2 percentá z dane – ako vypočítať, komu darovať

2 percenta z dane

2 percentá z dane, známe aj ako 2 percentá, sú každoročná možnosť pre fyzické a právnické osoby na Slovensku poukázať časť zo svojej zaplatenej dane vybraným neziskovým organizáciám. Ide o jednoduchý a legálny spôsob, ako podporiť oblasti, na ktorých človeku záleží a zároveň si tak znížiť daňové zaťaženie.

Tieto organizácie sa musia registrovať v zozname prijímateľov 2%, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR. Zoznam prijímateľov 2 percent z dane je verejne dostupný a je možné si tak vybrať organizáciu, ktorej záujemca dôveruje.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

2% z dane je možné poukázať výhradne registrovaným neziskovým organizáciám.

Poukázať 2% z dane je možné len v prípade, ak v príslušnom daňovom roku daňovník zaplatil daň z príjmu.

Zoznam prijímateľov 2 percent z dane sa nachádza na webovej stránke Notárskej komory SR.

Podiel dane je možné poukázať iba jednému vybranému prijímateľovi.

Ako vypočítať 2 percentá z dane?

Vedieť, ako vypočítať 2 percentá z dane, je pomerne jednoduché. Je na to potrebné uskutočniť niekoľko krokov:

1. Určiť si svoju zaplatenú daň z príjmu:

 • Zamestnanci: Zaplatenú daň z príjmu nájdu na Potvrdení o zaplatenej dani, ktoré im každý rok vydá zamestnávateľ. Hľadať by mali riadok s názvom „Daň z príjmu“.
 • Podnikatelia a živnostníci: Výšku svojej zaplatenej dane z príjmu zistia z daňového priznania, ktoré podali daňovému úradu. Hľadať by mali riadok s názvom „Daňová povinnosť“.
 • Fyzické osoby, ktoré nepodávajú daňové priznanie: V tomto prípade je zaplatená daň z príjmu nulová a nie je možné poukázať 2% z dane.

2. Vynásobiť svoju zaplatenú daň z príjmu koeficientom:

 • 2%: Ak v zdaňovacom období človek neodpracoval dobrovoľnícky aspoň 40 hodín, môže poukázať 2% zo svojej zaplatenej dane. Vynásobí svoju zaplatenú daň z príjmu číslom 0,02.
 • 3%: Ak v zdaňovacom období odpracoval človek dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a má o tom písomné potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, môže poukázať 3% zo svojej zaplatenej dane. Vynásobí svoju zaplatenú daň z príjmu číslom 0,03.

3. Zaokrúhli výsledok na dve desatinné miesta:

Výsledná suma, ktorú môže záujemca poukázať, sa musí zaokrúhliť na dve desatinné miesta.

Príklad:

Zamestnanec má na Potvrdení o zaplatenej dani uvedenú daň z príjmu vo výške 1000 €. V zdaňovacom období neodpracoval dobrovoľnícky 40 hodín, takže môže poukázať 2% z dane. Výpočet 2 percent z dane je nasledovný:

1000 € x 0,02 = 20 €

Zamestnanec môže v tomto prípade poukázať 20 € z dane.

Je dôležité vedieť, ako vypočítať 2 percentá z dane, ak chce záujemca poukázať organizácii malú čiastku zo svojej dane z príjmu.

Komu a ako darovať 2 percentá z dane?

Komu darovať 2 percentá z dane je dôležitá otázka a je dobré si to premyslieť v dostatočnom predstihu.

Darovanie 2% z dane je možné výhradne registrovaným neziskovým organizáciám, ktoré sa nazývajú prijímatelia 2%. Zoznam týchto organizácií zverejňuje Notárska komora SR na svojej stránke každý rok do 15. januára. V zozname sa nachádza názov organizácie, jej IČO, sídlo, kontaktné informácie a predmet činnosti.

Ako poukázať 2% z dane?

Existujú dva spôsoby poukázania 2% z dane:

1. Prostredníctvom daňového priznania:

 • Zamestnanci: Ak ide o zamestnancov, ich zamestnávateľ im na začiatku roka odovzdá tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu dane, do ktorého musia vyplniť údaje o vybranej neziskovej organizácii. Vyplnené tlačivo odovzdajú zamestnávateľovi.
 • Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie: Ak človek sám podáva daňové priznanie, do daňového priznania za predchádzajúci rok musí zahrnúť Prílohu k daňovému priznaniu – Vyhlásenie o poukázaní podielu dane. Túto prílohu spolu s daňovým priznaním odovzdá daňovému úradu do 31. marca.

2. Online:

 • Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie: 2% z dane je možné poukázať aj online cez portál Finančná správa. Na portáli sa daňovník prihlási svojimi prihlasovacími údajmi a vyplní daňové priznanie spolu s prílohou Vyhlásenie o poukázaní podielu dane.

Poukázať 2% z dane je možné len v prípade, ak v príslušnom daňovom roku daňovník zaplatil daň z príjmu. Svoj podiel dane môže poukázať iba jednému vybranému prijímateľovi. Daňový úrad automaticky preplatí poukázanú sumu prijímateľovi.

Zamýšľať sa nad tým, komu a ako darovať 2 percentá z dane, by malo byť pre daňovníka dôležité, ak chce finančne pomôcť konkrétnej organizácii.

Registrácia prijímateľa na 2 percentá z dane

Registrácia prijímateľa na 2 percentá z dane je pomerne jednoduchý proces, ktorý prebieha u akéhokoľvek notára na Slovensku.

Postup registrácie:

 1. Vyhľadať notára: Vyhľadá sa a vyberie notár.
 2. Predložiť potrebné dokumenty: Predložia sa dokumenty s nasledovnými údajmi:
  • Názov a sídlo organizácie
  • IČO organizácie
  • Bankové spojenie organizácie
  • Predmet činnosti organizácie
  • Meno a priezvisko štatutárneho orgánu organizácie
  • Kontaktné informácie organizácie (telefónne číslo, e-mailová adresa)
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 3. Overenie registrácie: Notár overí správnosť a úplnosť údajov a v prípade potreby vyzve na doplnenie chýbajúcich informácií.
 4. Spísanie notárskej zápisnice: Notár spíše zápisnicu o registrácii organizácie do Zoznamu prijímateľov 2% z dane. Tá sa organizáciou podpíše a notár následne vyhotoví protokol o registrácii.
 5. Zverejnenie v zozname: Po úspešnom overení registrácie bude organizácia zaradená do Zoznamu prijímateľov 2% z dane, ktorý je zverejnený na stránke Notárskej komory SR.

Registrácia prijímateľa na 2 percentá z dane môže byť jednoduchá a rýchla pri splnení všetkých požadovaných podmienok.

Povinnosti a zoznam prijímateľov 2 percent z dane

Aké sú povinnosti a kde sa nachádza zoznam prijímateľov 2 percent z dane?

Prijímatelia 2% z dane majú voči daňovému úradu a verejnosti nasledovné povinnosti:

Všeobecné povinnosti prijímateľov 2 percent z dane:

 • Registrácia: Každá nezisková organizácia, ktorá sa chce stať prijímateľom 2% z dane, sa musí zaregistrovať u notára.
 • Použitie peňazí: Prijímatelia, ktorí dostali peniaze od daňovníkov ich musia minúť do nasledujúceho roka. Ak sa tieto prostriedky nepoužijú, musia byť vrátené správcovi dane.
 • Zverejňovanie informácií: Prijímatelia 2% z dane, ktorí dostali od daňovníkov sumu prevyšujúcu 33 000 eur sú povinní zriadiť na tento účel osobitný bankový účet. Ak sa z tejto sumy získajú úroky, aj tie musia byť využité.

Povinnosti týkajúce sa použitia prijatých súm:

 • Prijaté sumy 2% z dane musia byť použité výhradne na účely uvedené v predmete činnosti prijímateľa.
 • Prijaté sumy 2% z dane musia byť použité do konca nasledujúceho roka po roku, v ktorom boli prijaté.
 • Prijímatelia 2% z dane nesmú použité sumy 2% z dane ďalej rozdeľovať iným subjektom.

V prípade, že prijímateľ 2% z dane nesplní niektorú z týchto povinností, môže mu daňový úrad uložiť pokutu.

Zoznam prijímateľov 2 percent z dane sa nachádza na webovej stránke Notárskej komory SR.

Dokedy poukázať 2 percentá z dane?

Odpoveď na otázku „dokedy poukázať 2 percentá z dane“ je nasledovná: Lehota na poukázanie 2% z dane za rok 2023 už uplynula.

Zamestnanci mohli poukázať 2% z dane prostredníctvom tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu dane, ktoré odovzdali zamestnávateľovi do 30. apríla 2024.

Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie mohli poukázať 2% z dane v rámci daňového priznania za rok 2023, ktoré podali do 31. marca 2024.

Pre rok 2024 bude lehota na poukázanie 2% z dane nasledovná:

 • Zamestnanci: Do 30. apríla 2025.
 • Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie: Do 31. marca 2025.

Informácia, dokedy poukázať 2 percentá z dane, je veľmi dôležitá, aby sa predišlo prekročeniu termínov.

Kde nájsť tlačivo na poukázanie 2 percent z dane?

Tlačivo na poukázanie 2% z dane nie je potrebné, ak ide o fyzickú osobu podávajúcu daňové priznanie samostatne.

Pre zamestnancov:

 • Zamestnávateľ na začiatku roka odovzdá zamestnancovi tlačivo na poukázanie 2 percent z dane – Vyhlásenie o poukázaní podielu dane. Toto tlačivo vyplní a odovzdá zamestnávateľovi do 30. apríla.
 • Zamestnávateľ zašle Vyhlásenie o poukázaní podielu dane spolu s daňovým priznaním daňovému úradu.

Pre fyzické osoby podávajúce daňové priznanie:

 • Do daňového priznania sa zahrnie Príloha k daňovému priznaniu – Vyhlásenie o poukázaní podielu dane. Táto príloha sa spolu s daňovým priznaním odovzdá daňovému úradu do 31. marca.

Tlačivo teda nie je potrebné hľadať, v prípade potreby ho poskytne zamestnávateľ.

Daň z príjmu živnostníka a 2% z dane

Živnostníci sú povinní platiť daň z príjmu, dosiahnutého živnostenskou činnosťou. Výška dane z príjmu sa vypočíta z čistého zisku živnostníka, t.j. z rozdielu medzi príjmami a výdavkami. Živnostníci si môžu uplatňovať paušálne výdavky alebo reálne výdavky. Daň z príjmu živnostníka sa podáva cez daňové priznanie raz ročne, do konca marca nasledujúceho roka.

Fyzické osoby a právnické osoby (vrátane živnostníkov) môžu poukázať 2% z dane neziskovej organizácii, ktorú si vyberú zo zoznamu zverejneného Notárskou komorou SR. Poukázanie 2% z dane je dobrovoľné a realizuje sa prostredníctvom daňového priznania.

Vrátenie preplatku na dani z príjmu – kedy sa vracajú dane?

Lehota na vrátenie preplatku na dani z príjmu závisí od toho, kedy sa podalo daňové priznanie. Kedy sa vracajú dane teda závisí od dátumu podania daňového priznania.

 • Do 31. marca 2024: Daňový úrad preplatok vráti najneskôr do 40 dní od vzniku daňového preplatku. V praxi to znamená, že ak sa daňové priznanie podalo do 31. marca 2024, preplatok by mal byť vrátený najneskôr do 10. mája 2024.

Dátum, kedy sa vracajú dane, sa počíta odo dňa nasledujúceho po dni vzniku daňového preplatku. Daňový preplatok vzniká vtedy, ak je vypočítaná daň z príjmu nižšia ako suma preddavkov na daň a dane zrazených zamestnávateľom alebo uhradených daňovníkom. Daňový úrad preplatok vráti na bankový účet uvedený v daňovom priznaní. Ak daňovník nemá bankový účet, daňový úrad mu preplatok vyplatí poštovou poukážkou.