Ako získať priepustku k lekárovi a ospravedlniť sa v práci

priepustka k lekárovi

Efektívna organizácia návštevy lekára vyžaduje dôkladné plánovanie a včasné informovanie zamestnávateľa. Zamestnanec má v tomto prípade nárok na platené voľno, avšak podmienkou je predloženie priepustky k lekárovi. Často im však chýba jasný prehľad o tom, ako tieto procesy správne využívať.

Akým spôsobom celý tento proces funguje a na čo presne má zamestnanec nárok?

Pracovné voľno pri návšteve lekára

Návšteva lekára alebo sprevádzanie rodinných príslušníkov k lekárovi predstavujú v pracovnom živote zamestnanca osobné výzvy, ktoré sú zákonne upravené v § 141 ods. 2 Zákonníka práce (ďalej len ZP).

Podľa ustanovení Zákonníka práce má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení.

Zároveň je mu priznané pracovné voľno na sprevádzanie rodinných príslušníkov do zdravotníckeho zariadenia alebo zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti.

Táto výnimka však platí len v prípade, že takéto zdravotné procedúry alebo sprevádzanie nie je objektívne možné realizovať mimo pracovného času zamestnanca.

Návšteva lekára v pracovnom čase s náhradou mzdy

Návšteva lekára s náhradou mzdy sa poskytuje na:

 • Vyšetrenie a ošetrenie zamestnanca: Zamestnancovi je poskytnuté pracovné voľno s náhradou mzdy na dobu potrebnú, pričom tento čas nesmie presiahnuť sedem dní v kalendárnom roku.
 • Preventívne lekárske prehliadky: Platí najmä pre zamestnankyne na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ktoré môže trvať opäť maximálne sedem dní v kalendárnom roku.
 • Sprevádzanie rodinných príslušníkov: Zamestnanec má nárok na návštvu lekára v pracovnom čase na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia pri náhlom ochorení, úraze alebo na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, pokiaľ je to nevyhnutné. Toto voľno je limitované na sedem dní v kalendárnom roku.
 • Sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa: V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa je zamestnanec oprávnený k pracovnému voľnu s náhradou mzdy na sprevádzanie, avšak tento čas nesmie prekročiť desať dní v kalendárnom roku.
priepustka k lekárovi
Náhrada mzdy pri návšteve lekára v pracovnom čase sa poskytuje v sume priemerného zárobku zamestnanca.

Pracovné voľno bez náhrady mzdy

Po vyčerpaní povolenej doby pracovného voľna s náhradou mzdy, má zamestnanec možnosť využiť ďalšie pracovné voľno. To už však nie je preplácané v súlade so § 141 ods. 2 Zákonníka práce.

V prípade zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zamestnávateľ je podľa § 223 ods. 2 ZP povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci z dôvodu návštevy lekára. Avšak, v takomto prípade neexistuje nárok na náhradu odmeny.

Pre zamestnancov vykonávajúcich home office, ktorí si sami rozvrhujú pracovný čas podľa § 52 ods. 7 písmeno c) ZP, náhrada mzdy pri návšteve lekára nie je uplatniteľná. Toto pravidlo platí aj v prípade dôležitých osobných prekážok, keď je neprítomnosť v práci ospravedlnená.

Potvrdenie od lekára: Kľúčové aspekty a požiadavky

Ako už bolo spomenuté, v súlade so Zákonníkom práce by mal zamestnanec preferovať návštevu lekára mimo pracovnej doby. Počas pracovného času by mala byť preferovaná len v prípade objektívnych obmedzení.

Zamestnanec je povinný preukázať svojmu zamestnávateľovi vykonanie lekárskeho vyšetrenia v priebehu pracovnej doby.

V súlade so Zákonníkom práce je potvrdenie od lekára určené na dokladovanie ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci. Predkladanie tohto potvrdenia je nevyhnutné pre uplatnenie nároku na pracovné voľno, a to bez ohľadu na to, či je nárok so zárobkovou náhradou alebo bez nej.

Štandardné potvrdenie od lekára by malo obsahovať informácie ako:

 • meno a priezvisko zamestnanca
 • dátum vyšetrenia
 • trvanie vyšetrenia, prípadne označenie celodenného ošetrenia
 • pečiatku a podpis lekára

Zamestnávatelia často poskytujú vlastné formuláre na preukázanie vyšetrení u lekárov, ktoré by v zásade mali obsahovať rovnaké informácie.

Pri vyhotovení potvrdenia od lekára by lekár nemal uvádzať diagnostické údaje alebo dôvody návštevy pacienta – zamestnanca, pretože ide o citlivé osobné údaje.

Zamestnávateľ nemá právo požadovať predloženie lekárskej správy obsahujúcej citlivé osobné údaje o zdravotnom stave zamestnanca bez jeho súhlasu. Lekárska správa je súčasťou zdravotnej dokumentácie a nie je potrebná pre overenie oprávnenosti pracovného voľna.

Pre zaujímavosť, dohodár na základe dohody o vykonaní práce nemá nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, ani na pracovné voľno bez náhrady mzdy.

priepustka k lekárovi
Zamestnanec musí byť schopný preukázať, že návšteva lekára nešla uskutočniť mimo pracovného času, napríklad kvôli časovej neschopnosti lekára alebo predchádzajúcej objednávke na konkrétny termín.

Vzor potvrdenia o návšteve lekára/priepustky k lekárovi

Potvrdenie o návšteve lekára je teda doklad, ktorý potvrdzuje, že pacient navštívil lekára v určitom čase. Potvrdenie môže byť potrebné na rôzne účely, napríklad na preukázanie práceneschopnosti, na preplatenie liekov z poisťovne alebo na udelenie oslobodenia od práce alebo od školy.

Celkový čas, ktorý zamestnanec strávi u lekára, vrátane cesty a čakania pred vyšetrením, sa započítava do celkovej doby prekážky v práci. Rozsah tejto doby sa určuje na základe odporúčaní lekára, ktorý je odborníkom na zdravotný stav zamestnanca.

Ak zamestnanec naráža na nezhody so zamestnávateľom ohľadom trvania vyšetrenia, môže sa dohodnúť na tejto otázke s lekárom alebo overiť konkrétne postupy vo vnútropodnikových predpisoch.

Priepustku k lekárovi zvyčajne vystavuje lekár v ambulancii alebo na pohotovosti. Pacient môže požiadať lekára o vystavenie potvrdenia buď osobne, alebo telefonicky.

V prípade, že človek potrebuje vzor potvrdenia o návšteve lekára, môže si ho stiahnuť z internetu alebo o neho môže požiadať lekára.

potvrdenie o návšteve lekára vzor
Vzor potvrdenia o návšteve lekára. Je platné zvyčajne 3 dni od dátumu vydania.

Vzor priepustky k lekárovi vo formáte PDF na tlač

Vzor priepustky k lekárovi vo formáte PDF na tlač je užitočným nástrojom pre zamestnanca, umožňujúcim mu jednoducho a efektívne dokumentovať svoju návštevu u lekára. Toto tlačivo zohľadňuje potrebu precíznej evidencie a rešpektuje súkromie zamestnanca.

Ako zamestnanec môže využiť vzor priepustky k lekárovi vo formáte PDF na tlač?

 1. Stiahnutie a vyplnenie: Zamestnanec si stiahne tlačivo vo formáte PDF a vyplní potrebné informácie.
 2. Včasné odovzdanie: Zabezpečí, aby vyplnenú priepustku odovzdal zamestnávateľovi v predstihu, umožňujúc mu plánovať náhradné opatrenia v pracovnom procese.
 3. Evidencia návštevy u lekára: Poskytne presnú dokumentáciu o čase strávenom u lekára a dôvode návštevy.
 4. Súkromie a práva zamestnanca: Využitie tlačiva rešpektuje súkromie zamestnanca a jeho právo na ochranu osobných údajov.

Priepustku k lekárovi, nech už ide o tlačivo z papiernictva alebo PDF verziu, môže primárne poskytnúť zamestnávateľ. Avšak, existuje možnosť získania takéhoto tlačiva aj mimo pracovného prostredia, napríklad v papiernictvách alebo online vo formáte PDF.

Priepustku k lekárovi vo formáte PDF si zamestnanec vie pripraviť aj sám. Môže ju stiahnuť z online portálov, ktoré tento PDF formát poskytujú, vyplniť a včas odovzdať zamestnávateľovi.

priepustka k lekárovi
V prípade vzoru priepustky k lekárovi vo formáte PDF na tlač je dôležité, aby obsahovala všetky dôležité informácie. To zabezpečuje hladký priebeh evidencie, a zároveň rešpektuje súkromie zamestnanca.

Priepustka k lekárovi a výzvy k zdraviu (aj) v práci

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete je stále viac zamestnancov orientovaných na svoje zdravie a pohodu. Tento osobný prístup sa odráža aj v spôsobe, ako ľudia riadia svoje pracovné povinnosti, vrátane návštev lekárov.

V rámci tohto trendu mnohí zamestnanci vyhľadávajú aktívne spôsoby, ako integrovať starostlivosť o svoje zdravie do pracovného prostredia.

Či už ide o organizovanie pravidelných preventívnych lekárskych prehliadok alebo zohľadňovanie vlastných časových potrieb pri plánovaní pracovných povinností, ľudia si vytvárajú priestor pre svoje zdravie a osobné blaho.

Tým, že využívajú vzory priepustiek k lekárovi vo formáte PDF na tlač, zamestnanci nielenže efektívne spravujú svoju pracovnú neprítomnosť, ale aj aktívne prispievajú ku kultúre zdravia. Takej, v ktorej je starostlivosť o zdravie jednotlivca podporovaná a rešpektovaná.

Na to by mali myslieť aj pri žiadosti o prácu. Môže to viesť k zvýšenej produktivite, nižšej absencii a celkovo k zdravšiemu pracovnému prostrediu.