Výsluhový dôchodok vojakov a policajtov -výpočet a nárok

výsluhový dôchodok

Rozvoj a bezpečnosť krajiny si vyžadujú oddanosť a obetavosť zo strany vojakov a policajtov, ktorí slúžia na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti občanov. Jedným z dôležitých aspektov ich popracovného života je výsluhový dôchodok, ktorý odmeňuje ich dlhoročnú službu a obetu pre spoločnosť. Aký výpočet slúži na výsluhový dôchodok vojakov a policajtov? Kedy majú nárok na jeho uplatnenie?

Tento článok sa zameria na základné otázky spojené s výsluhovým dôchodkom vojakov a policajtov. Aké faktory ovplyvňujú výpočet tohto dôchodku? Kedy začína obdobie, kedy môžu príslušníci týchto profesionálnych skupín požiadať o výsluhový dôchodok?

Výsluhový dôchodok ako odmena za službu

Výsluhový dôchodok predstavuje formu dôchodkovej odmeny, ktorá je poskytovaná jednotlivcom za ich dlhodobé služby v určitých profesionálnych odvetviach, najmä v oblasti obrany a verejnej bezpečnosti. Táto forma dôchodkovej odmeny je často rezervovaná pre príslušníkov armády, policajtov a iných odvetví, kde je vyžadovaná vysoká miera oddanosti, disciplíny a odvahy.

Hlavným cieľom výsluhového dôchodku je odmeniť jednotlivcov za ich dlhodobú vernosť a obetu, ktorú venujú svojej práci na ochranu krajiny a jej občanov. Táto forma odmeny vzniká na základe predpokladu, že dlhodobá služba v takýchto profesionálnych odvetviach zahŕňa značné obmedzenia a riziká, ktoré si zaslúžia osobitnú uznanie.

Na Slovensku má nárok na výsluhové dôchodky viacero kategórií zamestnancov, a to v súlade so zákonnými predpismi:

  • Polícia, hasiči a vojaci: Policajti, hasiči a vojaci patria medzi skupiny profesionálov, ktoré majú nárok na výsluhový dôchodok. Po odpracovaní 25 rokov v danom povolaní môžu začať čerpať túto dôchodkovú výhodu. Pred májom 2013 platilo, že postačovalo odpracovať 15 rokov, ale zmeny v zákone zvýšili požadovaný čas.
  • Ďalšie povolania: Okrem policajtov, hasičov a vojakov sú výsluhové dôchodky určené aj pre niektoré ďalšie povolania, ako sú colníci, príslušníci horskej záchranné služby, zboru väzenskej a justičnej stráže a pracovníci Slovenskej informačnej služby.

Výsluhové dôchodky prešli v minulosti niekoľkými zmenami v zákonoch, vrátane zvýšenia počtu odpracovaných rokov. Tieto zmeny môžu ovplyvniť príslušné skupiny zamestnancov a ich nárok na túto dôchodkovú formu.

Kedy mám nárok na výsluhový dôchodok?

Pre vojakov a príslušníkov policajného zboru je dôležité mať jasný prehľad pri otázke: „Kedy mám nárok na výsluhový dôchodok?“ Podmienky pre získanie tejto výhody sú podrobne špecifikované a zohľadňujú niekoľko dôležitých faktorov.

Základné podmienky:Aby mali vojaci a policajti nárok na výsluhový dôchodok, musia odpracovať minimálne 25 rokov v ozbrojených zložkách. Pre tých, ktorí túžia po čo najvyššom výsluhovom dôchodku, sa odporúča vytrvať v službe až 35 rokov.
Špecifické situácie:Situácia sa môže zmeniť, ak služobný pomer policajta skončí stratou hodnosti alebo prepustením z dôvodu právoplatného odsúdenia. V takomto prípade nárok na výsluhový dôchodok vzniká až po dosiahnutí veku potrebného na starobný dôchodok podľa platných zákonov o sociálnom poistení.
Optimálny čas a výhody:Dôležitým aspektom je, že vojak alebo policajt, ktorý odpracuje 35 rokov, vstupuje do civilného života v pomerne pokročilom veku. Tento fakt môže obmedziť možnosti pre novú civilnú kariéru alebo vzdelávanie. Výsluhový dôchodok však výrazne kompenzuje nižšie príjmy v civilnom sektore, čím poskytuje stabilný zdroj príjmu až do konca života.
Finančná stránka:Platové ohodnotenie policajtov a vojakov je približne 1,5-násobok priemernej mzdy. Výsluhové dôchodky tvoria približne 55 % priemerných služobných platieb, ale so zvýšením doby služby môžu dosiahnuť až 75 % tejto sumy, čo predstavuje značné zvýhodnenie v porovnaní so starobnými dôchodkami.
Kedy mám nárok na výsluhový dôchodok?
Výsluhové dôchodky môžu predstavovať až 75 % priemernej služobnej mzdy, poskytujúc finančnú stabilitu v dôchodkovom veku.

Výpočet výsluhového dôchodku vojakov

Výsluhový dôchodok vojaka predstavuje dôležitú súčasť sociálneho zabezpečenia pre profesionálnych vojakov. Okrem toho majú nárok na ďalšie výhody, vrátane invalidného výsluhového dôchodku, vdovského a vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku.

V prípade, že má vojak nárok na viacero dôchodkov, uplatňuje sa len ten, ktorý je vyšší. V rámci systému sociálneho zabezpečenia vojakov, riadeného Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, sa taktiež poskytujú služby vrátane rekreačnej starostlivosti, kúpeľnej starostlivosti a zabezpečenia pohrebu.

Proces výpočtu výsluhového dôchodku pre vojakov závisí od dĺžky ich služby. Na nárok na výsluhový dôchodok musí profesionálny vojak odpracovať minimálne 25 rokov. Výška výsluhového dôchodku sa potom vypočíta z priemeru mesačného služobného platu za posledných desať rokov služby.

Postupne sa zvyšuje v závislosti od trvania služby, čím odmeňuje dlhodobú oddanosť vojenskej službe. Tento systém je výrazne odlišný od tradičného dôchodkového systému, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa, a zdôrazňuje význam a odmenu za dlhoročnú službu.

Výpočet výsluhového dôchodku policajtov

Od júla 2023 sa vzťahuje nárok na čiastkový starobný dôchodok aj na výsluhových dôchodcov, ktorí neodpracovali minimálne 15 rokov. Táto výhoda sa týka príslušníkov ozbrojených zložiek, ktorí majú svoj vlastný systém sociálneho zabezpečenia v rámci dôchodkového poistenia spravovaného Sociálnou poisťovňou.

Výpočet starobného dôchodku policajtov prebieha nasledovne:

Teoretická suma starobného dôchodku (TSD) sa získa sčítaním obdobia dôchodkového poistenia a obdobia výkonu služby, následne násobením priemernej osobnej mzdovej hodnoty (zahŕňajúc obdobie služby) a aktuálnou dôchodkovou hodnotou.

Čiastková suma starobného dôchodku sa vypočíta ako TSD krát obdobie výkonu služby deleno obdobím dôchodkového poistenia a obdobím výkonu služby.

Celková suma starobného dôchodku sa stanoví ako rozdiel medzi teoretickou a čiastkovou sumou starobného dôchodku.

Dôležité je zdôrazniť, že výška výsluhového a starobného dôchodku nie je stanovená pevne, ale závisí od počtu odpracovaných rokov. Pri tejto téme je dobré vedieť aj to ktoré roky sú dôležité pre výpočet dôchodku.

Žiadosť o výsluhový dôchodok policajta

V procese vybavovania výsluhového dôchodku policajta sa konanie začína na podnet fyzickej osoby, ktorej nárok na dávku vznikol. Žiadosť o dávku je nevyhnutné predložiť formou písomnej žiadosti na predpísanom tlačive, ktoré obsahuje informácie o prílohách, ktoré je nutné k žiadosti pripojiť.

Odbor sociálneho zabezpečenia je povinný v rámci konania o výsluhovom dôchodku policajta vydať rozhodnutie do 90 dní od doručenia žiadosti o dávku. Žiadosť o dávku sa musí predkladať v origináli, pričom prílohy k žiadosti môžu byť v origináli alebo v overenej kópii. Originály príloh budú vrátené žiadateľovi.

V prípade ukončenia služobného pomeru policajta, hasiča alebo horského záchranára sa žiadosť o dávku podáva na služobnom úrade, na ktorom bol dotyčný naposledy zaradený. V prípade žiadateľa o dávku podľa § 143 zákona č. 328/2002 Z. z. sa žiadosť väčšinou podáva osobne na pracovisku odboru sociálneho zabezpečenia alebo písomne na korešpondenčnú adresu odboru sociálneho zabezpečenia.

výsluhový dôchodok policajta
Žiadosť o výsluhový dôchodok policajta sa podáva osobne na pracovisku odboru sociálneho zabezpečenia alebo písomne na korešpondenčnú adresu odboru sociálneho zabezpečenia.

Tabuľka na výpočet výsluhového dôchodku

V roku 2024 predstavujú výsluhové dôchodky pre určité kategórie zamestnancov významnú výhodu. Už po 25 odpracovaných rokoch majú títo jednotlivci nárok na výsluhové dôchodky, pričom táto doba bola ešte pred májom 2013 len 15 rokov.

Pre tých, ktorí nespĺňajú podmienky na výsluhový dôchodok v roku 2024, napríklad policajti, colníci, vojaci a hasiči, existuje možnosť získať výsluhový príspevok po odpracovaní 10 rokov. Pred májom 2013 bola táto doba len 5 rokov. V tabuľke je uvedený prehľad skupín, ktoré majú nárok na výsluhový dôchodok:

Odpracované roky a tabuľka na výpočet výsluhového dôchodku:

KategóriaVýsluhový dôchodokVýsluhový príspevok
Policajti25 rokov10 rokov
Vojaci25 rokov10 rokov
Colníci25 rokov10 rokov
Hasiči a záchranný zbor25 rokov10 rokov
Horská záchranná služba25 rokov10 rokov
Zbor väzenskej a justičnej stráže25 rokov10 rokov
Slovenská informačná služba25 rokov10 rokov

Čo sa týka zmien v zákonoch počas služby, vojakom, hasičom a príslušníkom iných silových zložiek sa môže stať, že nové ustanovenia vyžadujú odpracovanie 25 rokov namiesto pôvodných 15 rokov na získanie výsluhového dôchodku.

S nárastom veku odchodu do dôchodku sa teda aj v prípade výsluhových dôchodkov predpokladá dlhšia pracovná doba. Argument, že pri nástupe do funkcie stačilo odpracovať 15 rokov, už nemá platnosť, a pre tých, ktorí mali odpracovaných napríklad 12 rokov, to znamená, že musia odpracovať ďalších 13 rokov namiesto pôvodných 3 rokov.

Otázka, aké budú budúcnosť výsluhových dôchodkov, zostáva otvorená. Zatiaľ čo dôchodkový vek pre bežných zamestnancov pravidelne stúpa a očakávajú sa zmeny aj v prípade výsluhových dôchodkov, ich podoba v roku 2025 pravdepodobne zostane nezmenená.

Tabuľka na výpočet výsluhového dôchodku
S neustále sa meniacim dôchodkovým systémom, je veľmi pravdepodobné, že nastanú zmeny. Udržateľnosť dôchodkového systému, ako aj výsluhového dôchodku, sa stáva stále náročnejšou a otázka zmien je len otázkou času.

Výsluhové dôchodky a 13. dôchodok v roku 2024

Dňa 10. januára 2024 schválila vláda SR novelu zákona č. 461/2003 Z. z. s významnou zmenou v oblasti vyplácania 13. dôchodku. Zmena sa dotýka aj zákona č. 328/2002 Z. z., kde sa upravuje postup pri vyplácaní tohto dodatočného dôchodku. Účinnosť novely, ktorá má nadobudnúť platnosť 1. júla 2024, bude mať výrazný vplyv na poberateľov výsluhových dôchodkov.

Podľa navrhovaných zmien by poberatelia výsluhových dôchodkov, vrátane poberateľov invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov, mali mať nárok na 13. dôchodok.

Tento dodatočný dôchodok by sa mal vyplatiť v decembri príslušného kalendárneho roka a jeho suma by mala byť aspoň 300 eur. Predpokladaná výška 13. dôchodku v roku 2024 by mala dosahovať 606,3 eur.

V prípade súčasného nároku na dva alebo viac 13. dôchodkov podľa uvedených zákonov by sa vyplatil len ten s najvyššou sumou. Pričom nárok na zvyšné 13. dôchodky by zanikol. Novela zákona uvažuje aj o možnosti, že vláda SR môže svojim nariadením určiť skorší termín výplaty časti 13. dôchodku. V takom prípade by suma 13. dôchodku na výplatu v decembri daného kalendárneho roka klesla o už vyplatenú časť.

Dôležité je zdôrazniť, že tento návrh zákona ešte musí prejsť schvaľovaním v Národnej rade SR. Tam môže dôjsť k jeho modifikácii. Účinnosť nadobudne až po zverejnení v Zbierke zákonov SR. Národná rada SR teda ešte má možnosť ovplyvniť konečný obsah a účinnosť novely.