Pracovný úraz – odškodnenie zamestnávateľom, ako je platená PN

pracovny uraz

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré utrpel zamestnanec pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. Zamestnávateľ je povinný ho prešetriť a registrovať. Počas PN z dôvodu pracovného úrazu zamestnancovi patrí náhrada mzdy od zamestnávateľa.

Táto náhrada sa vypočítava z priemerného zárobku zamestnanca za predchádzajúce 3 mesiace. Po 10. dni PN (v niektorých prípadoch po 3. dni) nastupuje Sociálna poisťovňa, ktorá vypláca nemocenské.


Obsah článku


Čo je pracovný úraz

Pracovný úraz môžeme popísať ako fyzické, psychické alebo sociálne poškodenie zamestnanca, ktoré vzniklo v súvislosti s jeho pracovnou činnosťou. Môže ísť o akúkoľvek činnosť, ktorá je súčasťou pracovného procesu a vykonáva sa v rámci pracovného pomeru.

Dôvody vzniku pracovného úrazu môžu byť rôzne. Patrí medzi ne nedostatočné zabezpečenie pracovného miesta, nedostatočná ochranná výstroj, nedodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov alebo nedostatočná odborná príprava a informovanosť zamestnancov.

V prípade ťažších povolaní, ako je napríklad stavebníctvo alebo zdravotnícky personál, môže úraz nastať aj v dôsledku zvýšeného fyzického a psychického namáhania. Výsledkom pracovného úrazu môže byť zranenie, otrava, ochorenie alebo úmrtie zamestnanca.

Okrem fyzických následkov môže mať takýto úraz aj psychické dôsledky, ako je napríklad strach z návratu do práce alebo posttraumatická stresová porucha. Závažnosť úrazu závisí od množstva a závažnosti rizík, ktorým bol zamestnanec vystavený.

Nesprávne zabezpečenie pracovného miesta či nedodržiavanie bezpečnostných predpisov sú najväčšími dôvodmi vzniku pracovného úrazu.

Ako sa uskutočňuje odškodnenie pracovného úrazu zamestnávateľom

Proces odškodnenia pracovného úrazu zamestnávateľom pozostáva z nasledovných krokov:

1. Oznámenie pracovného úrazu:

 • Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť pracovný úraz svojmu nadriadenému.

2. Vyšetrenie pracovného úrazu:

 • Zamestnávateľ je povinný prešetriť príčiny a okolnosti vzniku pracovného úrazu.
 • Na základe výsledkov vyšetrovania zamestnávateľ spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze, najneskôr do 4 dní po oznámení pracovného úrazu.
 • Je povinný do 8 pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnom úraze zaslať inšpektorátu práce jeho záznam.

3. Určenie nároku na odškodnenie:

 • Nárok na odškodnenie závisí od závažnosti pracovného úrazu a jeho následkov.
 • Zamestnávateľ je povinný nahlásiť udalosť Sociálnej poisťovni, ktorá vyplatí z úrazového poistenia dávky, na ktoré vznikne nárok. Môže ísť napríklad o jednorazové vyrovnanie, jednorazové odškodnenie, úrazový príplatok či renta, náhrada za bolesť a podobne.

K odškodneniu pracovného úrazu zamestnávateľom nedochádza napríklad v prípadoch ak zamestnanec porušil bezpečnostné predpisy na pracovisku alebo ak sa mu úraz stal pod vplyvom alkoholu.

Čo platí zamestnávateľ pri pracovnom úraze?

Ak chce zamestnanec vedieť čo platí zamestnávateľ pri pracovnom úraze, je to náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti. Zamestnávateľ ju poskytuje od prvého dňa pracovnej neschopnosti zamestnanca do jej skončenia alebo najviac do 10. dňa.

Výška náhrady príjmu je 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca do 3. dňa jeho PN a 55 % denného vymeriavacieho základu do 10. dňa jeho PN. To je to, čo platí zamestnávateľ pri pracovnom úraze.

Kto platí PN pri pracovnom úraze?

Pri pracovnom úraze je to zamestnávateľ a Sociálna poisťovňa ten, kto platí PN zamestnancovi.

Pri pracovnom úraze sa PN delí na dve fázy:

1. Prvých 10 dní (v niektorých prípadoch 3 dni):

 • V tejto fáze PN platí zamestnávateľ náhradu mzdy.
 • Výška náhrady závisí od dĺžky PN.

2. Od 11. dňa (v niektorých prípadoch od 4. dňa):

 • V tejto fáze PN už zamestnávateľ neplatí nič a nastupuje Sociálna poisťovňa, ktorá vypláca nemocenské.
 • Výška nemocenského závisí od zamestnancovho vymeriavacieho základu.

V niektorých prípadoch môže PN trvať aj kratšie ako 10 dní. Vtedy je zamestnávateľ ten, kto vyplatí PN pri pracovnom úraze počas celej doby.

Ako je platená táto PN?

To, ako je platená PN pri pracovnom úraze závisí od fázy PN a od závažnosti pracovného úrazu:

1. Prvých 10 dní:

 • V tejto fáze zamestnávateľ vypláca náhradu mzdy.
 • Výška náhrady závisí od priemerného zárobku za predchádzajúce 3 mesiace:
  • prvé 3 dni: 25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ)
  • od 4. dňa: 55 % DVZ

2. Od 11. dňa:

 • V tejto fáze vypláca nemocenské Sociálna poisťovňa.
 • Výška nemocenského závisí od vymeriavacieho základu zamestnanca:
  • prvé 3 dni: 25 % DVZ
  • od 4. dňa: 55 % DVZ

Ak si zamestnanec privodil úraz na pracovisku vlastnou nezodpovednosťou použitím alkoholu, prípadne iných návykových látok a musí byť preto PN, nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou sa zníži na polovicu. Ako je platená PN pri pracovnom úraze teda závisí od viacerých faktorov.

Výška PN pri pracovnom úraze

Výška PN pri pracovnom úraze sa skladá z dvoch zložiek: náhrady mzdy od zamestnávateľa a nemocenskej dávky od Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ musí vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy v prvých 10 dňoch dočasnej pracovnej neschopnosti (PN). Nárok na nemocenskú dávku má zamestnanec od 11. dňa PN. Výška nemocenskej dávky sa vypočítava z denného vymeriavacieho základu (DVZ). Nemocenská dávka sa vypláca v rôznych percentách DVZ v závislosti od dĺžky trvania PN, a to: – Prvé 3 dni: 25 % DVZ. – Od 4. dňa: 55 % DVZ.

V prípade akýchkoľvek otázok prípadne nejasností ohľadom výšky PN pri pracovnom úraze je dobré sa obrátiť na zamestnávateľa alebo Sociálnu poisťovňu.

Trvalé následky úrazu na pracovisku a Sociálna poisťovňa

V prípade, že pracovný úraz zanechá na poškodenom trvalé následky na zdraví, môže mať nárok na jednorazové odškodnenie od Sociálnej poisťovne. Výška odškodnenia závisí od závažnosti trvalých následkov a je určená podľa stupňa poškodenia zdravia.

Postup pri uplatňovaní nároku na odškodnenie trvalých následkov úrazu na pracovisku od Sociálnej poisťovne:

 1. Poškodený musí najskôr požiadať o posúdenie jeho zdravotného stavu u posudkového lekára Sociálnej poisťovne.
 2. Posudkový lekár posúdi závažnosť trvalých následkov a určí stupeň poškodenia zdravia.
 3. Na základe stupňa poškodenia zdravia Sociálna poisťovňa vypočíta výšku jednorazového odškodnenia.
 4. Poškodený bude o výške odškodnenia informovaný písomným rozhodnutím.

Výška jednorazového odškodnenia:

 • Stupeň poškodenia zdravia sa určuje v rozmedzí od 1 % do 100 %.
 • Výška odškodnenia sa pohybuje od 331,90 € za 1 % poškodenia zdravia do 26 552 € za 100 % poškodenia zdravia.

Nárok na jednorazové odškodnenie je potrebné uplatniť do 3 rokov od vzniku trvalých následkov. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom trvalých následkov úrazu na pracovisku a odškodnenia od Sociálnej poisťovne sa treba obrátiť na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Výsledkom pracovného úrazu môže byť zranenie, ochorenie alebo úmrtie zamestnanca.

Úrazový príplatok. O čo ide?

Úrazový príplatok je peňažná dávka, ktorú zamestnanec dostáva v prípade, že je dočasne práceneschopný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Slúži na kompenzáciu straty príjmu, ktorá mu vznikla v dôsledku PN.

Nárok na úrazový príplatok:

 • Zamestnanec musí mať nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo na výplatu nemocenského.
 • Pracovný úraz alebo choroba z povolania musia byť uznané Sociálnou poisťovňou.

Výška úrazového príplatku:

 • Od 1. do 3. dňa PN: 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ).
 • Od 4. dňa PN: 25 % DVZ.

Výplata úrazového príplatku:

 • Úrazový príplatok vypláca Sociálna poisťovňa mesačne pozadu v lehote na to určenej

Ako sa vyhnúť pracovnému úrazu?

Pracovné úrazy patria k nepríjemnému fenoménu, ktorý sa môže stať každému z nás. Napriek dôslednej ochrane a zabezpečeniu pracovného prostredia, sa pracovné úrazy bohužiaľ stále vyskytujú. Avšak existuje niekoľko jednoduchých krokov, ktoré je možné urobiť, aby sa minimalizovalo riziko úrazu na pracovisku.

 • Počúvať pokyny a dodržiavať bezpečnostné pravidlá: Prvým a najdôležitejším krokom k zabráneniu pracovného úrazu je počúvanie pokynov a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel stanovených zamestnávateľom. Tieto pravidlá sú stanovené pre zamestnancovu ochranu a musia byť dodržiavané v každom okamihu.
 • Dbať na svoje pracovné prostredie: Ak sa pracuje na mieste, kde je vysoké riziko úrazu, je dôležité dávať si pozor na svoje okolie a pracovať opatrne. V prípade, že sa pracuje s nebezpečnými materiálmi alebo náradím, treba sa uistiť, že sú správne uložené a zabezpečené.
 • Dodržiavať bezpečnostné opatrenia: Pracovné úrazy môžu byť spôsobené aj nedodržiavaním bezpečnostných opatrení. Napríklad, ak má zamestnanec presne špecifikované náradie, ktoré musí použiť na určitú úlohu, netreba naň používať náhradné náradie. Tiež dávať pozor, aby sa pracovalo v bezpečnej vzdialenosti od ostatných zamestnancov a vyvarovalo sa nebezpečných oblastí na pracovisku.
 • Nosiť ochranné vybavenie: Nosenie ochranného vybavenia počas práce je ďalším dôležitým krokom k zabráneniu pracovného úrazu. Niektoré práce vyžadujú špeciálne ochranné oblečenie, ako napríklad helmy, rukavice, bezpečnostné okuliare alebo špecializovanú obuv. Ich účelom je minimalizovať riziko úrazu z pohľadu fyzickej ochrany.
 • Vyvarovať sa nepozornosti a únave: Najčastejšou príčinou pracovných úrazov je nedostatok pozornosti a únava. Ak je zamestnanec unavený alebo sa necíti dobre, môže mať pomalšiu reflexiu a môže sa stať, že nesprávne vyhodnotíte riziko na pracovisku. Je preto dôležité, aby si vždy zachoval pozornosť a vyhýbal sa práci na základe ešte nedostatočného odpočinku.
 • Reagovať primerane v prípade úrazu: Napriek dôkladnej ochrane a zabezpečeniu pracoviska sa môže stať, že sa zamestnanec stanete obeťou pracovného úrazu. V takomto prípade je dôležité reagovať primerane, aby sa minimalizovali možné škody.

V každom pracovnom prostredí existuje nejaké riziko pracovného úrazu, ktoré sa nedá úplne odstrániť. Je však dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a prijať preventívne kroky, aby sa riziko znížilo na minimum. Pamätať, že bezpečnosť je najdôležitejšia a preto je potrebné dodržiavať pokyny a pracovať opatrne, aby sa človek vyhol nepríjemným situáciám.