13. dôchodok – zvyšovanie, výpočet

13. dochodok

13. dôchodok, nazývaný aj vianočný bonus alebo mimoriadna jednorazová dávka, je pravidelná sociálna dávka vyplácaná slovenským dôchodcom. Stal sa trvalou súčasťou systému sociálneho zabezpečenia, pokiaľ to iná vláda nezmení.

Podmienky nároku na 13. dôchodok sa v priebehu rokov menili. V súčasnosti naň má nárok každý, kto poberá akýkoľvek druh dôchodku. Jeho suma bude vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Výška 13. dôchodku sa každý rok vypočíta ako suma priemernej mesačnej dôchodkovej dávky daného typu za predchádzajúci rok.

V roku 2024 bude pre starobných dôchodcov 13. dôchodok v sume 606,30 €.

Výplata 13. dôchodku prebehne automaticky v decembri 2024 spolu s bežnou výplatou dôchodku.

Sociálna poisťovňa vedie evidenciu o všetkých poberateľoch dôchodkov na Slovensku.

Trinásty dôchodok – čo je potrebné vedieť?

Trinásty dôchodok je jednorazová dávka vyplácaná slovenským dôchodcom.

Kto má nárok na 13. dôchodok?

Na 13. dôchodok v roku 2024 má nárok každý, kto:

 • poberá starobný dôchodok
 • poberá predčasný starobný dôchodok
 • poberá invalidný dôchodok
 • poberá vdovský dôchodok
 • poberá sirotský dôchodok

Aká je výška 13. dôchodku?

Výška 13. dôchodku sa každý rok vypočíta ako suma priemernej mesačnej dôchodkovej dávky daného typu za predchádzajúci rok. V roku 2024 to znamená pre starobných dôchodcov sumu 606,30 €. Platí to aj pre invalidných dôchodcov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

Kedy bude vyplatený 13. dôchodok?

Na otázku, kedy bude vyplatený 13. dôchodok, dala vláda jasnú odpoveď. V decembri.

Trinásty dôchodok sa vypláca automaticky spolu s decembrovou dôchodkovou dávkou. V roku 2024 by to malo byť najneskôr do 15. decembra.

To, kedy bude vyplatený 13. dôchodok závisí od dátumu, kedy poberateľ dôchodku dostáva svoj pravidelný mesačný dôchodok.

13. dôchodok pre invalidov

13. dôchodok sa aj pre invalidov od roku 2024 stáva plnohodnotnou dôchodkovou dávkou. To znamená, že ho budú automaticky dostávať všetci poberatelia dôchodkov, bez ohľadu na typ poberaného dôchodku.

Výška 13. dôchodku pre invalidov v roku 2024 závisí od miery poklesu ich schopnosti pracovať:

 • Invalidný dôchodok do 70 % – 300 €
 • Invalidný dôchodok nad 70 % – 493,80 €

Výplata 13. dôchodku prebehne automaticky v decembri 2024 spolu s bežnou výplatou dôchodku. Sociálna poisťovňa ho vyplatí na bankový účet, na ktorý invalid dostáva aj svoj bežný dôchodok.

Sociálna poisťovňa a 13. dôchodok

Sociálna poisťovňa hrá v súvislosti s 13. dôchodkom kľúčovú úlohu:

1. Správa a evidencia údajov:

 • Sociálna poisťovňa vedie evidenciu o všetkých poberateľoch dôchodkov na Slovensku, vrátane typu dôchodku, výšky dôchodku a miery poklesu schopnosti pracovať u invalidov. Tieto údaje sú kľúčové pre výpočet a vyplatenie 13. dôchodku.

2. Výpočet 13. dôchodku:

 • Na základe evidovaných údajov Sociálna poisťovňa pre každého poberateľa dôchodku, ktorý spĺňa podmienky nároku, vypočíta výšku 13. dôchodku. Výpočet zohľadňuje typ dôchodku a mieru poklesu schopnosti pracovať u invalidov.

3. Výplata 13. dôchodku:

 • Sociálna poisťovňa automaticky vyplatí 13. dôchodok v decembri 2024 spolu s bežnou výplatou dôchodku. Peniaze budú poukázané na bankový účet, na ktorý poberateľ dostáva aj svoj bežný dôchodok.

4. Kontrola a dohľad:

 • Sociálna poisťovňa dohliada na to, aby 13. dôchodok bol vyplatený len oprávneným osobám a v správnej výške. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je oprávnená vymáhať preplatky alebo nedoplatky.

5. Informácie a poradenstvo:

 • Sociálna poisťovňa poskytuje poberateľom dôchodkov informácie o 13. dôchodku prostredníctvom svojej webovej stránky, informačných liniek a kontaktných centier. Zároveň im vie poradiť, či majú na 13. dôchodok nárok a aká je jeho výška.

Sociálna poisťovňa je zodpovedná za všetky administratívne úkony súvisiace s 13. dôchodkom, od evidencie údajov a výpočtu 13. dôchodku až po jeho výplatu a kontrolu. Zároveň slúži ako zdroj informácií a poradenstva pre poberateľov dôchodkov.

Tabuľka trinásteho dôchodku pre rok 2024

Tabuľka ukazuje základné sumy trinásteho dôchodku.

Typ dôchodkuMiera poklesu schopnosti pracovaťVýška 13. dôchodku (€)
Starobný dôchodok606,30
Invalidný dôchodokDo 70%300
Invalidný dôchodokNad 70%493,80
Vdovský dôchodok339
Vdovecký dôchodok300
Sirotský dôchodok300

Táto tabuľka trinásteho dôchodku slúži ako pomôcka pre tých, ktorí potrebujú vedieť, koľko dostanú v decembri vyplatené naviac ku bežnému dôchodku.

Kalkulačka trinásteho dôchodku

Kalkulačka trinásteho dôchodku je nástroj navrhnutý na výpočet očakávanej výšky trinásteho dôchodku na základe rôznych faktorov, ako sú vek, výška bežného dôchodku, dĺžka pracovného života a podobne.

Kalkulačka trinásteho dôchodku pomáha dôchodcom získať presný odhad očakávanej výšky trinásteho dôchodku a prispieva k lepšej finančnej stabilite prostredníctvom plánovania financií.

Na Slovensku je v súčasnosti kalkulačka trinásteho dôchodku nepodstatná, pretože suma pre jednotlivé skupiny dôchodcov je presne stanovená vládou, tak ako je to uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

13. a 14. dôchodok

V prípade Slovenska existuje iba 13. dôchodok. Pojem 14. dôchodok na Slovensku neexistuje.

O 13. a zároveň 14. dôchodku sa zatiaľ na Slovensku nehovorí. Avšak, v mnohých krajinách, vrátane Slovenska, existuje koncept tzv. 13. dôchodku, ktorý predstavuje jednorazový príspevok k starobnému dôchodku.

13. a 14. dôchodok môžu predstavovať dôležité nástroje na zlepšenie dôchodkového systému a zabezpečenia dôstojného života pre dôchodcov.

Výpočet vdovského dôchodku

Suma vdovského dôchodku = 60 % x suma starobného/ invalidného dôchodku zosnulého manžela/ manželky.

Presný výpočet vdovského dôchodku vie urobiť len Sociálna poisťovňa. Na jej webovej stránke sa nachádza aj kalkulačka vdovského dôchodku, ktorá záujemcovi pomôže s orientačným výpočtom.

Presný výpočet vdovského dôchodku je pomerne zložitý a závisí od individuálnej situácie. Odporúča sa preto obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu, ktorá s výpočtom rada pomôže.

Ako a o koľko sa zvýšia dôchodky?

Ako a o koľko sa zvýšia dôchodky závisí od rôznych faktorov, ako sú politické rozhodnutia, hospodárska situácia, demografické trendy či inflácia.

 • Valorizácia dôchodkov je proces, ktorým sa dôchodky upravujú tak, aby zohľadňovali nárast cien tovarov a služieb. Cieľom je zachovať kúpnu silu dôchodcov a zabrániť tomu, aby sa ich životná úroveň zhoršovala v dôsledku inflácie.
 • Spôsob valorizácie sa v jednotlivých krajinách líši. Na Slovensku sa dôchodky valorizujú každý rok podľa vzorca, ktorý je uvedený v zákone o sociálnom poistení. Percento valorizácie sa vypočíta ako priemer medziročného rastu cien za domácnosti dôchodcov za predchádzajúci rok a za prvý polrok bežného roka.
 • Dôchodky priznané pred 1. januárom 2024 sa zvýšili o 3,6 % mesačnej sumy dôchodku.
 • Valorizácia sa týka všetkých typov dôchodkov, teda starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého a sirotského.

O valorizácii dôchodku sú dôchodcovia informovaní písomne Sociálnou poisťovňou.

Ako a o koľko sa zvýšia dôchodky je možné vypočítať pomocou kalkulačky na stránke Sociálnej poisťovne.

Zmeny v dôchodkoch, ich zvyšovanie

Zmeny v dôchodkoch a ich zvyšovanie sú témou, ktorá je dnes viac ako kedykoľvek predtým aktuálna. S rýchlym demografickým a ekonomickým vývojom v mnohých krajinách sa menia aj spôsoby, ako sa vláda stará o svojich seniorov a ako im zabezpečuje finančnú stabilitu v zrelom veku.

Existuje niekoľko faktorov, ktoré prispievajú k zmenám v dôchodkových systémoch. Jedným z nich je samotné starnutie populácie.

 • S rastúcim podielom starších ľudí vo väčšine populácií rastie aj tlak na dôchodkové systémy, keďže menší počet aktívne pracujúcich osôb musí financovať dôchodky pre väčší počet dôchodcov.
 • Okrem toho sa mení aj štruktúra zamestnanosti a pracovného trhu. Ľudia pracujú dlhšie, avšak nie vždy v tradičných zamestnaniach s pevným pracovným úväzkom. To môže mať vplyv na to, ako sú dôchodky financované a aké sú ich výšky.
 • Politické rozhodnutia a legislatívne zmeny zohrávajú tiež dôležitú úlohu. Vlády môžu meniť pravidlá týkajúce sa dôchodkového veku, výšky dôchodkových príspevkov, indexácie dôchodkov k inflácii a ďalších faktorov, čo má priamy vplyv na dôchodkové príjmy občanov.

Zmeny v dôchodkoch a ich zvyšovanie je často reakciou na rastúce náklady na život a zlepšovanie životnej úrovne. Ľudia potrebujú dôstojné dôchodky, aby mohli žiť pohodlne a bezpečne v ich neskorších rokoch života.