Obedy zadarmo – sú naozaj zadarmo a pre všetky deti?

Obedy zadarmo sú známa a na Slovensku pomerne diskutovaná a aktuálna téma. V priebehu času prešla dotácia na obedy rôznym vývojov. Stále je však cieľom zaručiť, že všetky deti, ktoré navštevujú povinnú školskú dochádzku, budú mať pravidelný prísun zdravého a teplého jedla, aby si postupne vytvárali zdravé stravovacie návyky.


Obsah článku


Školské obedy zadarmo – o čo ide?

Školské obedy sú pre mnoho rodín s nízkym príjmom významnou finančnou záťažou. Obedy zadarmo im pomôžu ušetriť peniaze a zlepšiť životnú úroveň. Kto má nárok na školské obedy zadarmo a ako ich získať?

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, teda tzv. školské obedy zadarmo, možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej, základnej škole a strednej škole.

Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je predovšetkým podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom a zároveň finančné uľahčenie rodičom pri platbe za stravu svojich detí.

Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Od 1. septembra 2023 je dotácia na obedy poskytovaná pre nižšie uvedené kategórie oprávnených detí:

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje:

 • posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, a ktorého rodič alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o dotáciu na obedy v danej školskej jedálni pri zápise dieťaťa na stravovanie
 • materskú školu, (výnimkou sú deti navštevujúce posledný ročník materskej školy) a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem neprekračuje výšku životného minima
 • materskú školu, ak je v nej aspoň 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (výnimkou sú deti navštevujúce posledný ročník materskej školy)

V prípade detí navštevujúcich posledný ročník materskej školy, základnú školu alebo strednú školu (prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu po prijatí na vzdelávanie v SŠ z ôsmeho ročníka ZŠ) je dotáciu na stravu možné poskytnúť len za splnenia zákonnej podmienky, ktorou je, že rodič dieťaťa o dotáciu požiada.

Ide o platné podmienky v marci 2024. Zákon o dotáciách sa môže v priebehu času meniť. Najaktuálnejšie informácie poskytuje napríklad stránka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť o dotáciu na obedy zadarmo

Pre poskytovanie dotácie na obedy pre deti je potrebné podať žiadosť. Ak bude žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. 1., úrad dotáciu poskytne preddavkovo do 25. 1. na obdobie od 1. 1. do 31. 8. Pri podaní do 25. 8. na obdobie od 1. 9. do 31. 12.

Ak nebude žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára a bude podaná do 10. dňa kalendárneho mesiaca, dotáciu úrad poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná. Napríklad pri podaní žiadosti 8. 3. sa dotácia dotácia sa poskytne do 25. 3. na obdobie od 1. 3. do 31. 8. Pri podaní napríklad 15. 3. sa poskytne do 25. 4. na obdobie od 1. 4. do 31. 8.

Podanie žiadosti o dotáciu na stravu by sa malo podať v dostatočnom časovom predstihu tak, aby úrad mohol zabezpečiť vyplatenie dotácie na stravu včas a bez problémov.

Koľko stoja obedy zadarmo?

Obedy zadarmo samozrejme nie sú tak celkom zadarmo. Strava zadarmo je v skutočnosti dotovaná strava.

Dotácia obedy pre deti sa poskytuje v sume:

 • 1,40 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu
 • 2,10  za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo stravu
 • 2,30  za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni, vyučovania prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo vyučovania v prvom ročník päťročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy a odobralo stravu

V zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách sa dotácia na stravu poskytuje v týchto sumách paušálne. Týka sa to aj prípadov, ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu v nižšej sume. Dotácia na stravu je určená prioritne na zabezpečenie obeda zadarmo.

Ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu v nižšej sume ako je výška dotácie, uvedený rozdiel by mal byť prioritne použitý na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo. K strave by teda mohol pridať napríklad ovocie k obedu či desiatu a podobne. Strava zadarmo sa teda nemusí týkať výhradne obedov.

S cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení školského stravovania, môže byť následne tento rozdiel použitý aj na úhradu ďalších nákladov spojených s prípravou a poskytovaním stravy deťom a zabezpečením prevádzky zariadenia školského stravovania.   

Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je predovšetkým podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom a zároveň finančné uľahčenie rodičom pri platbe za stravu svojich detí.

Dotácia na stravu a daňový bonus

Výška dotácie na stravu nie je závislá od príjmu domácnosti. Rovnako nie je dôležité, či rodič poberá daňový bonus na dieťa. Dotácia na stravu a daňový bonus sa neovplyvňujú. To znamená, že na dotáciu na stravu má nárok aj rodič, ktorý poberá daňový bonus na dieťa.

Dotácia na stravu je dostupná pre všetky deti. Rodičia, ktorí poberajú daňový bonus na dieťa, si taktiež môžu požiadať o dotáciu na stravu. Cieľom dotácie na stravu je podporovať zdravé stravovanie u detí bez ohľadu na sociálne pomery rodičov.

Grátis obedy boli zavedené opätovne

Ako už bolo spomínané, grátis obedy pre deti sú pomerne živá téma. Návrh na opätovné zavedenie plošnej dotácie na stravu pre deti zdôvodňuje:

 • Neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi: Ceny energií, potravín a stravovania v školách sa neustále zvyšujú. To predstavuje značnú záťaž pre rodinné rozpočty, najmä pre tých s nízkou životnou úrovňou.
 • Úprava finančných pásiem na nákup potravín: Finančné pásma na nákup potravín pre školské jedálne sa upravili tak, aby zohľadňovali rastúce ceny potravín. To viedlo k zvýšeniu cien stravy v školských jedálňach.
 • Zvýšenie režijných nákladov: Školské jedálne čelia aj nárastu režijných nákladov, ako sú ceny energií a mzdy.

Dotácia na stravu má pomôcť rodinám ušetriť peniaze a znížiť tak ich celkovú finančnú záťaž. Tiež môže motivovať rodičov, aby prihlásili svoje deti na stravovanie v školskej jedálni. To by mohlo viesť k zlepšeniu stravovacích návykov detí.

Dotácia na stravu môže pomôcť znížiť sociálne rozdiely medzi deťmi a prispieť k inkluzívnejšiemu prostrediu v školách.

Cena obeda v školskej jedálni

Cena obeda v školskej jedálni sa líši v závislosti od viacerých faktorov:

 • Vek dieťaťa: Pre deti v materských školách je cena obeda spravidla nižšia ako pre deti v základných školách.
 • Typ školy: Školské jedálne v štátnych školách sú obvykle lacnejšie ako v súkromných školách.
 • Veľkosť mesta: Ceny obedov v mestách sú obvykle vyššie ako v menších obciach.
 • Regionálne rozdiely: Ceny potravín sa v rôznych regiónoch Slovenska líšia, čo môže ovplyvniť aj ceny obedov v školských jedálňach.

Všeobecne sa ceny obedov v školskej jedálni pohybujú v rozmedzí od 1,50 € do 3,00 €.

Tu je niekoľko príkladov:

 • Materská škola: Cena obeda sa pohybuje okolo 1,50 € – 2,00 €.
 • Základná škola: Cena obeda sa pohybuje okolo 2,00 € – 2,50 €.
 • Stredná škola: Cena obeda sa pohybuje okolo 2,50 € – 3,00 €.

Okrem ceny obeda je potrebné počítať aj s réžiou, ktorá sa pohybuje okolo 0,20 € – 0,50 € na deň. Niektoré školy ponúkajú aj možnosť výberu z dvoch jedál, za ktoré je cena o niečo vyššia. Presnú cenu obeda v školskej jedálni je možné nájsť na webovej stránke školy alebo priamo v školskej jedálni. Ide o obedy pre deti bez dotácie.

Dotácia na stravu má pomôcť rodinám ušetriť peniaze a znížiť tak ich celkovú finančnú záťaž. Tiež môže motivovať rodičov, aby prihlásili svoje deti na stravovanie v školskej jedálni.

Dobré obedy pre deti

Nie všetky deti majú doma možnosť dostať dobré obedy. Podstatné nie je len to, aby obedy deťom chutili, ale najmä aby podporili ich zdravý rast a vývin. Aj z tohto dôvodu sa snaží štát motivovať rodičov, aby deti prihlásili na obedy do školskej jedálne, kde sa dbá na aj na výživové hodnoty.

Pripraviť diétne jedlo pre deti, ktoré by bolo aj chutné je mnohokrát výzva. Avšak zdravé stravovanie je pre deti dôležité, pretože im poskytuje živiny, ktoré potrebujú na rast a vývoj. Zdravá strava môže tiež pomôcť deťom udržiavať si zdravú váhu a znížiť riziko vzniku chronických chorôb neskôr v živote.

Diétne jedlo pre deti by malo obsahovať napríklad chudé bielkoviny, ktoré sú dôležité pre rast a vývoj svalov. Dobrými zdrojmi chudých bielkovín sú kura, ryby, fazuľa a vajcia. Nezdravé tuky, cukor a spracované potraviny môžu prispieť k priberaniu a chronickým chorobám. Tieto potraviny by sa v strave detí mali obmedziť.

Ovocie a zelenina sú dobrými zdrojmi vitamínov, minerálov a vlákniny. Treba sa snažiť do každého jedla a občerstvenia zahrnúť aspoň jednu porciu ovocia alebo zeleniny.

Aktuálne podmienky týkajúce sa obedov zadarmo je vhodné overovať na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Legislatíva sa totiž môže meniť. Rovnako to platí aj pre iné sociálne príspevky ako je napríklad jednorazový príspevok na dieťa pri jeho narodení.