Choroba z povolania – postup dosiahnutia, priznanie

choroba z povolania

Choroba z povolania sa týka zdravia a ochorenia ľudí v súvislosti s ich pracovným prostredím a vykonávanou prácou. Ide o choroby, ktoré sú spôsobené fyzickými, chemickými alebo biologickými faktormi. Tieto ochorenia postihujú najmä osoby pracujúce v určitých odvetviach, kde musia čeliť rizikám spojeným s daným povolaním.

V dnešnej dobe sú choroby z povolania stále aktuálnou a závažnou problematikou, ktorá si vyžaduje pozornosť a opatrenia na ich prevenciu a liečbu.

Choroba z povolania a renta

Choroba z povolania je zdravotným problémom, ktorý vznikol v súvislosti s pracovným prostredím. To znamená, že ju spôsobili faktory, ktoré nie sú veľmi rozšírené v bežnom živote.

Renta je pravidelná finančná podpora, ktorá sa dostáva fyzickej osobe, ak jej pracovná schopnosť poklesla v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Kto má nárok na úrazovú rentu:

 • Nárok na úrazovú rentu má osoba, ktorá je zamestnancom, vykonáva prácu a má povinné nemocenské poistenie. Alebo ak jej pracovná schopnosť poklesla o najmenej 20 %. Výška úrazovej renty závisí od percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti a denného vymeriavacieho základu poškodeného.
 • Nárok na úrazovú rentu kvôli chorobe z povolania zaniká v prípade smrti, dosiahnutia dôchodkového veku, obnovenia pracovnej schopnosti alebo prerušenia výplaty na viac ako 6 mesiacov.

Napríklad, ak má osoba pokles pracovnej schopnosti o 50 % a jej denný vymeriavací základ je 100 €, výška úrazovej renty bude 50 €. Preto je dôležité, aby sa v prípade choroby z povolania zamestnanec obrátil na príslušné orgány a žiadal o náhradu v podobe úrazovej renty. Tá mu môže pomôcť zmierniť finančné straty a zabezpečiť si pravidelný príjem napriek poklesu pracovnej schopnosti.

Pracovný úraz

Pracovný úraz patrí medzi bežné riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vykonávaní práce. Tento termín označuje všetky typy úrazov, ktoré sa stali v súvislosti s výkonom pracovných povinností.

Pracovné úrazy sú často sprevádzané vysokým rizikom a následnými komplikáciami, ktoré môžu viesť nielen k oneskorenému návratu do práce keď rekonvalescencia trvá aj niekoľko mesiacov, avšak aj k trvalým následkom.

Tu je niekoľko dôležitých aspektov týkajúcich sa pracovných úrazov:

 • Príčiny pracovných úrazov – medzi najčastejšie príčiny pracovných úrazov patria nedodržiavanie bezpečnostných predpisov, nedostatočné vyškolenie zamestnancov, nedostatočná údržba zariadení a nástrojov, avšak aj nevhodné pracovné prostredie.
 • Druhy pracovných úrazov – pracovné úrazy môžu byť rôzneho charakteru a závažnosti, od menších poranení po vážne zranenia, ktoré môžu mať za následok trvalé zdravotné postihnutie alebo dokonca smrť. Medzi najčastejšie druhy pracovných úrazov patria pády, poranenia z nárazu, popáleniny, avšak aj zranenia spôsobené nebezpečnými látkami.
 • Náklady a straty – pracovné úrazy nezanedbateľne ovplyvňujú nielen zdravie zamestnancov, avšak aj finančnú situáciu podniku. Náklady vzniknuté v dôsledku pracovného úrazu sa môžu týkať napríklad liečby, náhrad zamestnancov na pracovnej neschopnosti, avšak aj narušenia produkcie a poklesu kvality práce.
 • Prevencia – preventívne opatrenia majú veľký význam pri minimalizácii rizika pracovných úrazov. Základom je dodržiavanie bezpečnostných predpisov a príslušné vyškolenie zamestnancov. Podniky by mali tiež pravidelne aktualizovať svoje bezpečnostné opatrenia a vykonávať audity, ktoré zisťujú potenciálne nebezpečenstvá.

Nasledujúca tabuľka ukazuje počet pracovných úrazov v Európskej únii v roku 2019 podľa jednotlivých sektorov:

SektorPočet úrazov
Priemysel428 000
Stavebníctvo190 000
Služby a obchod128 000
Zdravotníctvo53 000
Zemepisné práce39 000
Poľnohospodárstvo35 000

V prípade pracovného úrazu je dôležité rýchlo a primerane zareagovať, aby sa minimalizovali následky. Po udalosti je potrebné poskytnúť prvú pomoc a následne kontaktovať príslušné zdravotné zariadenie. Okamžitá komunikácia s lekárom a pracovným úradom môže uľahčiť potrebné administratívne kroky a poskytnúť informácie pre vyšetrovanie príčin a prevenciu budúcich incidentov.

V tomto ohľade môže byť dôležitým nástrojom aj individuálne zdravotné poistenie, ktoré môže ponúkať rôzne benefity.

Dlhodobým cieľom je vytvoriť bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov, ochranu zdravia pri práci a minimalizovať riziko pracovných úrazov. S dodržiavaním bezpečnostných opatrení, pravidelnými kontrolami a vhodným vyškolením je možné prispieť k zníženiu počtu pracovných úrazov a zlepšeniu pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov.

Ako dlho trvá priznanie choroby z povolania?

To, ako dlho trvá priznanie choroby z povolania závisí aj od orgánu verejného zdravotníctva, ktorý je podľa zákona povinný vypracovať stanovisko najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti. V prípade zložitejšieho prípadu sa táto lehota predlžuje o ďalších 60 dní.

Vypracuje sa lekársky posudok o uznaní choroby z povolania opäť najviac do 30 dní od prijatia stanoviska od orgánu verejného zdravotníctva. V prípade zložitejšieho prípadu sa tento termín predlžuje o ďalších 60 dní.

V skutočnosti to, ako dlho trvá priznanie choroby z povolania môžu ovplyvniť aj ďalšie faktory. Napríklad aj to, že zamestnanec kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára až po určitom čase odkedy k ochoreniu došlo. To spôsobuje potrebu ďalších vyšetrení, čo predlžuje samotný proces priznania choroby z povolania.

Takisto môže dôjsť k situácii, kedy orgán verejného zdravotníctva alebo špecializované pracovisko nesúhlasia s lekárskymi posudkami a je potrebná ďalšia konzultácia s lekármi, prípadne uskutočnenie ďalších vyšetrení.

Ako postupovať pre dosiahnutie priznania choroby z povolania?

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniká za podmienok z právneho zoznamu pracovných chorôb pre zamestnanca počas plnenia svojich pracovných alebo služobných úloh alebo v súvislosti s nimi.

Podmienky priznania choroby z povolania

Aby bola choroba uznaná za chorobu z povolania, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 • Musí byť zaradená v zozname chorôb z povolania.
 • Musela vzniknúť za podmienok, ktoré sú stanovené v zozname pracovných chorôb.
 • Musí súvisieť s výkonom zamestnania.

Postup pri priznaní choroby z povolania

Postup pri priznaní choroby z povolania je nasledujúci:

 • Zamestnanec musí vyhľadať lekára, ktorý vystaví lekársku správu o vzniku ochorenia. Správa musí obsahovať informácie o zdravotnom stave, priebehu choroby a súvislosti s výkonom zamestnania.
 • Lekársku správu treba predložiť príslušnému orgánu sociálneho zabezpečenia.
 • Príslušný orgán požiada zamestnávateľa o informácie o pracovných podmienkach zamestnanca.
 • Na základe dostupných informácií, príslušný orgán rozhodne, či ide o chorobu z povolania.

Nároky pri priznaní choroby z povolania

Ak je choroba uznaná za chorobu z povolania, zamestnanec má nárok na nasledovné výhody:

 • Plná náhrada mzdy za pracovnú neschopnosť.
 • Náhrada straty mzdy v prípade, že zamestnanec nemôže pracovať ani po skončení pracovnej neschopnosti.
 • Predčasný dôchodok.
 • Ošetrovné a príspevok na opatrovanie.
 • Jednorazová peňažná pomoc.

V prípade, ak dôjde k pracovnému úrazu, ktorý by mohol spôsobiť chorobu z povolania, je potrebné sa čo najskôr obrátiť na lekára a začať s postupom na jej uznanie. V prípade, že sa mu chorobu z povolania nepodarí priznať, môže sa obrátiť na súd.

Ochrana zdravia je prioritou

Práca je veľmi dôležitá a ovplyvňuje život v mnohých aspektoch. Avšak, je dôležité si uvedomiť, že niektoré práce môžu prinášať aj riziko vzniku chorôb z povolania. Tieto choroby sa môžu objaviť postupne a môžu mať vplyv na zdravie a schopnosť vykonávať dané práce v plnom rozsahu. Je preto nevyhnutné, byť viac informovaný o chorobách z povolania a ich príznakoch.

Je potrebné si uvedomiť, že ochrana zdravia musí byť prioritou pri vykonávaní a výbere práce. Je potrebné dodržiavať bezpečnostné a ochranné opatrenia, ktoré poskytuje zamestnávateľ. Ak má človek podozrenie, že jeho práca mu spôsobuje zdravotné problémy, nemal by váhať a ihneď kontaktovať odborníka na choroby z povolania.

Príliš často sa stáva, že pracovníci ignorujú príznaky a následne sa liečia v neskorej fáze, keď je ochorenie už v pokročilom štádiu. Toto môže mať vážne následky na zdravie aj budúcnosť. Je dôležité si uvedomiť, že prevencia je vždy lepšia ako liečba.

Choroby z povolania sú vážnym problémom, ktorému je potrebné venovať dostatočnú pozornosť. Ročne sa veľké množstvo pracovníkov stretne s touto skutočnosťou a tí, ktorí ňou boli postihnutí, často bojujú s jej dôsledkami celý život.