Príspevok pri narodení – kedy sa vypláca

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorá slúži na pokrytie počiatočných výdavkov spojených s príchodom novorodenca do rodiny. Od mája 2023 priniesla novela zákona o príspevku pri narodení dieťaťa potešujúcu zmenu pre rodičov. Matky už aj pri štvrtom dieťati získajú rodičovský príspevok vo výške 829,86 €.


Obsah článku


Suma príspevku pri narodení sa môže k 1. septembru kalendárneho roka meniť nariadením vlády Slovenskej republiky, takže je potrebné sledovať aktuálny stav.

Kedy sa vypláca jednorazový príspevok na dieťa

ÚPSVR peniaze vyplatí najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli splnené všetky podmienky na nárok na príspevok. Kedy sa vypláca jednorazový príspevok na dieťa je teda závislé od splnenia podmienok nároku.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) vypláca príspevok pri narodení dieťaťa jedným z troch spôsobov:

1. Na bankový účet:

 • Na účet, ktorý rodič ÚPSVR oznámil.
 • Ak rodič neoznámil žiadny účet, ÚPSVR ho automaticky vyplatí na účet, na ktorý chodí tehotenské.

2. V hotovosti:

 • Na adresu, ktorú rodič nahlásil ÚPSVR.
 • Ak ste neoznámili žiadnu adresu, ÚPSVR ho automaticky vyplatí na adresu, na ktorú chodí tehotenské.

3. Na iný účet/adresu:

 • Ak rodič chce, aby mu ÚPSVR poslal príspevok na iný účet/adresu, môže mu to oznámiť.
 • Môže to urobiť online cez formulár „Oznámenie o spôsobe výplaty príspevku pri narodení dieťaťa“ na webovej stránke ÚPSVR alebo aj písomne – doručením oznámenia poštou alebo osobne na ÚPSVR.

Ak ÚPSVR od rodiča ani z verejných databáz nezistí, kam má poslať peniaze, písomne rodiča požiada o informáciu.

Informácie o narodení dieťaťa budú automaticky dostupné z registra fyzických osôb, čo znamená, že nárok na príspevok sa uplatňuje automaticky prostredníctvom informačného systému. Kedy sa vypláca kočíkové teda nezávisí od podania žiadosti, pretože sa podávať nemusí.

Kto má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa, známe aj ako pôrodné či kočíkové, je štátna dávka, ktorá slúži na pomoc s počiatočnými výdavkami spojenými s príchodom novorodenca do rodiny. Nárok na príspevok pri narodení má matka dieťaťa alebo otec dieťaťa, ak matka zomrela, zmizla alebo dieťa zveril súd do jeho starostlivosti.

Podmienky nároku na príspevok pri narodení:

 • Narodenie dieťaťa
 • Trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby na Slovensku (splnené, ak sú splnené aspoň 2 z nasledujúcich):
  • Evidencia uchádzačov o prácu, štúdium, alebo starostlivosť o dieťa do 6 rokov
  • Dohoda so všeobecným lekárom a gynekológom (pre matku)
  • Verejné zdravotné poistenie
  • Návšteva školy/vysokej školy iným dieťaťom v starostlivosti oprávneného
 • Uzavretie dohody o všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa
 • Účasť na preventívnych prehliadkach u gynekológa od 4. mesiaca tehotenstva do pôrodu (alebo ekvivalent v zahraničí)
 • Neopustenie zdravotníckeho zariadenia po pôrode v rozpore s predpismi

Pri narodení dieťaťa sa mení nielen život rodičov, ale aj množstvo nových povinností a nákladov. Je preto dôležité vedieť, kto má nárok na príspevok pri narodení, teda tzv. kočíkové alebo pôrodné.

Príspevok pri narodení dieťaťa, známe aj ako pôrodné či kočíkové, je štátna dávka, ktorá slúži na pomoc s počiatočnými výdavkami spojenými s príchodom novorodenca do rodiny.

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa – aké je jeho výška?

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa má výšku 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu. Pokiaľ ide o piaty alebo ďalší pôrod, jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa je 151,37 €.

Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 € na každé dieťa. Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky, takže je potrebné sledovať aktuálne nariadenia vlády.

Príspevok na dieťa – rodinné prídavky

Jednorazový príspevok na dieťa nie je jediná finančná pomoc, ktorú rodičia dostanú. Prídavky na dieťa sú štátna dávka, ktorá slúži na pomoc s výchovou a výživou nezaopatreného dieťaťa. Príspevok na dieťa taktiež slúži na čiastočnú úhradu školských potrieb na podporu plnenia školských povinností dieťaťa.

Prídavok na dieťa sa vypláca mesačne do dovŕšenia 25. roku veku dieťaťa, ak dieťa spĺňa podmienku nezaopatrenosti. Výška prídavku na dieťa je 60 € mesačne. Táto suma sa zvýši o 110 € za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.

V tomto prípade teda nejde o jednorazový príspevok na dieťa, ale pravidelnú mesačnú dávku.

Tehotenský príspevok – kedy sa vypláca?

Tehotenský príspevok je dávka sociálneho poistenia, ktorá sa vypláca tehotným ženám. Nie je to to isté ako tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy študentkám. Nárok na tehotenské má tehotná žena, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 • Je nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni. To platí pre:
  • Zamestnankyne
  • Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré sú povinne nemocensky poistené
  • Dobrovoľne nemocensky poistené osoby (DNPO)
  • Ženy, ktorým vznikol nárok na tehotenské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote
  • Ženy, ktoré majú prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO)
 • V posledných dvoch rokoch pred otehotnením má najmenej 270 dní nemocenského poistenia. Do tohto obdobia sa započítava aj:
  • Predchádzajúce ukončené nemocenské poistenie
  • Obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca pre čerpanie rodičovskej dovolenky
  • Obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO z dôvodu nároku na rodičovský príspevok 
  • Nezapočítava sa obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, počas ktorého nemal príjem a obdobie, v ktorom zamestnanec nemal povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie (napr. z dôvodu PN)
 • SZČO a DNPO musia mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške. U zamestnancov sa táto podmienka nesleduje.

Ako požiadať o tehotenský príspevok?

O tehotenské sa žiada na pobočke Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť:

 • rodný list dieťaťa
 • potvrdenie o tehotenstve od lekára
 • doklady o zaplatení poistného na nemocenské poistenie (pre SZČO a DNPO)
 • vzor žiadosti o tehotenské nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne

Výška tehotenského sa vypočíta ako 75 % denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ sa vypočíta ako priemerný denný vymeriavací základ z posledných 12 mesiacov pred otehotnením.

Tehotenské sa vypláca mesačne od 27. týždňa tehotenstva do pôrodu, a to aj popri zamestnaní, PNke, dávke v nezamestnanosti alebo rodičovskom príspevku. Od 34. týždňa tehotenstva sa tehotenské môže poberať súčasne s materskou.

Tehotenský príspevok je dávka sociálneho poistenia, ktorá sa vypláca tehotným ženám. Nie je to to isté ako tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy študentkám.

Na čo využiť príspevok na dieťa?

Príspevok na dieťa je štátna dávka, ktorá má slúžiť na podporu výchovy a výživy nezaopatreného dieťaťa. Presné použitie príspevku nie je regulované, takže sa dá využiť na rôzne účely, ako napríklad:

Základné potreby:

 • Strava: Nákup potravín, mlieka, detskej výživy a ďalších potrieb pre dieťa.
 • Oblečenie: Nákup oblečenia, obuvi a doplnkov pre dieťa.
 • Hygiena: Nákup plienok, kozmetiky, pracích prostriedkov a ďalších hygienických potrieb pre dieťa.
 • Bývanie: Úhrada nájomného, poplatkov za energie a iné výdavky súvisiace s bývaním.
 • Zdravotná starostlivosť: Úhrada liekov, lekárskych vyšetrení a iných nákladov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou dieťaťa.

Vzdelávanie:

 • Školské potreby: Nákup zošitov, učebníc, pier a iných školských potrieb pre dieťa.
 • Poplatky za školu: Úhrada školného, školských krúžkov a iných poplatkov súvisiacich so vzdelávaním dieťaťa.

Voľnočasové aktivity:

 • Hračky: Nákup hračiek, hier a kníh pre dieťa.
 • Výlety: Financovanie výletov, dovoleniek a iných voľnočasových aktivít pre dieťa.
 • Krúžky: Úhrada poplatkov za krúžky, športové aktivity a iné záujmové aktivity dieťaťa.

Ostatné:

 • Ušetrenie: Uloženie časti príspevku na budúcnosť dieťaťa, napríklad na štúdium alebo kúpu auta.
 • Spotrebiče: Nákup spotrebičov pre domácnosť, ktoré uľahčia starostlivosť o dieťa.
 • Auto: Nákup auta alebo úhrada prevádzkových nákladov auta, ak je to nutné pre prepravu dieťaťa.

Je dôležité zdôrazniť, že toto je len príkladné využitie príspevku na dieťa. Rozhodnutie o tom, ako sa peniaze minú je na rodičoch, resp. poberateľoch príspevku.