Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – BSM

bsm

Bezpodielové vlastníctvo nehnuteľností, známe aj pod skratkou BSM, predstavuje jedinečnú formu spoluvlastníctva. Tento právny koncept ponúka manželom výnimočnú možnosť spojiť svoje majetkové práva do jedného celku, bez potreby definovania podielových častí. Zdá sa byť ideálnym riešením pre manželské páry, ktoré túžia po spoločnej kontrole nad svojím majetkom.


Obsah článku


Tento článok preskúma podrobnosti tohto konceptu a proces vybavenia bezpodielového vlastníctva, vrátane možnosti darovania medzi manželmi a jeho prínosov pre manželskú solidaritu.

Skratka BSM – majetkové vzťahy manželov

V súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka môže majetok patriť viacerým vlastníkom v rámci spoluvlastníctva, ktoré sa delí na dva základné druhy:

 • podielové
 • bezpodielové

Čo však presne znamená skratka BSM a ktoré veci doň patria a naopak, ktoré nie? Ako sa BSM viaže na podnikanie?

Skratka BSM je jednou z formy spoluvlastníctva upravenou v Občianskom zákonníku, ktorá je obzvlášť dôležitá v kontexte manželských vzťahov. Tento typ spoluvlastníctva môže existovať výlučne medzi manželmi a vyznačuje sa tým, že na rozdiel od podielového spoluvlastníctva neexistujú vymedzené podiely spoluvlastníkov.

Do BSM patria všetky veci, ktoré môžu byť predmetom vlastníctva a ktoré si manželia nadobudli počas trvania manželstva, vrátane:

 • príjmov z práce
 • príjmov z podnikania
 • hnuteľných vecí
 • nehnuteľných vecí

Dôležité je poznamenať, že bezpodielové spoluvlastníctvo je viazané na existenciu manželstva a veci v ňom užívajú obaja manželia spoločne, a zároveň spoločne hradia aj náklady spojené s ich užívaním.

Naopak, do BSM nepatria:

 • veci získané dedičstvom alebo darom
 • veci slúžiace len jednému z manželov
 • veci vydané v rámci reštitúcie majetku

Situácia sa komplikuje v prípade, keď manželia nadobudnú spoločne vec darom, pretože táto vec sa potom nestáva predmetom ich BSM, ale zostáva v podielovom spoluvlastníctve.

Spoločné majetkové vzťahy manželov nielenže zohľadňujú ich osobné potreby a práva, ale taktiež môžu mať významný vplyv na ich podnikateľské aktivity a plány do budúcnosti.

bsm
Manželia majú možnosť dohodnúť sa o rozsahu ich BSM odlišne od zákonnej úpravy. Môžu tak rozšíriť alebo zúžiť rozsah vecí patriacich do BSM, avšak takáto dohoda musí byť vždy notársky overená.

BSM v praxi – problémy a riešenia v kontexte podnikania

V praxi často nastávajú problémy v súvislosti s BSM, najmä ak jeden z manželov vykonáva podnikateľskú činnosť pred uzavretím manželstva a neskôr sa rozhodne podnikateľský podiel predať. Táto situácia vyvoláva otázku, či príjmy z takéhoto predaja patria do BSM, alebo zostávajú vo výlučnom vlastníctve podnikajúceho manžela.

V zásade platí, že výnosy, úžitky a prírastky vecí nadobudnuté počas manželstva patria do BSM bez ohľadu na to, či je samotná vec vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov alebo do BSM. Avšak, ak sa manžel, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, rozhodne predať svoj podnikateľský podiel nadobudnutý pred manželstvom, zaplatená kúpna cena za predaj zostáva v jeho výlučnom vlastníctve, pretože ide len o transformáciu jeho majetku.

Zákon ustanovuje niekoľko spôsobov obmedzenia BSM počas trvania manželstva.

Zúženie rozsahu BSM dohodouManželia sa počas manželstva môžu dohodnúť na zúžení rozsahu BSM, čo môže zahŕňať aj vylúčenie príjmov z predaja podnikateľského podielu nadobudnutého pred vznikom BSM. Táto dohoda vyžaduje notársky overený dokument a musí byť známa všetkým dotknutým stranám.
Zrušenie BSM na návrh manželov alebo jedného z nichJedným z dôvodov na zrušenie BSM je získanie podnikateľského oprávnenia jedným z manželov. V takom prípade súd môže na návrh manželov zrušiť BSM. Situácie, kde sa vyskytujú chyby, sú napríklad podanie návrhu na zrušenie BSM neoprávnenou osobou alebo podanie návrhu až po nadobudnutí konkrétnej veci do BSM, keď už musia byť veci v súlade s BSM vyrovnané medzi manželmi.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v kontexte dlhov

Manželský život prináša okrem radostí aj záväzky, ktoré môžu vznikať ako spoločné, tak aj individuálne. Počas trvania manželstva sa môžu vyskytnúť situácie, kedy manželia nesú spoločné dlhy, za ktoré sú zodpovední obaja spoločne a nerozdielne.

Avšak, okrem týchto spoločných záväzkov môže jeden z partnerov nadobudnúť aj individuálne dlhy. Solidárny dlh oboch manželov vychádza z právnych úkonov týkajúcich sa spoločného majetku, kde sú manželia oprávnení aj povinní konať spoločne a nerozdielne.

Samostatný dlh jedného z manželov, ktorý vznikne počas manželstva, nezaväzuje osobne druhého partnera. Napriek tomu zákon umožňuje, aby pohľadávka veriteľa voči jednému z manželov bola uspokojená aj z majetku, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Táto situácia nastáva najčastejšie, keď nie je možné uspokojiť veriteľa zo samostatného majetku dlžníka.

Najmä pri podnikaní jedného z manželov je bežné, že partner, ktorý nepodniká, podáva návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Týmto krokom sa zabezpečuje ochrana jeho vlastného majetku pred prípadnými záväzkami partnera podnikateľa.

Po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva a majetkovom vyporiadaní by sa takéto rozhodnutie uplatňovalo len voči majetku partnera, ktorý je dlžníkom.

bezpodielové spoluvlatsníctvo
Návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva často vedie k prípadnému prepisu majetku na partnera nepodnikateľa ako preventívne opatrenie voči rizikám podnikania partnera podnikateľa.

Ako vybaviť bezpodielové vlastníctvo?

Bezpodielové vlastníctvo manželov na Slovensku vzniká automaticky zo zákona pri uzavretí manželstva, a to bez potreby formálnych krokov či právnych dokumentov.

Zánik bezpodielového vlatsníctva môže nastať v nasledovných prípadoch:

 • rozvodom manželstva
 • smrťou jedného z manželov
 • zrušením BSM súdom na návrh jedného z manželov

Vybavenie zániku BSM je proces, ktorý sa líši v závislosti od príčiny zániku:

 • V prípade rozvodu alebo úmrtia jedného z manželov sa majetkové vzťahy v rámci BSM riešia v rámci konania o rozvod alebo dedičského konania.
 • V prípade zrušenia BSM súdom je potrebné podať návrh na súd a predložiť príslušné dokumenty.

Zrušenie bezpodielového vlastníctva počas trvania manželstva je možné rozhodnutím súdu na návrh niektorého z manželov pod určitými legislatívnymi podmienkami. Tento krok sa často vykonáva, ak jeden z manželov začne podnikať alebo ak by pokračovanie BSM bolo v rozpore s právnymi norami.

Po zániku BSM nasleduje vyrovnávanie majetku, ktoré môže byť vykonané prostredníctvom dohody, súdneho rozhodnutia alebo zákonnej domnienky vyrovnania. Pri tomto procese sa zohľadňuje, čo zo spoločného majetku bolo investované do oddeleného majetku jedného z manželov, a naopak, čo zo samostatného majetku jedného z manželov prispelo k spoločnému majetku.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 1/1

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov neexistujú podiely. Vec v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je vlastnená spoločne ako celok (1/1), pričom manželia nevyčleňujú časti. Obaja manželia tak k spoločnému majetku pristupujú ako jeden vlastník.

Kombinácia a výnimky

Nemožno vylúčiť ani kombináciu podielového a bezpodielového spoluvlastníctva. Napríklad, manželia môžu spoločne vlastniť 1/8 podielu na pozemku, pričom zvyšné podiely môžu patriť iným spoluvlastníkom. Tento 1/8 podiel bude tak v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, zatiaľ čo celkový pozemok bude v podielovom spoluvlastníctve s viacerými vlastníkmi.

Môže sa tiež stať, že manžel vlastní napríklad 1/8 pozemku a jeho manželka vlastní iný podiel vo veľkosti 3/8 na tom istom pozemku. Tento scenár môže vzniknúť napríklad v prípade darovania podielov. Dary sa, ako už bolo spomenuté, totiž nestávajú bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Zostávajú samostatným majetkom každého z manželov (čo je výnimka podľa § 143 Občianskeho zákonníka).

Bezpodielové spoluvlastníctvo, na rozdiel od podielového, môže existovať len medzi manželmi a nevydeľuje sa medzi nich na podiely.

Čo presne znamená podielové vlastníctvo manželov?

V podielovom spoluvlastníctve manželov je vlastník oprávnený držať, užívať a nakladať s vecou v medziach stanovených zákonom. Toto vlastníctvo môže byť založené na vlastníctve hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci.

Vlastníctvo sa tu skôr vníma ako celok, ktorý obaja manželia zdieľajú, čím vytvárajú jednotný právny subjekt. Manželia sú vlastníkmi veci ako celku a žiadny z nich nemá na spoločnej veci presne vymedzenú či vyčlenenú časť. Výnimkou je situácia, ak sa dohodnú inak.

Podľa právneho rámca majú všetci spoluvlastníci v rovnakom spoluvlastníckom pomere rovnaké práva a povinnosti, a to aj v prípade manželov. Táto úprava podielového spoluvlastníctva sa nachádza v ustanoveniach Občianskeho zákonníka, konkrétne v § 137 až 142.

Podiel v podielovom spoluvlastníctve predstavuje mieru, akou sa každý spoluvlastník podieľa na právach a povinnostiach vo vzťahu k spoločnej veci. Tento podiel môže byť vyjadrený zlomkom alebo percentuálne. Spoluvlastníci taktiež zdieľajú povinnosti spojené so spoločnou vecou, ako je napríklad údržba nehnuteľnosti či platby nákladov spojených s jej užívaním.

Podielové spoluvlastníctvo manželov sa odlišuje od výlučného vlastníctva, kde je vlastníkom iba jedna osoba. V praxi sa môžu podiely chápať nesprávne ako časti veci, avšak ide skôr o hlasovacie práva. To znamená, že podiel vyjadruje počet hlasov, ktorými môže spoluvlastník rozhodovať o spoločnej veci.

podielové vlatsníctvo manželov
Ak má spoluvlastník v podielovom vlastníctve manželov podiel napríklad 5/8, má aj rovnaký počet hlasov pri rozhodovaní o spoločnej veci.

Bezpodielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti majú manželia rovnaké právo na užívanie a povinnosť zdieľať náklady súvisiace s jej údržbou a užívaním.

Každý z manželov môže vykonávať bežné úkony spojené so spoločným majetkom, ale v niektorých prípadoch je na vykonanie iných právnych úkonov potrebný súhlas oboch manželov, pod hrozbou neplatnosti podľa § 40a Občianskeho zákonníka.

Avšak, koncept „bežných“ úkonov nie je zákonom presne definovaný. Súdny precedens definuje bežné úkony ako tie, ktoré sa týkajú opakujúceho sa alebo minimálneho zásahu do spoločného užívania nehnuteľnosti, ako napríklad platby za užívanie nehnuteľnosti.

Naopak, súdna prax neuznáva niektoré právne úkony za bežné úkony. Ide o:

 • darovanie nehnuteľnosti
 • uzatvorenie zmlúv o záložnom práve
 • nájomná zmluva

Ak sa podľa zmluvy o prevode nehnuteľnosti obaja manželia podieľajú ako kupujúci, obaja musia zmluvu podpísať. Rovnako, ak manžel začne podnikať a využije nehnuteľnosť, potrebuje na to súhlas od druhého manžela.

Po rozvode manželstva zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti. Manželia majú povinnosť vysporiadať nehnuteľnosť. Môžu sa dohodnúť na vysporiadaní dohodou, ktorá musí byť písomná a zaznamenaná v katastri nehnuteľností.

Ak nedôjde k dohode, súd môže na žiadosť jedného manžela rozhodnúť o vysporiadaní. Súd prikáže nehnuteľnosť len jednému manželovi, ktorý musí vyplatiť druhého. Tento prístup sa zakladá na princípe, že nehnuteľnosť má pripadnúť tomu manželovi, ktorý ju má v držbe alebo ju posledný vlastnil a pri ktorom došlo k jej amortizácii.

Bezpodielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti
Bezpodielové spoluvlastníctvo nehnuteľností manželov zabezpečuje rovnaké práva a povinnosti oboch manželov v užívaní a údržbe nehnuteľnosti. Po rozvode dochádza k vysporiadaniu, buď dohodou alebo súdnym rozhodnutím o pridelení nehnuteľnosti jednému z manželov.

Darovanie medzi manželmi a darovanie manželom

Darovanie medzi manželmi a darovanie manželom podlieha osobitným právnym podmienkam, ktoré upravujú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Podľa tohto inštitútu spadá do spoluvlastníctva všetko, čo si manželia nadobudnú počas manželstva. Avšak, ako už bolo spomenuté, existuje výnimka pre darované predmety, dedičstvo a osobné veci, ktoré slúžia len jednému z manželov.

Zámer darca je kľúčovým faktorom. Napríklad pri svadobných daroch sa predpokladá, že darca chce obdarovať oboch manželov, čím sa dar stáva spoločným vlastníctvom. Ak však darca vyjadruje zámer obdarovať len jedného z manželov, napríklad rodičia nevesty darujú finančný obnos neveste, potom tento dar patrí len tomuto manželovi.

Dôležité je, aby bol zámer darca potvrdený, napríklad darovacou zmluvou, pretože to môže byť kľúčovým dôkazom pri prípadnom rozvode a delení majetku. Treba však pamätať aj na fakt, že existujú aj isté nevýhody darovacej zmluvy. Vo vysporiadaní spoločného majetku sa berie do úvahy úmysel darca, bez ohľadu na to, či darovaný predmet slúži potrebám celej rodiny alebo len jedného z manželov.

Zákon nezakazuje darovanie medzi manželmi, ale predmetom daru môže byť len majetok výlučne patriaci jednému z manželov. Darovanie vecí, ktoré sú súčasťou spoločného majetku manželov, by sa považovalo za obchádzanie zákonných ustanovení o spoločnom majetku. Zákon takto chráni právny režim spoločného majetku manželov a vyžaduje jeho dodržiavanie.

Je dôležité si uvedomiť, že zákon neobmedzuje manželov vo vykonávaní právnych úkonov s ich majetkom, ale stanovuje určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je nástrojom na ochranu rodiny a je vhodné predchádzať potenciálnym právnym problémom konzultáciou s právnym expertom.