Žiadosť o vdovský dôchodok – podpora pre osamelé vdovy a vdovcov

Strata životného partnera je jedným z najťažších životných okamihov, a je nielen emocionálne, ale aj finančne náročným obdobím. V tejto zložitej situácii môže vdovský dôchodok zohrávať dôležitú úlohu v poskytnutí finančnej stability a zabezpečení pre osamelé vdovy a vdovcov.

Čo je vdovský dôchodok, kto má nárok na jeho získanie, a ako môže prispieť k podpore tých, ktorí prežívajú stratu životného partnera?

Čo je vdovský dôchodok?

Vdovský dôchodok predstavuje pravidelný finančný príspevok, ktorý je poskytovaný buď zo starobného alebo invalidného poistenia. Jeho cieľom je zabezpečiť vdove stabilný príjem v prípade úmrtia manžela.

V prípade, že manžel odvádzal poistné prostredníctvom Sociálnej poisťovne – či už ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, alebo dobrovoľne, prípadne ak za neho poistné odvádzal štát v určitých prípadoch – a zároveň na dátum úmrtia splnil potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, vzniká vdove nárok na vdovský dôchodok v prípade úmrtia manžela.

Tento nárok sa uplatňuje aj v prípade úmrtia manžela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Vdovský dôchodok tak slúži ako forma istoty pre vdovu, poskytujúc stabilný príjem v náročných životných situáciách.

Tiež je dobré vedieť, že na pohreb je možné dostať neplatené voľno v práci.

Nárok na vdovský dôchodok

Nárok na vdovský dôchodok vzniká za určitých podmienok. Vdovou po zosnulom mužovi sa považuje žena, ktorá s daným mužom uzavrela manželský zväzok. Pre uplatnenie nároku je teda nevyhnutné, aby s partnerom mali uzavreté manželstvo.

Dĺžka trvania manželského zväzku, spoločné bývanie manželov či ich spolužitie v jednej domácnosti, či spoločenská funkcia manželstva nie sú faktory ovplyvňujúce nárok na vdovský dôchodok.

Právo na vdovský dôchodok vzniká v prípade, ak je vdova po manželovi, ktorý ku dňu úmrtia poberal starobný, invalidný alebo predčasný starobný dôchodok. Taktiež má vdova nárok na dávku, ak manžel ku dňu smrti nijaký dôchodok nepoberal, ale splnil podmienky pre starobný dôchodok, alebo ak zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Nárok na vdovský dôchodok môže uplatniť aj v prípade, ak manžel ku dňu smrti nepoberal starobný, predčasný starobný ani invalidný dôchodok, ale splnil podmienky pre nárok na invalidný dôchodok.

Dôležité je si uvedomiť, že nárok na vdovský dôchodok nevzniká, ak vdova sa s manželom rozviedli alebo s ním žila ako nemanželský pár, vrátane prípadu dlhodobého spolužitia a spoločných detí.

Ako dlho sa vypláca vdovský dôchodok?

Nárok na výplatu vdovského dôchodku obvykle trvá väčšinou dva roky od úmrtia manžela. Po uplynutí tohto obdobia je možné poberať vdovský dôchodok len v nasledujúcich prípadoch:

  • dôchodkový vek a absencia nového manželstva: Vdova môže po dvoch rokoch poberať vdovský dôchodok, ak dovŕšila dôchodkový vek. Tento nárok platí iba v prípade, ak vdova za tento čas neuzavrela nové manželstvo.
  • starostlivosť o nezaopatrené dieťa: V prípade, že vdova sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má nárok na sirotský dôchodok po zomretom rodičovi, alebo bolo vychovávané v rodine zosnulého. Toto dieťa môže byť vlastné, osvojené, alebo dieťa vdovy alebo zomretého manžela zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov počas trvania manželstva.
  • invalidita: V prípade, že vdova je invalidná a jej schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 percent.
  • výchova detí: Vdova môže uplatniť nárok na vdovský dôchodok, ak vychovala aspoň tri deti, dovŕšila aspoň 52 rokov a vychovala dve deti, alebo dovŕšila aspoň 57 rokov a vychovala jedno dieťa.

Tieto podmienky stanovujú rôzne možnosti, ako vdova môže kvalifikovať na vdovský dôchodok po dvoch rokoch od úmrtia manžela. Dva roky sú teda štandardná doba a odpoveď na otázku ako dlho sa vypláca vdovský dôchodok.

Nárok na výplatu vdovského dôchodku obvykle trvá väčšinou dva roky od úmrtia manžela.

Ako sa vypočíta vdovský dôchodok po manželovi

Samozrejme je dôležité vedieť, ako sa vypočíta vdovský dôchodok po manželovi. Výpočet závisí na tom, koľko rokov bol odvádzaný dôchodkový príspevok a na výške hrubých zárobkov (hrubej mzdy), ktorú zosnulý získal počas svojej pracovnej kariéry.

Efektívnym spôsobom výpočtu vdovského dôchodku po manželovi je kalkulačka na výpočet vdovského dôchodku. Stačí do kalkulačky zadať výšku dôchodkovej dávky, ktorú mal zosnulý manžel, prípadne výšku invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok.

Na základe týchto údajov kalkulačka na výpočet vdovského dôchodku spočíta koľko je vdovský dôchodok, teda výšku mesačného vdovského dôchodku. Tiež vypočíta jeho výšku v prípade, že dochádza k jeho zníženiu v dôsledku súbehu s iným dôchodkom.

Funguje to na podobnom princípe ako kalkulačka dôchodku, či už starobného alebo iného.

Výška vdovského dôchodku

Výška vdovského dôchodku je stanovená na 60 % zo sumy dôchodku, ktorý zosnulý manžel alebo dostával z titulu starobného, invalidného alebo predčasného starobného dôchodku. Podmienkou pre úplnú výplatu vdovského či vdoveckého dôchodku je, že vdova alebo vdovec nesmú mať nárok na žiadny iný druh dôchodku.

V prípade, že majú nárok na akýkoľvek iný dôchodok, budú dostávať vdovský či vdovecký dôchodok v plnej výške len v prípade, ak je vyšší ako iný príjmový zdroj. Sociálna poisťovňa v prípade súčasného vyplácania oboch dôchodkov vypláca plný dôchodok len z vyššieho z nich, z nižšieho vypláca polovicu sumy. Koľko je vdovský dôchodok je teda individuálne.

Vdovský dôchodok – výpočet

Výpočet vdovského dôchodku nemusí byť celkom jednoduchý a preto uvádza Sociálna poisťovňa niekoľko názorných príkladov. Vďaka nim je možné lepšie porozumieť výpočtu vdovského dôchodku aj faktorom, ktoré ho ovplyvňujú.

Príklad č. 1 – výpočet vdovského dôchodku

Prvým príkladom uvádzaný na stránke Sociálnej poisťovne je tento:

Manžel nepoberal žiadny dôchodok a zomrel dňa 4. januára 2024. Do tohto dátumu nadobudol dostatočný počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, čo vytvorilo nárok na vdovský dôchodok pre vdovu od 4. januára 2024.

  • Do dňa úmrtia získal 7 988 dní dĺžku dôchodkového poistenia. Obdobie od úmrtia do dňa, keby dovŕšil dôchodkový vek, predstavuje 4 635 dní, čo znamená celkových 12 623 dní, čo je ekvivalent 34,5836 rokov dĺžky dôchodkového poistenia a započítaného obdobia (12 623 : 365 = 34,5836).
  • Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je stanovená na 0,6565. Aktuálna hodnota dôchodku pre rok 2024 je 17,7688 eur.
  • Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mal zosnulý manžel nárok od 4. januára 2024, sa vypočíta nasledovne: 0,6565 x 34,5836 x 17,7688 = 403,50 eur mesačne (zaokrúhlené nahor na 10 eurocentov). Suma vdovského dôchodku potom predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 403,50 = 242,10 eur mesačne (zaokrúhlené nahor na 10 eurocentov).

V prípade, že zosnulý manžel by mal nárok na viacero pozostalostných dôchodkov a ich súčet presahuje sumu dôchodku, ktorý by mal nárok do dňa smrti, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži (pozri: Obmedzenie úhrnnej sumy pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi).

Suma vdovského dôchodku (podľa § 82 a § 293gb ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) sa od 4. januára 2024 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, čo predstavuje 35,20 eur mesačne na konečných 277,30 eur mesačne.

Príklad č. 2 – výpočet vdovského dôchodku

Druhý príklad uvádzaný na stránke Sociálnej poisťovne je tento:

Manžel zomrel 4. januára 2024, čím vznikol vdove nárok na vdovský dôchodok, pretože bol príjemcom starobného dôchodku od uvedeného dátumu.

Ku dňu úmrtia získaval zomrelý manžel starobný dôchodok vo výške 419,20 eur mesačne.

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 419,20 = 251,60 eur mesačne (zaokrúhlené nahor na 10 eurocentov).

Od dňa priznania dôchodku sa suma dôchodku nezvyšuje:

  • O 14,5 % mesačnej sumy dôchodku (podľa § 82 a § 293gb ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) na základe percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ani
  • O 3,6 % mesačnej sumy dôchodku (podľa § 82 ods. 1 písm. b) a ods. 8 a § 293gb ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) na základe percenta určeného podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4a zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 210/2023 Z. z.).

Toto platí, keďže suma vdovského dôchodku sa stanovila na základe už zvýšeného starobného dôchodku zomretého. V prípade, že by vdova mala nárok na viacero pozostalostných dôchodkov a ich súčet by prekročil sumu dôchodku, na ktorý by mala nárok ku dňu smrti, každý z pozostalostných dôchodkov by sa pomerne znížil.

Výpočet vdovského dôchodku nemusí byť celkom jednoduchý a preto uvádza Sociálna poisťovňa niekoľko názorných príkladov. Vďaka nim je možné lepšie porozumieť výpočtu vdovského dôchodku aj faktorom, ktoré ho ovplyvňujú.

Žiadosť o vdovský dôchodok

Žiadosť o vdovský dôchodok je možné podať na pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska. Tam sa vyplní žiadosť o priznanie vdovského dôchodku. Rezervovať termín je možné cez Rezervačný systém, kde sa dá vybrať konkrétna pobočka podľa miesta trvalého pobytu.

V rámci Rezervačného systému budú ponúknuté presný deň a čas, ktorý vyhovuje. Po úspešnom rezervovaní termínu v Rezervačnom systéme klient obdrží potvrdenie termínu spolu s informáciami o dokumentoch, ktoré budú potrebné pre spísanie žiadosti.

Taktiež budú poskytnuté kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude spisovať žiadosť. V prípade akýchkoľvek nejasností bude možné tento kontakt využiť.