BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je súbor pravidiel a opatrení, ktoré sa zameriavajú na ochranu zdravia a života zamestnancov na pracovisku. Cieľom je minimalizovať riziká a predchádzať pracovným úrazom a chorobám z povolania. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je dôležitou súčasťou pracovného procesu a je zodpovednosťou tak zamestnávateľa, ako aj zamestnanca.

Dôležitosť BOZP spočíva v zabezpečení bezpečnosti, zdravia a pracovnej schopnosti zamestnancov, predchádza pracovným úrazom a chorobám z povolania či zvyšuje produktivitu práce.


Obsah článku


Skratka BOZP

Skratka BOZP označuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a predstavuje dôležitú oblasť, ktorá sa týka všetkých pracujúcich. Táto skratka zahŕňa celý komplex opatrení a pravidiel, ktoré majú za cieľ minimalizovať riziká a nebezpečenstvá v pracovnom prostredí.

 • BOZP sa týka nielen zamestnancov v rôznych odvetviach, avšak aj podnikateľov a zamestnávateľov. Všetci majú povinnosť dodržiavať predpisy BOZP a zodpovedne sa podieľať na bezpečnom pracovnom prostredí. Nejde len o ochranu zdravia a bezpečnosť priamo v súvislosti s pracovnými úkonmi, avšak aj o prevenciu a ochranu pred rizikami, ktoré môžu pri práci vzniknúť.
 • Dôvodom prečo BOZP vzniklo je potreba zabezpečiť bezpečné pracovné podmienky pre pracujúcich. Každý má právo na bezpečnú prácu a zdravé prostredie. BOZP sa zameriava nielen na elimináciu nebezpečenstiev, avšak aj na zlepšovanie preventívnych opatrení. To znamená, že nie len reaguje na už vzniknuté riziká, avšak tiež zlepšuje prevenciu a návrhy práce tak, aby riziká vznikali čo najmenej.
 • V BOZP má dôležitú úlohu aj jednotlivec, ktorý by mal byť zodpovedný za svoje vlastné bezpečie. Má povinnosť dodržiavať bezpečnostné opatrenia, používať ochranné pomôcky a hlásiť bezpečnostné nedostatky.
 • Dodržiavanie BOZP je povinnosťou každého a spoločne je možné zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre všetkých. V praxi to znamená pravidelné a systematické zisťovanie rizík a nebezpečenstiev vo všetkých pracovných procesoch a následné prijímanie opatrení na ich odstránenie alebo minimalizáciu.
 • BOZP zahŕňa tiež pravidelné školenia zamestnancov, aby boli oboznámení s bezpečnostnými opatreniami a vedeli sa v prípade nebezpečenstva správne zachovať. Väčšine pracovných úrazov a ochorení súvisiacich s prácou by sa mohlo predísť, ak by bolo BOZP dôsledne dodržiavané. Preto je dôležité, aby všetci zamestnanci mali vedomosti o BOZP a jeho dôležitosti, aby vedeli chrániť seba samých a aj ostatných.
 • V súčasnosti sa BOZP snaží prispôsobiť aj novým technológiám a novým výzvam v pracovnom prostredí. Každá práca prináša riziká, avšak s dostatočnými opatreniami je možné ich minimalizovať a zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

V konečnom dôsledku je BOZP o ochrane ľudskej hodnoty a jej zdravia. Preto by malo byť jej dodržiavanie prioritou každého, či už je na strane zamestnávateľa alebo zamestnanca.

BOZP nie je len skratka, avšak kľúčová oblasť pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Bezpečnosť pri práci: Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca

Bezpečnosť pri práci je jednou z kľúčových oblastí, ktorú je potrebné brať vážne a riešiť ju s maximálnou zodpovednosťou. Zaručiť bezpečné pracovné podmienky je povinnosťou zamestnávateľa, ktorý má na starosti ochranu svojich zamestnancov pred možnými rizikami a nehodami.

Avšak, bezpečnosť pri práci nie je len v právomoci zamestnávateľa, vyžaduje si to aj účasť zo strany zamestnancov. Každý jednotlivec má povinnosť dodržiavať pravidlá a postupy týkajúce sa bezpečnosti pri práci s cieľom chrániť seba aj svojich kolegov.

Aké sú povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti bezpečnosti pri práci a aká je dôležitosť spolupráce medzi oboma stranami pre dosiahnutie bezpečného a zdravého pracovného prostredia?

Povinnosti zamestnávateľa:

 • Zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné podmienky pre zamestnancov.
 • Poskytovať zamestnancom pravidelné školenia o BOZP.
 • Poskytovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky (OOP).
 • Vykonávať preventívne prehliadky a kontroly pracovných podmienok.
 • Viesť evidenciu o pracovných úrazoch a chorobách z povolania.
 • Zhodnotiť riziká na pracovisku a prijať vhodné opatrenia na ich zníženie.
 • Zabezpečiť dostatočné informovanie a poučenie zamestnancov o bezpečnostných a ochranných opatreniach.
 • Udržiavať pracovné prostriedky a zariadenia v dobrom technickom stave.
 • Zabezpečiť lekárske prehliadky zamestnancov v súlade s predpismi.
 • Vytvárať kultúru bezpečnosti práce v podniku.

Povinnosti zamestnanca:

 • Dbať o vlastnú bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť a zdravie ostatných osôb.
 • Používať OOP podľa pokynov zamestnávateľa.
 • Dodržiavať pracovné predpisy a pokyny na zaistenie BOZP.
 • Neohrozovať seba ani ostatných svojim konaním.
 • Oznamovať zamestnávateľovi nebezpečenstvo a závady na pracovisku.
 • Podrobiť sa preventívnym prehliadkam a očkovaniu v súlade s predpismi.
 • Zúčastňovať sa školení o BOZP.

Bezpečnosť pri práci by mala byť najvyššou prioritou, a preto je dôležité dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá a nosenie ochranných prostriedkov.

Bezpečnosť práce: Základné princípy

Základné princípy bezpečnosti práce sú kľúčové pre ochranu pracovníkov a prevenciu pracovných úrazov a ochorení. Tieto princípy sú najmä zodpovednosťou zamestnávateľa, ktorý má povinnosť zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov.

Bezpečnosť práce je tiež dôležitá pre samotných pracovníkov, pretože im umožňuje pracovať v bezpečnom prostredí a predchádzať potenciálnym nebezpečným situáciám.

Základné princípy BOZP:

1. Vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika:

 • Je to najdôležitejší princíp BOZP.
 • Zamestnávateľ by mal vždy hľadať spôsoby, ako vylúčiť nebezpečenstvo z pracoviska.
 • Ak nie je možné nebezpečenstvo vylúčiť, je potrebné ho minimalizovať.

2. Posudzovanie rizika:

 • Zamestnávateľ je povinný posudzovať riziká na pracovisku.
 • Toto posúdenie by malo zohľadňovať všetky faktory, ktoré by mohli ohroziť zdravie a život zamestnancov.
 • Na základe posúdenia rizika by mal zamestnávateľ prijať vhodné opatrenia na jeho zníženie.

3. Vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev:

 • Zamestnávateľ je povinný prijať opatrenia na odstránenie nebezpečenstiev z pracoviska.
 • Tieto opatrenia by mali byť technické, organizačné a osobné.

4. Uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi:

 • Kolektívne ochranné opatrenia chránia všetkých zamestnancov na pracovisku.
 • Individuálne ochranné opatrenia chránia len jedného zamestnanca.
 • Zamestnávateľ by mal vždy uprednostňovať kolektívne ochranné opatrenia.

5. Nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami:

 • Zamestnávateľ by mal nahradiť práce, pri ktorých je vysoké riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami.
 • Ak nie je možné práce nahradiť, je potrebné prijať opatrenia na zníženie rizika.

6. Prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku:

 • Práca by mala byť prispôsobená fyzickým a psychickým schopnostiam zamestnanca.
 • Zamestnávateľ by mal brať do úvahy aj technický pokrok a zavádzať moderné technológie, ktoré znižujú riziko úrazov.

7. Zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností:

 • Zamestnávateľ by mal zohľadňovať ľudské faktory pri navrhovaní pracoviska a výbere pracovných prostriedkov.
 • Je dôležité, aby práca nebola príliš náročná na fyzické a psychické sily zamestnancov.

Dodržiavaním týchto princípov sa predchádza pracovným úrazom a chorobám z povolania a vytvára sa tak zdravé a bezpečné pracovné prostredie pre všetkých.

Preventívne opatrenia na ochranu zdravia pri práci

Preventívne opatrenia na ochranu zdravia pri práci sa delia do troch kategórií:

1. Technické opatrenia:

 • Zameriavajú sa na elimináciu alebo minimalizáciu rizika priamo na jeho zdroji.
 • Patria sem napríklad:
  • automatizácia a modernizácia technológií
  • odsávanie prachu a škodlivín
  • ergonomické úpravy pracoviska
  • používanie ochranných krytov a bariér

2. Organizačné opatrenia:

 • Zameriavajú sa na úpravu pracovného prostredia a režimu práce s cieľom znížiť záťaž na zdravie zamestnancov.
 • Patria sem napríklad:
  • striedanie práce a odpočinku
  • pracovné prestávky
  • psychohygienické opatrenia
  • zabezpečenie dostatočného osvetlenia a vetrania
  • zabezpečenie ergonomickej pracovnej stoličky a klávesnice

3. Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOP):

 • Poskytujú ochranu zamestnanca pred pôsobením škodlivých faktorov pracovného prostredia.
 • Patria sem napríklad:
  • respirátory
  • ochranné okuliare
  • rukavice
  • ochranná obuv
  • ochranné prilby

Okrem týchto preventívnych opatrení je dôležité zabezpečiť pravidelnú lekársku starostlivosť o zamestnancov, poskytovať zamestnancom informácie a školenia o BOZP, vytvárať kultúru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku.