Rodičovský príspevok – výška, nárok, kedy sa vypláca

Rodičovstvo a rodičovská dovolenka  je jednou z najnáročnejších úloh, ktoré život ponúka. Starostlivosť o nového člena rodiny nie je len emocionálnou a fyzickou záťažou, ale často aj finančnou. S cieľom poskytnúť rodinám potrebnú podporu a umožniť rodičom venovať sa starostlivosti o svoje deti v prvých rokoch života bol zavedený rodičovský príspevok.


Obsah článku


Kto je oprávnený poberať rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok, známy aj ako rodičovská dávka, je finančná podpora poskytovaná rodičom alebo opatrovníkom na účely starostlivosti o dieťa kým je čerpaná rodičovská dovolenka.

Rodičovský príspevok môžu poberať iba oprávnené osoby. Nárok na rodičovský príspevok však nemajú iba rodičia. Za oprávnené osoby sa v zmysle platnej legislatívy považuje:

 • rodič dieťaťa
 • fyzická osoba, ktorá je zverená do starostlivosti o dieťa nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • manžel/manželka rodiča dieťaťa, pokiaľ žije s rodičom dieťaťa v spoločnej domácnosti

Oprávnená osoba je povinná preukázať podmienky, ktoré ovplyvňujú nárok, výšku a vyplatenie rodičovského príspevku, a to písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do ôsmich dní od vzniku zmeny. Lehota 8 dní sa začína počítať od prvého dňa nasledujúceho po dňu, kedy nastala zmena.

Nárok na rodičovský príspevok

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak:

 • zabezpečuje primeranú starostlivosť o dieťa (buď osobne alebo prostredníctvom inej plnoletej fyzickej alebo právnickej osoby)
 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo sa radí medzi osoby podľa osobitného predpisu

Dieťa môže byť:

 • do troch rokov veku
 • do šiestich rokov veku, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
 • do šiestich rokov veku, ak je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, a to maximálne tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe
 • do šiestich rokov veku, ale iba do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie

Nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba stanovená dohodou osôb zodpovedných za starostlivosť o dieťa. Tento princíp platí aj v prípade, ak súd prisúdi maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo schváli dohodu rodičov. Pre vyplácanie dávky je teda dôležité aj zverenie dieťaťa do starostlivosti.

Ak v rodine existuje viac detí, uplatňuje sa len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej osobe určenej dohodou. Rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe podľa dohody stanovených osôb.

Ak súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov, rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe podľa písomnej dohody rodičov.

Výška rodičovského príspevku

Výška rodičovského príspevku sa mení v závislosti od ekonomického vývoja, ale aj iných faktorov. Je preto potrebné overovať si výšku rodičovskej dovolenky, ideálne na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ministerstvo uvádza aktuálnu výšku rodičovskej dovolenky, resp. príspevku počas rodičovskej dovolenky.

Koľko je rodičovský príspevok je častá otázka mnohých rodičov. Výška rodičovského príspevku sa stanovuje nasledovne:

 • 345,20 eur mesačne
 • 473,30 eur mesačne, ak oprávnená osoba, ktorá požiadala o rodičovský príspevok, pred vznikom nároku naň vyberala materskú alebo obdobnú dávku ako materskú v inom členskom štáte

Odpoveď na otázku kto vypláca rodičovský príspevok je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade, že oprávnená osoba starostlivo stará sa o dve alebo viac narodených detí súčasne, rodičovský príspevok sa zvýši o 25 % na každé dieťa narodené súčasne.

Zvýšenie rodičovského príspevku sa teda týka dvojičiek, trojičiek a podobne. Koľko je rodičovský príspevok sa odvíja od viacerých faktorov.

Nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba stanovená dohodou osôb zodpovedných za starostlivosť o dieťa.

Zvýšenie rodičovského príspevku nemusí byť pre každého

Ak oprávnená osoba nedodržiava riadnu povinnú školskú dochádzku dieťaťa v jej starostlivosti počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, rodičovský príspevok sa zníži o 50 %.

Táto znížená suma sa poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedodržiava riadnu povinnú školskú dochádzku ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

Sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru sa upravujú od 1. januára koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa osobitného predpisu a zaokrúhľujú sa na najbližšie desať centov.

Sumy rodičovského príspevku ustanovuje každoročne opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a jeho úplné znenie sa vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra.

Vyplácanie rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok sa udeľuje a vypláca oprávnenej osobe príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na základe miesta jej trvalého alebo prechodného pobytu.

Pravidlá pre vyplácanie rodičovského príspevku sú nasledovné:

 • príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj v prípade, že podmienky na jeho nárok boli splnené len časťou mesiaca
 • dôležité je vedieť kedy sa vypláca rodičovský príspevok. Vypláca sa mesačne súčasne, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po období, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku
 • vypláca sa na účet oprávnenej osoby v banke, pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo v hotovosti na základe žiadosti oprávnenej osoby
 • ak oprávnená osoba požiada písomne o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný takúto žiadosť akceptovať
 • príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom

Príspevok sa teda vypláca spätne za uplynulý mesiac, kedy naň vznikol nárok. Ak napríklad vznikol nárok v marci, vyplatený bude v apríli.

Kedy sa vypláca rodičovský príspevok presne sa neuvádza, ale musí byť vyplatený najneskôr do konca mesiaca, teda napríklad do konca apríla. Kto vypláca rodičovský príspevok? Je vyplácanie má na starosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kedy podať žiadosť o rodičovský príspevok

O rodičovský príspevok je potrebné požiadať až po narodení dieťaťa, skôr nebude žiadosť akceptovaná. Ak rodič momentálne poberá materskú dávku, môže si o rodičovský príspevok požiadať až po uplynutí obdobia, na ktoré mu bola materská dávka prideľovaná.

Nie je možné poberať súčasne materskú aj rodičovskú dávku. Jedinou výnimkou je situácia, kedy výška materskej dávky je nižšia ako suma rodičovského príspevku. V takomto prípade má oprávnená osoba možnosť požiadať o doplnenie materskej dávky do výšky rodičovského príspevku. nejde teda o súčasné poberanie dvoch príspevkov, ale prakticky môže byť vyplácaný vyšší príspevok.

Predĺžený rodičovský príspevok a škôlka

Predĺžený rodičovský príspevok a škôlka súvisí najmä s neprijatím dieťaťa do predškolského zariadenia z dôvodu nedostatku voľných kapacít. Rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov majú možnosť požiadať o predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku v prípadoch, keď ich dieťa nebolo prijaté do spádovej štátnej materskej školy z dôvodu kapacitných obmedzení.

Cieľom tejto novely zákona je kompenzovať rodičom, respektíve zákonným zástupcom detí vo veku od 3 do 6 rokov náklady spojené s týmto nedostatkom umiestnenia do materskej školy.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 3 rokov veku dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy pre nasledujúci školský rok musí byť podaná oprávnenou osobou v súlade so § 59 ods. 4 školského zákona v období od 1. mája do 31. mája.

Nárok na rodičovský príspevok v dôsledku neprijatia do spádovej materskej školy vzniká na dieťa od 3 rokov, ktoré dovŕšilo 3 roky najneskôr do 31. augusta v roku, v ktorom rodič podal žiadosť o prijatie do materskej školy.

O neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do spádovej štátnej materskej školy bude oprávnená osoba informovaná prostredníctvom rozhodnutia do 30. júna (§ 59 ods. 7 školského zákona).

Pod pojmom „štátna materská škola“ sa rozumie materská škola, ktorá je zriadená obcou, mestom alebo Regionálnym školským úradom. Spádová štátna materská škola je škola, ktorá sa nachádza v blízkosti trvalého pobytu dieťaťa.

Žiadosť vrátane príloh sa podáva osobne alebo poštou na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa.

Predĺžený rodičovský príspevok a škôlka súvisí najmä s neprijatím dieťaťa do predškolského zariadenia z dôvodu nedostatku voľných kapacít.

Práca popri rodičovskej dovolenke

Sociálne postavenie rodiča na rodičovskej dovolenke je často zložitejšie ako keď pracuje. Preto sa mnohé matky či otcovia snažia pracovať aj popri rodičovskej dovolenke. Práca popri rodičovskej dovolenke je možná, pričom existuje viac možností.

Po prechode na rodičovskú dovolenku môže pokračovať v práci na zmluvu, ktorú uzatvoril pred začiatkom obdobia materskej dovolenky, na zmluvu, ktorú uzatvoril počas materskej dovolenky, a taktiež na celkom novú zmluvu.

Treba ale myslieť na to, že ak rodič rozviaže zmluvu so zamestnávateľov, u ktorého pracoval pred nástupom na rodičovskú dovolenku, môže to ovplyvniť výšku rodičovského príspevku. Tiež to môže ovplyvniť nárok na dávku v nezamestnanosti po skončení trojročnej ochrannej lehoty, ktorú rodič na materskej a rodičovskej dovolenke získava.

Rovnaké pravidlá sa vzťahujú aj na prácu na dohodu. Počas poberania rodičovskej dovolenky má rodič možnosť podnikať a založiť si živnosť, pričom v tomto prípade je, na rozdiel od situácie počas materskej dovolenky, povinný platiť všetky povinné odvody sám za seba.

Okrem materskej sa dá čerpať aj otcovská dovolenka. Obaja rodičia sa tak môžu podieľať na starostlivosti od ranného detstva svojich potomkov.

Rodičovský príspevok a práca sa teda legislatívne nevylučujú. Samozrejme treba zvážiť možnosti a dbať na starostlivosť o dieťa. Sociálne postavenie niektorých rodičov ich svojim spôsobom núti pracovať, aby si dokázali zabezpečiť všetky materiálne potreby.

Rodičovský príspevok a práca však môžu byť aj užitočné, aby rodič nestratil kontakt so svojou profesiou. Nástup do bežného pracovného režimu potom môže byť menej náročný. Samozrejme dokáže aj podporiť rodinný rozpočet.

Zánik nároku na rodičovský príspevok

Nárok na rodičovský príspevok zaniká v niekoľkých prípadoch. Príspevok sa nevypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dosiahlo určený vek.

Buď do troch rokov, do šiestich rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, alebo do šiestich rokov, ak je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej rodičovskú starostlivosť, a to najviac tri roky od právoplatnosti prvotného rozhodnutia o zverení dieťaťa do tej istej starostlivosti.

Nárok zaniká aj úmrtím oprávnenej osoby alebo dieťaťa a prijatím dieťaťa do štátnej materskej školy, pokiaľ bol rodičovský príspevok vyplácaný na toto dieťa.