Daň z darovania – nehnuteľnosti, peňazí na účet

Darovanie, akýkoľvek akt či forma štedrosti, je súčasťou ľudskej kultúry a sociálneho väziva odnepamäti. Zdieľanie majetku, či už ide o peniaze, nehnuteľnosti alebo iné hodnoty, je často motivované altruizmom, láskou, alebo jednoducho želaním pomôcť. Avšak, okrem radostných okamihov, ktoré darovanie prináša, existuje aj aspekt, ktorý si vyžaduje pozornosť a porozumenie – daň z darovania.

Napriek tomu, že darovanie je často spojené s dobrosrdečnosťou, je dôležité mať na pamäti aj jeho daňové aspekty. Znalosť týchto aspektov nám umožní lepšie porozumieť tomu, ako darovať s rozvahou a efektívne plánovať našu finančnú budúcnosť.

Kľúčové informácie článku

Prečo je dôležité mať na pamäti aj daňové aspekty pri darovaní?

Čo je darovacia zmluva a aký je jej účel v kontexte darovania nehnuteľností?

Aké sú základné pojmy, ktoré tvoria jadro darovacej zmluvy a prečo sú dôležité?

Aký je postup pre prevod vlastníckych práv na darovanú nehnuteľnosť a aké sú s tým spojené kroky?

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva predstavuje jedinečný právny nástroj, ktorým sa mení vlastníctvo konkrétnej veci. Jej rozsah je pomerne široký, čo umožňuje darovať nielen pohyblivé majetky, ako sú autá či obrazy, ale aj nehnuteľnosti vrátane pozemkov, domov či bytov.

V prípade darovania pohyblivých vecí nie je podmienkou písomná forma darovacej zmluvy, pokiaľ dochádza k okamžitému odovzdaniu a prevzatiu daru.

To znamená, že darovať auto či iný predmet môže byť aj výsledkom ústnej dohody. Avšak, táto forma darovania môže v budúcnosti viesť k potenciálnym sporom o vlastníctvo, najmä ak by sa darca rozhodol neskôr nárokovať späť daný dar. 

Naopak, pri darovaní nehnuteľností je kľúčová písomná forma zmluvy, ktorá jasne definuje podmienky a práva týkajúce sa daného daru. Tento právny postup zabezpečuje väčšiu istotu a minimalizuje možné konflikty medzi stranami v budúcnosti.

Základné pojmy darovacej zmluvy

Základné pojmy darovacej zmluvy tvoria jadro tohto právneho aktu, ktorý určuje vzťahy medzi darcom a prijímateľom daru.

 • Darca: Toto je osoba, ktorá prenecháva majetok alebo práva obdarovanému.
 • Obdarovaný: Obdarovaný je ten, kto prijíma dar od darcu.
 • Dar: Dar môže byť akákoľvek vec, právo alebo iná majetková hodnota, ktorú darca bezplatne odovzdáva obdarovanému.
 • Darovacia zmluva: Je písomný právny dokument, ktorý formálne dokumentuje a reguluje tento proces darovania.

Tieto základné pojmy sú kľúčové pre porozumenie a vykonávanie darovacej zmluvy a zabezpečujú jasné uplatňovanie práv a povinností oboch strán.

Náležitosti darovacej zmluvy

V každej právnej dohode sú definované isté kľúčové prvky, ktoré sú nevyhnutné pre jej platnosť a účinnosť. Darovacia zmluva nie je výnimkou a podlieha rovnakým pravidlám. Pri uzatváraní darovacej zmluvy je preto kľúčové mať na pamäti určité špecifické náležitosti, ktoré sú nevyhnutné pre jej právnu platnosť a účinnosť.

 • darovacia zmluva musí byť písomná, ak jej predmetom nehnuteľnosť
 • označenie zmluvných strán – kto je darca a kto obdarovaný, a to označením ich mena, priezviska, vrátane rodného priezviska, dátumu narodenia, rodného čísla a trvalého pobytu
 • označenie daru – dar musí byť presne špecifikovaný
 • darovanie bytu – v prílohe darovacej zmluvy musí byť vyhlásenie správcu, že darca nemá žiadne zaostalé platby v súvislosti s platbami za služby súvisiace s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, ako aj v súvislosti s tvorbou fondu na prevádzku, údržbu a opravy

Ak nebude dodržaná niektorá z podmienok, ktoré sú povinné, môže to mať za následok neplatnosť darovacej zmluvy. To znamená, že zmluva sa prakticky považuje za neuzatvorenú. Preto je nevyhnutné zahrnúť všetky tieto požadované prvky do darovacej zmluvy, aby sa predišlo možnej neplatnosti či neúčinnosti dokumentu.

Darovanie nehnuteľnosti

Pri darovaní nehnuteľností je nevyhnutné poskytnúť detailné informácie, aby bola transakcia riadne zdokumentovaná a zaevidovaná v zmysle daňových predpisov. To zahŕňa označenie katastrálneho územia, obce a okresu, ale aj záznamy o registroch, číslach parcel, ich výmere a druhu pozemku

Navyše je dôležité uviesť aj podrobnosti o jednotlivých jednotkách, ako sú číslo listu vlastníctva, súpisné číslo, číslo bytu, poschodia a bytového vchodu. Okrem toho je potrebné identifikovať spoluvlastnícke podiely na spoločných častiach a zariadeniach domu, vrátane presného určenia veľkosti týchto podielov, ak je darovaná len časť nehnuteľnosti. 

Takéto podrobné údaje zabezpečujú transparentnosť a presnosť v procese darovania nehnuteľností a zaručujú dodržanie príslušných daňových predpisov.

Komu možno darovať nehnuteľnosť?

Nehnuteľnosť je možné darovať rôznym osobám a subjektom, pričom každý príjemca môže nadobudnúť svoje vlastné práva a povinnosti v súvislosti s daným majetkom. Táto široká možnosť darovania zahŕňa fyzické i právnické osoby, štát, nadácie a združenia. 

Zaujímavým aspektom je aj možnosť darovať nehnuteľnosť aj maloletému dieťaťu, avšak v takomto prípade je nevyhnutné, aby pri právnych úkonoch bol prítomný jeho zákonný zástupca, ktorý ho zastupuje vo všetkých právnych záležitostiach. 

Táto podmienka je dôležitá s ohľadom na zabezpečenie právnej istoty a záruk ochrany záujmov neplnoletých osôb v súvislosti s darovaním nehnuteľnosti.


Po schválení darovacej zmluvy obdarovaný nadobúda vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti. Tento proces však nie je okamžitý. Až po schválení návrhu na vklad do katastra príslušným katastrálnym odborom okresného úradu sa vlastnícke právo formálne prenesie na obdarovaného. 


Darovacia zmluva je neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu a musí byť predložená spolu s návrhom na vklad do katastra. Bez povolenia vkladu nehnuteľnosti zo strany katastrálneho odboru nie je možné uskutočniť prevod vlastníckeho práva.

Zasielanie darovacej zmluvy a ďalších požadovaných dokumentov je preto kľúčovým krokom v zabezpečení správneho a platného prenosu nehnuteľnosti na obdarovaného.

Daň z darovania nehnuteľnosti

Zákonné ustanovenia, konkrétne zákon č. 554/2003 Z. z., jasne stanovujú, že daň z príjmu sa uplatňuje iba v prípade odplatného prevodu nehnuteľnosti. Tento legislatívny rámec znamená, že darovanie nehnuteľnosti nespadá pod povinnosť platiť daň z darovania

Tým pádom sa darovanie nehnuteľnosti javí ako výnimočný prípad, kde sa daňové povinnosti pre darovateľa a príjemcu odlišujú od bežných obchodných transakcií s nehnuteľnosťami.

Daň z nehnuteľnosti sa viaže na vlastníctvo nehnuteľnosti a jej platba je povinnosťou vlastníka. Pri darovaní nehnuteľnosti dochádza k prechodu vlastníctva z darcu na obdarovaného, a s tým súvisí aj zmena v platení dane z nehnuteľnosti.

Ak sa daná nehnuteľnosť predá alebo generuje príjem z prenájmu, darca môže podliehať dani z príjmu, ale môže mať aj nárok na oslobodenie, ak sú splnené potrebné kritériá.

Darovacia zmluva na 1/2 domu – vzor

Vzor darovacej zmluvy na 1/2 domu prináša špecifické podmienky, ktoré sú dôležité pre jeho platnosť a presnosť. Hoci vzor darovacej zmluvy je univerzálny a môže sa využiť na darovanie rôznych vecí alebo práv, vzor darovacej zmluvy nehnuteľnosti sa zameriava na konkrétny objekt – polovicu domu.

Tieto špecifické informácie sú nevyhnutné na presné identifikovanie daru a zabezpečenie zákonnosti a transparentnosti celej transakcie. 

Okrem toho, vzor darovacej zmluvy umožňuje zahrnúť dodatočné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť práva a povinnosti obdarovaného, ako napríklad dokončenie stavebných úprav, určenie účelu využitia domu alebo záväzok platiť darcovi pravidelné poplatky. Tieto dodatočné podmienky poskytujú ďalšiu úroveň detailu a zabezpečujú, že darovacia zmluva presne odráža dohodu a záväzky oboch strán.

Predaj darovanej nehnuteľnosti do 5 rokov

Nová legislatíva ohľadne daní z nehnuteľností vstúpila do platnosti od 1. januára 2011 a priniesla so sebou zmenu v poplatkoch pre vlastníkov, ktorí predávajú svoje nehnuteľnosti v priebehu piatich rokov od ich nadobudnutia. Táto povinnosť platí v prípade, že nehnuteľnosť vlastní daný vlastník kratší čas ako päť rokov.

Existujú tri hlavné scenáre, ktoré určujú presný dátum nadobudnutia nehnuteľnosti a tým pádom aj začiatok lehoty, počas ktorej je vlastník povinný uhradiť daň z darovania.

 1. Prvá možnosť je kúpa nehnuteľnosti, kde sa dátum nadobudnutia určí podľa informácií uvedených v liste vlastníctva.
 2. Druhý scenár sa týka dedenia nehnuteľnosti. V tomto prípade sa dátum nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti rovná dátumu smrti poručiteľa, ktorým sa dedičstvo stáva platným.
 3. Posledná možnosť je nadobudnutie nehnuteľnosti rozhodnutím štátneho orgánu. Tu sa berie do úvahy dátum právoplatnosti rozhodnutia, ktorý stanovuje začiatok lehoty.

Takže nezáleží na spôsobe nadobudnutia nehnuteľnosti, všetci vlastníci musia dodržiavať túto legislatívu a platiť príslušnú daň, ak nehnuteľnosť predajú v priebehu piatich rokov od jej nadobudnutia.

Darovanie peňazí na účet – darovacia zmluva peňazí

Darovacia zmluva je neoddeliteľnou súčasťou procesu darovania, ktorý sa týka prenosu majetku od darcu k obdarovanému. Tento dokument, ktorým darca bezodplatne prenecháva určitý dar obdarovanému, nie je len formálnym krokom, ale zabezpečuje aj právnu istotu a ochranu pre obe strany transakcie.

Hoci zákon nevyžaduje písomnú darovaciu zmluvu pri priamom prevzatí peňazí, jej uzatvorenie je odporúčané, ak sa chce zabezpečiť jasnosť a istota vo vzťahu medzi darcom a obdarovaným. Existuje niekoľko dôvodov, prečo je dôležité uzatvárať darovacie zmluvy, najmä v prípade finančných darov:

 • Právna istota: Uzatvorenie písomnej darovacej zmluvy poskytuje právnu istotu a definuje podmienky darovania. V prípade sporu alebo nejasností môže byť darovacia zmluva dôležitým dokumentom na preukázanie zámerov a podmienok daru.
 • Dokumentácia daru: Darovacia zmluva slúži ako dokumentácia o transakcii darovania, obsahujúca informácie o darcovi, obdarovanom a samotnom darovacom akte. Táto dokumentácia môže byť užitočná pre budúce použitie alebo referenciu.
 • Definícia podmienok daru: Darovacia zmluva jasne definuje podmienky daru, vrátane jeho hodnoty, formy a akýchkoľvek ďalších špecifických podmienok, ktoré sa dohodli medzi darcom a obdarovaným.
 • Prevencia sporov: Zmluvné ustanovenia v darovacej zmluve pomáhajú predchádzať možným sporom alebo nedorozumeniam medzi darcom a obdarovaným. Jednoznačne stanovené podmienky môžu minimalizovať riziko nedorozumení.
 • Rešpektovanie zákonov: Uzatvorením písomnej darovacej zmluvy sa zabezpečuje, že transakcia darovania je v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a zákonnými požiadavkami.

Uzatvorenie darovacej zmluvy môže posilniť vzťah medzi darcom a obdarovaným, keďže preukazuje dôveru a záväzok k jasnosti a férovosti vo vzťahu.

Daň z darovania peňazí neexistuje, bola zrušená v roku 2004. Existujú však výnimky.

Daň z darovania peňazí

Obecným pravidlom je, že dary nie sú zdaniteľné, čo znamená, že ak niekto dostane peňažný dar, nie je potrebné podávať daňové priznanie. Existujú však výnimky, ktoré sa týkajú fyzických osôb a súvisia s ich pracovnou alebo podnikateľskou činnosťou. Tieto výnimky sú:

 • Ak fyzická osoba dostane dar v súvislosti s výkonom závislej činnosti, napríklad dar od zamestnávateľa, potom tento dar podlieha dani z príjmov podľa ustanovení § 5 zákona č. 595/2003 Z.z.
 • Ak fyzická osoba dostane dar v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela a umeleckého výkonu, napríklad peňažný alebo vecný dar za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, dar prístrojového vybavenia ambulancie, potom aj tento dar podlieha dani z príjmov podľa ustanovení § 6 zákona č. 595/2003 Z.z.

V týchto špecifických prípadoch je teda potrebné zdanenie finančného daru z príjmov.