Ošetrenie člena rodiny – nárok, tlačivo

ošetrenie člena rodiny

Ošetrenie člena rodiny je dôležitou záležitosťou, ktorá môže vzniknúť v situáciách, keď je člen rodiny chorý, zranený alebo potrebuje osobnú starostlivosť. V prípade, že sa jedná o neplnoleté dieťa, vzniká otázka, či má alebo nemá rodič nárok na OČR. Kedy mám alebo nemám na OČR nárok? Aká je vôbec výška tohto príspevku a ako si oň požiadať?

Situácie, keď je neplnoleté dieťa choré a rodič alebo opatrovník nemôže pracovať, môžu byť náročné a stresujúce. Preto je dôležité poznať svoje práva a možnosti týkajúce sa ošetrenia člena rodiny a nároku na OČR, teda očerku na dieťa.


Obsah článku


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE:

 • Maximálna denná očerka na dieťa – 47,158375 eur.
 • Dávka očerky na dieťa za 14 dní – max.výška 660,30 eur.
 • Dlhodobé OČR na dieťa počas 90 dní je rovnaké ako maximálna výška PN.
 • Maximálny výpočet OČR za 30 dní je 1 414,80 eur.
 • Maximálny výpočet OČR za 31 dní je 1 462,00 eur.

Nárok na OČR

Všeobecne platí, že nárok na OČR má každý, kto platí nemocenské poistenie cez Sociálnu poisťovňu. Avšak, ako v mnohých iných prípadoch, aj tu existujú isté výnimky a podmienky. Osoby, ktoré majú nárok na OČR, sú:

Zamestnanci:Ak človek platí nemocenské poistenie, má nárok na OČR. Je však potrebné zabezpečiť pravidelné platenie poistného. Pre niektorých zamestnancov na dohodu nie je platba nemocenského poistenia automatická.
Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO):Títo jednotlivci majú nárok na OČR, ak si v danom období platia nemocenské poistenie. Táto podmienka neplatí pre živnostníkov, ktorí majú v prvom roku podnikania oslobodenie od platby sociálneho poistenia. Živnostníci si môžu nárok na OČR uplatniť pod podmienkou, že nemajú dlh voči Sociálnej poisťovni vo výške 5 eur alebo viac.
Osoby dobrovoľne nemocensky poistené: Ak si človek platí nemocenské poistenie aspoň 270 dní, získava nárok na OČR. Aj tu platí, že ak požiada o ošetrovné, nesmie mať dlh voči Sociálnej poisťovni vo výške 5 eur alebo viac.
Iné:Fyzické osoby, ktoré po skončení obdobia nemocenského poistenia v ochrannej lehote (často 7 dní) potrebujú osobnú celodennú starostlivosť alebo ošetrovanie.

Ošetrenie člena rodiny – na koho sa poberá?

Ošetrenie člena rodiny sa pre mnohých spája so situáciami, kedy je potrebné starať sa o choré dieťa, partnera alebo iného člena rodiny. Avšak, nárok na ošetrovné sa nevzťahuje len na uvedené prípady. Ošetrovné sa dá poberať aj v nasledujúcich situáciách:

 • Pre chorého príbuzného v priamom vzťahu, či už ide o manželku, rodiča, dieťa alebo iného člena rodiny ako súrodenca či starého rodiča.
 • Pre osoby, ktoré boli osvojené alebo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu, či už ide o osvojené dieťa manžela či manželky.
 • Pre deti s úrazovým poistením.
ošetrenie člena rodiny
Nárok na ošetrenie člena rodiny vzniká vtedy, ak sa niektorá z vyššie uvedených situácií stane realitou a vyžaduje si osobnú a celodennú starostlivosť od inej osoby. Tento fakt však musí potvrdiť ošetrujúci lekár!

Krátkodobá a dlhodobá OČR

Sociálna poisťovňa rozlišuje medzi krátkodobou a dlhodobou OČR.

Krátkodobá OČR

Toto obdobie trvá maximálne 14 dní a začína sa v deň, keď je potrebné začať sa starať o chorého člena rodiny. Zákon však neobmedzuje, koľko dní musí uplynúť medzi jednotlivými obdobiami krátkodobej OČR, ani koľkokrát do mesiaca môže byť poskytnutá.

V prípade ďalšieho ochorenia dieťaťa je možné požiadať o ďalšiu krátkodobú OČR, avšak musí ísť o nové ochorenie alebo diagnózu, ktorú potvrdí lekár.

Dlhodobá OČR

Dlhodobá OČR trvá maximálne 90 dní a začína sa v deň, keď je potrebné začať sa starať o chorého člena rodiny. Toto obdobie sa vzťahuje napríklad na deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov, alebo na starších členov rodiny s diagnózou na konci života.

Ak sa zistí, že 90 dní nebude postačovať na starostlivosť o chorého člena rodiny, je vhodné požiadať o pomoc Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sa posúdila životná situácia a určil sa prípadný nárok na ďalšie príspevky.

Kto vypláca OČR?

Na otázku, kto vypláca OČR je odpoveď jasná – Sociálna poisťovňa.

Ošetrovné člena rodiny je vyplácané Sociálnou poisťovňou na základe žiadosti, pričom platí, že výplata sa uskutoční najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Existuje niekoľko možností, ako môže byť ošetrenie člena rodiny vyplatené. Môže ísť o prevod na bankový účet alebo v hotovosti na adresu, ktorú si človek určil, alebo na trvalý pobyt prostredníctvom Slovenskej pošty. Spôsob výplaty si vyberá človek vo svojej žiadosti o ošetrenie člena rodiny.

Sociálna poisťovňa nezverejňuje špecifické usmernenia ohľadom správania sa a vychádzok počas obdobia starostlivosti o člena rodiny. Tieto kontroly a obmedzenia neexistujú.

Ako vybaviť OČR tlačivo ?

Vybavenie krátkodobého ošetrovného vyžaduje určité kroky, ktoré sú zamerané na získanie potrebného OČR tlačiva. To poskytuje lekár, ktorý ho vydá len v prípade, že blízky potrebuje osobnú a celodennú starostlivosť.

Toto OČR tlačivo sa skladá z dvoch častí:

 • Žiadosť o ošetrovné: Tlačivo treba vyplniť a podpísať, následne ho doručiť do Sociálnej poisťovne osobne alebo poštou, pretože práve ona je tým, kto vypláca OČR. Zamestnanci by ho mali predložiť aj svojmu zamestnávateľovi, ktorý ho podpíše.
 • Potvrdenie o ukončení ošetrovania: Aj toto OČR tlačivo treba doručiť do pobočky Sociálnej poisťovne okamžite po skončení obdobia starostlivosti.

Dlhodobá OČR si vyžaduje podobné kroky. Treba OČR tlačivo od lekára – „Žiadosť o dlhodobé ošetrovné“. To môže vystaviť zdravotnícke zariadenie v deň prepustenia pacienta alebo špecializovaný lekár, ktorý zistí potrebu starostlivosti. Potom sa tlačivo doručí do Sociálnej poisťovne.

Poistenci, ktorí sa starajú o umierajúceho príbuzného alebo pacienta v terminálnom štádiu ochorenia, alebo o chorého blízkeho po prepustení z minimálne 5-dňovej hospitalizácie v nemocnici, môžu využiť dlhodobú OČR, ktorá trvá 90 kalendárnych dní.

ošetrenie člena rodiny
Zamestnanci musia predložiť OČR tlačivo na podpis aj svojmu zamestnávateľovi. Potom lekár vystaví potvrdenie o poskytovaní, trvaní a ukončení ošetrovania člena rodiny.

Koľko sa platí za opatrovanie detí?

To, koľko sa platí za opatrovanie detí úzko súvisí s pojmom DVZ (denný vymeriavací základ) alebo PDVZ (pravdepodobný denný vymeriavací základ).

Výška opatrovania za detí je 55 % z DVZ alebo PDVZ.

V roku 2024 predstavuje maximálny možný vymeriavací základ 85,7425 eur za deň. To znamená, že maximálna suma toho, koľko sa platí za opatrovanie detí za jeden deň je 47,158375 eur.

Ako si vypočítať svoj denný vymeriavací základ?

Priamo DVZ sa počítať nemusí. Ak je človek zamestnancom, je to jeho hrubá mzda. V prípade, že je živnostník alebo dobrovoľne poistený, zadáva vymeriavací základ, z ktorého platí odvody.

Ako zistiť finálnu sumu tejto dávky? Pomôcť si môže napríklad kalkulačkou OČR. Treba mať však na pamäti, že ide len o približný výpočet. V niektorých prípadoch môžu na výšku ošetrovného vplývať ďalšie faktory, ako napríklad zmeny v hrubej mzde alebo zamestnaní.

Ošetrovanie člena rodiny pre viac ľudí

Niekedy sa môže stať, že starostlivosť o jedného člena domácnosti si vyžaduje úsilie dvoch ľudí, alebo sa rozhodnú dvaja ľudia striedať pri tomto ošetrovaní člena rodiny.

Avšak, Sociálna poisťovňa má jasne stanovené pravidlá a ošetrovanie člena rodiny môže poberať len jeden poistenec za jedného chorého.

Tá istá zásada platí aj v situácii, keď sa človek stará o viac ako jedného chorého člena domácnosti, napríklad dve choré deti. Aj v tomto prípade nárok na ošetrovanie člena rodiny má iba jedna osoba. Ošetrovné sa vypláca len raz a nekumuluje sa.

Ak je však dieťa choré napríklad dvakrát do mesiaca, prvýkrát s ním môže zostať doma mama a druhýkrát otec. Avšak jedno ošetrovanie člena rodiny sa vždy vzťahuje len na jednu chorobu alebo diagnózu.

Dávku ošetrovanie člena rodiny je možné čerpať najdlhšie po dobu 14 kalendárnych dní. Ak dieťa vyzdravie a neskôr opäť ochoreje, človek má nárok na ošetrovné znova, aj keď by to bolo len o pár týždňov neskôr.

Význam skratky OČR a PN

OČR označuje skratku pre ošetrovanie člena rodiny. Tento termín sa týka nemocenskej dávky, ktorú poskytuje a vypláca štát prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Táto dávka je určená osobe, ktorá sa krátkodobo alebo dlhodobo stará o člena rodiny, či už je to kvôli chorobe, úrazu alebo inej potrebnej starostlivosti.

OČR na dieťa sa často zamieňa s pracovnou neschopnosťou (PN). Aj keď obidve sú formou nemocenského poistenia, jedná sa o odlišné dávky.

 • Pracovná neschopnosť (PN) znamená, že jedinec nie je schopný pracovať kvôli vlastnej chorobe alebo úrazu a potrebuje liečbu.
 • OČR je poskytovaná osobe, ktorá sa stará o chorého člena rodiny, nie o seba samého.

Kto platí OČR prvých 10 dní?

Mnohých zaujíma otázka kto platí OČR prvých 10 dní, odpoveď je jasná – Sociálna poisťovňa. Veľa ľudí si to totiž mýli s PN.

Zamestnanec má nárok na nemocenské až od 11. dňa dočasnej PN, pričom prvých 10 dní mu vypláca zamestnávateľ náhradu príjmu. Nemocenské je poskytované za dni a jeho výška predstavuje 55 % denného vymeriavacieho základu. Vypláca ho Sociálna poisťovňa.

OČR na dieťa do 11 rokov

Dôležité je poznamenať, že OČR na dieťa sa nevypláca, ak rodič v rovnakom čase čerpá nemocenskú alebo materskú dávku.

Na sociálnu dávku OČR na dieťa má nárok rodič, ak sa celý deň stará o dieťa do veku 11 rokov. V prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa (napríklad časté ochorenia) sa táto podpora môže poskytovať až do veku 18 rokov. Okrem rodičov môže o ošetrovateľstvo požiadať aj starý rodič, súrodenec alebo iný blízky príbuzný.