Dohoda o vykonaní práce – vzor, odvody a počet hodín

dohoda o vykonaní práce

Dohoda o vykonaní práce je právny nástroj, ktorý umožňuje jednotlivcom a firmám flexibilnejšie upravovať svoje pracovné vzťahy. Táto dohoda sa vyznačuje svojou variabilitou a prispôsobivosťou, čo umožňuje stranám nastaviť podmienky spolupráce v súlade so špecifickými požiadavkami a potrebami.

Tento článok rozoberie rôzne aspekty dohody o vykonaní práce, od vzorových dokumentov až po otázky odvodov a prípadné obmedzenia v počte odpracovaných hodín. Zároveň sa bude venovať aj nepravidelnému príjmu vyplývajúcemu z tejto formy zamestnania, ako aj jednorázovým dohodám o vykonaní práce. Tie si získavajú čoraz väčšiu popularitu v súvislosti so sťahovaním pracovných vzťahov na online platformy.

Zamestnávanie na základe dohôd

Vo svete pracovných vzťahov dominuje tradičná forma zamestnania prostredníctvom pracovných zmlúv. Napriek tomu existuje alternatívny prístup, ktorým je uzatváranie dohôd s fyzickými osobami na vykonávanie prác mimo štandardného pracovného pomeru. Tento prístup zamestnávateľom umožňuje flexibilnejšie prispôsobiť pracovné vzťahy ich konkrétnym potrebám a projektom.

V tomto kontexte sa objavujú rôzne typy dohôd:

 • Dohoda o vykonaní práce: Uzatvára sa za účelom vykonania určitej pracovnej úlohy s maximálnym rozsahom 350 hodín v kalendárnom roku.
 • Dohoda o pracovnej činnosti: Uzatvára sa na výkon určitej opakovanej činnosti s maximálnym rozsahom 10 hodín týždenne alebo 520 hodín ročne pri sezónnej práci.
 • Dohoda o brigádnickej práci študentov: Uzatvára sa so študentmi s možnosťou pracovať najviac 20 hodín týždenne v priemere.

Tieto dohody odlišne vymedzujú charakter práce a zabezpečujú jasné obmedzenia pracovného času, čím chránia zamestnancov pred preťažením a zvyšujú ich bezpečnosť pri práci.

Dôležité je poznamenať, že v súlade so Zákonníkom práce je maximálny pracovný čas zamestnanca na základe dohôd obmedzený na 12 hodín v priebehu 24 hodín, pri mladistvých zamestnancoch na 8 hodín.

Tento rámec dodáva dohodám štruktúru a zabezpečuje dodržiavanie spravodlivých pracovných podmienok. Zároveň je dôležité zdôrazniť, že dohody tohto typu neumožňujú vykonávanie práce nadčas alebo v pohotovosti, čím sa ďalej chránia práva zamestnancov.

Dohoda môže byť aj dočasným riešením pre ľudí, ktorých zasiahla nezamestnanosť a zatiaľ si nevedia nájsť vhodné zamestnanie na trvalý pracovný pomer.

Počet hodín: Dohoda o vykonaní práce vs. dohoda o pracovnej činnosti

Rozdiely medzi dohodou o vykonaní práce a dohodou o pracovnej činnosti sú kľúčovým aspektom v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Je dôležité pochopiť, kedy je vhodné využiť každý z týchto pracovných nástrojov pri realizácii prác mimo tradičného pracovného pomeru.

Dohoda o vykonaní práce je uzatváraná medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, pokiaľ predpokladaný počet hodín nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Táto dohoda sa týka práce s jednorazovým charakterom, kde výsledok práce je záväzne vymedzený. Jej uzavretie je podmienené písomnou formou, kde sa špecifikuje pracovná úloha, odmena za jej splnenie, doba na vykonanie úlohy a predpokladaný rozsah práce.

Naopak, dohoda o pracovnej činnosti sa využíva na príležitostné práce definované druhom práce, vykonávané osobami inými ako študenti. Táto dohoda nespočíva na dosiahnutí konkrétneho výsledku práce, ale skôr na príležitostných a dohodnutých činnostiach. Je limitovaná pracovným časom do 10 hodín týždenne. Môže to byť napríklad práca na 3 hodiny denne, ktorá sa bude vykonávať 2 – 3 dni v týždni.

Jej platnosť je viazaná na písomnú formu, kde sú špecifikované dohodnutá práca, odmena, rozsah pracovného času a doba platnosti dohody. Rozhodovanie o výbere medzi týmito dohodami by malo byť informované pochopením povahy práce a očakávaní výsledkov.

dohoda o vykonaní práce
Rozdiely medzi dohodou o vykonaní práce a dohodou o pracovnej činnosti spočívajú v charaktere práce a dohodnutých podmienkach. Zatiaľ čo dohoda o vykonaní práce sa týka jednorazových prác s výsledkom, dohoda o pracovnej činnosti zahŕňa príležitostné činnosti bez špecifického výsledku.

Zmeny v dohode o vykonaní práce od roku 2023

V roku 2023 priniesla legislatívna revízia pracovných dohôd nové prvky, najmä pokiaľ ide o dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študenta. Aké boli významné zmeny v dohodách o vykonaní práce s dôrazom na sezónne práce a pracovné činnosti?

Rozhodujúce body dohody o vykonaní práce:

 • Rozsah práce: Maximálne 350 hodín ročne, súčet pre všetky dohody s tým istým zamestnávateľom.
 • Písomná forma: Podmienka neplatnosti dohody bez písomného potvrdenia.
 • Minimálna predvídateľnosť práce: Zamestnávateľ je povinný informovať najmenej 24 hodín vopred o pracovnom čase.

Zmeny v dohodách o pracovnej činnosti v roku 2023

 • Rozšírený rozsah hodín: Možnosť odpracovať do 520 hodín ročne, zohľadňujúc sezónne práce.
 • Odhadovaný čas: Dohodnutý rozvrh práce a lehota oznámenia najmenej 24 hodín vopred.
 • Výpovedná doba: 15-dňová lehota v prípade ukončenia dohody o pracovnej činnosti.

Minimálna predvídateľnosť práce a jej vplyv na zamestnancov a zamestnávateľov

Význam minimálnej predvídateľnosti:

 • Zamestnanci majú nárok na informácie o pracovnom čase najmenej 24 hodín vopred.
 • Zamestnávatelia sú povinní dodržiavať dohodnutý pracovný čas a poskytovať minimálnu predvídateľnosť.

Vplyv na odmeny a odstúpenie:

 • Náhrada vo výške minimálne 30 % odmeny pri zrušení práce v krátkom čase.
 • Možnosť odstúpenia zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa v prípade nedodržania dohodnutých podmienok.

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

 • Limitovaná na 520 hodín ročne podľa prílohy č. 1b Zákonníka práce.
 • Možnosť uzatvorenia len na 8 mesiacov, podliehajúc špeciálnym pravidlám sezónnych prác.

Odmeny a splatnosť v kontexte dohody o vykonaní práce – zmeny

Podstata a splatnosť odmeny:

 • Odmena je závislá na dokončení a odovzdaní práce.
 • Splatná do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po vykonaní práce.

Výnimočné podmienky a odmeny:

 • Možnosť dohodnúť si čiastočné platby počas vykonávania práce.
 • Zníženie odmeny pri nezodpovedajúcej kvalite práce po predchádzajúcom dohovore.
dohod o vykonaní práce 2023
Legislatívne zmeny v roku 2023 prinášajú nielen rozšírenie možností pre zamestnávateľov, ale aj väčšiu ochranu a predvídateľnosť pre zamestnancov v rámci pracovných dohôd. Tieto novinky v dohode o vykonaní práce formujú nový pracovný kontext a kladú dôraz na rovnováhu medzi flexibilitou a právami zamestnancov.

Nepravidelný príjem a dohoda o vykonaní práce

V prípade, že je uzatvorená dohoda o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem, odmena dohodára nie je vyplácaná pravidelne každý mesiac, ale podlieha odlišnému harmonogramu. Tento harmonogram môže zahŕňať vyplácanie odmeny štvrťročne, polročne alebo po dokončení dohodnutej časti práce, prípadne po odovzdaní celkového diela.

Významným príkladom dohody s právom na nepravidelný príjem je aj jednorazová dohoda o vykonaní práce na obdobie kratšie ako jeden mesiac, či dokonca na obdobie jedného mesiaca, keďže príjem z tejto dohody je vyplácaný v jednom jedinom plnení.

V prípade nepravidelného príjmu z dohody o vykonaní práce je zaťaženie oproti pravidelnému príjmu nižšie. Zamestnávateľ odvádza do Sociálnej poisťovne 22,8 %, pričom zamestnanec participuje sumou vo výške 7 %. Opačne k pravidelnému príjmu, v prípade nepravidelného príjmu neplatí zamestnávateľ ani zamestnanec nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Výška ostatných poistných odvodov je v tomto prípade rovnaká.

Jednorázová dohoda o vykonaní práce

Pri jednorazových dohodách o vykonaní práce môže byť plnenie podmienené ukončením konkrétnej práce, či už ide o projekt, dielo alebo inú dohodnutú úlohu. Po dokončení prác a odovzdaní diela alebo splnení úlohy dochádza k vyplateniu dohodnutej odmeny.

Jednorázová dohoda o vykonaní práce umožňuje flexibilitu v spôsobe zamestnania, či už ide o prácu z domu alebo iný nekonvenčný spôsob zamestnania. Tento prístup otvára priestor pre rôzne formy zamestnania, ktoré môžu byť prispôsobené potrebám dohodára a zamestnávateľa.

Ak počas vykonávania práce dôjde ku pracovnému úrazu, jednorázová dohoda o vykonaní práce nadobúda ešte väčší význam a zohráva dôležitú úlohu pri riešení tejto situácie.

Dôležitým aspektom jednorázovej dohody o vykonaní práce je skutočnosť, že odmena nie je vyplácaná pravidelne v časových intervaloch, ale až po dosiahnutí konečného bodu vykonania práce.

Odvody z dohody o vykonaní práce

V roku 2023 čelili dohodári zmenám v odvodoch z dohody o vykonaní práce. Prehľad týchto zmien a ich dôsledky sú zhrnuté nižšie.

Výška odvodov z dohody o vykonaní práce závisí na niekoľkých faktoroch vrátane:

 • pravidelného/nepravidelného príjmu
 • študentského alebo dôchodcovského štatútu
 • povahy práce
Druh dohodySociálne poistenieZdravotné poistenieÚhrn odvodov
Klasický dohodár – pravidelný príjem25,20 %10,00 %35,20 %
Klasický dohodár – nepravidelný príjem9,40 %4,00 %13,40 %
Dohoda na výkon sezónnej práceOdvodová odpočítateľná položka (OOP)OOPZávisí od OOP
Brigádnická práca študentovOOP (200 €) + úrazové + garančnéOOP (200 €)Závisí od OOP + úrazové + garančné
Dohoda u poberateľov dôchodkuZávisí od typu dôchodku a OOPZávisí od typu dôchodkuZávisí od typu dôchodku + úhrn OOP
dohoda o vykonaní práce odvody
V roku 2023 sa menili pravidlá a výšky odvodov pre dohody o vykonaní práce. Dohodári by mali byť oboznámení s týmito zmenami a uplatňovať ich v súlade so zákonom.

Vzor dohody o vykonaní práce a tlačivo v .pdf

Dohoda o vykonaní práce je právny dokument, ktorý uzatvárajú a podpisujú zamestnávateľ a dohodár s cieľom presne špecifikovať podmienky a povinnosti týkajúce sa vykonania určitej práce. Tento vzor dohody poskytuje základné ustanovenia, ktoré by mala obsahovať takáto dohoda, no odporúča sa to konzultovať s právnym odborníkom alebo notárom pre prípadné prispôsobenie konkrétnym potrebám strán. Podobne je to aj so vzorom zmluvy o diele.

vor dohody o vykonaní práce
Vzor a tlačivo dohody o vykonaní práce vo formáte .pdf je možné stiahnuť na mnohých webových portáloch. Slúži iba ako východisko a odporúča sa konzultovať to s právnym odborníkom pre zabezpečenie platnosti a primeranosti dohody o vykonaní práce v konkrétnom právnom kontexte.

Na stiahnutie tlačiva dohody o vykonaní práce vo formáte .pdf slúži rôzne stránky, kde človek nájde aktuálnu verziu tohto vzoru a prípadné iné užitočné formuláre.