Rekvalifikačné kurzy – cesta k novým kariérnym príležitostiam

Život je dynamický a v dnešnej dobe je neustále meniaca sa pracovná realita nevyhnutnosťou. Jedným z kľúčových faktorov, ktoré pomáhajú udržať krok s touto meniacou sa situáciou na pracovnom trhu, sú rekvalifikačné kurzy.

Tieto kurzy nie sú len príležitosťou na osvojenie si nových zručností, ale sú aj mostom k novým a vzrušujúcim príležitostiam v kariére.

Prečo využiť rekvalifikačné kurzy?

V dnešnej globalizovanej ekonomike a digitálnom veku, kde technologické inovácie rýchlo menia spôsob ako sa pracuje, je nevyhnutné prispôsobiť sa novým požiadavkám pracovného trhu.

Rekvalifikačné kurzy sú efektívnym spôsobom, ako sa učiť nové zručnosti, aktualizovať existujúce a zabezpečiť konkurencieschopnosť na trhu práce.

Rekvalifikačné kurzy sú nielen o získavaní nových zručností, ale aj o prehlbovaní existujúcich. Či už ide o technické zručnosti, jazyky, softvérové nástroje alebo komunikačné schopnosti, tieto kurzy ponúkajú možnosť zdokonaliť sa v rôznych oblastiach.

To nielen otvára dvere k novým kariérnym možnostiam, ale tiež zvyšuje hodnotu na trhu práce, čo môže prispieť znížiť nezamestnanosť. Mnohí ľudia uvažujú o zmene kariéry v dôsledku rôznych faktorov, ako sú technologické zmeny, zmeny v životných podmienkach alebo osobné ambície.

Rekvalifikačné kurzy sú ideálnym prostriedkom na to, aby sa dostali z jedného odvetvia do druhého. Sú ako most, ktorý pomôže prekonať priepasť medzi súčasnou kariérou a tou, ktorú si človek želá. Rekvalifikácia môže aj nezamestnaným poskytnúť lepšie šance na prácu, čo je lepšie ako pôžička pre nezamestnaných.

Kurzy cez úrad práce

Kurzy cez úrad práce predstavujú jedinečnú príležitosť na bezplatné vzdelávanie. Úrady práce majú za cieľ pomôcť získať zamestnanie, a kvalitný kurz cez úrad práce môže byť kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa. Môže pritom ísť aj o prácu na polovičný úväzok.

Ich zámerom je, aby si ľudia z kurzov odniesli čo najviac poznatkov a praktických skúseností, ktoré následne môžu využiť v pracovnom prostredí. Motivačný list a dobré kvalifikácia zvyšujú šancu na získanie zamestnania.

V prípade, že je nezamestnaný registrovaný na úrade práce, má možnosť požiadať o poskytnutie finančného príspevku na absolvovanie kurzov a získať vzdelanie bez nákladov. Tieto kurzy úrad práce financuje v niektorých prípadoch v plnej výška.

Kurzy cez úrad práce predstavujú jedinečnú príležitosť na bezplatné vzdelávanie. Úrady práce majú za cieľ pomôcť získať zamestnanie, a kvalitný kurz cez úrad práce môže byť kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa.

Rekvalifikačné kurzy – úrad práce REPAS+

Rekvalifikačné kurzy úrad práce poskytuje aj podľa programu REPAS+. Je pripravený pomôcť uchádzačom o zamestnanie pri integrácii na pracovný trh, s cieľom získania potrebných vedomostí, schopností a zručností prostredníctvom rekvalifikačného kurzu poskytovaného odborným vzdelávacím inštitútom.

Kurzy úrad prace poskytuje len na území Slovenskej republiky, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Rekvalifikačné kurzy úrad práce poskytuje podľa tohto postupu:

 • uchádzač o zamestnanie pred začatím rekvalifikácie vyberie kurz, ktorý ho zaujíma, a zvolí poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý daný kurz realizuje
 • na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je uchádzač evidovaný, podá požiadavku na rekvalifikáciu v dostatočnom časovom predstihu pred očakávaným začiatkom kurzu

Požiadavka na rekvalifikačné kurzy ÚPAVaR

Požiadavka má dve hlavné časti – časť A (vyplnená uchádzačom o zamestnanie) a časť B (vyplnená a potvrdená vybraným poskytovateľom rekvalifikácie na žiadosť uchádzača).

Schválením požiadavky úrad práce uzatvorí s uchádzačom dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou a vystaví REPAS+, ktorý je potvrdením o uhradení dohodnutého príspevku na kurzovné do výšky najviac 100 % nákladov na rekvalifikáciu.

Rekvalifikačné kurzy ÚPAVaR – povinnosti po absolvovaní kurzu

Kurzy preplácané úradom práce majú určité podmienky. Po úspešnom absolvovaní kurzu je uchádzač o zamestnanie povinný do 15 kalendárnych dní doručiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť o úhradu príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou, spolu s podpornými dokladmi.

Po absolvovaní kurzu uchádzač získa:

 • príspevok na kurzovné, uhradený poskytovateľovi rekvalifikácie
 • príspevok na stravu a cestovné vo výške 4,64 eur za každý absolvovaný deň rekvalifikačného kurzu
 • potvrdenie od poskytovateľa rekvalifikácie o absolvovaní kurzu (napr. osvedčenie alebo certifikát)

Kurzy preplácané úradom práce teda môžu zahŕňať aj príspevok na cestu a stravu. Vždy si však treba overiť všetky aktuálne podmienky na úrade práce alebo ich oficiálne webstránke.

Kurzy cez úrad prace REPAS

Rekvalifikačný kurz podľa programu REPAS, o ktorý má uchádzač záujem, možno získať s príspevkom. Je však poskytovaný len v prípade, ak za posledných 5 rokov nebol uhradený cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok na rekvalifikáciu alebo vzdelávanie s rovnakým zameraním, aké teraz žiadateľ preferuje.

Kurzy zadarmo cez úrad práce teda nie sú dostupné vždy. zoznam kurzov úrad práce nemusí mať zverejnený, keďže kurzy poskytujú rôzne spoločnosti a úrad práce ich prepláca.

Je dôležité poznamenať, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytuje podporu, ak má záujemca o rekvalifikáciu záujem o kurz zameraný na špeciálne manažérske kompetencie a projektové riadenie, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, vodičské oprávnenie typu B alebo rekvalifikáciu realizovanú dištančnou formou.

Taktiež nepodporuje uchádzačov, ktorí sú súčasne študentom vysokej školy externou formou.

Záujemca môže osloviť viacero spoločností poskytujúcich rekvalifikačné kurzy. Zoznam rekvalifikačných kurzov tak môže byť naozaj dlhý.

Ako postupovať po schválení žiadosti o kurzy zadarmo cez úrad práce

Požiadavka na vybranú rekvalifikáciu pozostáva z troch hlavných častí – A, B a vyhlásenie. Tieto časti dohromady tvoria kompletnú požiadavku na rekvalifikáciu. Ide o rovnaký postup ako pri programe REPAS+. Zoznam rekvalifikačných kurzov je možné nájsť u poskytovateľov kurzov.

 • v prípade schválenia požiadavky na rekvalifikáciu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorí s uchádzačom dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS
 • tento dokument je potvrdením, že po splnení všetkých podmienok mi úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne príspevok na rekvalifikáciu v hodnote kurzovného, ktoré je uvedené v potvrdení od poskytovateľa rekvalifikácie
 • pred začiatkom rekvalifikácie je potrebné, aby žiadateľ poskytovateľovi rekvalifikácie odovzdal RE-PAS
 • je však dôležité poznamenať, že v rámci tohto príspevku úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepreplatí náklady na cestovné, stravné, ubytovanie a žiadne ďalšie výdavky spojené s rekvalifikáciou
 • pred uzatvorením dohody je žiadateľovi uložená povinnosť vyplniť a podpísať Kartu účastníka projektu, ktorý zabezpečuje financovanie príspevku na rekvalifikáciu
 • tento dokument bude poskytovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny informácie o účasti v projekte

Je dôležité mať na pamäti, že bez uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu mi príspevok na rekvalifikáciu nebude poskytnutý.

Rekvalifikačný kurz podľa programu REPAS, o ktorý má uchádzač záujem, možno získať s príspevkom.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie

Dokument, ktorým záujemca o zamestnanie žiada o finančnú podporu na absolvovanie vzdelávacieho kurzu, sa nazýva Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie.

Táto žiadosť sa podáva na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a je dostupná na webovej stránke ÚPSVaR, osobne na pobočke alebo priamo na mieste.

Informácie, ktoré musí žiadosť obsahovať, sú nasledovné:

 • meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt záujemcu o zamestnanie
 • zameranie a názov vzdelávacieho kurzu
 • termín a miesto konania vzdelávacieho kurzu
 • cena vzdelávacieho kurzu
 • zdôvodnenie potreby vzdelávania

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie musí byť podpísaná záujemcom o zamestnanie. V prípade schválenia žiadosti poskytne Úrad práce záujemcovi o zamestnanie príspevok.

IT kurzy úrad práce

Úrady práce na Slovensku ponúkajú možnosť absolvovať rekvalifikačné kurzy v rôznych oblastiach, vrátane IT. Tieto kurzy sú určené pre nezamestnaných, ktorí chcú získať nové zručnosti a zvýšiť si tak svoje šance na uplatnenie na trhu práce.

V rámci IT kurzov z úradu práce môžu záujemcovia získať vedomosti a zručnosti v oblastiach ako:

 • programovanie
 • počítačové siete
 • informačné technológie
 • webdesign
 • grafika
 • databázy
 • IT bezpečnosť

Kurzy sú vedené kvalifikovanými odborníkmi a majú praktický charakter. Ich absolvovaním získajú účastníci osvedčenie o absolvovaní rekvalifikácie, ktoré môžu využiť pri hľadaní zamestnania.

Aby sa mohla požiadať o úhradu IT kurzu úradom práce, musí byť dotyčný evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce. Následne môže vyplniť žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, v ktorej uvedie, o aký kurz máte záujem.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie je potrebné podať najneskôr 30 dní pred začiatkom kurzu. Úrad práce posúdi žiadosť a v prípade schválenia uhradí náklady na kurz.

Pri výbere kurzu je dôležité si overiť, či je kurz akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ak je kurz akreditovaný, má vyššiu hodnotu na trhu práce.

IT kurzy sú skvelou príležitosťou, ako získať nové zručnosti a zvýšiť si šance na uplatnenie na trhu práce. Ak je uchádzač nezamestnaný a chce sa venovať IT, určite by mal zvážiť túto možnosť. Zoznam kurzov úrad práce nemusí byť dostupný, ale treba ho hľadať u poskytovateľov kurzov.

Kurzy môžu byť cenné aj v prípade, že nezamestnaný uvažuje o začatí podnikania. V takom prípade je dobé si overiť, či ej aktuálne dostupná dotácia na podnikanie od štátu.

Kurzy pre ženy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje rôznorodé vzdelávacie možnosti, ktoré sú dostupné pre všetkých, vrátane nezamestnaných, zamestnaných, podnikateliek, matiek na materskej alebo rodičovskej dovolenke a ďalších záujemcov. Vhodné kurzy však určite nájdu aj otcovia, pre ktorých je aktuálna otcovská dovolenka.

Financovanie vzdelávacích kurzov pre ženy zo strany úradu práce je poskytované nezávisle od ich pracovného statusu. Vysoká miera úspešnosti týchto kurzov motivuje (nielen) ženy, aby sa zapojili do týchto vzdelávacích iniciatív. Vzdelanie je považované za cenný aktívum, ktoré je nezameniteľné.

Organizácia ezeny.sk je jedným z poskytovateľov vzdelávacích kurzov pre ženy cez Úrad práce. Tieto kurzy umožňujú získavanie, rozširovanie alebo menenie digitálnych zručností.

Niektoré kurzy sú ponúkané za priamu platbu, bez podpory Úradu práce. Napriek tomu sa v rámci novej programovej oblasti Úradu práce pripravujú nové projekty s podobnými príspevkami.