Rozviazanie pracovného pomeru dohodou – vzor výpovede

Rozhodnutie o ukončení pracovného pomeru dohodou môže byť iniciatívou jednej či oboch strán a vyžaduje si presné a odborné vyjadrenie. Odborne vypracovaný vzor výpovede dohodou a žiadosti o ukončenie pracovného pomeru dohodou môže slúžiť ako kľúčový nástroj pri navigácii týmto procesom. Ako prekonať výzvy, ktoré tento krok prináša? Odpoveď na túto otázku začína správnym odborným prístupom k formulovaniu vzoru, ktorý reflektuje potreby a právne aspekty oboch strán.

Tento článok sa zameria na rozbor vzoru výpovede dohodou a žiadosti o ukončenie pracovného pomeru dohodou, pričom sa sústredí na odborné hľadisko tohto procesu.

Dohoda: Žiadosť o skončenie pracovného pomeru

Právne ukotvené možnosti ukončenia pracovného pomeru, ktoré ponúka Zákonník práce v § 59, predstavujú detailný rámec pre tento proces. Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou predstavuje jednu zo zakotvených alternatív v uvedenom právnom predpise.

Zákon teda umožňuje ukončiť pracovný pomer dohodou, čo je jedna z najflexibilnejších možností. Tento postup si vyžaduje vzájomný súhlas zamestnanca a zamestnávateľa. Odborníci zdôrazňujú, že pravidlá dohody by mali byť jasne formulované v písomnej forme, aby sa predišlo nedorozumeniam.

Aj keď táto alternatíva umožňuje harmonický odchod zo zamestnania, je nevyhnutné mať na pamäti právne normy týkajúce sa obsahu dohody.

Tieto normy zabezpečujú, že zamestnanec nie je postavený do nevýhodnej pozície a sú zárukou dodržiavania právnych postupov. Preto je žiadosť o skončenie pracovného pomeru vo väčšine prípadov podrobne konzultovaná a overená právnym poradcom. Predíde sa tak nežiadúcim právnym následkom.

Ďalšie možnosti ukončenia pracovného pomeru sú:

 • výpoveďou
 • okamžitým skončením
 • skončením v skúšobnej dobe
 • uplynutím dohodnutej doby (ak bol pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu)

Každý spôsob ukončenia pracovného pomeru vyžaduje individuálny prístup a dôkladné dodržiavanie zákonných noriem a postupov. Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú sa končí aj dňom stanoveným v zmluve, pokiaľ sa zmluva nepredlžuje. V takom prípade sa nepodáva žiadosť o ukončenie pracovného pomeru.

Špecifiká rozviazania pracovného pomeru dohodou

Ak sa dohodnú zamestnávateľ a zamestnanec na rozviazaní pracovného pomeru dohodou, následne sa pracovný pomer uzatvára v dohodnutý deň. Mnohí ľudia majú predstavu, že aj pri ukončení pracovného pomeru dohodou musí byť dodržaná výpovedná doba, čo však nie je presné.

Dátum ukončenia pracovného pomeru je voľne dohodnutý medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Umožňuje tak rozviazanie pracovného pomeru skôr alebo neskôr, než by vyplývalo zo štandardnej výpovedi.

Zákon nalieha na písomnú formu dohody o rozviazaní pracovného pomeru. V prípade, že zamestnanec požaduje uvedenie dôvodov skončenia, alebo ak sa pracovný pomer ukončil z dôvodov, ako je zrušenie zamestnávateľa, nezhoda so zmenou pracovného miesta, zdravotné obmedzenia, alebo nadbytočnosť, musia byť tieto dôvody zahrnuté do písomnej dohody.

V prípade dohody o rozviazaní pracovného pomeru vynucuje Zákonník práce požiadavky na vážnosť, slobodu a určitosť vôle oboch strán. Hoci Zákonník práce nevyžaduje, aby bola dohoda o rozviazaní pracovného pomeru písomná, v budúcnosti by mohlo byť ťažké preukázať existenciu a obsah ústnej dohody.

rozviazanie pracovného pomeru dohodou
Bez písomnej formy rozviazania pracovného pomeru dohodou môžu vzniknúť komplikácie, ktoré by mohli spôsobiť zamestnávateľovi značné problémy pri overovaní dohody.

Obsah žiadosti o ukončení pracovnej zmluvy dohodou

Pri žiadosti o ukončení pracovnej zmluvy dohodou sa zamestnávateľ a zamestnanec zhodujú na konkrétnom dni ukončenia pracovného pomeru. Hoci Zákonník práce v zásade nijako priamo nereguluje ani obsah dohody, vyplýva z neho niekoľko nevyhnutných náležitostí. Pretože ide o dohodu, musí obsahovať:

 • identifikáciu oboch strán dohody
 • jednoznačný prejav vôle, že obe strany súhlasia so skončením pracovného pomeru v stanovený deň

Ak zamestnanec žiada o uvedenie dôvodov ukončenia pracovnej zmluvy dohodou v žiadosti, zamestnávateľ je to povinný urobiť. Zákonník práce požaduje uvádzanie dôvodov len v určitých prípadoch, ako napríklad:

 • zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa, keď zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta práce
 • nadbytočnosť zamestnanca v dôsledku organizačných zmien alebo zníženia počtu zamestnancov
 • zdravotné obmedzenia, ktoré zamestnávateľ, ako agentúra dočasného zamestnávania, uvádza v prípade ukončenia dočasného pridelenia
 • dlhodobá strata schopnosti vykonávať prácu podľa lekárskeho posudku
 • dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície na pracovisku

Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou a odstupné

Pri žiadosti o skončení pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnávateľa je zamestnancovi poskytnuté odstupné, ktoré závisí od doby trvania jeho zamestnania:

Doba trvania pracovného pomeruOdstupné
Menej ako 2 rokyPriemerný mesačný zárobok
2 až 5 rokovDvojnásobok priemerného mesačného zárobku
5 až 10 rokovTrojnásobok priemerného mesačného zárobku
10 až 20 rokovŠtvornásobok priemerného mesačného zárobku
Viac ako 20 rokovPäťnásobok priemerného mesačného zárobku

Je dôležité zdôrazniť, že odstupné neplatí v prípade pracovného úrazu spôsobeného zamestnancom jeho vinou, porušením bezpečnostných predpisov alebo pracovného poriadku, či pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.

Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou je vyjadrením zhody medzi zamestnancom a zamestnávateľom na ukončení pracovného pomeru. Ak pracovný pomer mladistvého zamestnanca skončí dohodou, je nevyhnutné získať súhlas jeho zákonného zástupcu.

žiadosť o ukončenie pracovnej zmluvy dohodou
Odstupné je poskytnuté zamestnancovi, ak pracovný pomer skončí dohodou z dôvodov, ako sú zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa, alebo ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu kvôli pracovnému úrazu, chorobe z povolania alebo iným rizikovým faktorom, ako napríklad vystavenie najvyššej prípustnej expozície na pracovisku.

Ako napísať žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou

Ukončenie pracovného pomeru dohodou je dôležitým právnym krokom, ktorý si vyžaduje primeranú formálnosť a zreteľnosť. Žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou by mala obsahovať niekoľko kľúčových prvkov, ktoré jasne vyjadria vôľu zamestnanca a zamestnávateľa skončiť pracovný pomer bez následkov a v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi.

Úvodná časť:Začať žiadosť formálnym oslovením zamestnávateľa a uviesť aktuálny dátum. V tejto časti môžete zdôrazniť svoju vďaku za príležitosť pracovať v spoločnosti a vyjadriť svoje rozhodnutie ukončiť pracovný pomer dohodou.
Vyjadrenie vôle:Jasne a priamo vyjadriť svoju vôľu ukončiť pracovný pomer dohodou. Napísať toto vyhlásenie jednoznačne a zreteľne, aby nebolo miesto pre nedorozumenie. Príklad: „Žiadam o ukončenie pracovného pomeru dohodou medzi mnou a spoločnosťou.“
Uvedenie dôvodov:Ak sú prítomné nejaké špecifické dôvody alebo okolnosti, ktoré viedli k rozhodnutiu ukončiť pracovný pomer, uviesť ich v súlade s tým, čo je povinné zákonom. Prípadne spomenúť, že ide o vzájomnú dohodu bez uvedenia konkrétnych dôvodov.
Dohodnutý dátum ukončenia:Jasným spôsobom uviesť dátum ukončenia pracovného pomeru dohodou. Umožní to lepšiu organizáciu a prípravu pre obidve strany.
Spolupráca a ďalšie kroky:Ponúknuť svoju spoluprácu počas prechodného obdobia a vyjadriť ochotu dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z dohody. Ak sú potrebné ďalšie kroky, spomenúť ich v tomto bode.
Podpisy a kontaktné údaje:Venovať priestor pre podpisy oboch strán a prípadne kontaktné údaje. To zabezpečí, že výpoveď dohodou bude platná a overiteľná.
žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou
Správne napísaná žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou by mala byť precízna, rešpektovať zákon a vytvárať priestor pre jasné porozumenie medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Vzor výpovede dohodou

Nasledujúci vzor výpovede dohodou slúži výlučne ako inšpirácia. Je odporúčané, aby sa vždy prispôsobil text podľa konkrétnych potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

uzatvorená podľa ust. § 60 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov medzi

zamestnávateľom:

názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zapísaný v registri Okresného súdu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zastúpený: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnávateľ“

a

zamestnancom:

meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bytom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dátum narodenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
číslo OP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
št. príslušnosť: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnanec“

 I.
Predmet dohody

 1. Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, že touto dohodou rozväzujú pracovný pomer založený pracovnou zmluvou č. . . . . . . . . . . . . . . . zo dňa . . . . . . . . . . . .
 2. Pracovný pomer sa končí dňom . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Zamestnanec prehlasuje, že nemá voči zamestnávateľovi žiadne nároky z titulu pracovnej zmluvy.

 II.
Záverečné ustanovenia

 1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
 2. Dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného pomeru alebo dňom odstúpenia od tejto dohody.
 3. Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
 4. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. V otázkach touto dohodou neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 5. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zamestnanec                                                      zamestnávateľ

Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou

Pri žiadosti o rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca je možné ukončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu, pričom nie je povinný uvádzať konkrétny dôvod. Treba však podotknúť, že pracovný pomer neskončí okamžite, ale až po uplynutí zákonom stanovenej alebo dohodnutej výpovednej doby.

Výpovedná doba je minimálne jeden mesiac, pričom ak je zamestnanec zamestnaný u zamestnávateľa viac ako rok, predĺži sa na najmenej dva mesiace.

Po doručení žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou začína plynúť výpovedná lehota od prvého dňa nasledujúceho po mesiaci doručenia a končí sa posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca. Napríklad ak je výpoveď podaná 13. júna, výpovedná doba začína od 1. júla a trvá až do 31. augusta.

Je nevyhnutné dodržiavať pracovné povinnosti počas výpovednej doby, inak zamestnávateľ môže požadovať peňažnú náhradu. V prípade, že sa pri podpise pracovnej zmluvy dohodne na možnosti ukončenia výpoveďou bez výpovednej doby, je možné výpoveď podať prakticky okamžite. K tomu vie poslúžiť aj návod a vzor pracovnej zmluvy.

Vzor ako napísať výpoveď

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

Názov . . . . . . . . . .
Adresa zamestnávateľa
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

Vec: Výpoveď

V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce dávam

v ý p o v e ď

z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zo dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Môj pracovný pomer založený uvedenou pracovnou zmluvou sa tak skončí uplynutím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis zamestnanca

Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Pracovný pomer skončí v deň, ktorý je uvedený vo výpovedi. Avšak, ak výpoveď nebola včasne doručená zamestnávateľovi, ukončenie pracovného pomeru nastane až v okamihu, kedy sa zamestnávateľ oboznámi so zaslanou výpoveďou. Ak si človek nie je istý ako formulovať výpoveď, určite mu poslúži vyššie uvedený vzor ako napísať výpoveď.