Dobrovoľné zdravotné poistenie – individuálne, samoplatca

dobrovolne zdravotne poistenie

Dobrovoľné zdravotné poistenie (DZP) je forma poistenia, ktorá umožňuje osobám, ktoré nie sú povinne poistené štátom, mať prístup k verejnej zdravotnej starostlivosti. Dobrovoľné zdravotné poistenie si môže uzatvoriť každý, kto má trvalý pobyt na Slovensku, bez ohľadu na vek, zamestnanie, či príjem, ako aj cudzinec s prechodným pobytom na Slovensku, ak má povolenie na prechodný pobyt na viac ako 90 dní.

Na dobrovoľné zdravotné poistenie je možné sa prihlásiť v ktorejkoľvek z troch slovenských zdravotných poisťovní: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera či Union zdravotná poisťovňa.


Obsah článku


Verejné zdravotné poistenie: Základné informácie

Verejné zdravotné poistenie je systém, ktorý zabezpečuje financovanie zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktoré sú na Slovensku povinne poistené.

Kto je povinne poistený?

Povinne poistení sú:

 • Zamestnanci: Zamestnávateľ za nich odvádza poistné z vymeriavacieho základu, ktorým je mzda.
 • SZČO: Samostatne zárobkovo činné osoby platia poistné z vymeriavacieho základu, ktorým je ich zdaniteľný príjem.
 • Nezamestnaní: Osoby evidované na úrade práce
 • Študenti do 26 rokov: Denní študenti vysokých škôl.
 • Deti a mládež do 18 rokov: Nezaopatrené deti a mládež do 18 rokov.
 • Dôchodcovia: Starobní dôchodcovia.

Ako sa prihlásiť na verejné zdravotné poistenie?

 • Zamestnanci: Zamestnávateľ za nich prihlasuje poistenie automaticky.
 • SZČO: Samostatne zárobkovo činné osoby sa prihlasujú na verejné zdravotné poistenie samy, a to do 8 dní od vzniku povinnosti platiť poistné.
 • Nezamestnaní: Osoby evidované na úrade práce. Za nich poistenie platí štát automaticky od prvého dňa evidencie.
 • Študenti, deti, dôchodcovia: Podobne ako osoby evidované na úrade práce. Verejné zdravotné poistenie za nich platí štát.

Kde sa prihlásiť na verejné zdravotné poistenie?

Prihlásiť sa je možné:

 • osobne na pobočke VŠZP
 • poštou
 • elektronicky

Aká je výška poistného?

Výška poistného sa vypočítava z 15% vymeriavacieho základu, čiže pre rok 2024 je to 652 €. V roku 2024 tak predstavuje minimálne poistné 97,80 € mesačne.

Aké sú benefity verejného zdravotného poistenia?

Verejné zdravotné poistenie umožňuje svojim poistencom:

 • prístup k preventívnym prehliadkam a ošetreniam
 • prístup k liečebnej starostlivosti v prípade choroby alebo úrazu
 • príspevok na kúpeľnú liečbu
 • tehotenský príspevok
 • materské
 • prídavky na deti
 • rodičovský príspevok

Verejné zdravotné poistenie je systém, ktorý zabezpečuje základné zdravotné služby pre všetkých občanov krajiny, bez ohľadu na ich príjmovú alebo sociálnu situáciu. Jeho cieľom je zabezpečiť rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých a znižovať finančné bariéry pri získavaní potrebného liečenia.

Koľko sa platí zdravotné poistenie na deň?

Odpoveď na otázku, koľko sa platí zdravotné poistenie na deň závisí od viacerých faktorov:

1. Typ poistenca:

 • Zamestnanec: Zamestnávateľ platí za zamestnanca 11 % z vymeriavacieho základu. Zamestnanec odvádza 4 %.
 • SZČO (živnostník): Platí 15 % z vymeriavacieho základu (minimálny vymeriavací základ pre rok 2024 je 652 €/mesiac).
 • Dobrovoľne nezamestnaný: Platí 15 % z minimálneho vymeriavacieho základu (652 €/mesiac).
 • Študent: Študenti denného štúdia do 26 rokov sú oslobodení od platenia zdravotného poistenia.

2. Výška vymeriavacieho základu:

 • Zamestnanci: Minimálny vymeriavací základ nie je určený
 • SZČO: Minimálny vymeriavací základ (652 €/mesiac) alebo vyšší, ak si dobrovoľne zvýši vymeriavací základ
 • Dobrovoľne nezamestnaní: Minimálny vymeriavací základ (652 €/mesiac)

3. Počet dní v mesiaci:

Počet dní v mesiaci ovplyvňuje výšku denného základu.

Od 1. januára 2024 sa sadzba poistného pre SZČO zvýšila zo 14 % na 15 %. Minimálny vymeriavací základ pre rok 2024 je 652 €/mesiac.

Ak chce záujemca vedieť koľko sa platí zdravotné poistenie na deň, tak napríklad živnostník alebo dobrovoľne nezamestnaná osoba pri aktuálnej sume 97,80 € na mesiac zaplatí za deň, v mesiaci, ktorý má 30 dní 3,26 € a v 31 dňovom mesiaci zaplatí za deň 3,15 € na zdravotnom poistení.

Čo je to individuálne zdravotné poistenie?

Individuálne zdravotné poistenie, nazývané aj komerčné zdravotné poistenie, je dobrovoľné poistenie, ktoré je možné si uzatvoriť v poisťovni na základe poistnej zmluvy. Netreba si ho zamieňať s povinným verejným zdravotným poistením, ktoré má každý občan SR.

Hlavné funkcie individuálneho zdravotného poistenia:

 • Doplnenie verejného poistenia: Individuálne poistenie môže pomôcť hradiť náklady na liečbu a služby, ktoré nie sú hradené z verejného poistenia.
 • Prístup k nadštandardnej starostlivosti: Individuálne poistenie môže umožniť prístup k nadštandardnej lekárskej starostlivosti, ako sú kratšie čakacie doby na vyšetrenia, komfortné izby v nemocnici, výber operatéra a podobne.
 • Finančná ochrana v prípade vážnych ochorení: Individuálne poistenie môže poskytnúť jednorazové finančné plnenie v prípade vážnych ochorení, ako je rakovina, infarkt, mozgová príhoda a podobne.

Výhody individuálneho zdravotného poistenia:

 • Dobrovoľnosť: Poistenie je možné uzatvoriť dobrovoľne.
 • Individuálne nastavenie: Je možné si vybrať rozsah poistenia a výšku poistného, ktorá klientovi vyhovuje.

Nevýhody individuálneho zdravotného poistenia:

 • Cena: Poistné môže byť pomerne vysoké, najmä pre starších ľudí a osoby s chronickými ochoreniami.
 • Výluky z poistenia: Poistenie sa nemusí vzťahovať na všetky choroby a liečebné procedúry.

Pred uzatvorením individuálneho zdravotného poistenia sa odporúča porovnať ponuky rôznych poisťovní, dôkladne si preštudovať poistné podmienky, zvážiť, aký rozsah poistenia a výšku poistného človek potrebuje či porovnať benefity individuálneho poistenia s benefitmi verejného poistenia.

Výška zdravotného poistenia u samoplatiteľov

Výška zdravotného poistenia u samoplatiteľov v roku 2024 závisí od dvoch faktorov:

 • Sadzba poistného: 15 % pre osoby bez zdravotného postihnutia a 7,5 % pre osoby so zdravotným postihnutím.
 • Vymeriavací základ: Minimálny vymeriavací základ pre rok 2024 je 652 €/mesiac, avšak samoplatiteľ si ho môže dobrovoľne zvýšiť

Výpočet preddavku na poistné:

Preddavok na poistné je 15 % z minimálneho vymeriavacieho základu, t.j. 652 €. To znamená, že výška zdravotného poistenia u samoplatiteľov, ktorí nie sú zdravotne postihnutí pre rok 2024 je 97,80 €.

Samoplatitelia sú povinní platiť preddavky na poistné do 8. dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. V prípade nezaplatenia preddavkov na poistné včas môže poisťovňa vymáhať nedoplatky aj s penále.

Zdravotné poistenie v zahraničí

Pri cestovaní do zahraničia je dôležité myslieť na svoje zdravie a chrániť sa pred nepredvídateľnými výdavkami na liečbu. Existuje viacero možností, ako si zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v zahraničí:

1. Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP):

 • Vydáva ho príslušná zdravotná poisťovňa na Slovensku.
 • Oprávňuje na potrebnú (nie neodkladnú) zdravotnú starostlivosť v krajinách EÚ, EHP a Švajčiarska.
 • Pacient hradí len spoluúčasť na liečebných nákladoch (výška sa líši v závislosti od krajiny).

2. Cestovné poistenie:

 • Dobrovoľné poistenie, ktoré kryje náklady na liečbu, repatriáciu a asistenčné služby.
 • Odporúča sa uzatvoriť pred každou cestou do zahraničia, aj do krajín EÚ.
 • Poistenie si môžete vybrať a uzatvoriť online v rôznych poisťovniach.
 • Pri výbere poistenia je vhodné porovnať ponuky a zohľadniť:
  • krajinu pobytu
  • dĺžku pobytu
  • účel pobytu (turistika, lyžovanie, práca)
  • rozsah poistenia (liečebné náklady, repatriácia, asistenčné služby)
  • výšku poistného plnenia
  • samozrejmosťou by malo byť krytie COVID-19

Zdravotné poistenie v zahraničí je dôležité mať zabezpečené pre prípad nečakaných zdravotných problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania alebo pobytu v zahraničí.

Je európsky preukaz zdravotného poistenia postačujúci pri ceste do zahraničia?

Európsky preukaz zdravotného poistenia umožňuje získať potrebnú zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok ako miestnym obyvateľom. Ak sa človek chystá do zahraničia za účelom športu, práce či štúdia, európsky preukaz nemusí stačiť a bude potrebné cestovné poistenie s príslušným krytím.

Aj keď je európsky preukaz platný v krajinách EÚ, EHP a Švajčiarska, odporúča sa uzatvoriť si pred cestou do zahraničia cestovné poistenie. Cestovné poistenie kryje náklady na liečbu, repatriáciu a asistenčné služby, ktoré európsky preukaz nekryje.