Vstupná prehliadka do práce – čo obsahuje, vzor zdravotnej spôsobilosti

vstupna prehliadka do prace

Vstupná prehliadka do práce je bežne realizovaná pred nástupom do novej práce a slúži na zaistenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia pre nového zamestnanca. Môže byť aj povinná, najmä ak ide o prácu v určitých rizikových oblastiach, kde je potrebné mať určité zdravotné predpoklady.


Obsah článku


Jej účelom je zhodnotiť zdravotný stav zamestnanca a zistiť, či je schopný vykonávať danú prácu bez rizika pre seba a ostatných. Na základe výsledkov prehliadky lekár vydá lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré je potrebné pre zamestnávateľa. Uskutočňuje sa predovšetkým preto, aby sa minimalizovali riziká spojené s výskytom pracovných úrazov a ochorení z povolania.

Čo obsahuje vstupná lekárska prehliadka do zamestnania?

Ak chce zamestnanec vedieť, čo obsahuje vstupná lekárska prehliadka do zamestnania, mal by mať na pamäti, že pozostáva z niekoľkých častí:

Anamnéza a dotazník:

 • Lekár sa pacienta opýta na jeho zdravotný stav, anamnézu chorôb, užívané lieky, alergie, rodinné choroby a pracovné úrazy.
 • Vyplní dotazník o jeho pracovných podmienkach a o tom, či je v kontakte s rizikovými faktormi (napr. chemické látky, hluk, vibrácie).

Fyzikálne vyšetrenie:

 • Skontroluje sa tlak, pulz, dýchanie, telesná teplota, lymfatické uzliny, štítna žľaza, srdce, pľúca, brucho a pohybový aparát.
 • V závislosti od typu práce a rizikových faktorov môže lekár nechať vykonať aj ďalšie vyšetrenia, ako napríklad očné vyšetrenie, ORL vyšetrenie, EKG, spirometriu či vyšetrenie moču a krvi.

Lekár na základe výsledkov vyšetrenia a posúdenia rizikových faktorov práce určí, či je zamestnanec zdravotne spôsobilý na danú prácu. V prípade, že nie je plne spôsobilý, lekár môže určiť obmedzenia pre výkon práce. O výsledkoch prehliadky lekár informuje zamestnávateľa vydaním lekárskeho potvrdenia.

Čo je obsahom vstupnej lekárskej prehliadky do zamestnania, vo veľkej miere určuje samotný lekár. Náklady na túto lekársku prehliadku hradí zamestnávateľ. V prípade, že má pacient chronické ochorenie, je dobré priniesť aj lekársku správu od ošetrujúceho lekára.

Vzor lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti

Nasledujúci vzor lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti je iba príkladom, čo všetko by malo samotné lekárske potvrdenie obsahovať. Do textu môže lekár pridať aj ďalšie informácie, napríklad obmedzenia pre výkon práce.

Údaje o zamestnávateľovi:

 • Názov: [Názov zamestnávateľa]
 • Sídlo: [Adresa zamestnávateľa]
 • IČO: [IČO zamestnávateľa]

Údaje o zamestnancovi:

 • Meno a priezvisko: [Meno a priezvisko zamestnanca]
 • Dátum narodenia: [Dátum narodenia zamestnanca]
 • Bydlisko: [Adresa bydliska zamestnanca]
 • Profesia: [Pracovné zaradenie]

Záver:

Na základe lekárskej prehliadky dňa [Dátum prehliadky] je [Meno a priezvisko zamestnanca] zdravotne spôsobilý na výkon práce [Názov pozície] u [Názov zamestnávateľa].

V [Mesto], dňa [Dátum]

Podpis a pečiatka lekára:

[Meno a priezvisko lekára]

[Špecializácia lekára]

Vzor lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti môže vydať aj zamestnávateľ zamestnancovi ešte predtým, ako sa dostaví na vstupnú prehliadku.

Je preventívna prehliadka povinná?

Pri otázke, či je preventívna prehliadka povinná, je odpoveď: nie, preventívna prehliadka nie je povinná. Je to však dôležitá súčasť prevencie a včasného odhalenia chorôb.

Všeobecná preventívna prehliadka u všeobecného lekára:

 • Dospelí ju absolvujú raz za 2 roky.
 • Darcovia krvi, orgánov alebo tkanív a pacienti po onkologickej liečbe by ju mali absolvovať raz ročne.
 • Prehliadka zahŕňa anamnézu, fyzikálne vyšetrenie, meranie tlaku, kontrolu moču a krvné testy.

Ďalšie preventívne prehliadky:

 • Ženy od 18 rokov absolvujú preventívnu prehliadku u gynekológa raz ročne.
 • Muži od 50 rokov absolvujú preventívnu prehliadku u urológa raz ročne.
 • Deti a dorast absolvujú preventívne prehliadky u pediatra podľa harmonogramu.

Výhody preventívnych prehliadok:

 • Včasné odhalenie chorôb, čím sa zvyšuje šanca na úspešnú liečbu.
 • Zníženie rizika vzniku chronických chorôb.
 • Zlepšenie celkového zdravia a vitality.

Aj keď preventívna prehliadka nie je povinná, je dôležité, aby sa absolvovala v odporúčanom intervale.

Čo robiť v prípade, že zamestnanec nie je zdravotne spôsobilý na výkon práce?

V prípade, že zamestnanec nie je zdravotne spôsobilý na výkon práce, je dôležité dodržať nasledovné kroky:

1. Získanie lekárskeho posudku:

 • Zamestnávateľ požiada zamestnanca o predloženie lekárskeho posudku od jeho ošetrujúceho lekára alebo z preventívnej lekárskej prehliadky.
 • Lekársky posudok musí obsahovať záver o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon práce a prípadné obmedzenia.

2. Posúdenie záveru lekárskeho posudku:

 • Zamestnávateľ posúdi záver lekárskeho posudku a zváži možnosti. Môže ísť napríklad o preradenie na inú prácu, dočasné prerušenie práce či ukončenie pracovného pomeru.

Pri preradení na inú prácu je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ktorú je zdravotne spôsobilý vykonávať, ak takáto práca existuje.

Ak zamestnanec nie je dočasne schopný vykonávať prácu, môže mu zamestnávateľ nariadiť dočasné prerušenie práce.

Ak zamestnanec nie je schopný vykonávať prácu ani po preradení a jeho zdravotný stav sa nezlepší ani po dočasnom prerušení práce, môže s ním zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer.

3. Dodržiavanie zákonných postupov:

Zamestnávateľ je povinný dodržiavať všetky zákonné postupy pri preraďovaní, dočasnom prerušení práce alebo ukončení pracovného pomeru. Je dôležité, aby sa zamestnávateľ so zamestnancom o jeho zdravotnom stave a možnostiach riešenia situácie porozprávali vecne a s pochopením.

4. Podpora a pomoc:

Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť podporu a pomoc pri hľadaní riešenia jeho pracovnej situácie. Zamestnanec má možnosť obrátiť sa na odborovú organizáciu, ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na súd.

Prečo je vstupná lekárska prehliadka dôležitá?

Vstupná lekárska prehliadka je dôležitá z viacerých dôvodov:

 • Ochrana zdravia zamestnanca: Prehliadka slúži na zhodnotenie zdravotného stavu zamestnanca a jeho zhody s požiadavkami danej pracovnej pozície. Včasné odhalenie zdravotných problémov môže predísť zhoršeniu jeho stavu a vzniku závažných chorôb.
 • Bezpečnosť na pracovisku: Zdravotne spôsobilý zamestnanec je menej náchylný na pracovné úrazy a choroby z povolania, čím sa znižuje riziko ohrozenia jeho zdravia a bezpečnosti, ako aj zdravia a bezpečnosti jeho kolegov.
 • Zvýšenie produktivity práce: Zdravý zamestnanec je obvykle produktívnejší a má menej absencií v práci.
 • Dodržiavanie zákonných požiadaviek: Vstupná lekárska prehliadka je pre niektoré pracovné pozície povinná zo zákona. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť jej vykonanie a dodržať všetky súvisiace postupy.

Okrem týchto dôvodov je vstupná lekárska prehliadka dôležitá aj z hľadiska budovania dôvery medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Prehliadka ukazuje, že zamestnávateľovi záleží na zdraví a bezpečnosti svojich zamestnancov a že je ochotný investovať do ich prevencie.

Vstupná lekárska prehliadka je teda dôležitým nástrojom na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov, na zvyšovanie produktivity práce a na znižovanie nákladov pre zamestnávateľa.

Praktické rady pre absolvovanie lekárskej prehliadky

Pred prehliadkou:

 • Pripraviť si doklady: Nezabudnúť si priniesť kartičku poistenca a prípadne aj lekársku správu od ošetrujúceho lekára, ak má pacient chronické ochorenie.
 • Vyplniť dotazník: V dotazníku uviesť všetky relevantné informácie, aj tie, ktoré sa zdajú nepodstatné.
 • Dobré výsledky: Snažiť sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky v testoch, ako je napríklad meranie tlaku.
 • Dobrá kondícia: Ak je to možné, pred prehliadkou sa venovať fyzickej aktivite, aby sa zlepšilo fyzické zdravie.
 • Dostatočný spánok: Dobre sa vyspať pred prehliadkou, aby bol pacient oddýchnutý a sústredený.

Počas prehliadky:

 • Byť úprimný: Úprimne odpovedať na otázky lekára týkajúce sa zdravia.
 • Spýtať sa na všetko relevantné: Neváhať sa lekára opýtať na akékoľvek otázky týkajúce sa zdravia a prehliadky.
 • Pozorne počúvať: Dávať pozor na pokyny lekára a zdravotnej sestry.
 • Udržiavať pokoj: Snažiť sa uvoľniť a nebáť sa prehliadky.

Po prehliadke:

 • Opýtať sa na výsledky: Pýtať sa lekára na výsledky prehliadky a na to, či je zdravotne spôsobilý na danú prácu.
 • Dodržiavať pokyny: Ak lekár dal pacientovi nejaké pokyny, napríklad užívať lieky alebo absolvovať ďalšie vyšetrenia, je potrebné ich dodržiavať.
 • Oznámiť zmeny: Ak sa zdravotný stav po prehliadke zhorší, informovať o tom svojho zamestnávateľa a ošetrujúceho lekára.

Z lekárskej prehliadky netreba mať strach. Je potrebné prísť do ambulancie včas, aby sa človek vyhol zbytočnému stresu.