Jednorázový príspevok na dieťa – 100 €, 200 € a 500 €

jednorázový rodičovský príspevok

V dnešnej dobe, kedy sa rodičovstvo často spája s finančnými výzvami, sa môže každá finančná injekcia do rodinného rozpočtu javiť ako vítaná pomoc. Jednou z takýchto výhod je jednorazový príspevok na dieťa, ktorý môže predstavovať dôležitý stimul pre rodiny s deťmi.

Kedy a ako sa vypláca jednorazový príspevok na dieťa v sume 100 €, 200 € a 500 €? Ako môže tento jednorazový rodičovský príspevok posilniť finančnú stabilitu rodiny?

Finančné výhody pre rodiny s deťmi

V nedávnych legislatívnych zmenách (2022–2023) sa poslanci zhodli na výraznom zlepšení finančnej situácie rodičov. Tieto progresívne opatrenia zahŕňajú:

 • Rozšírenie plošného prídavku na deti až do výšky 60 € mesačne na dieťa.
 • Významné zvýšenie daňového bonusu až na 140 € mesačne na každé dieťa.
 • Poskytuje sa dotácia na obedy pre žiakov, čím sa uľahčuje finančné bremeno rodín so školopovinnými deťmi.
 • Zavedenie rodičovského príspevku pre rodičov, ktorých trojročné dieťa nebolo prijaté do materskej školy z dôvodu obmedzených miest.
 • Výrazné navýšenie príspevku pri narodení štvrtého potomka.
 • Mimoriadna valorizácia niektorých príspevkov, napríklad rodičovského príspevku, ktorý sa dostal na historicky vysokých 470 €.

Kedy sa vypláca jednorázový príspevok na dieťa?

Po narodení dieťaťa má matka nárok na jednorazovú sociálnu dávku zo strany štátu, ktorá je určená na pokrytie nákladov súvisiacich s novorodencom. V súčasnosti dosahuje výška tohto príspevku 829,86 € v prípade prvého až štvrtého dieťaťa.

Rodiny, ktoré očakávajú prírastok v podobe piatich a ďalších detí, majú nárok na zvýšenú sumu 151,37 €. Táto suma je pridelená aj rodičom dieťaťa, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu nedožilo viac ako 28 dní.

V prípade, že sa narodilo viacero detí súčasne, príspevok na narodenie každého dieťaťa je vyšší o 75,69 €.

Nárok na jednorázový rodičovský príspevok po narodení dieťaťa má matka (v prípade úmrtia matky, otec, ak po nej bolo vyhlásené pátranie, alebo ak bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti otca, alebo rodičia v prípade osvojeného dieťaťa) so stálym pobytom na území Slovenskej republiky.

Do nedávna sa žiadosť o túto dávku podávala na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vyplnením formulára „Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.“ Od 1. 4. 2022 však už nie je nutné podávať žiadosť, nárok sa uplatní automaticky cez informačný systém. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže požiadať o dodatočné dokumenty, ktoré potvrdia splnenie podmienok nároku.

Mnoho žien je aj napriek príspevkom v zlej finančnej situácii a často si musia brať pôžičku na rodičovský príspevok.

Podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa

 • Narodenie dieťaťa: Príspevok je poskytovaný v súvislosti s narodením dieťaťa.
 • Trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky: Bydlisko sa definuje ako miesto, kde má oprávnená osoba sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ako napríklad evidencia uchádzačov o zamestnanie, štúdium, dohoda o zdravotnej starostlivosti a návšteva školy alebo vysokej školy. Je dôležité poznať rozdiel medzi bydliskom a trvalým pobytom.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorázovo oprávnenej osobe s trvalým pobytom a bydliskom na území Slovenskej republiky. V prípade súčasného narodenia viacerých detí vzniká nárok na príspevok pre každé dieťa.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká v určitých prípadoch, ako napríklad v prípade, keď:

 • sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky
 • oprávnená osoba súhlasila s osvojením dieťaťa
 • dieťa bolo zverené do iného druhu starostlivosti rodičov

Oprávnená osoba má povinnosť preukázať splnenie podmienok nároku. A nárok na príspevok zaniká po uplynutí jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý vznikol.

Kedy sa vypláca jednorázový príspevok na dieťa
Kedy sa vypláca jednorázový príspevok na dieťa? Úrad vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo preukázané splnenie podmienok nároku.

Jednorázový rodičovský príspevok a náhradná starostlivosť

Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je určený na podporu zabezpečenia základného osobného vybavenia dieťaťa, najmä pokiaľ ide o ošatenie, obuv, hygienické potreby, nevyhnutný nábytok a iné veci uspokojujúce potreby dieťaťa.

Tento príspevok môže byť poskytnutý deťom zvereným do náhradnej starostlivosti, pričom súčasne uplatňuje niekoľko podmienok na nárok na túto pomoc.

Oprávnenými osobami na jednorazový príspevok sú deti, ktoré sú súdne zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo poručenstva, pričom poručník osobne stará sa o dieťa.

Taktiež deti, ktorých náhradný rodič začal vykonávať osobnú starostlivosť a pred zverením do náhradnej starostlivosti bolo dieťa pod ústavnou starostlivosťou alebo ochrannou výchovou, spadajú do oprávnených kategórií.

Príspevok možno poskytnúť aj deťom, ktorým nebola pred zverením do náhradnej starostlivosti nariadená ústavná starostlivosť alebo ochranná výchova, a to aj v prípade, že nemajú zabezpečené základné osobné vybavenie pri začatí náhradnej starostlivosti.

Oprávnené sú aj deti, ktoré boli zverené do náhradnej starostlivosti prostredníctvom predbežného opatrenia súdu. Alebo boli zverené do predosvojiteľskej starostlivosti, ak sú mladšie ako šesť mesiacov, náhradný rodič sa začal osobne starať o ne, a ak im nebol poskytnutý príspevok pri narodení podľa osobitného predpisu.

Jednorazový (rodičovský) príspevok sa poskytuje na základe žiadosti podanej na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom podmienky a kritéria sú dôsledne stanovené. Výška príspevku sa pohybuje vo výške príspevku pri narodení dieťaťa, poskytovaného pre deti narodené z prvého do tretieho pôrodu vo výške 829,86 €.

jednorázový rodičovský príspevok
Nárok na jednorázový rodičovský príspevok pri náhradnej starostlivosti zaniká po uplynutí jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý vznikol. Smrť oprávnenej osoby taktiež vedie k zániku nároku.

Jednorázový príspevok na dieťa 200 €

Myšlienka jednorázového príspevku na dieťa 200 € je výsledkom sčítania prídavku na dieťa, daňového bonusu a tzv. krúžkovného, ktoré sa však nedávno nepodarilo realizovať. Ústavný súd konštatoval nesplnenie podmienok pre skrátené legislatívne konanie, v ktorom bol zákon o krúžkovnom schválený.

Na začiatku roku 2023 poslanci NR SR schválili zvýšenie prídavku na dieťa na 60 € mesačne na každé dieťa, v reakcii na zrušenie krúžkovného. Novela priniesla opätovné zavedenie jednorazového zvýšeného prídavku na dieťa nastupujúce do prvého ročníka základnej školy.

Od januára 2023 sa daňový bonus zdvojnásobil zo sumy 70 € na dieťa na 140 € na dieťa, platné v rokoch 2023 a 2024. Avšak, od 1. 1. 2025 je plánované zníženie daňového bonusu na 100 € pre rodičov detí do 15 rokov a 50 € pre rodičov detí nad 15 rokov veku.

Jednorázový príspevok na dieťa 200 €
Tieto legislatívne kroky sú dôležitými prvkami v aktuálnom diskurze o podpore rodín a finančných výhodách, pričom ich vplyv sa bude prejavovať v priebehu nasledujúcich rokov.

Jednorázový príspevok na dieťa 100 €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prijalo opatrenia na pomoc najohrozenejším rodinám prostredníctvom jednorazového príspevku na dieťa vo výške 100 €. Táto pomoc bola určená približne 6 500 náhradným rodičom, a zároveň rodičom asi 2 000 detí, ktoré sú oprávnené k príplatku k prídavku na dieťa.

Oba druhy pomoci boli vyplatené v septembri 2023 a nevyžadujú žiadne špecifické žiadosti, pretože cieľové skupiny do nich boli automaticky zaradené.

Na tento účel rezort práce vyčlenilo 855-tisíc € z vlastného rozpočtu, s cieľom podporiť rodiny s deťmi vo zvládaní zvýšených nákladov spojených s bývaním, energiou a stravovaním. Najohrozenejšie rodiny zahŕňali náhradných rodičov, dôchodcov a opatrovateľov, ktorí nemali nárok na daňový bonus z objektívnych dôvodov.

Jednorázový príspevok 500 €

Slováci, ktorí čelia riziku chudoby, sa mohli tešiť na jednorazový príspevok vo výške 500 €, buď v hotovosti alebo prevodom na účet, podľa návrhu zákona o pomoci obyvateľom ohrozeným chudobou. Iniciatívu predložil Peter Pellegrini, no Ministerstvo financií SR vyjadrilo námietky, pretože by to negatívne ovplyvnilo rozpočet krajiny.

Podľa predkladaného návrhu mala byť pomoc prispôsobená jednotlivým domácnostiam a posudzovať by sa mala každá fyzická osoba zvlášť. Nárok na príspevok mal mať jednotlivec, ak celoročný príjem domácnosti, v ktorej žije, nepresiahol v roku 2022 12-násobok hranice rizikovej príjmovej chudoby pre daný typ domácnosti.

Cieľovou skupinou boli rodičia nezaopatrených detí, príjemcovia peňažného príspevku na opatrovanie, peňažného príspevku na osobnú asistenciu, príjemcovia dôchodkových dávok a ľudia v hmotnej núdzi.

Návrh nastoloval otázky ohľadom jeho vplyvu na verejný rozpočet, no poslanci zvažovali účinnosť od 1. júla 2023.

Návrh jednorázového príspevku 500 € však nebol schválený. Poslanci NR SR ho v druhom čítaní nepodporili. Hlasovalo zaň 36 poslancov, proti bolo 74 a zdržalo sa 17 poslancov.

Na rodičovskej dovolenke sa vypláca aj pravidelný mesačný rodičovský príspevok.