.
 • Poučenie o právach a povinnostiach nájde uchádzač na portále www.upsvr.gov.sk.
 • K žiadosti priložiť doklad o skončení pracovného pomeru a doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
 • V prípade neskoršieho doručenia príloh, ich doručiť úradu najneskôr do 8 dní od podania žiadosti.
 • Ak uchádzač splní všetky zákonné podmienky, úrad vystaví oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

V prípade vystavenia rozhodnutia o nezaradení, má uchádzač právo na odvolanie do 15 dní od prevzatia rozhodnutia.

Doklady potrebné na evidenciu na Úrade práce

Pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je nevyhnutné predložiť doklady potrebné na evidenciu na Úrade práce. Základným dokladom je platný občiansky preukaz, ktorý potvrdzuje identitu.

Okrem toho sú súčasťou žiadosti tieto dôležité doklady, ktoré svedčia o skutočnostiach rozhodujúcich pre zaradenie do evidencie:

 • Kópia potvrdenia o zamestnaní alebo dokladu o skončení pracovnoprávneho vzťahu:
  • Ak nie je spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie nevydáva, je potrebná kópia príslušného dokladu.
 • Kópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti:
  • V prípade vykonávania zárobkovej činnosti je nutné predložiť príslušné doklady o jej skončení alebo pozastavení.
 • Čestné vyhlásenie o nevykonávaní zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu:
  • Uchádzač sa zaväzuje čestne prehlásiť, že nevykonáva zárobkovú činnosť podľa osobitného predpisu.
 • Kópia dohody alebo zmluvy o vykonávaní zárobkovej činnosti:
  • Ak je zárobková činnosť vykonávaná na základe dohody alebo zmluvy, treba predložiť kópiu príslušného dokumentu.
 • Potvrdenie o ukončení školy:
  • Doklad o úspešnom ukončení štúdia sa stáva dôležitým faktorom v evidencii na Úrade práce.
 • Čestné vyhlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu:
  • Uchádzač predkladá vyhlásenie o ukončení starostlivosti o blízku osobu na celý deň.
 • Doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti:
  • Ak je relevantné, predloží sa potvrdenie o skončení obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti.
 • Potvrdenie o prepustení z väzby a z výkonu trestu odňatia slobody:
  • V prípade, že sa uchádzač nachádzal vo väzbe alebo mu bol udelený trest odňatia slobody, predkladá príslušné potvrdenie o prepustení.
 • Rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia:
  • Uchádzači o invalidné dávky predkladajú rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia.
 • Právoplatné rozhodnutie súdu vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru:
  • Ak sa pracovný pomer rozviazal neplatne, predkladá sa právoplatné rozhodnutie súdu.
 • Kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, zručnostiach a oprávneniach:
  • Uchádzači predkladajú kópie dokladov potvrdzujúce dosiahnutý stupeň vzdelania, získané zručnosti a oprávnenia.

Tieto doklady potrebné na evidenciu na Úrad práce zaistia kompletnosť a presnosť, čím sa uľahčuje následné sprostredkovanie zamestnania pre uchádzačov.

Do koľkých dní treba nahlásiť zmenu na Úrade práce

Po skončení pracovného pomeru mnohí ľudia smerujú na Úrad práce, ktorý zodpovedá ich bydlisku. Do nedávna mali na svoje zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie na Úrade práce 7 kalendárnych dní. No, ako hlási Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, od 1. januára 2023 dochádza k zmene v tejto zákonnej lehote.

Potešujúcou správou je, že termín pre podanie žiadosti o zaradenie, teda prihlásenie sa na Úrade práce, sa predlžuje z pôvodných 7 dní na 10 kalendárnych dní. V prípade splnenia všetkých zákonných podmienok bude zaradený nasledujúci deň po skončení zamestnania.

Na lepšie porozumenie toho, do koľkých dní treba nahlásiť zmenu na Úrade práce poslúži príklad. Pracovný pomer končí 31. januára 2023. Ak sa do 10 dní občan prihlási na Úrade práce, do evidencie bude zaradení od 1. februára 2023, čo mu ušetrí povinnosť doplatiť zdravotné odvody. Nesplnenie tejto lehoty by si však vyžiadalo dodatočné platby za dané dni.

hlásenie na úrade práce
To, do koľkých dní treba nahlásiť zmenu na Úrade práce je dôležité. Ak totiž občan podá žiadosť neskôr, bude zaradený do evidencie na Úrade práce dňom podania žiadosti, v prípade splnenia všetkých podmienok. Je preto dôležité sledovať lehoty, aby sa človek vyhol nežiadúcim komplikáciám.

Prípady, kedy môže Úrad práce zrušiť zaradenie do evidencie

Pri strate zamestnania občan určite nechce prísť o výhody spojené so zaradením do evidencie na Úrade práce. Avšak, existuje niekoľko prípadov, ktoré môžu viesť k zrušeniu zaradenia pre tzv. nespoluprácu s úradom.

Zaradenie do evidencie na Úrade práce môže byť zrušené v nasledujúcich prípadoch:

DôvodPopis
Odmietnutie zamestnania bez vážnych dôvodovOdmietnutie vhodnej pracovnej ponuky sprostredkovanej úradom bez vážnych dôvodov.
Odmietnutie účasti na aktívnych opatreniachOdmietnutie účasti alebo samotná účasť na aktívnych opatreniach na trhu práce bez vážnych dôvodov.
Predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniachPredčasné ukončenie účasti na aktívnych opatreniach bez vážnych dôvodov alebo nesplnenie podmienok dohodnutých s úradom.
Neukázanie aktívneho hľadania zamestnaniaNepostačujúce preukázanie aktívneho hľadania zamestnania v stanovených termínoch.
Neprítomnosť na úrade bez dôvoduNeprítomnosť na úrade alebo inom určenom mieste bez vážnych dôvodov potrebných pre evidenciu.
Nepredloženie dôkazov preukazujúcich dôvody nespolupráceNepredloženie dôkazov ospravedlňujúcich nespoluprácu, ako napríklad dokladov o zdravotnej neschopnosti.
Nedodržanie liečebného režimu počas PNNedodržanie liečebného režimu počas dočasnej pracovnej neschopnosti.
Nesplnenie informačných povinnostíNesplnenie povinnosti informovať úrad o zmene skutočností rozhodujúcich pre evidenciu.
Nespĺňanie povinností v zahraničíNesplnenie povinností súvisiacich s aktívnym vyhľadávaním práce v inom členskom štáte EÚ.
Nepredloženie dohody o vedľajšom zamestnaníNepredloženie kópie dohody o práci vykonávanej mimo pracovný pomer pri žiadosti o zaradenie do evidencie na Úrade práce.

Výnimky z vyradenia prihlásenia na Úrade práce

Ak sa vyskytne nespolupráca, niektoré prípady nevedú automaticky k vyradeniu zaradenia do evidencie na Úrade práce.

 • Miesto a povaha zamestnania manžela/ky:
  • Nespolupráca môže byť ospravedlnená, ak miesto a povaha zamestnania manžela/ky neumožňujú sprevádzanie dieťaťa do predškolského zariadenia alebo školy.
 • Zdravotný stav:
  • Zdravotný stav vyžadujúci osobnú starostlivosť alebo dočasnú pracovnú neschopnosť je vážnym dôvodom.
 • Iné vážne dôvody:
  • Samotný Úrad môže posúdiť iné prípady ako vážne dôvody na nespoluprácu.
registrácia na Úrade práce
Nespolupráca môže mať vážne dôsledky na evidenciu a prihlásenie na Úrade práce . Preto je dôležité dodržiavať povinnosti a informovať úrad o zmenách včas. V prípade vážnych dôvodov ospravedlňujúcich nespoluprácu je možné, že úrad zohľadní individuálnu situáciu uchádzača.

Potvrdenie o evidencii na Úrade práce

Potvrdenie o evidencii na Úrade práce možno získať len na úrade, ktorý je príslušný podľa trvalého pobytu žiadateľa. Toto potvrdenie je vydané výlučne samotnému účastníkovi konania a nie jeho rodinným príslušníkom, s výnimkou situácií, kde je overené splnomocnenie.

Žiadateľ o potvrdenie o evidencii na Úrade práce môže osobne prevziať dokument na príslušnom úrade, alebo mu môže byť zaslaný poštou (doporučene do vlastných rúk) na uvedenú adresu v žiadosti.

Dôležité je poznamenať, že potvrdenie o dobách a výške poberania dávky v nezamestnanosti je vydávané Sociálnou poisťovňou a nie Úradom práce. S tým úzko súvisí aj výpočet podpory v nezamestnanosti.

Potvrdenie o hľadaní zamestnania

Spôsoby preukazovania aktívneho hľadania zamestnania sú ponechané na výber každého uchádzača o zamestnanie. Potvrdenie o hľadaní zamestnania môže byť vykonané nasledovnými formami:

 1. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, ktorá je predložená alebo zaslaná priamo zamestnávateľovi.
 2. Doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u konkrétneho zamestnávateľa.
 3. Potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, spolu s dátumom prevzatia.
 4. Preukázateľné konanie vo veci začatia vykonávania osobnej asistencie v súlade s osobitným predpisom.
 5. Preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania pracovnej asistencie podľa ustanovení § 59 zákona o službách zamestnanosti.
 6. Žiadosť o sprostredkovanie zamestnania, ktorá je predložená alebo zaslaná právnickej osobe alebo fyzickej osobe vykonávajúcej sprostredkovanie zamestnania za úhradu.
 7. Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorá je predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania.

Žiadosť uvedená v bode 1, 6 a 7 bude považovaná za relevantné potvrdenie o hľadaní zamestnania len vtedy, ak obsahuje dátum prevzatia a podpis oprávnenej osoby, alebo ak je doplnená poštovým podacím lístkom o odoslaní, alebo ak je preukázané jej odoslanie elektronickou poštou.

Hlásenie na Úrade práce po novom: Čo potrebujem

V snahe uľahčiť proces evidencie uchádzačov o zamestnanie, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR prinieslo inovatívny prístup k hláseniu na Úrade práce po novom.

Nový systém umožňuje jednoduchú registráciu do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo zaslanie žiadosti o sprostredkovanie vhodného zamestnania cez portál slovensko.sk. Eliminuje tak potrebu osobnej návštevy Úradu práce alebo komplikovaného elektronického podávania žiadosti.

Čo teda potrebujem na Úrad práce? Táto modernizácia zahŕňa pridanie nových elektronických formulárov na portáli slovensko.sk, umožňujúc ľuďom bez práce jednoducho a efektívne žiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Okrem toho je k dispozícii aj žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania pre tých, ktorí aktuálne pracujú, ale hľadajú nové príležitosti na trhu práce.

Toto hlásenie na Úrade práce po novom má potenciál ušetriť ľuďom čas a výrazne zefektívniť prácu úradov. Po úspešnom zavedení zjednodušených postupov pre zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím ide o ďalšie významné zlepšenie v oblasti služieb poskytovaných verejnosti.

Pre uchádzačov o zamestnanie je proces hlásenia na úrade práce po novom oveľa jednoduchší a dostupnejší. Stačí navštíviť portál slovensko.sk, vybrať kategóriu Zamestnanie a podľa svojich potrieb vyplniť príslušný formulár online. Pri otázke čo potrebujem na Úrad práce sa netreba zbytočne trápiť, pretože komplikované žiadosti sú minulosťou.