Prídavky na dieťa – do akého veku platí vyživovacia povinnosť

prídavky na dieťa

Prídavky na dieťa predstavujú dôležitú podporu pre rodiny s deťmi, či už ide o jednorazový príspevok, pravidelné vyplácanie rodinných prídavkov alebo príplatky. V súčasnej dobe sa mnohí rodičia zaujímajú o to, do akého veku platí vyživovacia povinnosť . A ako je to s vyplácaním rodinných prídavkov?

Otázka, ktorá sa nám v tejto súvislosti naskytá, znie: „Do akej vekovej hranice majú rodičia povinnosť finančne zabezpečovať svoje deti?“ Aké prídavky a príspevky na dieťa sú zákonom dané?


Obsah článku


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE:

 • Prídavky na dieťa poskytujú financie na školské potreby a starostlivosť až do 25 rokov veku dieťaťa.
 • Tlačivo na rodinné prídavky sa podáva cez žiadosť dostupnú na úradoch práce alebo elektronicky.
 • Príplatok k prídavku na dieťa sa poskytuje v prípade, že dieťaťu nie je priznaný daňový bonus podľa osobitného predpisu.
 • Rodičia majú vyživovaciu povinnosť voči svojim deťom, ktorá pokračuje aj po dosiahnutí plnoletosti. Táto povinnosť trvá až do momentu, keď dieťa dosiahne vek 26 rokov.

Prídavky na dieťa – podpora výchovy a výživy

Prídavky na dieťa reprezentujú dôležitý príspevok štátu určený na výchovu a zabezpečenie potrieb nezaopatreného dieťaťa, ako aj čiastočnú úhradu jeho školských potrieb. Táto sociálna dávka sa pravidelne vypláca v mesačných intervaloch s ohľadom na vek dieťaťa, avšak najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov, pokiaľ dieťa spĺňa podmienku nezaopatrenosti.

Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa, ktoré:

 • sa sústavne pripravuje na povolanie formou denného štúdia na strednej alebo vysokej škole
 • je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz
 • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy
 • študuje v špeciálnej škole pre žiakov so zdravotným postihnutím
 • je dlhodobo nepriaznivo zdravotne postihnuté
InformácieDetaily
Podmienky nárokuOprávnená osoba musí zabezpečovať starostlivosť o dieťa a mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo byť osobou podľa nariadení EÚ.
VýplataVýplata prídavkov na dieťa je mesačná, s maximálnym vyplácaním do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, pokiaľ spĺňa podmienku nezaopatrenosti.
Oprávnené osobyRodič nezaopatreného dieťaťa, osoba zverená starostlivosťou súdom, plnoleté nezaopatrené dieťa bez iného opatrovníka, maloletý rodič s priznanými rodičovskými právami.
Žiadosť o prídavokMusí byť podaná na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, aj elektronicky s platným elektronickým podpisom.
Výška prídavkuStanovená je na 60 € mesačne, s možným zvýšením o 110 € za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa nastúpi do prvého ročníka základnej školy.
Zánik nárokuNárok môže zaniknúť, ak sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnej ochrany, je vo väzbe alebo treste odňatia slobody, alebo sa nachádza mimo územia EÚ.
Spätné uplatnenie nárokuŽiadateľ si môže uplatniť nárok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.
prídavky na dieťa
Prídavky na dieťa sú dôležitou podporou pre rodiny v zabezpečovaní potrieb ich detí a ich vzdelávania. Jeho pravidelná výplata zohľadňuje potreby a životné situácie oprávnených osôb.

Tlačivo na rodinné prídavky – ako podať žiadosť?

 1. Vyplnenie tlačiva:
  • Tlačivo na rodinné prídavky poskytne Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) alebo sa dá stiahnuť na www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/ a následne vytlačiť.
 2. Podanie tlačiva na ÚPSVaR:
  • Vyplnený formulár treba zaniesť na príslušnú pobočku ÚPSVaRu. Ak žiadateľ spĺňa všetky podmienky na poberanie prídavku na dieťa, po schválení žiadosti mu bude dávka pravidelne vyplácaná.
 3. Alternatívna možnosť – elektronické podanie žiadosti:
  • Ak človek uprednostňuje elektronickú komunikáciu s úradmi, môže tlačivo na rodinné prídavky podať aj elektronickou formou cez portál slovensko.sk. V takomto prípade bude potrebovať občiansky preukaz s čipom (tzv. eID) a následne overenie elektronického podpisu.

Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu. Tento príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spoločne s prídavkom na dieťa.

Príplatok k prídavku na dieťa sa poskytuje za splnenia nasledovných podmienok:

 • Splnenie podmienok nároku na prídavok.
 • Poberanie starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, alebo dôchodkovej dávky v cudzine.
 • Nevykonávanie zárobkovej činnosti.
 • Nepriznanie daňového bonusu na dieťa.
Oprávnená osoba:Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príplatok k prídavku na dieťa je rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Žiadosť o príplatok k prídavku na dieťa:Nárok na príplatok k prídavku na dieťa si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý jej vypláca prídavok na dieťa. Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo sa dá vytlačiť online.
Výška príplatku:Výška príplatku k prídavku na dieťa je 30 €.
Zánik nároku:Žiadateľ si môže uplatniť nárok na príplatok k prídavku na dieťa spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

Vyplácanie rodinných prídavkov – pravidlá a postup

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca rodinný prídavok oprávnenej osobe, ktorá má nárok a spĺňa príslušné podmienky. Tento prídavok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len čiastočne.

Pravidlá vyplácania rodinných prídavkov zahŕňajú:

 • Vyplácanie pozadu: Rodinné prídavky na dieťa sa vyplácajú mesačne pozadu, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku.
 • Spôsob vyplácania: Oprávnenej osobe sa prídavok na dieťa poukazuje na jej bankový účet v banke na území Slovenskej republiky alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má povolenie pôsobiť na území SR. Alternatívne, na žiadosť oprávnenej osoby, sa prídavok vypláca v hotovosti.
 • Zmena spôsobu vyplácania: Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodinných prídavkov, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný tejto žiadosti vyhovieť.
 • Obmedzenia vyplácania: Rodinný prídavok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou.

Rakúsko a rodinné prídavky – návod a informácie

Pre občanov Slovenska a Českej republiky, pracujúcich v Rakúsku, je možné získať rodinné prídavky spätne až 5 rokov. Získanie týchto prídavkov môže byť zložitý proces, ale s dostatočnými informáciami je možné ho zvládnuť efektívne a bez problémov.

Kto má nárok na rodinné prídavky v Rakúsku?

Kto môže žiadať?Podmienky nároku
Občania Slovenska a Českej republikyPracujúci v Rakúsku ako zamestnanci alebo živnostníci, ktorí sú tam sociálne poistení.
Možnosť žiadať až 5 rokov spätne, čo zahŕňa obdobie rokov 2019 – 2023.
Postačuje, ak v Rakúsku pracuje aspoň jeden rodič, nie je nevyhnutné, aby tam pracovali obaja.

Čo je potrebné na získanie prídavkov?

DokumentyPopis
Rodné listy detíDoklad o narodení detí, pre ktoré sa žiadajú prídavky.
Pracovná zmluvaDoklad o zamestnaní rodiča, ktorý pracuje alebo pracoval v Rakúsku v posledných 5 rokoch.
Ďalšie potrebné dokumentyZávisí od konkrétnej situácie žiadateľa, ako napríklad iné príjmy alebo dôkazy o štúdiu.

Výška rodinných prídavkov v Rakúsku na rok 2024

Vek dieťaťaMesačná výška prídavku (€)
Do 2 rokov200,10
19 – 24 rokov259,40

Získanie rodinných prídavkov z Rakúska môže trvať priemerne 6 mesiacov, pričom táto lehota je ovplyvnená rôznymi faktormi vrátane vyťaženosti rakúskeho daňového úradu Finanzamt a kompletnosti žiadosti o prídavky na dieťa.

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa – podpora novorodenca

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa je taktiež dôležitou štátnou sociálnou dávkou poskytovanou príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Jeho účelom je pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Výška jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa sa rôzni podľa počtu pôrodov matky a je pravidelne upravovaná. Pre rok 2024 platí nasledovné:

 • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu.
 • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalších.
 • V prípade narodenia dvojičiek sa suma príspevku zvyšuje o 75,69 € na každé dieťa.

Oprávnené osoby a podmienky nároku

Oprávnenou osobou na tento jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa je matka dieťaťa alebo otec v určitých situáciách, ak spĺňajú nasledujúce podmienky:

 • Majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
 • Dieťa sa narodilo.

Podmienka trvalého pobytu je definovaná určitými kritériami, ako je evidencia uchádzačov o zamestnanie, zdravotná starostlivosť a štúdium.

Nárok na príspevok a jeho vyplatenie

Nárok na príspevok na dieťa vzniká až po narodení dieťaťa. Žiadna formálna žiadosť nie je potrebná, pretože nárok je automaticky posudzovaný elektronicky na základe dostupných informácií. Úrad práce má 60 dní na rozhodnutie o nároku.

jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa
Jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa sa vypláca najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci po narodení dieťaťa.

Vyživovacia povinnosť do 26 rokov

Výživné na dieťa je právny inštitút rodinného práva založený na princípe rodinnej solidarity, ktorý zabezpečuje finančnú podporu potrebnú na životné náklady členov rodiny. Platí sa dobrovoľne alebo na základe súdneho rozhodnutia a môže zahŕňať platby na podporu manželov, detí a rodičov.

Na Slovensku sa termín „výživné“ používa na označenie financií poskytovaných na podporu manželov, detí a rodičov. Tento pojem zahŕňa platby prispôsobené konkrétnym potrebám príjemcu a môže zahŕňať peňažné platby aj podporu poskytovanú inými prostriedkami.

Rodičia majú vyživovaciu povinnosť voči svojim deťom, ktorá pokračuje aj po dosiahnutí plnoletosti. Táto povinnosť trvá až do momentu, keď dieťa dosiahne vek 26 rokov. Plnoleté deti môžu mať povinnosť vyživovať svojich rodičov, ak tí nie sú schopní sami sa vyživovať.

V prípade sporu o výživné môžu rodičia alebo príjemca podať návrh na určenie výživného na príslušný súd. Súd rozhodne na základe potrieb príjemcu a schopností povinného platiť výživné. Konanie sa môže začať aj na základe dohody medzi rodičmi alebo príjemcom a povinnou osobou, ktorá môže byť uznaná súdom. Ak dohoda nie je v záujme dieťaťa alebo inej strany, súd ju môže zamietnuť.

Vyživovacia povinnosť do 26 rokov môže byť stanovená aj prostredníctvom notárskeho zápisu alebo súdneho rozhodnutia.

Prídavky a príspevky na deti – prehľad ďalších sociálnych dávok

Prídavky a príspevky na deti majú zásadný význam pre rodiny a jednotlivcov, ktorí sa o ne starajú. Či už sú to rodičia, náhradní rodičia alebo iní opatrovatelia. Ich poskytovanie pomáha zabezpečiť adekvátnu starostlivosť a podporiť zdravý vývoj detí v spoločnosti.

V tabuľke ponúkame ďalšie prídavky a príspevky na deti, ktoré sú na Slovensku stanovené zákonom:

Názov dávkyOprávnená osobaVýška dávky
Rodičovský príspevoka) Rodič dieťaťa
b) Fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu
c) Manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti
a) 345,20 €
b) 473,30 €
c) Zvyšuje sa o 86,30 € ak sú súčasne narodené dve a viac detí
Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivostiPlnoleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti (NS)829,86 €
Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivostiNezaopatrené dieťa zverené do NSa) Do 10 rokov veku: 245,60 €
b) Nad 10 do 15 rokov veku: 282,40 €
c) Nad 15 rokov veku: 307,00 €
Opakovaný príspevok náhradnému rodičoviNáhradný rodič (NR), ktorému bolo zverené dieťa do NS239,50 €
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičoviNR, ktorému bolo zverené dieťa do NS, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím294,70 €
Dávka na obstaranie školských pomôcokRodič alebo iná osoba, ktorá má na starosti dieťa, ktoré sa zúčastňuje vzdelávania a je prihlásené do základnej, strednej alebo vysokej školy35,00 €
Dávka na obstaranie školských pomôcok pre dieťa postihnuté zdravotným postihnutímDieťa s trvalým pobytom na území SR, ktoré je postihnuté zdravotným postihnutím35,00 €

Sociálna starostlivosť o deti je kľúčovým prvkom vytvárania zdravého a inkluzívneho spoločenstva, v ktorom majú všetky deti rovnaké šance na šťastný a úspešný život. Prídavky a príspevky na podporu starostlivosti o deti sú jedným zo spôsobov, ako spoločnosť prejavuje svoju starosť a zodpovednosť voči budúcim generáciám.