Daňové priznanie pre dôchodcov – kedy sa musí podať a aká je výška dane

danove priznanie dochodca

Dôchodcovia, ktorí v roku 2023 dosiahli príjem zo závislej činnosti (zamestnanie, dohoda) do 2 461,41 €, nemajú povinnosť podať daňové priznanie. Ak im však zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, je pre nich výhodné podať daňové priznanie typu A. Vďaka tomu im bude vrátený daňový preplatok.

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká dôchodcovi, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy v roku 2023 presiahli 2 461,41 €, poberal príjmy z podnikania, z prenájmu nehnuteľnosti, z kapitálového majetku a pod. Dôchodok sa do zdaniteľných príjmov nezaratúva.


Obsah článku


Aké dane platí pracujúci dôchodca?

Odpoveď na otázku, Aké dane platí pracujúci dôchodca je nasledovná. Pracujúci dôchodca platí v zásade tie isté dane ako ostatní zamestnanci, a to:

Daň z príjmov:

 • Zráža mu ju zamestnávateľ z jeho mzdy formou preddavkov na daň.
 • Výška dane z príjmov závisí od výšky jeho zdaniteľného príjmu a od uplatnených daňových zvýhodnení.
 • Daňové priznanie je povinný podať, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok presiahli 2 461,41 €.

Sociálne poistenie:

 • Odvádza ho z jeho mzdy zamestnávateľ a aj on sám.
 • Výška sadzby sociálneho poistenia závisí od typu dohody o práci.
 • Dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu o pracovnej činnosti (DPČ) a ich príjem z nej nepresiahne 200 € mesačne, neplatia sociálne poistenie.

Zdravotné poistenie:

 • Odvádza ho z jeho mzdy zamestnávateľ a aj on sám.
 • Výška sadzby zdravotného poistenia je 14 %.
 • Dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu o pracovnej činnosti (DPČ) a ich príjem z nej nepresiahne 200 € mesačne, neplatia zdravotné poistenie.

Dôchodca môže platiť aj daň z nehnuteľnosti. Túto daň platí každý vlastník nehnuteľnosti. Výška dane závisí od typu a výmery nehnuteľnosti.

To, aké dane platí pracujúci dôchodca závisí od výšky jeho príjmu, typu dohody o práci či uplatnenia daňových zvýhodnení.

Do akej sumy dôchodca nemusí podávať daňové priznanie?

Ak chce dôchodca vedieť do akej sumy nemusí podávať daňové priznanie, pre rok 2023 je to vtedy, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahli 2 461,41 €. Do tejto sumy sa rátajú všetky zdaniteľné príjmy, napríklad:

 • Príjem zo závislej činnosti (zamestnanie, dohoda): Zamestnávateľ zráža zo mzdy preddavky na daň, takže ak je príjem do 2 461,41 €, daňové priznanie nie je potrebné.
 • Príjem z podnikania: Ak príjem z podnikania nepresiahne 2 461,41 €, daňové priznanie nie je potrebné.
 • Príjem z prenájmu nehnuteľnosti: Ak príjem z prenájmu nehnuteľnosti po odpočítaní výdavkov nepresiahne 2 461,41 €, daňové priznanie nie je potrebné.
 • Príjem z kapitálového majetku: Ak príjem z kapitálového majetku (napr. dividendy, úroky) nepresiahne 2 461,41 €, daňové priznanie nie je potrebné.

Je dobré vedieť, že:

 • Dôchodok sa do zdaniteľných príjmov nezaratúva.
 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa pre dôchodcov znižuje o vyplatený dôchodok.
 • Dôchodcovia si uplatňujú daňový bonus na vyživované dieťa za rovnakých podmienok ako ostatní daňovníci.

Aj keď daňové priznanie nie je potrebné podávať, ak príjem nepresiahol 2 461,41 € je možné ho podať dobrovoľne. Vďaka tomu bude dôchodcovi vrátený daňový preplatok, ak mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň. Vedieť teda kedy sa vracajú dane je veľmi dôležitá informácia.

Ak si dôchodca nie je istý, do akej sumy nemusí podávať daňové priznanie, môže sa obrátiť na daňového poradcu, prípadne na daňový úrad.

Čo je to odpočitateľná položka?

Odpočítateľná položka je položka, ktorú si môže daňovník odpočítať od základu dane, čím sa zníži jeho daňový dopad. Existuje viacero typov odpočítateľných položiek, napríklad:

Odpočítateľná položka na daňovníka:

 • Táto položka sa odpočítava od základu dane pre každého daňovníka.
 • V roku 2023 je jej výška 4922,82 €.

Odpočítateľná položka predstavuje zníženie základu dane alebo vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov. V praxi to znamená, že po jej odpočítaní sa daň alebo odvody vypočítavajú z nižšej sumy. Existuje viacero typov odpočítateľných položiek, ktoré sa líšia svojim účelom a podmienkami uplatnenia.

Medzi najbežnejšie typy patria:

 • Odpočítateľná položka na daňovníka: Znižuje základ dane pre výpočet dane z príjmov fyzických osôb.
 • Odpočítateľná položka na dieťa: Znižuje základ dane pre výpočet dane z príjmov fyzických osôb za vyživované deti.
 • Odpočítateľná položka zo zdravotných odvodov: Znižuje vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na zdravotné poistenie.
 • Odpočítateľná položka na sociálne poistenie: Znižuje vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na sociálne poistenie.

Podmienky uplatnenia odpočítateľných položiek sa líšia v závislosti od ich typu. Vo všeobecnosti je však potrebné splniť nasledovné:

 • Daňový alebo vymeriavací základ musí dosiahnuť určitú minimálnu výšku.
 • Je nutné preukázať splnenie podmienok stanovených zákonom.

Dôležité je poznamenať:

 • Odpočítateľná položka sa neodpočítava od samotnej dane alebo odvodu, avšak od základu, z ktorého sa daň alebo odvod vypočítava.
 • Odpočítateľné položky nie sú kumulatívne, t.j. je možné uplatniť len jednu z nich, ktorá je pre daňovníka najvýhodnejšia.

Odpočitateľná položka je nástroj daňovej politiky, ktorý umožňuje daňovníkom znížiť si základ dane alebo vymeriavací základ pre výpočet odvodov.

Vzor daňového priznania invalidného dôchodcu

Vzor daňového priznania pre invalidného dôchodcu sa nelíši od bežného vzoru daňového priznania pre fyzické osoby. Invalidný dôchodca však môže mať nárok na uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v plnej výške, a to aj vtedy, ak popri invalidnom dôchodku poberá aj iné zdaniteľné príjmy.

Podľa vzoru daňového priznania by mal byť postup vyplnenia daňového priznania invalidného dôchodcu nasledovný:

I. Údaje o daňovníkovi:

 • Vyplniť identifikačné údaje, ako sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo a daňové identifikačné číslo (DIČ).

II. Základné údaje o zdaňovacom období:

 • Označiť zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie (napr. rok 2023).

III. Údaje o zdaniteľných príjmoch:

 • Vyplniť všetky zdaniteľné príjmy, ktoré sa dosiahli v zdaňovacom období. Patria sem napríklad:
  • invalidný dôchodok
  • príjmy zo závislej činnosti (zamestnanie)
  • príjmy z podnikania
  • príjmy z prenájmu
  • ostatné zdaniteľné príjmy

IV. Údaje na uplatnenie zníženia základu dane a daňového bonusu:

 • V riadku 27 zaškrtnúť políčko „Poberateľ invalidného dôchodku“.
 • V riadku 28 uviesť výšku invalidného dôchodku, ktorá sa poberala v zdaňovacom období.
 • Ak má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v plnej výške, vyplniť riadok 40.
 • Ak má nárok na daňový bonus na dieťa, vyplniť príslušné údaje v časti „Daňový bonus“.

V. Výpočet dane:

 • Daň sa vypočíta z vymeriavacieho základu, ktorý sa rovná základu dane zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus.

VI. Ostatné údaje:

 • V tejto časti je možné uviesť napríklad informácie o bankovom účte, na ktorý chce dôchodca vrátiť preplatok na dani.

VII. Podpis a vyhlásenie:

 • Daňové priznanie sa podpíše a zašle na príslušný daňový úrad.

K daňovému priznaniu je potrebné priložiť aj doklady o zdaniteľných príjmoch (napr. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa, výpis z bankového účtu o prijatí invalidného dôchodku).

Daňové priznanie je potrebné podať do 31. marca roka nasledujúceho po zdaňovacom období.

Aká je výška vdovského dôchodku?

Výška vdovského dôchodku závisí od dôchodku zosnulého manžela alebo manželky:

 • Starobný dôchodok: Vdovský dôchodok je 60 % z výšky starobného dôchodku, ktorý zosnulý manžel/manželka poberal ku dňu smrti.
 • Invalidný dôchodok: Vdovský dôchodok je 60 % z výšky invalidného dôchodku, ktorý zosnulý manžel/manželka poberal ku dňu smrti.
 • Predčasný starobný dôchodok:
  • Ak zomrel po 31. decembri 2012: Vdovský dôchodok je 60 % z výšky predčasného starobného dôchodku, ktorá sa vypočíta, akoby zosnulý manžel/manželka dosiahol dôchodkový vek.
  • Ak zomrel pred 1. januárom 2013: Vdova/vdovec môže požiadať o nový výpočet vdovského dôchodku, v ktorom bude 60 % z výšky predčasného starobného dôchodku (resp. starobného dôchodku), ktorá sa vypočíta rovnakým spôsobom ako v prípadoch po 31. decembri 2012.

Presnú výšku vdovského dôchodku je možné zistiť na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Vdovský dôchodok predstavuje dôležitú podporu pre pozostalých po manželovi/manželke. Poskytuje im finančnú podporu v ťažkom období po strate blízkej osoby.