Cestovný pas – koľko stojí a ako dlho trvá jeho vybavenie?

Cestovné pasy sú základné osobné doklady, ktoré umožňujú jednotlivcom cestovať do zahraničia. Slúžia ako dôkaz totožnosti a občianstva a bez nich je takmer nemožné vstúpiť do iných krajín. V dnešnom globalizovanom svete sa pasy stali dôležitejšími ako kedykoľvek predtým, pretože uľahčujú medzinárodný obchod, cestovný ruch a kultúrnu výmenu. Ako člen Európskej únie majú slovenskí občania možnosť voľného pohybu v rámci EÚ bez potreby cestovného pasu. Na medzinárodné cesty mimo EÚ sa však vyžaduje slovenský cestovný pas. Ako dlho trvá vybavenie pasu, čo všetko naň treba a koľko cestovný pas vlastne stojí?

Tento článok sa bude venovať výhodám cestovných pasov na Slovensku a zdôrazní ich význam v modernej spoločnosti krajiny. Objasní tiež, koľko stojí cestovný pas pre dospelého a koľko pre dieťa, ako oň možno požiadať a akú dlhú dobu si človek bude musieť počkať na jeho vydanie.

Cestovný pas – od histórie po súčasnosť

Používanie cestovných pasov na Slovensku siaha do obdobia, keď bolo Slovensko súčasťou Rakúsko-Uhorska v 19. storočí. V tom čase sa pasy používali najmä na medzinárodné cestovanie a vydávali ich orgány ríše. Významnú úlohu pri formovaní počiatkov pasov na Slovensku však zohral aj vplyv susedných krajín, ako napríklad Nemecka a Českej republiky.

Po skončení prvej svetovej vojny sa Slovensko stalo súčasťou novovzniknutého Československa. To viedlo k zavedeniu nových pasových predpisov, ktoré boli výrazne ovplyvnené susednými krajinami. Tieto predpisy zahŕňali zavedenie osobných identifikačných čísiel a povinnosť občanov mať pri sebe vždy svoj cestovný pas.

Počas vlády komunistickej strany v Československu, ktorá trvala od roku 1948 do roku 1989, boli pasy prísne kontrolované.

Občania museli získať výjazdové víza, aby mohli vycestovať za hranice krajiny, a len obmedzený počet ľudí mohol vycestovať do zahraničia na konkrétne účely, napríklad na obchodné alebo vzdelávacie účely. Toto obmedzenie cestovania bolo pre komunistickú vládu spôsobom, ako si udržať kontrolu a zabrániť občanom v úteku do západných krajín.

Nežná revolúcia v roku 1989 znamenala koniec komunistickej vlády v Československu a pripravila pôdu pre prechod krajiny k demokratickej vláde. Tento prechod priniesol aj významné zmeny v pasovom systéme na Slovensku.

V roku 1993 sa Československo mierovou cestou rozdelilo na dve nezávislé krajiny, Českú republiku a Slovensko. To viedlo k zriadeniu Slovenského pasového úradu, ktorý je zodpovedný za vydávanie cestovných pasov slovenským občanom. Nová demokratická vláda tiež zaviedla voľnejšie cestovné predpisy, ktoré umožnili občanom voľne cestovať do zahraničia bez potreby výjazdových víz.

Začiatkom roku 2000 sa Slovensko začalo integrovať do Európskej únie (EÚ). V rámci tohto procesu začala krajina v roku 2008 vydávať biometrické pasy, ktoré obsahovali mikročip s biometrickými údajmi držiteľa. Táto modernizácia bola potrebná na splnenie bezpečnostných noriem EÚ a na uľahčenie cestovania v rámci EÚ.

Tieto biometrické údaje sa využívajú aj na sledovanie letov, keďže letecké spoločnosti a letecké úrady môžu sledovať pohyb cestujúcich pomocou informácií z ich pasov. To je dôležité najmä v prípade núdze alebo bezpečnostných hrozieb, pretože to umožňuje rýchlu a presnú identifikáciu všetkých cestujúcich na konkrétnom lete.

Čo potrebujem na vybavenie pasu?

Slovensko ponúka svojim občanom rôzne druhy cestovných pasov v závislosti od ich potrieb a okolností. Najčastejšie sa používajú osobné pasy, ktoré sú platné 10 rokov. Ďalej diplomatické pasy sa vydávajú úradníkom a diplomatom na oficiálne vládne záležitosti, zatiaľ čo núdzové pasy sú určené na naliehavé cestovné potreby.

Bez ohľadu na to, aký typ cestovného pasu človek potrebuje, je dôležité uistiť sa, že je aktuálny a platný pred tým, ako sa vydá na cestu.

Osobné cestovné pasy sú najčastejšie používaným typom cestovného pasu na Slovensku. Vydávajú sa občanom, ktorí chcú cestovať do zahraničia z turistických, obchodných alebo osobných dôvodov. Tieto pasy sú platné 10 rokov pre dospelých a 5 rokov pre maloletých do 15 rokov.

Je nevyhnutné poznamenať, že platnosť pasov nie je možné predĺžiť a po uplynutí ich platnosti musia jednotlivci požiadať o vydanie nového pasu.

Na získanie bežného cestovného pasu na Slovensku musia žiadatelia splniť nasledujúce podmienky:

 • byť občanmi SR
 • požiadať oň osobne na pasovom úrade

Čo treba na vybavenie pasu? Občania SR musia predložiť doklady na vybavenie pasu:

 • vyplnený formulár žiadosti
 • platný doklad totožnosti
 • aktuálnu fotografiu pasového formátu
 • poplatok

Poplatok za cestovný pas je aktuálne 33 € pre dospelých a 13 € pre maloletých.

Bežné pasy na Slovensku sú strojovo čitateľné a obsahujú osobné údaje, fotografiu a čip s biometrickými údajmi. Možno ich použiť na vstup do krajín, ktoré ich akceptujú.

Vybavenie pasu

Na Slovensku je proces vybavenia cestovného pasu jednoduchý a efektívny, čo občanom zabezpečuje jednoduchý prístup k tomuto dôležitému dokladu.

Za vydávanie cestovných pasov na Slovensku zodpovedá Ministerstvo vnútra SR, konkrétne okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, oddelenie dokladov. Tento úrad je zodpovedný za celý proces od prijímania žiadostí až po výrobu a vydanie konečného pasu.

Prvým krokom pri získavaní cestovného pasu na Slovensku je podanie žiadosti. Tú možno podať osobne na ktoromkoľvek oddelení dokladov alebo prostredníctvom online systému podávania žiadostí. Vybavenie pasu online je pohodlné a umožňuje žiadateľom vyplniť formulár a zaplatiť poplatok za cestovný pas z pohodlia domova.

Po podaní žiadosti je ďalším krokom predloženie všetkých potrebných dokumentov. Medzi ne patrí platný občiansky preukaz, prípadne rodný list alebo iný doklad o občianstve.

Okrem toho bude potrebné poskytnúť aj svoju fotografiu, alebo sa dať odfotiť priamo na oddelení dokladov. Táto fotografia musí spĺňať osobitné požiadavky, napríklad musí byť vyhotovená na obyčajnom bielom pozadí a bez akýchkoľvek doplnkov alebo pokrývky hlavy.

Cestovný pas – cena

Cena slovenského cestovného pasu je relatívne prijateľná. Koľko stojí cestovný pas? Štandardný poplatok za pas pre dospelú osobu je 33 €, zatiaľ čo pas pre osoby mladšie ako 15 rokov stojí 13 €.

Tu je komplexný prehľad správnych poplatkov za vybavenie cestovného pasu:

Cena za vybavenie pasu pre občanov SR starších ako 16 rokov je:

 • do 30 dní 33 €
 • do 10 pracovných dní 66 €
 • do 2 pracovných dní 99 €

Cestovný pas pre dieťa od 6 do 16 rokov stojí:

 • do 30 dní 13 €
 • do 10 pracovných dní 26 €
 • do 2 pracovných dní 39 €

Cestovný pas pre dieťa do 6 rokov stojí:

 • do 30 dní 8 €
 • do 10 pracovných dní 16 €
 • do 2 pracovných dní 24 €

V prípade, že občanovi nie je možné zosnímať odtlačky prstov, cestovný pas bude vydaný s platnosťou 1 rok:

Občanovi staršiemu ako 16 rokov:

 • do 30 dní 30 €
 • do 10 pracovných dní 60 €
 • do 2 pracovných dní 90

Občanovi mladšiemu ako 16 rokov: 

 • do 30 dní 8 €
 • do 10 pracovných dní 16 €
 • do 2 pracovných dní 24 €

Vydanie cestovného pasu je možné aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí:

 • vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 40 €
 • vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15 €
 • vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov 10 €
 • vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 €
 • vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 €
 • žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu 10 €
 • žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov 20 €

Ak je teda človek slovenským občanom žijúcim v cudzine, môže podať žiadosť o pas aj na príslušnom zastupiteľskom úrade SR.

Ako dlho trvá vybavenie pasu?

Po podaní žiadosti a predložení dokladov je čas vybavenia slovenského cestovného pasu pomerne rýchly. Vydanie nového cestovného pasu trvá v priemere 30 dní, ale v naliehavých prípadoch sa čas môže skrátiť na 2 až 10 dní. Je to výrazné zlepšenie oproti predchádzajúcemu času vybavovania, ktorý bol až 60 dní.

V prípade, že človek plánuje cestovať do zahraničia a končí mu platnosť pasu, najlacnejšou možnosťou je požiadať o vydanie pasu v predstihu, teda do 30 dní. Vybavenie pasu do 24 hodín nie je možné ani za príplatok, najrýchlejšie sa dá získať do 2 dní.

To, ako dlho trvá vybavenie pasu, je teda možné ovplyvniť výberom poplatku, ktorý je žiadateľ o cestovný pas ochotný zaplatiť. Čím viac mu pas súri, tým vyšší poplatok bude musieť zaplatiť.

Žiadatelia o cestovný pas by mali myslieť na to, že vyhotovené doklady nie je možné zasielať poštou, takže si ich musia prísť vyzdvihnúť na oddelenie dokladov osobne. Vyhotovený pas môže vyzdvihnúť aj blízka osoba staršia ako 15 rokov.

Vybavenie pasu pre deti

Proces získania cestovného pasu pre dieťa sa od procesu, ktorým si prechádzajú pri podaní žiadosti dospelí, veľmi nelíši.

Prvým krokom pri vybavení pasu pre deti na Slovensku je zhromaždenie všetkých potrebných dokumentov. Čo treba na vybavenie pasu pre dieťa?

 • originál rodného listu dieťaťa
 • vyplnený formulár žiadosti o pas
 • aktuálna fotografia dieťaťa

Keď sú všetky dokumenty pripravené, rodičia môžu podať žiadosť na ktoromkoľvek pasovom oddelení na Slovensku. Odporúča sa vopred si dohodnúť stretnutie, aby sa predišlo dlhému čakaniu. Počas stretnutia sa skontrolujú doklady dieťaťa a rodičia budú musieť zaplatiť poplatok za pas.

Je dôležité poznamenať, že dieťa musí byť prítomné počas procesu podávania žiadosti.

Rodičia by si mali byť vedomí aj osobitných požiadaviek pre deti mladšie ako 15 rokov. Detský pas bude platiť 5 rokov a je dôležité si uvedomiť, že ho nie je možné predĺžiť ani obnoviť. Keď dieťa dovŕši 15 rokov, je možné získať nový cestovný pas s platnosťou 10 rokov.

Na vycestovanie z územia SR nie je potrebný písomný súhlas rodičov, postačuje platný cestovný pas dieťaťa. Je však potrebné sa vopred informovať na zastupiteľskom úrade príslušnej krajiny alebo na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o tom, či takýto súhlas vyžaduje krajina, do ktorej dieťa cestuje.

Proces vybavenia pasu pre deti na Slovensku je jednoduchý a vyžaduje si riadnu dokumentáciu a návštevu regionálneho pasového oddelenia. Rodičia by sa mali uistiť, že sú splnené všetky potrebné požiadavky, aby sa predišlo prípadnému zdržaniu alebo komplikáciám. S platným cestovným pasom v ruke sa môžu rodiny so svojimi deťmi vydať na vzrušujúce medzinárodné dobrodružstvá.

Vybavenie pasu online

Na Slovensku sa proces získania cestovného pasu stal pohodlnejším a dostupnejším zavedením vybavenia pasu online.

Pri tradičnom procese podávania žiadosti o pas museli jednotlivci fyzicky navštíviť pasový úrad, vyplniť formuláre a predložiť rôzne dokumenty. Tento proces bol často časovo náročný a vyžadoval si viacero ciest na úrad, čo viedlo k dlhým radom a frustrácii.

Slovenská vláda však teraz umožnila dokončiť proces podania žiadosti o pas online. Tým sa výrazne skrátil čas a úsilie potrebné na získanie cestovného pasu.

Prvým krokom k podaniu žiadosti o cestovný pas online je návšteva oficiálnej webovej stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Tu jednotlivci nájdu všetky potrebné informácie a usmernenia k procesu podávania žiadostí.

Na objednanie cestovného pasu online si jednotlivci musia na webovej stránke:

 • vytvoriť účet
 • uviesť svoje osobné údaje vrátane celého mena, adresy a kontaktných údajov
 • nahrať aktuálnu fotografiu pasového formátu
 • načítať naskenovanú kópiu svojho podpisu

Po zadaní základných informácií si žiadatelia môžu vybrať vhodný dátum a čas osobného stretnutia na pasovom úrade. Počas tohto stretnutia budú musieť jednotlivci overiť svoju totožnosť a predložiť všetky ďalšie dokumenty potrebné k žiadosti, ako je napríklad rodný list alebo doklad o občianstve.

Jednou z významných výhod online objednania na vybavenie pasu je možnosť sledovať stav žiadosti. Po podaní žiadosti môžu jednotlivci kontrolovať priebeh vybavovania svojej žiadosti o pas prostredníctvom svojho online účtu. Táto funkcia poskytuje pokoj a eliminuje potrebu opakovaných návštev pasového úradu.

Vďaka rezervácii termínu na vybavenie pasu sa skrátil čas vybavovania cestovných dokladov. V minulosti museli žiadatelia čakať na vydanie pasu niekoľko týždňov, ale vďaka online systému sa čakacia doba výrazne skrátila.

Okrem tradičného papierového pasu ponúka Slovensko aj biometrický pas. Tento typ pasu obsahuje čip, ktorý uchováva osobné údaje držiteľa a digitálnu fotografiu. Tento dodatočný bezpečnostný prvok pomáha predchádzať krádežiam identity a podvodom.

Zavedením vybavenia pasu online na Slovensku sa celý proces zefektívnil a stal sa pre občanov pohodlnejším. Odstránilo to potrebu viacnásobnej návštevy pasového úradu, skrátilo čakaciu dobu a žiadateľom poskytlo prehľadnejšie služby. Vďaka tomuto systému sa vybavenie cestovného pasu na Slovensku stalo bezproblémovým procesom.

Vybavenie pasu Bratislava

Vybavenie pasu v Bratislave prebieha podobne ako v iných mestách na Slovensku.

Ak chce človek požiadať o cestovný pas v Bratislave, musí navštíviť miestne pasové oddelenie, ktoré sa nachádza v centre mesta. Úrad je otvorený od pondelka do piatku a rezervácia termínu na vybavenie pasu je možná online alebo telefonicky. Žiadatelia o cestovný pas by si mali vopred pozrieť stránkové dni a hodiny pasového oddelenia a vyhnúť sa časom, kedy je zatvorené alebo sa na úrade zdržiava najviac ľudí.

Proces podania žiadosti o vydanie nového cestovného pasu v Bratislave si vyžaduje, aby žiadateľ predložil platný doklad totožnosti, napríklad občiansky preukaz alebo starý cestovný pas. Okrem toho je potrebná aktuálna fotografia pasového formátu, ktorú je možné vyhotoviť na úrade za príplatok.

Formulár žiadosti si môžno stiahnuť online alebo vyplniť na úrade. Je dôležité vyplniť všetky požadované informácie presne, aby sa predišlo prípadnému oneskoreniu pri vybavovaní. Štandardný čas vybavenia nového pasu je približne tri týždne, ale za príplatok je možné podať naliehavú žiadosť.

Pre tých, ktorí potrebujú urýchlene vycestovať a nemajú platný cestovný pas, ponúka pasové oddelenie v Bratislave aj núdzový cestovný doklad. Tento doklad je platný na jednu cestu a možno ho získať v priebehu niekoľkých hodín. Vydáva sa však len vo výnimočných prípadoch a žiadateľ musí predložiť doklad o naliehavosti cesty.

Odporúča sa však plánovať a požiadať o pas v dostatočnom predstihu, aby sa predišlo stresu na poslednú chvíľu. S platným cestovným pasom môžu Bratislavčania slobodne spoznávať svet a užívať si bezproblémové cestovanie.

Proces získania cestovného pasu na celom Slovensku je efektívny, dostupný a bezpečný. Systém podávania žiadostí online a kratšie lehoty na vybavenie uľahčili občanom získanie tohto základného cestovného dokladu. So slovenským pasom v ruke môžu jednotlivci slobodne cestovať a využívať výhody vyplývajúce z občianstva Európskej únie.