Vklad do katastra – kto podáva návrh

Stavba nového domova, kúpa pozemku pre podnikateľské účely, alebo dedičstvo rodinnej chaty – každý z týchto životných momentov je spojený s nehnuteľnosťami a ich vlastníctvom. Aby však tieto kroky boli nielen emocionálne naplnené, ale aj právne zabezpečené, je nevyhnutný dôkladný vklad do katastra.

Kataster, ako ochranca informácií o nehnuteľnostiach a ich majiteľoch, je kľúčovým partnerom na ceste k právnej istote. V situáciách, kedy je potrebné zachytiť alebo aktualizovať informácie o nehnuteľnostiach, sa stáva návrh na vklad do katastra nenahraditeľným dokumentom.

Kľúčové informácie článku

Aký je účel a význam vkladu do katastra?

Kto má právo podať návrh na vklad do katastra?

Aké informácie by mali byť uvedené v návrhu na vklad do katastra?

Kedy je nevyhnutné podať návrh na vklad do katastra?

Návrh na vklad do katastra

Návrh na vklad do katastra je právny dokument, ktorý slúži na zaznamenanie alebo aktualizáciu informácií o nehnuteľnostiach v katastrálnych záznamoch. Obsahuje základné informácie o nehnuteľnosti, ako sú jej presná adresa, popis a identifikačné údaje, ako aj informácie o jej vlastníkoch. 


Tento dokument je nevyhnutným krokom pri rôznych nehnuteľnostných transakciách, ako je kúpa, predaj, darovanie alebo dedičstvo nehnuteľnosti.


Pri príprave návrhu na vklad je dôležité presne identifikovať nehnuteľnosť a uviesť všetky relevantné informácie, aby bol vklad vykonaný správne a úplne.

Okrem toho môže návrh obsahovať aj prílohy, ako sú napríklad technické výkresy, zmluvy o prevode vlastníctva alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na podporu informácií uvedených v samotnom návrhu.

Návrh na vklad do katastra je následne predložený príslušnému katastrálnemu úradu, kde je spracovaný a zaznamenaný do katastrálnych záznamov. Tento proces zabezpečuje právnu istotu vlastníctva nehnuteľnosti a zaručuje, že informácie o nej sú verejne dostupné a správne aktualizované.

Kto podáva návrh na vklad do katastra?

Návrh na vklad do katastra môže byť podávaný rôznymi stranami v závislosti od konkrétnej situácie a typu transakcie s nehnuteľnosťou. Tu sú niektoré príklady:

 • Kupujúci alebo predávajúci nehnuteľnosť: V prípade kúpy alebo predaja nehnuteľnosti môže buď kupujúci alebo predávajúci podať návrh na vklad do katastra, aby sa zaznamenali noví vlastníci alebo aktualizovali informácie o vlastníctve.
 • Darca alebo obdarovaný: Ak ide o darovanie nehnuteľnosti, môže návrh na vklad do katastra podať darovateľ alebo obdarovaný, v závislosti od dohodnutých podmienok a právnych predpisov v danej jurisdikcii.
 • Dediči: V prípade dedičstva nehnuteľnosti môžu dediči podať návrh na vklad do katastra, aby sa zaznamenali zmeny vlastníctva a právnych vzťahov k nehnuteľnosti.
 • Iné zainteresované strany: Okrem uvedených príkladov môžu návrh na vklad do katastra podať aj iné zainteresované strany, ako sú právne subjekty, ktoré majú záujem o zaznamenanie alebo aktualizáciu informácií o nehnuteľnosti, napríklad úvery alebo záložné subjekty.

V každom prípade je dôležité, aby návrh na vklad bol podaný v súlade s právnymi predpismi a postupmi platnými v danej krajine alebo oblasti a aby obsahoval všetky potrebné informácie a dokumenty.

Ako podať návrh na vklad do katastra?

Návrh na vklad do katastra sa musí podať písomne na príslušnom katastrálnom odbore Okresného úradu. Existuje možnosť podať ho buď osobne alebo elektronicky. Dôležité je dodržať tento postup, aby bol návrh prijatý a spracovaný v súlade s platnými predpismi. 

Po podaní musí byť návrh vyhotovený vo viacerých rovnopisoch, pričom ich počet závisí od počtu účastníkov danej transakcie. Jeden exemplár zostáva v katastri, zatiaľ čo ostatné exempláre sú určené účastníkom. 

Po podaní v podateľni sú rovnopisy opečiatkované, označené dátumom a hodinou doručenia, počtom predložených príloh a číslom konania, čo slúži ako potvrdenie o ich doručení a evidencii v katastri. 

Takýmto spôsobom je zabezpečená transparentná a spoľahlivá evidencia podaných návrhov na vklad do katastra.

Návrh na vklad do katastra – elektronicky 

Elektronický návrh na vklad do katastra a jeho prílohy musia spĺňať všetky požiadavky stanovené katastrálnym zákonom.Toto zahŕňa predovšetkým prílohy ako:

 • kúpnopredajná zmluva
 • súhlas správcu bytového domu alebo predsedu spoločenstva
 • súhlas záložného veriteľa s prevodom nehnuteľnosti

Tieto dokumenty musia byť predložené vo forme elektronických dokumentov a musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom všetkých relevantných strán a opatrené kvalifikovanou elektronickou pečiatkou. Informácie o návrhu na vklad sa podávajú prostredníctvom oficiálnej webovej stránky katasterportal.sk.

Pre iné podania, ktoré spadajú do pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, je potrebné využiť Všeobecnú agendu dostupnú na slovensko.sk.

Samotný elektronický návrh môže podať účastník konania sám alebo môže poveriť inú osobu, ktorá tento proces vykoná za neho. Týmto spôsobom je zabezpečená efektívna a spoľahlivá elektronická komunikácia medzi účastníkmi a príslušnými úradmi v rámci katastrálneho procesu.

Návrh na vklad do katastra je právny dokument, ktorý slúži na zaznamenanie alebo aktualizáciu informácií o nehnuteľnostiach v katastrálnych záznamoch.

Obsah návrhu na vklad do katastra

Pri podávaní návrhu na vklad do katastra je nevyhnutné uviesť presné údaje o navrhovateľovi alebo navrhovateľoch, čo sú tí, ktorí sú priamo zapojení do zmluvy, na základe ktorej dochádza k prevodu práva vlastníctva nehnuteľnosti.

Okrem toho je potrebné presne identifikovať samotnú nehnuteľnosť podľa údajov uvedených v liste vlastníctva. Ďalším dôležitým prvkom návrhu je informácia o určení práva k nehnuteľnosti. 

To môže zahŕňať rôzne typy práv, ako je:

 • vlastnícke právo
 • záložné právo
 • vecné bremeno
 • predkupné právo
 • práva vyplývajúce zo správy majetku.

Medzi tieto práva môžu patriť aj nájomné práva k pozemkom, ak majú trvanie dlhšie ako päť rokov.

Záložné právo – vklad na kataster

Ak človek na kúpu nehnuteľnosti využil hypotéku poskytnutú bankou, tá si zabezpečuje svoju pohľadávku voči nemu prostredníctvom záložného práva. Toto právo umožňuje banke uspokojiť svoju pohľadávku z hodnoty nehnuteľnosti, ak nedochádza k včasnému splácaniu hypotéky. 

Údaje o tomto záložnom práve sú zvyčajne uvedené na liste vlastníctva a zabezpečujú banku v prípade, že sa vyskytnú problémy so splácaním hypotéky.

Návrh na vklad do katastra – darovacia zmluva

Pri podaní návrhu na vklad do katastra v súvislosti s darovaním nehnuteľnosti je kľúčové zabezpečiť správnu dokumentáciu a dodržanie stanovených postupov.


Darovacia zmluva predstavuje jeden z kľúčových dokumentov, ktorý treba predložiť príslušnému katastrálnemu úradu. Tento dokument je nevyhnutný pre úspešné zaznamenanie darovanej nehnuteľnosti do katastra a zabezpečuje právnu istotu pre všetky zúčastnené strany. 


Pri príprave darovacej zmluvy je dôležité venovať pozornosť všetkým podmienkam a zákonným požiadavkám, aby bola zmluva platná a úplná. Preto je kľúčové konzultovať to s právnymi odborníkmi a dodržiavať všetky právne predpisy a postupy platné v danej jurisdikcii. Takto človek zabezpečí hladký priebeh procesu a právnu istotu pre všetkých zúčastnených.

Náležitosti darovacej zmluvy – zápis do katastra 

V každej právnej dohode sú definované isté kľúčové prvky, ktoré sú nevyhnutné pre jej platnosť a účinnosť. Darovacia zmluva nie je výnimkou a podlieha rovnakým pravidlám.

 • darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom nehnuteľnosť
 • označenie zmluvných strán – kto je darca a obdarovaný, a to označením ich mena, priezviska, vrátane rodného priezviska, dátumu narodenia, rodného čísla a trvalého pobytu
 • označenie daru – dar musí byť presne špecifikovaný
 • darovanie bytu – v prílohe darovacej zmluvy musí byť vyhlásenie správcu, že darca nemá žiadne zaostalé platby v súvislosti s platbami za služby súvisiace s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, ako aj v súvislosti s tvorbou fondu na prevádzku, údržbu a opravy.

Ak nebude dodržaná niektorá z podmienok, ktoré sú povinné, môže to mať za následok neplatnosť darovacej zmluvy.

Návrh na vklad do katastra sa musí podať písomne na príslušnom katastrálnom odbore Okresného úradu.

Návrh na vklad do katastra po novom

Aktuálne postupy a nové požiadavky, ktoré sa týkajú podania návrhu na vklad do katastra, sú kľúčové pre úspešné a bezproblémové spracovanie. Katastrálny úrad stanovuje určité kritériá a vyžaduje špecifické informácie, ktoré musia byť zahrnuté v každom návrhu.

Nové požiadavky a chyby v návrhu predstavujú riziko, ktoré treba minimalizovať. Dôležité je, aby návrh na vklad do katastra splnil všetky legislatívne požiadavky

Ak niektoré informácie chýbajú, úrad bude nútený zastaviť konanie, čo môže spôsobiť zbytočné oneskorenie celého procesu získania listu vlastníctva. Je preto nevyhnutné venovať pozornosť každej podrobnosti a zabezpečiť, aby bol návrh kompletný a správne vypracovaný.

Vklad do katastra – poplatok

Od 1. apríla 2024 sa očakáva výrazný nárast poplatkov na katastri, a to až o 50 % voči súčasným sadzbám. Tento nárast postihne rôzne aspekty katastrálnych operácií, pričom jedným z najtradičnejších a najčastejšie využívaných poplatkov je suma za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 


Doteraz bola táto poplatková položka stanovená na 66 eur, no od apríla sa zvýši na 100 eur. Rovnaký osud postihne aj poplatok za zrýchlený vklad do katastra, ktorý sa zdvihne z 266 eur na rovných 300 eur. 


Okrem toho sa zvýši aj poplatok za výpis z listu vlastníctva, ktorý namiesto súčasných 8 eur dosiahne hodnotu 12 eur. Právnické subjekty, teda spoločnosti a podnikatelia, neuniknú dodatočným nákladom.

Stiahnutie návrhu na vklad do katastra

Pri vypĺňaní návrhu na vklad do katastra je dôležité dodržiavať postup stanovený príslušným katastrálnym úradom alebo Ministerstvom vnútra. Použitie oficiálnych tlačových formulárov zaručuje, že návrh bude akceptovaný a bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na správne vykonanie vkladu.

Avšak existujú aj internetové stránky, kde sú k dispozícii vzory návrhov na vklad do katastra vo formáte Word. Niektoré z týchto stránok umožňujú bezplatné stiahnutie vzorov, zatiaľ čo iné si môžu účtovať poplatok za ich použitie.

Je však dôležité mať na pamäti, že využívanie neoficiálnych alebo neoverených vzorov môže viesť k vážnym problémom s návrhom, ktoré by mohli ovplyvniť právnu istotu a platnosť dokumentu. Preto je vždy najbezpečnejšie a najspoľahlivejšie používať oficiálne formuláre poskytované príslušnými orgánmi.