Porušenie pracovnej disciplíny – čo to znamená a aké sú následky?

porusenie pracovnej discipliny

Porušenie pracovnej disciplíny je pojem, ktorý zahŕňa rôzne prehrešky zamestnanca voči jeho povinnostiam vyplývajúcim z pracovnej zmluvy, Zákonníka práce a interných predpisov zamestnávateľa. Medzi najčastejšie príklady patria meškanie do práce, nedodržiavanie pracovnej doby a neplnenie si pracovných úloh.


Obsah článku


Následky porušenia pracovnej disciplíny sa líšia v závislosti od závažnosti prehrešku. Zamestnávateľ môže voči zamestnancovi uplatniť rôzne sankcie, ako napríklad napomenutie, zníženie mzdy čí rozviazanie pracovného pomeru.

Hrubé porušenie pracovnej disciplíny

Pracovná disciplína je dôležitou súčasťou každého pracovného prostredia. Je to súbor pravidiel a noriem, ktoré musia zamestnanci dodržiavať, aby sa zabezpečila efektivita a kvalita práce. Je to taktiež prejav úcty k zamestnávateľovi, kolegom a celej spoločnosti. Bohužiaľ, nie všetci zamestnanci si to uvedomujú a v niektorých prápadoch dochádza až k hrubým porušeniam pracovnej disciplíny:

 • Hrubé porušenie pracovnej disciplíny sa môže týkať rozprávania počas pracovného času, pravidelného oneskorenia, ignorovania pokynov zamestnávateľa, neuposlúchnutia bezpečnostných opatrení alebo dokonca krádeže, hazardovania alebo užívania návykových látok v pracovnom prostredí.
 • Tieto hrubé porušenia vedú k narušeniu pracovného kolobehu a strate produktivity a môžu mať vážne finančné dôsledky pre spoločnosť. Avšak nielen to, môžu tiež narušiť pracovný vzťah a ovplyvniť pracovné prostredie aj pre ostatných zamestnancov.
 • Ak dokonca hrubé porušenie spôsobí poranenie alebo ohrozí bezpečnosť ostatných zamestnancov, môže to mať aj právne dôsledky. Preto je dôležité, aby boli zamestnanci informovaní o dôležitosti pracovnej disciplíny už v čase zmluvy o pracovnom pomere.
 • Musia byť oboznámení s konkrétnymi pravidlami a pokynmi, ktoré platia v konkrétnej spoločnosti. Ak sa vyskytne hrubé porušenie pracovnej disciplíny, zamestnávateľ má právo okamžite konať a použiť rôzne formy sankcií, ako napríklad napomenutie, výpoveď alebo dokonca právne kroky.
 • Pre zamestnancov je dôležité mať na pamäti, že pracovné prostredie by malo byť miesto, kde sa podporuje vzájomná úcta a dodržiavanie pravidiel. Hrubé porušenie pracovnej disciplíny vytvára negatívnu atmosféru a znižuje efektivitu práce. Zamestnanci by mali byť zodpovední nielen za svoje vlastné činy, ale aj za atmosféru, v ktorej pracujú.
 • V prípade, že sa na pracoviku vyskytne hrubé porušenie pracovnej disciplíny, je dôležité, aby nadriadený konal rýchlo a účinne a zabránil tak opakovaniu takéhoto správania. Zároveň by mal byť zamestnanec oboznámený s dôvodmi, prečo jeho činnosť bola považovaná za hrubé porušenie, a mali by mu byť poskytnuté možnosti na nápravu a dodržiavanie pracovnej disciplíny v budúcnosti.

Je dôležité si uvedomiť, že pracovná disciplína je základným kameňom pre úspešné pracovné prostredie. Ak ju zamestnanci ignorujú a dochádza k hrubým porušeniam, môže to mať vážne následky pre spoločnosť, avšak aj pre jednotlivca. Preto by mali všetci zamestnanci dodržiavať pracovnú disciplínu a pomáhať budovať pozitívne pracovné prostredie pre všetkých.

Závažné porušenie pracovnej disciplíny – príklady

Pracovná disciplína, skladajúca sa z určitých pravidiel a nariadení, má veľký význam pre fungovanie a produktivitu každého pracoviska. Je to súbor noriem, ktoré pomáhajú udržiavať poriadok a zabezpečiť, že zamestnanci plnia svoju prácu v súlade s očakávaniami zamestnávateľa.

Avšak napriek tomu, že sú dobre známe pravidlá pracovnej disciplíny, môžu sa vyskytnúť prípady závažného porušenia, ktoré majú vážne dôsledky nielen pre jednotlivca, ale aj pre celé pracovisko.

Príklady závažného porušenia pracovnej disciplíny sú rôznorodé a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej firmy a jej pravidiel. Tu sú niektoré z najčastejších:

 • Neúčasť alebo neohlásená absencia zamestnanca – jednou z najzávažnejších foriem porušenia pracovnej disciplíny je neúčasť alebo neohlásená absencia. Tento prípad môže mať rôzne dôvody, ako napríklad neoprávnený voľný deň alebo choroba, avšak neohlásená, bezdôvodná absencia narušuje pracovný chod celého pracoviska a môže mať veľký vplyv na výsledky firmy.
 • Porušenie bezpečnostných pravidiel – dodržiavanie bezpečnosti je nevyhnutné pre ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov. Porušenie týchto pravidiel môže viesť k vážnym úrazom alebo dokonca k tragédii. Preto je dôležité, aby zamestnanci dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia a pravidlá, ktoré sú stanovené v pracovnom prostredí.
 • Krádež alebo poškodenie majetku spoločnosti – krádež alebo poškodenie majetku môže byť považované za veľmi závažné porušenie pracovnej disciplíny. Každý zamestnanec by mal mať úctu k majetku firmy a mal by sa vyvarovať akéhokoľvek poškodenia alebo krádeže.
 • Neschopnosť splniť pracovné povinnosti – v prípade, že zamestnanec nedokáže splniť svoje povinnosti a dodržať stanovené termíny, môže to mať vážne dôsledky. Neschopnosť splniť svoje pracovné povinnosti môže byť spôsobená rôznymi dôvodmi, avšak na zamestnancovi je, aby bol v práci zodpovedný a plnil si všetky zadané úlohy dôkladne.
 • Nespôsobilosť na prácu z dôvodu užitia alkoholu alebo drog – zamestnanec, ktorý je pod vplyvom alkoholu alebo drog, nie je schopný plniť svoje pracovné povinnosti a môže predstavovať riziko nielen pre seba, ale aj pre ostatných zamestnancov. Preto sú spoločnosti veľmi prísne pri prerušení pracovného pomeru s takýmito zamestnancami.

Príkladov závažného porušenia pracovnej disciplíny je oveľa viac. Ak sa vyskytnú, zamestnávateľ má právo uplatniť rôzne sankcie, ako napríklad disciplinárne konanie, pokuty alebo dokonca ukončenie pracovného pomeru. To je dôvod, prečo je také dôležité, aby zamestnanci dodržiavali pravidlá pracovnej disciplíny.

Pracovná disciplína je základným pilierom pre úspešný a zdravý pracovný život a jej dodržiavanie je povinnosťou každého zamestnanca.

Absencia v práci – ako sa rieši?

Absencia v práci je jedným z najčastejších porušení pracovnej disciplíny, ktoré sa vyskytuje vo väčšine zamestnaní. Ide o neprítomnosť zamestnanca v pracovnom prostredí bez predchádzajúceho oznámenia alebo oprávneného dôvodu.

Tento problém môže mať závažné následky pre samotného zamestnanca, jeho spolupracovníkov a aj pre celú spoločnosť:

 • Absencia v práci môže byť spôsobená rôznymi faktormi, ako sú osobné problémy, choroba, úraz, rodinné záležitosti alebo jednoducho nezodpovednosť zamestnanca.
 • Bez ohľadu na príčinu, neprítomnosť môže mať vážne následky, ako je narušenie pracovného chodu, zhoršenie vzťahov medzi kolegami, zníženie produktivity, a dokonca to môže spôsobiť aj finančné straty pre firmu.
 • V prípade, že zamestnanec má oprávnený dôvod na absenciu v práci, je dôležité, aby o tom informoval svojho nadriadeného vopred. Týmto spôsobom sa dá naplánovať práca a tiež minimalizovať negatívne dopady na pracovný proces.
 • Avšak, ak zamestnanec opakovane absentuje bez oznámenia zamestnávateľovi alebo má neprimerané dôvody, môže to byť považované za porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ má právo v takýchto prípadoch zistiť dôvody neprítomnosti a vyžiadať od zamestnanca dodatočné doklady, ako sú napríklad lekárske potvrdenia alebo doklad o súdnom spore.
 • Ak sa preukáže, že zamestnanec nemal oprávnený dôvod na absenciu v práci, môže byť sankcionovaný disciplinárnou komisiou alebo dokonca prepustený z práce. Pre zvýšenie efektívnosti riešenia absencie by mala mať firma jasne stanovené pravidlá a postupy pre absenciu, ako aj práva a povinnosti zamestnancov.

Je tiež dôležité, aby zamestnávatelia boli empatickí a spolupracovali s pracovníkmi pri hľadaní riešení. V mnohých prípadoch môže byť absencia v práci dôsledkom nezodpovednosti, avšak aj stresu, vyhorenia alebo problémov v osobnom živote.

Skončenie pracovného pomeru v dôsledku porušenia pracovnej disciplíny

V každej pracovnej zmluve je uvedený dôležitý bod, ktorý hovorí o pracovnej disciplíne. Tento bod je jedným z pilierov, ktorý udržiava plynulý chod spoločnosti. Nie všetci zamestnanci si však uvedomujú jej dôležitosť a môžu porušiť stanovené pravidlá. V takom prípade sa môže stať, že skončenie pracovného pomeru v dôsledku závažného porušenia pracovnej disciplíny sa stane nevyhnutnosťou.


Pracovná disciplína je dôležitým aspektom každého zamestnania. Zamestnanci by mali dodržiavať stanovené pracovné návyky a zásady, inak môže byť následkom skončenie pracovného pomeru.


Týmto sa zabezpečuje efektívny chod spoločnosti a zároveň sa zachováva rovnováha medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Bez disciplíny by bolo ťažké udržať produktivitu a kvalitu práce na potrebnom stupni.

Porušenie pracovnej disciplíny sa však môže stať nešťastnou situáciou, ktorá môže viesť až k výpovedi. Ak zamestnanec nedodržiava stanovené pracovné návyky a zásady, môže spôsobiť poškodenie spoločnosti alebo dokonca byť nebezpečný pre ostatných kolegov. V takom prípade je nevyhnutné, aby zamestnávateľ konal rýchlo a rozhodne.

Dôvody, ktoré môžu viesť k skončeniu pracovného pomeru v dôsledku porušenia pracovnej disciplíny, sú rôznorodé. Medzi najčastejšie patrí absencia v práci, nespôsobilosť na prácu, neskoré príchody, krádež, klamanie a podobne. Tieto činy narušujú dôveru a vzťahy v pracovnom prostredí a môžu mať vážne následky pre spoločnosť.

V prípade, že zamestnávateľ má dôkazy alebo svedectvá o porušení pracovnej disciplíny, má právo ukončiť pracovný pomer so zamestnancom. Väčšinou však predtým ponúkne zamestnancovi možnosť vysvetliť situáciu, prípadne napraviť svoje správanie.