Otcovská dovolenka – aký je jej význam a výhody?

Otcovská dovolenka je obdobie, počas ktorého má otec dieťaťa nárok na voľno z práce na starostlivosť o novonarodené dieťa. Otcovská dovolenka je dôležitým nástrojom na podporu rovnosti mužov a žien v práci a v rodine.

Otcovská dovolenka je dôležitým nástrojom na podporu rovnosti mužov a žien v práci a v rodine. Má niekoľko výhod pre otcov, matky, deti a spoločnosť.

Aký význam a výhody má otcovská dovolenka?

Otcovská dovolenka je významným krokom smerom k podpore rovnosti medzi pohlaviami a k posilneniu rodinných väzieb. Existuje niekoľko dôležitých bodov, ktoré charakterizujú jej význam:

  • podpora rovnosti: Otcovská dovolenka hrá kľúčovú úlohu pri podpore rovnosti medzi pohlaviami. Tradičná predstava, že starostlivosť o novorodené dieťa a domáce povinnosti sú výlučnou záležitosťou matiek, sa postupne mení. Otcovia majú možnosť zúčastniť sa na starostlivosti o dieťa od prvých dní jeho života, čím sa vytvára rovnomerné rozdelenie povinností v rodine.
  • vytváranie silných rodinných väzieb: Otcovská dovolenka pri narodení dieťaťa umožňuje otcovi aktívne sa podieľať na starostlivosti o dieťa od samého začiatku. Tento čas strávený spolu s novorodencom posilňuje väzby medzi otcom a dieťaťom.
  • podpora emocionálneho a psychického zdravia: Pre mnohých otcov je otcovská dovolenka prvou príležitosťou venovať sa výlučne svojmu dieťaťu bez rušivých faktorov práce. Tento čas pomáha otcovi rozvíjať svoje schopnosti starostlivosti a poskytuje mu priestor na budovanie silných emocionálnych väzieb so svojím potomkom. Zároveň to prispieva k lepšiemu psychickému zdraviu otcov počas dôležitého obdobia adaptačného stresu spojeného s príchodom nového člena rodiny.

Otcovská dovolenka je teda oveľa viac než len pauza od práce. Je to investícia do rovnosti, silných rodinných väzieb a celkovej pohody rodiny.

Kto má nárok na otcovskú dovolenku?

Podľa § 49 odseku 1 písm. a odseku 3 písm. d) Zákona o sociálnom poistení (ZoSP) má otec po narodení dieťaťa nárok na dovolenku, teda na 14 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní do šiestich týždňov od príchodu bábätka na svet. Otcovská dovolenka 14 dní je teda časovo obmedzená, avšak:

  • tento časový rámec sa potom rozširuje o dni, počas ktorých bolo dieťa hospitalizované v zdravotníckom zariadení z dôvodov spojených so zdravím dieťaťa alebo matky
  • toto predĺžené obdobie zahŕňa kalendárne dni, ktoré nasledujú po dni prijatia dieťaťa, ak sa tento deň zhoduje s šesťtýždňovým intervalom od jeho narodenia

Finančnú časť otcovskej dávky zabezpečuje Sociálna poisťovňa a je osobitne určená pre otcov, ktorí prejavujú aktívny záujem o starostlivosť o svoje deti a zároveň spĺňajú stanovené kritériá na pridelenie tejto dávky. Otcovská dovolenka na 14 dní hrá kľúčovú úlohu v náročnom procese starostlivosti o novorodenca.

Nárok na otcovskú dovolenku má otec dieťaťa, ak:

  • je zamestnancom, povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO)
  • dobrovoľne nemocensky poistenou osobou (DNPO)
  • alebo fyzickou osobou, ktorej nárok na otcovskú dávku vznikol po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

V ostatných prípadoch nevzniká nárok na otcovskú dovolenku.

Otcovská dovolenka na 14 dní hrá kľúčovú úlohu v náročnom procese starostlivosti o novorodenca.

Sociálna poisťovňa a otcovská dovolenka

Otcovská dovolenka predstavuje sociálnu dávku, ktorá je poskytovaná cez Sociálnu poisťovňu. To znamená, že otcovia, ktorí by si túto dávku chceli uplatniť, musia interagovať so Sociálnou poisťovňou a riadiť sa jej postupmi a usmerneniami.

Po narodení dieťaťa môže otec podať žiadosť o otcovskú dovolenku na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Táto žiadosť musí byť vyplnená a podpísaná. V prípade, že otec je zamestnancom, je tiež nevyhnutné, aby bola žiadosť potvrdená jeho zamestnávateľom.

Je dôležité zdôrazniť, že otcovská dovolenka nie je automatická dávka a otcovia ju musia aktívne zažiadať, aby ju mohli obdržať. Preto je kľúčové, aby budúci otcovia boli informovaní o existencii tejto dávky a vedeli o procese, ktorý musia absolvovať, aby mohli otcovskú dovolenku získať.

Sociálna poisťovňa a otcovská dovolenka prispejú k finančnej stabilite po narodení dieťaťa, kedy otec nepracuje. Niekedy býva potrebná aj pôžička na materskej, ktorú však treba dôkladne zvážiť.

Otcovská dávka – aká je jej výška?

Výška otcovskej dovolenky je stanovená na 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Táto suma platí rovnako aj v prípade dávky materskej.

Je však dôležité poznamenať, že vypočítaný denný vymeriavací základ nesmie presiahnuť 75 % zákonom stanoveného maximálneho denného vymeriavacieho základu. Konkrétne to znamená, že nemôže prekročiť 75 % z čiastky 79,6274 €, čo predstavuje sumu 59,7206 €.

Otec môže teda za 14 dní otcovskej dovolenky získať maximálnu sumu vo výške 836,10 €. Táto suma spolu s príspevkom na starostlivosť o dieťa môže byť významnou podporou pre mnohé rodiny pri výchove ich nového potomka.

Výpočet denného vymeriavacieho základu je odvodený ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých otec odviedol poistné na nemocenské poistenie počas rozhodujúceho obdobia, a počtu kalendárnych dní tohto obdobia.

Pre získanie presného výpočtu denného vymeriavacieho základu je nevyhnutné poznať rozsah rozhodujúceho obdobia a na základe toho určiť vymeriavacie základy.

Žiadosť o otcovskú dovolenku pri narodení dieťaťa

Otcovská dovolenka pri narodení dieťaťa je možná po podaní a schválení žiadosti.

O otcovský príspevok môže otec dieťaťa požiadať vyplnením formulára Žiadosti iného poistenca o materské, ktorý je od 1. novembra 2022 dostupný na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Samostatný formulár na otcovskú dovolenku je tiež k dispozícii na pobočkách Sociálnej poisťovne.

Pri žiadosti o otcovský príspevok vyplní otec dieťaťa sekciu A formulára, v ktorej uvedie dátum, od ktorého si žiada otcovský príspevok a plánuje jeho výplatu. Následne vyplnený a, v prípade zamestnaných otcov, zamestnávateľom overený formulár s podpisom doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

V prípade, že otec žiada o predĺženie 6-týždňového obdobia o dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov, bude potrebné priložiť osvedčenie o období hospitalizácie dieťaťa alebo matky s dieťaťom (napr. lekársky posudok alebo lekárske potvrdenie), ak deň prijatia spadá do intervalu 6 týždňov od dátumu pôrodu.

Novela, ktorá vstúpila do platnosti od 1. novembra 2022, umožňuje podávať žiadosti o otcovský príspevok v súlade s novými pravidlami a postupmi stanovenými Sociálnou poisťovňou.

Výška otcovskej dovolenky je stanovená na 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Otcovská dovolenka vs. materská

Pojem otcovská dovolenka môže byť na prvý pohľad mätúci, a preto je nevyhnutné pochopiť rozdiely medzi touto formou dovolenky a materskou dovolenkou. Je dôležité si uvedomiť, že otcovská dovolenka nie je „len voľno navyše“. Ak si ju otec vezme, skráti si čas, ktorý by mohol stráviť na materskej dovolenke, o dva týždne.

Za normálnych okolností by materská dovolenka otca trvala 28 týždňov, ale ak si vezme otcovskú dovolenku, skráti si ju na 26 týždňov. Rovnaký princíp platí aj pre ostatné kategórie otcov.

Napríklad v prípade slobodných mužov je materská dovolenka zvyčajne 31 týždňov, ale ak si zoberú otcovskú dovolenku, skráti sa na 29 týždňov. Otcom, ktorí sa starajú o dve alebo viac detí (dvojčatá, trojčatá atď.), sa materská dovolenka skráti z 37 týždňov na 35 týždňov.

Je tiež dôležité poznamenať, že počas otcovskej dovolenky môže matka naďalej poberať materský alebo rodičovský príspevok.

Ak sa však otec rozhodne poberať materské, matka už nemôže poberať materské alebo rodičovský príspevok od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Takto má každý z rodičov možnosť prispievať na starostlivosť o novorodenca. Je dôležité zvážiť, ktorá možnosť je pre rodinu najvhodnejšia.

Čo je rodičovská dovolenka

Rodičovská dovolenka predstavuje obdobie primárne určené na starostlivosť o deti. Napriek označeniu „dovolenka“ v názve, je dôležité si uvedomiť, že táto forma voľna je oveľa viac než len tradičná dovolenka. Ide o obdobie, v ktorom majú rodičia možnosť venovať svojmu dieťaťu maximálnu pozornosť.

Je to zároveň významné obdobie, ktoré umožňuje rodičom vyrovnať sa so všetkými povinnosťami súvisiacimi s výchovou dieťaťa. Rodičovskú dovolenku môže využiť matka, otec, alebo si ju môžu rozdeliť, pričom každý rodič strávi určitý čas na starostlivosti o dieťa. Popri rodičovskej dovolenke sa dá aj pracovať, vhodná je napríklad manuálna práca na doma alebo iná činnosť.

Dĺžka poskytovanej rodičovskej dovolenky závisí od individuálnych požiadaviek rodičov. Maximálna doba však obvykle trvá do troch rokov veku dieťaťa. V prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, vyžadujúceho osobitnú starostlivosť, má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť rodičovi, ktorý tak požiada, rodičovskú dovolenku až do šiestich rokov veku dieťaťa. Táto dovolenka sa obvykle poskytuje minimálne na jeden mesiac.