Kolaudácia – povinný proces pre stavby so stavebným povolením

Kolaudacia

Kolaudácia je úradný proces, ktorým sa potvrdzuje súlad stavby s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu. Jej cieľom je zabezpečiť ochranu života, zdravia a bezpečnosti budúcich užívateľov stavby, ako aj ochranu životného prostredia a požiarnu ochranu.

Kolaudácia je povinná pre všetky stavby, na ktoré bolo potrebné stavebné povolenie, s výnimkou drobných stavieb a jednoduchých stavieb, ktoré postačilo ohlásiť.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Hlavným cieľom kolaudácie je overiť, či je dom dokončený v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením.

Okrem povinných dokladov sa pri kolaudácii domu vyžadujú aj certifikáty stavebných materiálov.

Revízne správy sú takisto dôležitou súčasťou dokladov, ktoré sa vyžadujú ku kolaudácii stavby.

Stavebný úrad má na vybavenie žiadosti o stavebné povolenie v prípade jednoduchej stavby do 30 dní.

Kolaudácia domu

Kolaudácia je záverečný krok v procese výstavby rodinného domu, ktorým sa stavba oficiálne schvaľuje na užívanie. Je to dôležitý míľnik, ktorý umožní nasťahovať sa do nového domova.

Čo je cieľom kolaudácie?

Hlavným cieľom kolaudácie je overiť, či:

 • Je dom dokončený v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením.
 • Spĺňa dom všetky všeobecné technické požiadavky na výstavbu, najmä z hľadiska bezpečnosti, zdravia a ochrany životného prostredia.
 • funkčné všetky technické zariadenia a inštalácie v dome.

Kto vykonáva kolaudáciu domu?

Kolaudáciu domu vykonáva komisia zo stavebného úradu, v ktorej sú zastúpení odborníci na stavebníctvo, požiarnu ochranu a hygienu.

Ako prebieha kolaudácia domu?

 1. Stavebník podá žiadosť o kolaudáciu na príslušnom stavebnom úrade. K žiadosti je potrebné priložiť doklady, ako napríklad kolaudačný projekt, geometrický plán, revízne správy a osvedčenia o zhodnosti.
 2. Komisia zo stavebného úradu vykoná obhliadku stavby a preskúma, či sú splnené všetky podmienky pre jej užívanie. Komisia môže od stavebníka požadovať odstránenie drobných nedostatkov.
 3. Stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, ktorým schváli alebo neschváli užívanie stavby.

Aké sú poplatky za kolaudáciu domu?

Správny poplatok za kolaudačné konanie pre rodinný dom určený na bývanie je 35 eur.

Čo robiť po kolaudácii?

Po kolaudácii a nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia je možné sa nasťahovať do nového domova. Netreba zabudnúť zmeniť si trvalý pobyt a uzavrieť zmluvy o dodávke energií.

Čo treba ku kolaudácii?

Pred samotnou kolaudáciou je dôležité vedieť, čo všetko je potrebné pre jej začatie. Medzi najdôležitejšie dokumenty patrí:

 • žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • kópia stavebného povolenia
 • revízne správy o odskúšaní a bezchybnosti všetkých inštalácií – elektro, plynu, vody, kanalizácie, kúrenia
 • projektová dokumentácia overená stavebným úradom
 • stavebný denník – kompletný a podpísaný stavebným dozorom
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku

Ak žiadateľ nevie čo treba ku kolaudácii, môže sa obrátiť na stavebný úrad, projektanta alebo stavebného dozorcu, ktorí mu s vybavením potrebných dokladov a celým procesom kolaudácie pomôžu.

Certifikáty stavebných materiálov ku kolaudácii

Okrem povinných dokladov sa pri kolaudácii domu môžu vyžadovať aj certifikáty stavebných materiálov.

Povinné certifikáty:

 • Vyhlásenie o zhode: Toto vyhlásenie musí vydať výrobca stavebného materiálu a musí preukazovať, že materiál spĺňa všetky požiadavky na jeho vlastnosti a bezpečnosť.
 • Technické listy: Technické listy obsahujú podrobné informácie o vlastnostiach a parametroch stavebného materiálu.
 • Doklady o prebratí: Tieto doklady potvrdzujú, že sa stavebný materiál prevzal od dodávateľa a že je s ním stavebník spokojný.

Odporúčané certifikáty:

 • Osvedčenia o zhode: Osvedčenia o zhode vydávajú nezávislé skúšobné laboratóriá a potvrdzujú, že stavebný materiál bol otestovaný a spĺňa všetky požiadavky na jeho vlastnosti a bezpečnosť.
 • Ekologické certifikáty: Ekologické certifikáty preukazujú, že stavebný materiál je vyrobený z ekologických materiálov a neškodí životnému prostrediu.

Kde zohnať certifikáty stavebných materiálov ku kolaudácii:

Certifikáty stavebných materiálov môže poskytnúť výrobca materiálu alebo dodávateľ. Niektoré certifikáty je možné si stiahnuť aj z webových stránok výrobcu.

Požiadavky na certifikáty stavebných materiálov ku kolaudácii sa môžu líšiť v závislosti od typu materiálu a od požiadaviek stavebného úradu. Pred kolaudáciou sa preto treba obrátiť na príslušný stavebný úrad a zistiť si, aké certifikáty budú požadovať.

Cieľom kolaudácie je zabezpečiť ochranu života, zdravia a bezpečnosti budúcich užívateľov stavby.

Revízne správy ku kolaudácii

Revízne správy sú dôležitou súčasťou dokladov, ktoré sa vyžadujú ku kolaudácii stavby. Tieto správy zabezpečujú, že boli vykonané potrebné kontroly a overenia technických parametrov stavby.

Medzi bežné revízne správy ku kolaudácii patria:
1. Statická revízna správa – overuje statické parametre stavby a jej stability.
2. Revízna správa elektrotechniky – hodnotí elektrotechnické zariadenia a ich bezpečnú prevádzku.
3. Revízna správa vodoinštalácie – kontroluje vodoinštalačné prvky a ich funkčnosť.
4. Revízna správa kúrenia a ventilácie – zabezpečuje kontrolu vykurovacích a ventilačných systémov.
5. Revízna správa požiarnej ochrany – posudzuje opatrenia a zariadenia pre požiarnu ochranu stavby.

Je dôležité, aby všetky revízne správy boli správne vypracované a obsahovali relevantné informácie o kontrole a overení daných technických častí stavby. Tieto správy sú neskôr predložené stavebnému úradu ako súčasť kolaudačného procesu.

Revízne správy vypracováva revízny technik s príslušným oprávnením.

Stavebný denník ku kolaudácii

Stavebný denník je dôležitý doklad, ktorý sa vyžaduje ku kolaudácii každej stavby. V denníku sa chronologicky zapisujú všetky informácie o priebehu výstavby, od prípravných prác až po dokončenie stavby.

Obsah stavebného denníka:

 • Identifikačné údaje: Meno a adresa stavebníka, adresa stavby, číslo stavebného povolenia.
 • Zoznam prác: Podrobný zoznam všetkých prác, ktoré sa na stavbe vykonali, s uvedením dátumu, mena zodpovednej osoby a podrobný popis prác.
 • Záznamy o počasí: Denná priemerná teplota a zrážky.
 • Záznamy o materiáloch: Druh a množstvo použitých materiálov, dodávateľ materiálov.
 • Záznamy o subdodávateľoch: Meno a adresa subdodávateľov, rozsah ich prác.
 • Záznamy o kontrolách: Záznamy o kontrolách stavby stavebným dozorom a stavebným úradom.
 • Fotodokumentácia: Fotografie dokumentujúce priebeh výstavby.
 • Podpisy: Podpisy zodpovedných osôb (stavebník, stavebný dozor, atď.).

Vedenie stavebného denníka:

 • Stavebný denník je povinný viesť stavebník alebo stavebný dozor.
 • Do stavebného denníka je potrebné zapisovať všetky dôležité informácie o priebehu výstavby.
 • Záznamy v stavebnom denníku musia byť presné, úplné a pravdivé.
 • Stavebný denník musí byť podpísaný zodpovednými osobami.
 • Stavebný denník je potrebné uchovávať po dobu 10 rokov po kolaudácii stavby.

Stavebný denník ku kolaudácii:

Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť kompletný stavebný denník, ktorý obsahuje všetky požadované informácie. Musí byť podpísaný stavebným dozorom a musí obsahovať potvrdenie stavebníka o tom, že stavba bola zhotovená v súlade so stavebným povolením a je bez závad.

Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie je akceptácia stavby stavebným úradom, ktorá umožňuje jej užívanie na určený účel.

Postup pri kolaudácii:

 1. Stavebník podá žiadosť o kolaudáciu na príslušnom stavebnom úrade.
 2. Stavebný úrad stanoví termín kolaudačného konania a pozve účastníkov.
 3. Komisia na kolaudácii skontroluje stavbu a jej súlad s projektovou dokumentáciou a predpismi.
 4. Ak je stavba v poriadku, komisia vydá kolaudačné rozhodnutie.
 5. Ak komisia zistí nedostatky, stavebník ich musí odstrániť a požiadať o opakovanú kolaudáciu.

Obsah kolaudačného rozhodnutia:

 • Identifikačné údaje: Meno a adresa stavebníka, adresa stavby, číslo stavebného povolenia.
 • Popis stavby: Druh stavby, počet podlaží, zastavaná plocha, obytnej a úžitkovej plochy.
 • Podmienky užívania stavby: Prípadné obmedzenia užívania stavby.
 • Dátum a podpis: Dátum vydania kolaudačného rozhodnutia a podpisy príslušných pracovníkov stavebného úradu.

Kolaudačné rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po 15 dňoch po jeho doručení stavebníkovi. Stavebník nemôže užívať stavbu, kým nezíska platné kolaudačné rozhodnutie.

Ako zistiť či sa na pozemku nachádzajú inžinierske siete?

Existuje viacero možností, ako zistiť, či sa na pozemku nachádzajú inžinierske siete:

1. Katastrálny úrad:

 • Navštíviť katastrálny úrad v okrese, kde sa pozemok nachádza.
 • Predložiť číslo parcely alebo list vlastníctva pozemku.
 • Na základe požiadavky katastrálny úrad poskytne katastrálnu mapu s vyznačením inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na pozemku alebo v jeho blízkosti.

2. Prevádzkovatelia inžinierskych sietí:

 • Kontaktovať priamo prevádzkovateľov inžinierskych sietí v danej oblasti.
 • Medzi prevádzkovateľov sietí patria napríklad:
  • distribútori elektriny
  • distribútori plynu
  • vodárenské spoločnosti
  • telekomunikačné spoločnosti
 • Prevádzkovatelia sietí na základe požiadavky poskytnú informácie o tom, či sa na pozemku nachádzajú ich siete a v akom hĺbkovom profile.

3. Geodetické firmy:

 • Je možné osloviť geodetickú firmu, ktorá na základe georadaru vypracuje mapu podzemných inžinierskych sietí.
 • Táto mapa ukáže presnú polohu a hĺbku sietí na pozemku.

4. Online mapy:

 • Existuje viacero online máp, ktoré zobrazujú inžinierske siete v danej oblasti.
 • Tieto mapy sú zväčša orientačné a nemusia obsahovať presné informácie o hĺbkovom profile sietí.

Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác na pozemku je dôležité vedieť ako zistiť presnú polohu inžinierskych sietí, aby sa predišlo ich poškodeniu. Poškodenie inžinierskych sietí môže mať za následok vysoké pokuty a prerušenie dodávky energií alebo vody.

Aký je postup pre získanie stavebného povolenia?

Postup pre získanie stavebného povolenia je nasledovný:

1. Podanie žiadosti o stavebné povolenie:

 • Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva na príslušnom stavebnom úrade v mieste stavby.
 • Tlačivo žiadosti o stavebné povolenie sa nachádza na webovej stránke príslušného stavebného úradu alebo ho priamo poskytnú na úrade.
 • K žiadosti je potrebné priložiť doklady, ktoré sa líšia v závislosti od typu stavby a jej zložitosti. Medzi bežné doklady patria:
  • list vlastníctva pozemku
  • územné rozhodnutie (ak je potrebné)
  • projektová dokumentácia stavby
  • vyjadrenia dotknutých orgánov (napr. vodárne, elektrárne, plynárne)
  • stanovisko oddelenia životného prostredia (ak je potrebné)
  • doklad o úhrade správneho poplatku

2. Posúdenie žiadosti:

 • Stavebný úrad posúdi žiadosť a doklady a do 30 dní od ich doručenia vydá rozhodnutie o začatí stavebného konania.
 • V rozhodnutí o začatí stavebného konania stavebný úrad stanoví termín na doplnenie prípadných chýbajúcich dokladov a termín na vyjadrenie účastníkov stavebného konania.

3. Vyjadrenie účastníkov stavebného konania:

 • Účastníci stavebného konania majú právo sa vyjadriť k žiadosti o stavebné povolenie.
 • Medzi účastníkov stavebného konania patria napríklad susedia pozemku, na ktorom sa stavba bude realizovať, orgány štátnej správy a samosprávy.

4. Vydanie stavebného povolenia:

 • Ak stavebný úrad nemá žiadne námietky a účastníci stavebného konania sa k žiadosti nevyjadrili negatívne, stavebný úrad do 60 dní od doručenia posledného vyjadrenia vydá stavebné povolenie.
 • Stavebné povolenie je právoplatné 15 dní po jeho doručení.

Postup pre získanie stavebného povolenia sa líši podľa konkrétneho typu stavby a legislatívy v danom štáte alebo regióne.

Koľko trvá získanie stavebného povolenia?

To, koľko trvá získanie stavebného povolenia sa môže líšiť v závislosti od typu stavby a od príslušného stavebného úradu.

Všeobecne však platí, že stavebný úrad má na vybavenie žiadosti o stavebné povolenie v prípade jednoduchej stavby do 30 dní. V prípade zložitejších stavieb môže mať stavebný úrad na vybavenie žiadosti do 60 dní.

Pri otázke koľko trvá získanie stavebného povolenia je potrebné pripočítať aj čas potrebný na doplnenie prípadných chýbajúcich dokladov a čas potrebný na vyjadrenie účastníkov stavebného konania. Stavebné povolenie nadobúda právoplatnosť 15 dní po jeho doručení.

Koľko stojí nová strecha?

Koľko stojí nová strecha závisí od rôznych faktorov, ako napríklad:

 • Veľkosť a tvar strechy: Čím je strecha väčšia a zložitejšia, tým viac materiálu a práce bude potrebnej, a tým bude aj drahšia.
 • Typ strešnej krytiny: Existuje mnoho rôznych typov strešných krytín, od plechových a betónových škridiel cez asfaltové šindle až po slamené strechy. Cena krytiny sa môže líšiť v závislosti od materiálu, kvality a značky.
 • Krov a izolácia: Cena krovu a izolácie sa môže líšiť v závislosti od typu strechy, hrúbky izolácie a ceny materiálov.
 • Práca: Cena práce závisí od zložitosti strechy, skúseností strechárov a miesta realizácie.

Ak chce záujemca vedieť koľko stojí nová strecha tu sú orientačné ceny pre porovnanie:

 • Malá strecha rodinného domu (do 100 m2): 5 000 € až 10 000 €
 • Stredne veľká strecha rodinného domu (100 až 150 m2): 10 000 € až 15 000 €
 • Veľká strecha rodinného domu (nad 150 m2): 15 000 € až 25 000 €

Pred rozhodnutím o výmene strechy je dôležité získať cenové ponuky od viacerých spoločností a porovnať ich.