Podpora v nezamestnanosti – výpočet, nárok a predĺženie

podpora v nezamestnanosti

Výpočet podpory v nezamestnanosti a nárok na tuto dávku predstavujú kritické faktory pre mnohých jednotlivcov v období ich profesionálnej neistoty. V ekonomicky náročných časoch, kedy sa miera nezamestnanosti môže zvýšiť, je dôležité poznať detaily týkajúce sa podpory v nezamestnanosti.

Tento článok preskúma rôzne aspekty tohto systému, od výpočtu podpory až po otázky týkajúce sa predĺženia podpory po 6 mesiacoch. Kto má vlastne nárok na podporu v nezamestnanosti? Aká je výška podpory a dĺžka trvania?

Čo je podpora v nezamestnanosti?

Uchádzač o zamestnanie má možnosť získať dávku v nezamestnanosti, nazývanú tiež „podpora“, v maximálnej výške približne 1 230 eur. Táto forma sociálnej podpory je vyplácaná Sociálnou poisťovňou na základe splnenia legislatívne stanovených podmienok a zohľadňuje zákony o sociálnom poistení.

Podpora v nezamestnanosti tvorí dôležitý aspekt pasívnej sociálnej politiky štátu, poskytujúc finančné dávky nezamestnaným jednotlivcom. Je spojená s ich registráciou ako nezamestnaných a podlieha presným kritériám, ktoré sú legislatívne upravené v § 104 až § 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení.

Cieľom tejto dávky je zabezpečiť príjem pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí stratili svoje zamestnanie. Podľa dohody a individuálnych okolností môže byť suma poskytnutej podpory relatívne nízka a slúžiť iba na krytie najzákladnejších potrieb, alebo môže byť vyššia v závislosti od predchádzajúcich príspevkov danej osoby do sociálneho systému.

Dôležitou charakteristikou podpory v nezamestnanosti je aj jej časové obmedzenie. Podporné obdobie, počas ktorého je možné túto dávku získať, trvá šesť mesiacov. Počas tohto časového rámca by mala podpora v nezamestnanosti pomôcť jednotlivcom nájsť nové zamestnanie, zatiaľ čo si zabezpečujú nevyhnutné financie na pokrytie svojich potrieb.

Kto má nárok na podporu v nezamestnanosti

Nárok na podporu v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie, ktorý je evidovaný v registri uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • Pred evidenciou uchádzača o zamestnanie musí byť:
  • Povinne poistenou osobou v nezamestnanosti, čo zahŕňa zamestnancov s trvalým pracovným pomerom, tzv. dohodárov s mesačným príjmom (zamestnancov na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce), policajtov alebo profesionálnych vojakov (ak nesplnia podmienky pre vznik nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok policajta či vojaka alebo invalidný výsluhový dôchodok), alebo
  • Dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, napríklad samostatne zárobkovo činnými osobami (živnostníkmi).
 • V posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie musí:
  • Byť osobou poistenou v nezamestnanosti najmenej 2 roky (t.j. 730 dní).
 • V prípade dobrovoľne poistenej osoby musí:
  • Mať zaplatené poistné na poistenie v nezamestnanosti včas a v správnej výške.

Bez ohľadu na to, či došlo k rozviazaniu pracovného pomeru dohodou alebo výpoveďou, a bez ohľadu na to, či bol uzatvorený na dobu určitú alebo neurčitú, tieto faktory nie sú rozhodujúce pre priznanie nároku na podporu.

Podpora v nezamestnanosti je finančné zabezpečenie poskytované osobám, ktoré stratili prácu aj z dôvodu recesie.

kto má nárok na podporu v nezamestnanosti
Dôvod ukončenia pracovného pomeru neovplyvňuje podmienky toho, kto má nárok na podporu v nezamestnanosti.

Kedy zaniká nárok na podporu?

Sociálna poisťovňa vypláca dávku v nezamestnanosti počas obdobia 6 mesiacov, nazývaného podporné obdobie. Toto obdobie začína dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a končí v deň jeho skončenia. V prípade nesplnenia stanovených podmienok môže Sociálna poisťovňa prerušiť výplatu pred uplynutím stanovenej doby.

Aby mohol človek poberať dávku, je nevyhnutné aktívne spolupracovať s úradom práce. Dodržiavanie stanovených termínov a pravidelné hlásenie sa pridelenému pracovníkovi sú kľúčové. Nedodržanie týchto povinností môže viesť k vyradeniu z evidencie uchádzačov o zamestnanie, čím automaticky zaniká nárok na dávku.

Dôvody zániku nároku na dávku

Okrem prirodzeného skončenia podporného obdobia môže nárok na dávku zaniknúť v nasledujúcich prípadoch:

 • Vyradenie z evidencie:
  • Nárok zaniká dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
 • Priznanie dôchodku:
  • Nárok zaniká dňom priznania starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku v dôsledku poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
 • Úmrtie osoby:
  • V prípade úmrtia fyzickej osoby zaniká nárok na dávku.
 • Jednorazové vyplatenie:
  • Jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia znamená zánik nároku.

Okrem toho, nárok na podporu v nezamestnanosti neexistuje ani v dňoch, počas ktorých je uchádzač oprávnený na vyplácanie:

 • nemocenskej dávky (PN-ky)
 • ošetrovného (OČR-ky)
 • materského a tehotenského
 • rodičovského príspevku
narok na podporu
Tieto aspekty treba brať do úvahy, aby sa zachoval nárok na dávku v nezamestnanosti a predišlo sa potenciálnym stratám výhod.

Výpočet a výška podpory v nezamestnanosti

Výška a výpočet podpory v nezamestnanosti predstavuje 50 % z hrubej mzdy. Priemerný hrubý príjem za posledné 2 roky pred zaradením do evidencie rozhoduje o výške tejto dávky. Napríklad, ak bola hrubá mzda 1000 €, dávka v nezamestnanosti v roku 2024 bude približne 500 € v čistom. Tieto pravidlá platili aj v roku 2023, a zatiaľ nie sú očakávané zmeny v roku 2025.

Výška dávky v nezamestnanosti v závislosti od hrubej mzdy

Hrubá mzda31 dní30 dní28 dní
400 €203,90 €197,30 €184,20 €
500 €254,80 €246,60 €230,20 €
600 €305,80 €295,90 €276,20 €
700 €356,80 €345,30 €322,20 €
800 €407,70 €394,60 €368,30 €
900 €458,70 €443,90 €414,30 €
1000 €509,60 €493,20 €460,30 €
1100 €560,60 €542,50 €506,40 €
1200 €611,60 €591,80 €552,40 €
1300 €662,50 €641,10 €598,40 €
1400 €713,50 €690,50 €644,40 €
1500 €764,40 €739,80 €690,50 €
1600 €815,40 €789,10 €736,50 €
1700 €866,40 €838,40 €782,50 €
1800 €917,30 €887,70 €828,50 €
1900 €968,30 €937,00 €874,60 €
2000 €1019,20 €986,40 €920,60 €

Ako sa vypočíta vymeriavací základ a výška dávky v nezamestnanosti?

Vymeriavací základ je suma, z ktorej človek zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti (hrubý príjem). Denný vymeriavací základ sa vypočíta ako súčet hrubých príjmov dosiahnutých v rozhodujúcom období, delený počtom kalendárnych dní tohto obdobia. Sociálna poisťovňa oznámi denný vymeriavací základ a výšku dávky za deň vo svojom rozhodnutí.

výška dávky v nezamestnanosti
Existujú minimálny a maximálny vymeriavací základ, ktoré sa menia každý 1. júl kalendárneho roku. Aj keď príjem presahuje minimálny zárobok, nemôže prekročiť maximálny vymeriavací základ stanovený zákonom. Tieto limity ovplyvňujú výpočet výšky dávky v nezamestnanosti.

Výpočet dávky v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke

Výpočet dávky v nezamestnanosti a následne určenie výšky podpory po skončení rodičovskej dovolenky závisí od konkrétnych okolností a obdobia čerpania rodičovskej dovolenky počas pracovnoprávneho vzťahu. Postupuje sa podľa nasledujúcich pravidiel:

 • Rovnaký deň skončenia:
  • Ak sa deň skončenia rodičovskej dovolenky zhoduje s dňom skončenia pracovného pomeru a rozhodujúce obdobie zahŕňa len obdobie čerpania rodičovskej dovolenky, výška podpory sa vypočíta z vymeriavacieho základu za obdobie dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku.
 • Skorší deň skončenia:
  • Ak deň skončenia rodičovskej dovolenky predchádza dňu skončenia pracovného pomeru a rozhodujúce obdobie zahŕňa čerpanie rodičovskej dovolenky a obdobie po jej ukončení, výška podpory sa určuje z vymeriavacieho základu po skončení rodičovskej dovolenky až do dňa skončenia pracovného pomeru.
 • Vznik iného pracovného pomeru:
  • Ak v čase čerpania rodičovskej dovolenky vznikol nový pracovný pomer s pravidelným mesačným príjmom, výška podpory sa odvíja od tohto nového príjmu. Treba však dbať na to, že ak je nový príjem nižší než priemerný príjem za obdobie dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku, pri výpočte podpory sa prihliada na vyšší predchádzajúci príjem.

Tieto pravidlá sú dôležité pre spravodlivý výpočet dávky v nezamestnanosti a zabezpečujú, aby sa zohľadňovali rôzne situácie, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s ukončením rodičovskej dovolenky.

Termíny vyplácania dávky po výpočte podpory

Vyplácanie podpory (dávky) v nezamestnanosti sa riadi konkrétnymi termínmi a postupmi, ktoré stanovuje Sociálna poisťovňa. Termíny sú závislé od spôsobu, ako si vybrali príjemcovia dávky prijímať svoje finančné prostriedky.

1. Vyplácanie na účet v banke:

 • V prípade, že si príjemca zvolil možnosť prijímať podporu v nezamestnanosti prostredníctvom bankového účtu, Sociálna poisťovňa vyplatí dávku väčšinou do 15. kalendárneho dňa v mesiaci, za predchádzajúci mesiac. Napríklad, ak očakáva dávku za január 2024, tá mu bude pripísaná na účet vo februári 2024.

2. Vyplácanie v hotovosti:

 • Pre príjemcov, ktorí preferujú hotovostnú formu vyplácania, dávka v nezamestnanosti bude doručená na ich adresu alebo na adresu trvalého pobytu medzi 18. a 27. dňom v mesiaci. Tento spôsob platby umožňuje prijímateľom získať finančné prostriedky v hotovosti, čo môže byť vhodné pre niektorých ľudí.

Konkrétny termín vyplácania môže byť ovplyvnený pracovnými dňami a špecifickými pravidlami Sociálnej poisťovne.

Pre zaujímavosť, vzhľadom na to, že príjem zohráva rozhodujúcu úlohu pri posudzovaní žiadostí o pôžičky, nezamestnaní čelia výrazným obmedzeniam na finančnom trhu. Banky uplatňujú prísne kritériá, ktoré vyžadujú pravidelný príjem, a dávky podpory v nezamestnanosti sú v tomto kontexte neakceptovateľné. Nebankovky však poskytujú aj pôžičku pre nezamestnaných.

Podpora v nezamestnanosti po 6 mesiacoch

Na Slovensku je možné požiadať o predĺženie podpory v nezamestnanosti po 6 mesiacoch, ak jednotlivec, ktorý je príjemcom podpory, nenájde nové zamestnanie a potrebuje ďalší čas na intenzívne hľadanie pracovnej príležitosti.

Koho sa týka predĺženie podpory v nezamestnanosti?

Predĺženie podpory v nezamestnanosti po 6 mesiacoch je možné, ak jednotlivec, ktorý dostáva podporu v nezamestnanosti, spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Aktívne hľadanie práce:
  • Dokazuje aktívne úsilie o nájdenie novej pracovnej príležitosti a pravidelne to preukazuje kontrolovaním Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Neodmieta ponúkanú prácu alebo školenie:
  • Akceptuje ponúkané pracovné pozície alebo školenia od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Dodržiava povinnosti:
  • Rešpektuje povinnosti, ktoré vyplývajú z podmienok poskytovania podpory v nezamestnanosti.

Ten, koho sa týka predĺženie podpory v nezamestnanosti musí predložiť svoju žiadosť včas, pred uplynutím pôvodného obdobia podpory. Dĺžka predĺženia podpory závisí od konkrétnych okolností každého prípadu a rozhoduje o tom evidencia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Hlavným cieľom predĺženia podpory v nezamestnanosti je pomôcť jednotlivcom nájsť nové zamestnanie. Poskytuje im dostatočný čas na intenzívne hľadanie pracovných príležitostí a absolvovanie potrebnej rekvalifikácie. Vynikajúce je využiť kurzy zadarmo cez Úrad práce.