Výpočet čistej mzdy – vzorec

vypocet cistej mzdy

Výpočet čistej mzdy je proces, v ktorom sa z hrubej mzdy odpočítajú povinné odvody a dane, čím sa určí, akú sumu peňazí reálne dostane zamestnanec na účet. Existuje viacero online kalkulačiek, ktoré pomôžu s výpočtom čistej mzdy.

Výpočet čistej mzdy závisí od viacerých faktorov, ako napríklad hrubá mzda, odvody na sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmu, prípadne daňový bonus.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Čistá mzda je suma peňazí, ktorú zamestnanec dostane po odpočítaní všetkých povinných odvodov a daní z hrubej mzdy.

Pre presný výpočet čistej mzdy sa odporúča použiť mzdovú kalkulačku.

Výpočet čistej mzdy závisí od viacerých faktorov, ako napríklad hrubá mzda, odvody, daň z príjmu.

Brutto je suma pred odpočítaním daní a odvodov, zatiaľ čo netto je čistá suma.

Čo je to čistá mzda?

Čistá mzda je suma peňazí, ktorú zamestnanec reálne dostane na účet po odpočítaní všetkých povinných odvodov a daní z hrubej mzdy.

Je to finálna suma, s ktorou môže zamestnanec disponovať podľa vlastného uváženia.

Výpočet čistej mzdy závisí od viacerých faktorov, ako napríklad:

 • Hrubá mzda: Čím vyššia je hrubá mzda, tým vyššia bude aj čistá mzda.
 • Odvody na sociálne poistenie: Odvádzajú sa z hrubej mzdy v sadzbe 34,60% (zamestnanec 9,40% a zamestnávateľ 25,20%).
 • Odvody na zdravotné poistenie: Odvádzajú sa z hrubej mzdy v sadzbe 15% (zamestnanec 4% a zamestnávateľ 11%).
 • Daň z príjmu: Vypočíta sa z mesačného základu dane, ktorý sa skladá z hrubej mzdy po odpočítaní odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Sadzba dane z príjmu je 19% pre daňových rezidentov Slovenska a 25% pre nerezidentov.

Pre presný výpočet čistej mzdy v závislosti od konkrétnej situácie sa odporúča použiť mzdovú kalkulačku.

Vzorec na výpočet čistej mzdy

Výpočet čistej mzdy z hrubej mzdy môže byť zložitý, pretože závisí od viacerých faktorov, ako sú daňové sadzby, odvody na sociálne poistenie, príspevky na dôchodkové poistenie a ďalšie. Avšak, s použitím správneho vzorca je možné ľahko vypočítať čistú mzdu, ktorú dostane zamestnanec na svoj účet.

Všeobecný vzorec na výpočet čistej mzdy je nasledovný:

Čistá mzda = Hrubá mzda – Daň – Odvody

 1. Hrubá mzda: Hrubá mzda je suma, ktorú zamestnávateľ sľubuje zaplatiť za prácu pred odpočítaním akýchkoľvek daní alebo odvodov.
 2. Daň: Daň je suma, ktorá sa odpočíta z hrubej mzdy na základe daňových sadzieb platných v danej krajine. Tieto sadzby môžu byť progresívne alebo fixné v závislosti od príjmov.
 3. Odvody: Odvody na sociálne poistenie a zdravotné poistenie.

Vzorec na výpočet čistej mzdy umožňuje odvodiť konečnú sumu, ktorú zamestnanec dostane na základe jeho hrubej mzdy a rôznych odpočtov, ako sú dane a odvody na sociálne a zdravotné poistenie.

Brutto na netto

Brutto na netto je základný prechodný krok pri výpočte mzdy či platby za nejakú službu. Je to suma pred odpočítaním daní a odvodov, zatiaľ čo netto je čistá suma, ktorá zostáva po odpočítaní všetkých zákonných povinných odvodov a daní.

Pre väčšinu ľudí je táto transformácia veľmi dôležitá, pretože netto suma určuje ich skutočný príjem a disponibilný rozpočet na každodenné potreby a záväzky.

Pre firmu je zase dôležité poznať celkovú nákladovú štruktúru zamestnanca a zohľadniť prirodzené odlíšenie medzi platom brutto a netto pri plánovaní zamestnaneckých nákladov a výplatných politík.

Prevod z brutto na netto je významný, preto je dôležité porovnávať a zvažovať obidve čísla pri akýchkoľvek finančných plánoch alebo rozhodnutiach.

Čo je to superhrubá mzda alebo celková cena práce?

Pojem superhrubá mzda sa na Slovensku oficiálne nepoužíva, aj keď sa s ním bežne človek stretne v hovorovej reči a v médiách. Správny termín je celková cena práce.

Celková cena práce predstavuje celkové náklady, ktoré zamestnávateľ vynaloží na zamestnanca. Zahŕňa nielen hrubú mzdu, ktorú zamestnanec dostáva na účet, ale aj všetky odvody, ktoré zamestnávateľ zaňho odvádza na sociálne a zdravotné poistenie.

Výpočet celkovej ceny práce alebo superhrubej mzdy je pomerne jednoduchý:

Celková cena práce = Hrubá mzda + Odvody zamestnávateľa

Odvody zamestnávateľa sa v roku 2024 odvádzajú z hrubej mzdy v sadzbe 36,2%.

Prečo sa používa pojem superhrubá mzda?

Tento neformálny termín sa používa z rôznych dôvodov:

 • Jednoduchosť: Ľuďom sa ľahšie pamätá pojem superhrubá mzda ako celková cena práce.
 • Zrozumiteľnosť: Pojem superhrubá mzda jasne vyjadruje, že ide o celkové náklady na zamestnanca, a nie len o jeho čistú mzdu.
 • Kritika: Niektorí ľudia kritizujú systém odvodov na Slovensku a označujú ho za superhrubý, pretože celková cena práce je v porovnaní s čistou mzdou veľmi vysoká.

Je dôležité rozlišovať medzi hrubou mzdou, čistou mzdou a celkovou cenou práce. Hrubá mzda je len jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje výšku príjmov. Pre presný prehľad o tom, koľko peňazí človeku reálne zostane na účte je dôležité poznať aj výšku odvodov a daní, ktoré sa z jeho mzdy odpočítavajú.

Výpočet superhrubej mzdy

Superhrubá mzda sa počíta nasledovne:

 1. Výpočet hrubej mzdy: Hrubá mzda je základná mesačná odmena zamestnanca pred odpočítaním odvodov a daní. Jej výška sa určuje pracovnou zmluvou a závisí od rôznych faktorov, ako sú napríklad pozícia zamestnanca, jeho odbornosť, skúsenosti, náročnosť práce a pod.
 2. Výpočet odvodov: Odvody na sociálne a zdravotné poistenie sa vypočítavajú ako percento z hrubej mzdy. V roku 2024 je sadzba odvodov pre zamestnanca 13,4% a pre zamestnávateľa 36,2%.

Superhrubá mzda = Hrubá mzda + Odvody zamestnávateľa

Príklad výpočtu superhrubej mzdy:

Hrubá mzda zamestnanca je 1 000 €. Odvody zamestnávateľa sú 36,2% z 1 000 €, t.j. 362 €.

Superhrubá mzda zamestnanca = 1 000 € + 362 € = 1 362 €

Je dôležité poznamenať, že superhrubá mzda nie je suma, ktorú zamestnanec dostane na účet. Ide o náklady zamestnávateľa na zamestnanca.

Z hrubej mzdy zamestnanca sa ešte odpočíta daň z príjmu fyzických osôb, ktorá sa vypočítava podľa daňového základu a sadzby dane. Daňový základ sa určí ako hrubá mzda mínus odvody a nezdaniteľná časť základu dane. Sadzba dane z príjmu fyzických osôb je v roku 2024 19%.

Pre výpočet čistej mzdy zamestnanca je potrebné od hrubej mzdy odpočítať odvody a daň z príjmu.

Výpočet odvodov podľa kalkulačky

Na výpočet odvodov je možné využiť rôzne online kalkulačky, ktoré pomôžu s rýchlym a jednoduchým výpočtom.

Výpočet odvodov pomocou online kalkulačiek slúži len na informatívne účely. Pre presný výpočet odvodov a daní sa odporúča obrátiť sa na príslušný úrad (Sociálna poisťovňa, Daňový úrad) alebo na daňového poradcu.

Okrem online kalkulačiek existujú aj mobilné aplikácie, ktoré pomôžu s výpočtom odvodov. Niektoré z nich sú dostupné aj v slovenčine.

Pri výpočte odvodov je dôležité mať na pamäti, že sa neustále menia sadzby a legislatíva. Vždy je preto potrebné overiť si aktuálne platné informácie.

1300 eur v hrubom je koľko v čistom?

Na presný výpočet čistej mzdy z hrubej mzdy 1300 € je potrebné vedieť viac informácií. Výpočet ovplyvňujú rôzne faktory, ako napríklad:

 • Daňové odvody: Sadzba dane z príjmu fyzických osôb je v roku 2024 19%. Z hrubej mzdy sa najprv odpočítajú odvody na sociálne a zdravotné poistenie a následne sa z takto upravenej mzdy vypočíta daň z príjmu.
 • Nezdaniteľná časť základu dane: Každý daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá sa v roku 2024 znižuje v závislosti od počtu detí.
 • Daňové bonusy: Na deti do 18 rokov veku a na študentov do 26 rokov veku má daňovník nárok na daňový bonus.
 • Uplatnenie daňových výdavkov: Ak si zamestnanec uplatňuje daňové výdavky (napr. na hypotéku, dôchodkové sporenie), ovplyvní to aj výpočet čistej mzdy.

1300 € v hrubom a bez uplatnenia akýchkoľvek daňových výhod a bonusov by sa dala čista mzda vypočítať nasledovne:

 • Odvody:
  • Odvody na sociálne poistenie: 1300 € * 9,4% = 122,20 €
  • Odvody na zdravotné poistenie: 1300 € * 4,0% = 52,00 €
  • Celkové odvody: 121,60 € + 52,00 € = 174,20 €
 • Daň z príjmu:
  • Zdaniteľná mzda: 1300 € – 174,20 € = 1125,80 €
  • Daň z príjmu: 1125,80 € * 19% = 213,90 €
 • Čistá mzda: 1300 € – 174,20 € – 213,90 € = 911,90 €

To znamená, že 1300 € v hrubom je 911,90 € v čistom.

Je však dôležité poznamenať, že toto je len orientačný výpočet. Skutočný príjem v čistom môže byť o niečo vyšší alebo nižší v závislosti od individuálnych okolností.

Výpočet čistej mzdy je proces, ktorý určuje množstvo peňazí, ktoré zamestnanec dostane po odpočítaní daní a odvodov z hrubej mzdy.

Výpočet čistej mzdy môže byť komplikovaný kvôli rôznym daňovým sadzbám a legislatívnym predpisom v jednotlivých krajinách. Preto je dôležité rozumieť tomuto procesu, aby sa zabezpečilo, že zamestnanec dostane spravodlivú odmenu za svoju prácu.