Invalidný dôchodok v roku 2024 – žiadosť, výpočet a stupne

invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok je dôležitou témou pre tých, ktorí čelia zdravotným výzvam a potrebujú finančnú stabilitu. Rok 2023 priniesol viacero zmien a aktualizácií, ktoré ovplyvnia žiadateľov o tento dôležitý sociálny benefit.

Tento článok sa zameriava na poskytnutie komplexného prehľadu o invalidnom dôchodku, vrátane výpočtov, procesu žiadosti a rôznych kategórií invalidných dôchodkov, ako sú čiastočný, plný, či invalidný dôchodok 1. a 2. stupňa.

Čo je invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok predstavuje pravidelný finančný príjem, známy aj ako dôchodková dávka, ktorý je vyplácaný konkrétnej osobe zo systému invalidného poistenia. Jeho účelom je zabezpečiť zdravotne postihnutým jednotlivcom stabilný príjem v prípade nepriaznivého zdravotného stavu a obmedzenej pracovnej schopnosti.

Osoba je považovaná za invalidného poistenca v prípade, že v dôsledku svojho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, ktorý pretrváva viac než jeden rok, dochádza k poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým jednotlivcom.

Pre získanie tohto dôchodku je nevyhnutné podstúpiť posúdenie na základe:

 • Lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie: Zohľadňuje sa diagnostika, liečba, stabilizácia ochorenia a jeho ďalší vývoj.
 • Komplexných funkčných ochorení a ich záverov: Toto posúdenie berie do úvahy zostávajúcu schopnosť pracovať, ako aj schopnosť prípravy na povolanie a možnosti pracovnej rehabilitácie či rekvalifikácie.

S ohľadom na fakt, že zdravotný stav jednotlivca môže dlhodobo oscilovať medzi zlepšovaním a zhoršovaním, takéto posudzovania sa v mnohých prípadoch vykonávajú opakovane.

invalidný dôchodok
Posudky na invalidný dôchodok by mali odzrkadlovať diagnózy, prognózy a tendencie vo vývoji zdravotného stavu. Týmto spôsobom sa zabezpečuje spravodlivé a primerané prideľovanie invalidného dôchodku pre jednotlivcov, ktorí sú skutočne postihnutí v ich schopnosti pracovať.

Kto má nárok na invalidné dôchodky

Na určenie nároku na invalidný dôchodok sa zohľadňujú nasledujúce faktory:

 • Schopnosť pracovať: Vaša schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť musí klesnúť najmenej o 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Túto skutočnosť posúdi posudkový lekár na základe vašich lekárskych správ.
 • Odpracované roky: Žiadateľ musí mať odpracovaný dostatočný počet rokov, ktorý závisí od jeho veku:
  • do 20 rokov – menej ako 1 rok
  • od 20 rokov do 24 rokov – najmenej 1 rok
  • nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej 2 roky
  • nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej 5 rokov
  • nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej 8 rokov
  • nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej 10 rokov
  • nad 45 rokov – najmenej 15 rokov
 • Podmienky nároku: Žiadateľ nesmie spĺňať podmienky nároku na starobný dôchodok a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.
 • Špecifické situácie: V niektorých špecifických situáciách môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok, ako napríklad pre fyzické osoby, ktoré sa stali invalidnými v mladom veku alebo počas doktorandského štúdia.
invalidné dôchodky
Nárok na invalidný dôchodok môže vzniknúť aj v prípade pracovného úrazu, choroby z povolania alebo v situácii, kedy osoba, ktorá sa stala invalidnou, je nezaopatreným dieťaťom alebo doktorandom so stálym pobytom na území Slovenskej republiky.

Žiadosť o invalidný dôchodok: Krok za krokom

Aby si mohol záujemca vybaviť invalidný dôchodok, pri žiadosti je potrebné postupovať systematicky, podobne ako keď sa vybavuje sirotský dôchodok. Tu sú kroky, ktoré treba absolvovať:

Kde požiadať o invalidný dôchodok?

 • Navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne podľa trvalého bydliska.
 • Pracovník pobočky pomôže so spísaním žiadosti o invalidný dôchodok.

Ako si vybaviť termín pre spísanie žiadosti?

 • Použiť online rezervačný systém Sociálnej poisťovne.
 • Systém poskytne presný deň a čas pre spísanie žiadosti.

TIP: Po rezervovaní termínu človek získa potvrdenie a informácie o potrebných dokladoch a kontakte na zamestnanca pobočky.

Čo urobiť pred spísaním žiadosti?

 • Informovať obvodného lekára o záujme o invalidný dôchodok.
 • Priniesť mu všetky odborné nálezy, ktoré sú potrebné pre žiadosť.

Aké doklady sú potrebné pre spísanie žiadosti?

DokladPopis
Občiansky preukaz/cestovný pasOverenie totožnosti
Vyplnené tlačivo – Prehliadka zisťovacia – kontrolnáPotvrdenie o zdravotnom stave od ošetrujúceho lekára
Doklady o ukončení vzdelaniaVýučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy
Evidenčný list dôchodkového poisteniaPotrebný, ak bude žiadateľ pokračovať v zamestnaní

Kontrola údajov a spísanie žiadosti

 • Navštíviť pobočku na dohodnutý termín.
 • Predložiť všetky pripravené doklady a vyplnené tlačivo.
 • Posudkový lekár posúdi percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.
žiadosť invalidný dôchodok
Podanie žiadosti o invalidný dôchodok je dôležitým krokom v zabezpečení finančnej budúcnosti. Správne a úplne vyplnená žiadosť, spolu s potrebnými dokladmi umožní získať dôchodok, ktorý človeku patrí.

Ako prebieha výpočet invalidného dôchodku

Sociálna poisťovňa má lehotu 60 dní na rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku od dátumu podania žiadosti. Oznámenie rozhodnutia bude žiadateľovi doručené poštou alebo elektronicky do eSchránky, ak ju má aktivovanú. V zložitých prípadoch sa lehota môže predĺžiť o najviac 60 dní, pričom Sociálna poisťovňa o tejto skutočnosti písomne informuje.

Stanovenie výšky invalidného dôchodku je komplexný proces, ktorý zohľadňuje niekoľko kritických aspektov.

Výpočet sumy invalidného dôchodku

Závislosť na dĺžke dôchodkového poistenia:Suma invalidného dôchodku závisí od dĺžky obdobia dôchodkového poistenia pred vznikom invalidity a obdobia od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dôchodkového veku.
Percentuálny pokles schopnosti:Posudkový lekár na základe posúdenia zdravotného stavu stanoví percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.
Výška hrubých zárobkov:Zahrňuje odvody do Sociálnej poisťovne z hrubých zárobkov z celého pracovného života.

Pri výpočte sa rozlišuje podľa toho, či poistenec utrpel pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 %, no nie viac ako 70 % a je starší ako 20 rokov. Ak áno, výška dôchodku sa určuje podľa nasledovného vzorca:


Priemerný osobný mzdový bod x (obdobie dôchodkového poistenia ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok + pripočítané obdobie) x aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku.


vvýpočet invalidný dôchodok
Výpočet invalidného dôchodku je dôležitý proces, ktorý zohľadňuje individuálne okolnosti každého poistenca. Správne pochopenie faktorov ovplyvňujúcich túto výšku môže pomôcť jednotlivcom plne využiť dostupné sociálne zabezpečenie.

Rozdiel medzi čiastočným a invalidným dôchodkom: 1. stupeň a 2. stupeň

Hlavný rozdiel medzi čiastočným a plným invalidným dôchodkom je v tom, že čiastočný invalidný dôchodok sa vypláca poistencovi, ktorého schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac o 70 %, zatiaľ čo plný invalidný dôchodok sa vypláca poistencovi, ktorého schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla nad 70 %.

Rozdiely medzi týmito invalidnými dôchodkami 1. a 2. stupňa zohľadňujú nielen percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ale aj spôsob výpočtu ich výšky.

Oba druhy invalidných dôchodkov – čiastočný a plný sa vyplácajú poistencovi, ktorý spĺňa všetky podmienky nároku na invalidný dôchodok.

Počíta sa invalidný dôchodok do odpracovaných rokov? Pre zaujímavosť, do obdobia dôchodkového poistenia patrí aj obdobie výkonu služby policajta alebo vojaka. Pokiaľ nezískali nárok na výsluhový dôchodok, alebo im nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok či čiastočný alebo plný invalidný dôchodok.

Zmeny v nárokoch na invalidný dôchodok v roku 2023

V snahe zlepšiť a aktualizovať nároky na invalidný dôchodok, vstúpila v auguste 2023 do platnosti novela zákona o sociálnom poistení. Tieto zmeny mali vplyv na percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri niektorých ochoreniach, čo sa prejaví v zvýšení niektorých invalidných dôchodkov. Rozhodnutie uskutočniť zvýšenie invalidných dôchodkov 2023 sa ukázalo ako správne.

Úprava tabuľky diagnóz

 • Zväčšenie tabuľky: Tabuľka diagnóz (príloha č. 4 k zákonu) sa rozšíri na 654 položiek. V 141 položkách dochádza k zvýšeniu percenta invalidity, čiže sa rozlišuje medzi 1. a 2. stupňom invalidného dôchodku.
 • Nové kapitoly: Vznikli nové kapitoly XVI a XVII, ktoré zahŕňajú zhubné nádory a iné ochorenia, ktoré ťažko spárovať s existujúcimi kapitolami.

Príklady zmeny

 • Mozgová obrna: Percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri ťažkej paréze dvoch končatín sa zvýši zo 70 % na 75 %.
 • Zväčšená slezina/Imunita: Miera poklesu schopnosti pracovať pri ochoreniach súvisiacich so zväčšenou slezinou alebo zníženou imunitou sa zvýši zo 60 až 70 % na 60 až 75 %.
 • Schizofrénia: Kategória schizofrénie sa rozdelí na ľahkú, strednú a ťažkú formu, kde má každá priradenú špecifickú mieru poklesu schopnosti pracovať.

Dôsledky zmien na invalidné dôchodky 2023

Poberatelia čiastočných dôchodkov:Približne 5 300 súčasných poberateľov čiastočných invalidných dôchodkov z kategórie „do 70 %“ môžu očakávať zvýšenie o viac ako 22 eur mesačne.
Presun do vyššej kategórie:Ďalších 16 100 poberateľov čiastočných invalidných dôchodkov sa presunie do kategórie „nad 70 %“, priemerný mesačný dôchodok sa zvýši o približne 182 eur.
Novopriznaní dôchodcovia:Ročne sa predpokladá nárast o 476 nových poberateľov čiastočných invalidných dôchodkov a 1 436 novopriznaných plných invalidných dôchodcov.

Implementácia zmien

 • Kontrolné lekárske prehliadky: Prehodnocovanie percenta invalidity u poberateľov dávky sa vykonáva už v rámci kontrolných lekárskych prehliadok s lehotou určenou pri poslednom posúdení zdravotného stavu.
 • Automatická aplikácia nových pravidiel: Nové žiadosti o invalidný dôchodok od 1.8.2023 sa automaticky posudzujú podľa novej prílohy č. 4. Žiadatelia teda nepodávajú nové žiadosti.

Sociálna poisťovňa bude mať 2 roky na vyriešenie všetkých invalidných dôchodkov postihnutých touto zmenou v percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Tiež je vhodná uviesť, že v prípade úmrtia vzniká nárok na vdovský dôchodok aj v prípade, ak zomrelý manžel poberal invalidný dôchodok. Vdova si v takom prípade môže podať žiadosť o vdovský dôchodok,. Samozrejme sa to týka i vdovcov,