Daň z nehnuteľnosti – koľko, kedy sa platí, tlačivo

Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Platí sa vopred za celý rok, pričom výška dane závisí od typu nehnuteľnosti, jej výmery a sadzby dane stanovenej mestom alebo obcou.

Cieľom dane z nehnuteľnosti je generovať príjmy pre samosprávy, ktoré tieto peniaze následne investujú do rozvoja miest a obcí. Platiť ju musia vlastníci, správcovia, nájomcovia a užívatelia nehnuteľností na území danej obce.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

V prípade, že človek nadobudol nehnuteľnosť v priebehu roka, vzniká mu daňová povinnosť od 1. januára nasledujúceho roka.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva každý rok do 31. januára

Sadzba dane je stanovená mestom alebo obcou vo všeobecne záväznom nariadení.

Daň z nehnuteľností sa platí vopred za celý rok, a to v termínoch určených mestom alebo obcou.

Čo hovorí zákon o dani z nehnuteľnosti?

Zákon o dani z nehnuteľností upravuje nasledovné:

Daňovníkom je:

 • Vlastník nehnuteľnosti
 • Správca nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce
 • Nájomca nehnuteľnosti v prípadoch, ak je nájomná zmluva na dobu dlhšiu ako 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností
 • Užívateľ nehnuteľnosti, ak nie je možné identifikovať vlastníka, nájomcu alebo správcu

Predmetom dane z pozemkov sú:

 • Pozemky na území SR v týchto kategóriách:
  • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
  • záhrady
  • zastavané plochy a nádvoria
  • lesné pozemky
  • stavebné pozemky
  • ostatné hospodársky využívané vodné plochy
 • Stavby na území SR:
  • bytové domy
  • nebytové priestory
  • garáže
  • ostatné stavby

Základ dane:

 • Pre pozemky: výmera pozemku v m2
 • Pre stavby: podlahová plocha stavby v m2

Sadzba dane:

 • Sadzba dane je stanovená mestom alebo obcou vo všeobecne záväznom nariadení.
 • Sadzba dane sa môže líšiť v závislosti od typu nehnuteľnosti a jej lokality.

Výpočet dane:

Daň = Výmera nehnuteľnosti * Sadzba dane

Platenie dane:

 • Daň z nehnuteľnosti sa platí vopred za celý rok.
 • Platí sa v hotovosti, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

Zníženie alebo oslobodenie od dane:

V určitých prípadoch je možné požiadať o zníženie alebo oslobodenie od dane zo stavieb a bytov. Napríklad:

 • osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
 • seniori nad 62 rokov

Zákon o dani z nehnuteľnosti sa venuje aj dani z bytov, nebytových priestorov, ako aj dani zo stavieb.

Zníženie alebo oslobodenie od dane z nehnuteľnosti nad 62 rokov

Od 1. januára 2021 platí na Slovensku novela zákona o miestnych daniach, ktorá priniesla automatické oslobodenie alebo zníženie od dane z nehnuteľnosti pre osoby nad 62 rokov.

Podmienky oslobodenia/ zníženia :

 • Vek: Daňovník musí mať v danom roku 62 a viac rokov.
 • Vlastníctvo nehnuteľnosti: Nehnuteľnosť musí byť vo vlastníctve daňovníka a slúžiť na jeho trvalé bývanie. Môže ísť o:
  • Stavbu na bývanie (rodinný dom, byt)
  • Garáž
  • Nebytový priestor v bytovom dome, ak slúži ako garáž pre motorové vozidlo používané daňovníkom na jeho dopravu
 • Trvalý pobyt: Daňovník musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Postup:

O oslobodenie od dane z nehnuteľnosti nad 62 rokov nie je nutné žiadať. Daňový úrad si informácie o veku a trvalom pobyte daňovníka overí v štátnych evidenciách. Vďaka novele zákona sa tak daňovníci nad 62 rokov už nemusia sami starať o uplatnenie úľavy na dani z nehnuteľností.

Výnimky:

V niektorých prípadoch sa oslobodenie od dane neuplatňuje. Napríklad:

 • Ak nehnuteľnosť vlastní viacero osôb a nie všetky spĺňajú podmienky na oslobodenie.
 • Ak nehnuteľnosť nie je užívaná na trvalé bývanie daňovníka.
 • Ak daňovník poberá dávky v hmotnej núdzi.

Oslobodenie sa vzťahuje len na daň z nehnuteľností, ktorá sa vyrubuje mestu alebo obci. Daň z pozemkov, ktorú vyrubuje štát, sa týmito ustanoveniami neovplyvňuje.

Kedy sa platí daň z nehnuteľnosti?

Na otázku kedy sa platí daň z nehnuteľnosti, je odpoveď nasledovná: Daň za nehnuteľnosť sa platí vopred za celý rok, a to v termínoch určených mestom alebo obcou. Konkrétne termíny platby sa líšia v závislosti od mesta/ obce, no najčastejšie sa daň platí v týchto termínoch:

 • Prvá splátka: do 31. mája
 • Druhá splátka: do 30. novembra

V niektorých mestách/ obciach je možné zaplatiť daň z nehnuteľností aj v jednej splátke do 31. mája.

V prípade, že človek nadobudol nehnuteľnosť v priebehu roka, vzniká mu daňová povinnosť od 1. januára nasledujúceho roka. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za tento rok je povinný podať do 31. januára nasledujúceho roka.

Je dôležité vedieť, kedy sa platí daň z nehnuteľnosti, aby sa zachovali všetky termíny a daňovník sa tak vyhol zbytočným pokutám.

Koľko je daň z nehnuteľnosti?

To, koľko je daň z nehnuteľnosti, závisí od:

 • Typu nehnuteľnosti:
  • Pozemky
  • Stavby na bývanie
  • Nebytové priestory
  • Garáže
  • Ostatné stavby
 • Výmery nehnuteľnosti: Daň sa vypočíta z výmery nehnuteľnosti v m2.
 • Sadzby dane: Sadzba dane je stanovená mestom alebo obcou vo všeobecne záväznom nariadení. Sadzba dane sa môže líšiť v závislosti od typu nehnuteľnosti, jej lokality.

Pre výpočet dane z nehnuteľnosti je potrebné:

 • Zistiť sadzbu dane: Sadzba dane pre daný typ nehnuteľnosti a lokalitu sa nachádza na webovej stránke mesta/ obce alebo na miestnom daňovom úrade.
 • Zmerať výmeru nehnuteľnosti: Výmera nehnuteľnosti sa nachádza v katastrálnom výpise.

Vzorec na výpočet dane z nehnuteľnosti:

Daň = Výmera nehnuteľnosti * Sadzba dane

Príklad:

Byt má výmeru 60 m2 a sadzba dane z bytov v danej obci je 0,355 € za m2.

Daň z nehnuteľnosti = 60 m2 * 0,355 € = 21,30 €

Ide však len o orientačný výpočet toho, koľko je daň z nehnuteľnosti. Presnú výšku vypočíta správca dane.

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Vedieť, ako vyplniť daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, je veľmi dôležité.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva každý rok do 31. januára (pre daňovníkov, ktorým vznikla daňová povinnosť v roku 2023) a v prípade daňových udalostí počas roka do 30 dní od tejto udalosti (napr. kúpa, predaj, dedenie, zmena účelu využitia nehnuteľnosti).

Tlačivo daňového priznania je dostupné na webovej stránke Finančnej správy SR alebo na miestnom daňovom úrade.

Postup vyplnenia daňového priznania:

 1. Zistiť si relevantné informácie:
  • Typ nehnuteľnosti
  • Výmera nehnuteľnosti
  • Katastrálne číslo nehnuteľnosti
  • Sadzba dane pre daný typ nehnuteľnosti a lokalita (zistiť na webe mesta/ obce alebo na miestnom daňovom úrade)
  • Daňový kód IČO
  • Číslo bankového účtu (pre bezhotovostnú platbu dane)
 2. Stiahnuť si a vytlačiť tlačivo daňového priznania.
 3. Vyplniť všetky požadované údaje v tlačive.
  • V I. oddiele uviesť údaje o daňovníkovi.
  • V II. oddiele uviesť údaje o nehnuteľnostiach, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Pre každú nehnuteľnosť uviesť typ nehnuteľnosti, výmeru, katastrálne číslo a vypočítanú daň.
  • V III. oddiele uviesť informácie o platbe dane (spôsob platby, číslo bankového účtu).
  • V IV. oddiele uviesť dátum a podpis.
 4. Daňové priznanie podať:
  • Osobne: na miestnom daňovom úrade.
  • Poštou: na adresu miestneho daňového úradu.
  • Elektronicky: prostredníctvom portálu Finančnej správy SR (ak má daňovník aktivovaný elektronický podpis).

K daňovému priznaniu je potrebné priložiť kópie prípadných príloh, napríklad kópiu kúpnej zmluvy, dedičského osvedčenia a pod.

Ak daňovník nevie alebo si nie je istý, ako vyplniť daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, môže sa obrátiť na miestny daňový úrad.

Tlačivo na daň z nehnuteľnosti

Tlačivo daňového priznania k dani z nehnuteľnosti je dostupné v dvoch formátoch:

1. Elektronické tlačivo:

 • Stiahnuť sa ho dá priamo z webovej stránky Finančnej správy SR.

2. Tlačivo v papierovej forme:

 • Tlačivo je možné stiahnuť a vytlačiť z webovej stránky Finančnej správy SR.
 • Tlačivo je možné si vyžiadať aj na miestnom daňovom úrade.

Bez ohľadu na to, aký formát tlačiva na daň z nehnuteľnosti si daňovník vyberie, je dôležité, aby ho vyplnil pozorne a bez chýb.

Daň z kúpy nehnuteľnosti

Daň z kúpy nehnuteľnosti sa na Slovensku od 1. januára 2020 zrušila. To znamená, že pri kúpe bytu, domu, pozemku alebo inej nehnuteľnosti už človek neplatí štátu daň.

Namiesto dane z kúpy nehnuteľnosti je zavedený notársky poplatok za spísanie zmluvy o kúpe nehnuteľnosti. Výška notárskeho poplatku sa určuje podľa hodnoty nehnuteľnosti a pohybuje sa v rozmedzí 0,5% až 1,5% z hodnoty nehnuteľnosti.

Okrem notárskeho poplatku bude musieť nový majiteľ pri kúpe nehnuteľnosti uhradiť aj všeobecný poplatok za katastrálny zápis v hodnote 66 eur.

Daň z dedičstva nehnuteľnosti

Na Slovensku bola daň z dedičstva, teda aj daň z dedičstva nehnuteľnosti, zrušená v roku 2004. To znamená, že ak človek zdedil nehnuteľnosť, nemusí za ňu platiť daň štátu.

Príjem z dedičstva nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmu, avšak toto oslobodenie sa vzťahuje len na dedičstvo v priamom rade (t.j. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci) a manželov.

V prípade dedičstva v nepriamom rade (napr. súrodenci, strýkovia, tety, bratranci, sesternice) je príjem z dedičstva nehnuteľnosti zdaniteľný, ak je nehnuteľnosť predaná do 5 rokov od nadobudnutia dedičom.

Daň z dedičstva nehnuteľnosti je teda potrebné zaplatiť iba v prípade, ak ide o dedičstvo v nepriamom rade a nehnuteľnosť je predaná do 5 rokov.

Daň za byt

Daň za byt, nazývaná aj daň z nehnuteľnosti, je miestna daň, ktorú musí vlastník bytu odvádzať mestu alebo obci za užívanie bytu. Táto daň sa zvyčajne odvíja od veľkosti bytu a ďalších faktorov.

Daň za byt je často súčasťou miestnych poplatkov za užívanie nehnuteľnosti. Je dôležité pravidelne kontrolovať výšku dane za byt a platiť ju včas, aby sa človek vyhol prípadným pokutám alebo problémom s úradmi.

Kalkulačka na výpočet dane z predaja nehnuteľnosti

Na internete existujú viaceré kalkulačky na výpočet dane z predaja nehnuteľnosti. Do kalkulačky sa zadá suma nákupnej a predajnej ceny, prípadne ostatné parametre.

Kalkulačka na výpočet dane z predaja nehnuteľnosti následne vypočíta, koľko je potrebné zaplatiť daň. Je to vynikajúci pomocník, ak chce človek vedieť, koľko ho predaj nehnuteľnosti bude stáť v poplatkoch.