Pracovná zmluva – náležitosti, vzor, zákonník práce

pracovna zmluva

Pracovná zmluva je kľúčový dokument, ktorý definuje práva a povinnosti zamestnanca. Ide o písomnú dohodu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorá upravuje podmienky výkonu práce. Existujú rôzne typy pracovných pomerov, ako je pracovný pomer na dobu neurčitú, na dobu určitú či brigáda.


Obsah článku


V pracovnej zmluve sa stanovuje druh vykonanej práce, miesto výkonu práce, deň nástupu, mzdové podmienky, pracovný čas, dovolenka či výpovedná doba.

Náležitosti pracovnej zmluvy

Pracovná zmluva je dokument, ktorým sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na podmienkach pracovného vzťahu. Je to dôležitý právny dokument, ktorý zabezpečuje práva a povinnosti oboch strán. Preto je dôležité, aby pracovná zmluva obsahovala všetky potrebné náležitosti a bola správne vyplnená.

 • Údaje o zamestnancovi a zamestnávateľovi: Pracovná zmluva musí obsahovať údaje o zamestnancovi aj zamestnávateľovi. Zamestnanec by mal uviesť svoje meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a kontaktné údaje. Zamestnávateľ by mal uviesť názov firmy, jej sídlo a kontaktné údaje.
 • Pracovné miesto a pozícia: Pracovná zmluva by mala obsahovať presné určenie pracovného miesta a pozície, na ktorú sa zamestnanec prijíma. Taktiež sa môžu uvádzať aj ďalšie informácie, ako napríklad pracovný názov alebo skratka pracovného miesta.
 • Druh pracovného pomeru: V pracovnej zmluve by mala byť uvedená forma pracovného pomeru, či ide o plný alebo čiastočný úväzok, dohodu o pracovnej činnosti alebo inú formu.
 • Dátum nástupu do práce: Dôležitou náležitosťou pracovnej zmluvy je aj dátum nástupu do práce. Tento dátum sa vzťahuje na platnosť zmluvy a určuje aj začiatok plnenia pracovných povinností zamestnancom.
 • Výška a spôsob odmeňovania: Pracovná zmluva by mala jasne a presne určiť výšku základnej mzdy, prípadne príplatkov a odmeny a spôsob ich výplaty. Taktiež sa môže uvádzať aj výška odškodného v prípade ukončenia pracovného pomeru.
 • Pracovný čas a dovolenka: Zamestnanec má nárok na určitý počet pracovných hodín v týždni a na dovolenku. V pracovnej zmluve by sa preto mali jasne uviesť pracovné hodiny, prípadne nastavenie pružného pracovného času a aj počet dní dovolenky.
 • Náplň práce: V pracovnej zmluve by sa mala uviesť aj náplň práce zamestnanca, t.j. aké konkrétne úlohy a povinnosti má plniť. Taktiež sa môžu spomínať aj ďalšie povinnosti, ako napríklad dodržiavanie pracovných postupov alebo konfidenčnosť informácií.
 • Výpovedná lehota a podmienky ukončenia pracovného pomeru: Pracovná zmluva by mala obsahovať aj informácie o výpovednej lehote a podmienkach ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca aj zamestnávateľa. Taktiež by sa malo uviesť, či sa v prípade skončenia pracovného pomeru platí odstupné.
 • Pracovné doložky: K pracovnej zmluve môžu byť pripojené aj rôzne pracovné doložky, ktoré sa týkajú napríklad ochrany osobných údajov, konkurenčnej doložky alebo záruky za nedodržanie pracovnej zmluvy.
 • Podpisy a dátum: Na záver by pracovná zmluva mala byť podpísaná zamestnancom aj zamestnávateľom a dátumom, kedy bola uzavretá. Týmto sa zabezpečí, že sa obidve strany zhodli na podmienkach pracovného pomeru.

V prípade, že by niektoré náležitosti pracovnej zmluvy chýbali, môže to viesť k nejasnostiam alebo dokonca k právnym sporom. Preto je dôležité, aby sa pracovná zmluva vždy dôkladne kontrolovala a obsahovala všetky potrebné informácie.

Pracovný pomer – aké formy existujú?

Pracovný pomer je kľúčovým pojmom v oblasti pracovného práva a predstavuje vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Existuje niekoľko foriem pracovného pomeru, ktoré môžu byť využívané v závislosti od potrieb a podmienok jednotlivých pracovných miest.

 • Jednou z najbežnejších foriem pracovného pomeru je klasický plný pracovný úväzok. Tento typ pracovného pomeru zahŕňa zamestnanie na plný pracovný úväzok, čo znamená, že zamestnanec pracuje na označený počet hodín v týždni, obvykle 40 hodín. Takýto pracovný pomer poskytuje zamestnancovi stabilný príjem a dáva mu právo na výhody, ako je dovolenka, nemocenské voľno, príspevok na starostlivosť o deti a podobne.
 • Ďalšou formou pracovného pomeru je takzvaný pracovný pomer na čiastočný úväzok. V tomto prípade pracuje zamestnanec na základe dohodnutých hodín, ktoré sú nižšie ako 40 hodín týždenne. Tento typ pracovného pomeru je často využívaný pre študentov alebo ľudí, ktorí si chcú prilepšiť k zárobkom zo svojho hlavného zamestnania. Zamestnanci na čiastočný úväzok majú tiež nárok na určité sociálne výhody, avšak v nižšej miere ako v prípade pracovného pomeru na plný úväzok.
 • V súčasnosti je čoraz populárnejšia aj forma pracovného pomeru na dohodu o pracovnej činnosti. V tomto prípade sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na určitom projekte alebo pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec vykoná a následne dostane odmenu. Tento typ pracovného pomeru je často využívaný v oblasti kreatívnych odvetví alebo v rámci krátkodobých projektov.

V každom prípade, nech už sa záujemca rozhodne pre akúkoľvek formu pracovného pomeru, je dôležité si zabezpečiť porozumenie svojich práv a povinností, aby bol vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom založený na jasnosti a dôvere.

Vybrať si správnu formu pracovného pomeru môže mať veľký vplyv na kvalitu života človeka.

Vzor pracovnej zmluvy

Vzor pracovnej zmluvy slúži ako príklad pre vytvorenie samotnej pracovnej zmluvy. Tá môže byť odlišná od samotného vzoru.

Pracovná zmluva

Preambula

Táto pracovná zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára podľa § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) medzi:

Zamestnávateľom:

 • Názov:
 • Sídlo:
 • IČO:
 • DIČ:
 • Zastúpený:

a

Zamestnancom:

 • Meno a priezvisko:
 • Adresa trvalého pobytu:
 • Rodné číslo:
 • Číslo občianskeho preukazu:

I. Druh práce a mzda

 1. Zamestnanec sa zaväzuje pre zamestnávateľa vykonávať prácu na pozícii:
 2. Podrobný popis pracovných činností je uvedený v pracovnej náplni, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
 3. Mzda zamestnanca sa dohodla v hrubom mesačnom výmere:
 4. Mzda bude zamestnancovi vyplácaná mesačne, najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na jeho bankový účet č.

II. Miesto výkonu práce

 1. Miestom výkonu práce je:

III. Deň nástupu do práce a trvanie pracovného pomeru

 1. Deň nástupu zamestnanca do práce je:
 2. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu:

IV. Pracovný čas a dovolenka

 1. Pracovný čas zamestnanca je 40 hodín týždenne.
 2. Zamestnancovi patrí dovolenka v dĺžke 20 dní v kalendárnom roku.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno.
 2. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V ………………………………………. dňa ……………………………………….

Zamestnávateľ:

……………………………………….

Zamestnanec:

……………………………………….

Prílohy:

 1. Pracovná náplň

Uvedený vzor pracovnej zmluvy je len orientačný. Pred jej podpisom je dôležité oboznámiť sa s ustanoveniami Zákonníka práce a v prípade potreby sa poradiť s právnikom.

O čom hovorí Novela Zákonníka práce?

Novela Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2024, vypúšťa slovo 1. septembra, čo v praxi znamená, že 1. september síce ostáva štátnym sviatkom, ale už nebude viac dňom pracovného pokoja.

Na základe Novely Zákonníka práce platnej od 1. januára 2024 prešiel Deň Ústavy Slovenskej republiky (1. september) z kategórie dní pracovného pokoja do kategórie štátnych sviatkov. To v praxi znamená, že 1. september 2024 už nebude voľným dňom.

Zmena bola schválená s cieľom zlepšiť stav verejných financií a podporiť zamestnanosť. Podľa predpokladov by zrušenie jedného dňa pracovného pokoja mohlo priniesť do štátneho rozpočtu 130 miliónov eur ročne.

Aké sú dôsledky pre zamestnancov?

 • Zamestnanci nebudú mať nárok na náhradu mzdy za prácu vykonanú 1. septembra.
 • Zamestnávatelia nebudú povinní poskytnúť zamestnancom náhradné voľno za prácu v tento deň.
 • Zamestnanci sa so zamestnávateľom môžu dohodnúť na čerpaní dovolenky alebo náhradného voľna v iný deň.

Zmena sa týka len Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Ostatné štátne sviatky, ktoré boli dňami pracovného pokoja, zostávajú v tejto kategórii aj naďalej.

Čo je Zákonník práce?

Zákonník práce upravuje individuálne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy na Slovensku.

Individuálne pracovnoprávne vzťahy sú vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom, upravuje ich Druhá časť Zákonníka práce. Patria sem napríklad:

 • Vznik a zánik pracovného pomeru
 • Pracovný čas a doba odpočinku
 • Mzda a priemerný zárobok
 • Prekážky v práci
 • Ochrana práce
 • Sociálna politika zamestnávateľa
 • Náhrada škody

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy sú vzťahy medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou, upravuje ich Desiata časť Zákonníka práce. Patria sem napríklad:

 • Kolektívne vyjednávanie
 • Uzatváranie kolektívnych zmlúv
 • Štrajky a výluky

Zákonník práce je základným právnym predpisom v oblasti pracovného práva na Slovensku. Stanovuje minimálne štandardy pre pracovné podmienky a ochranu zamestnancov.